HGM1242/2016
ID intern unic:  367710
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1242
din  14.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile
de reducere a emisiilor provenite de la  sistemele de
climatizare ale autovehiculelor
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 1353
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    Prezenta hotărîre transpune parţial Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor şi de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (Text cu relevanţă SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 161 din 14 iunie 2006, şi transpune anexa nr. I din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 20 mai 2014.
    În temeiul art. 173 şi anexa XVI la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442) şi a Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi piese care pot fi montate şi/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea omologărilor pe baza acestor prescripţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 217-229, art. 479), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU
                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                        Iurie Chirinciuc

    Nr. 1242. Chişinău, 14 noiembrie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1242
din 14 noiembrie 2016

Regulament
cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele
de climatizare ale autovehiculelor

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (în continuare - Regulament) stabileşte dispoziţii referitoare la instalarea sistemelor de climatizare destinate autovehiculelor, în vederea plasării acestora pe piaţă, şi reîncărcarea sistemelor de climatizare pentru orice vehicule cu gaze fluorurate cu efect de seră cu un potenţial de încălzire globală mai mare decît 150.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
sistem de climatizare – sistem al cărui principal obiectiv îl reprezintă reducerea temperaturii şi a umidităţii aerului în compartimentul de pasageri al unui vehicul;
    gaze fluorurate cu efect de seră – hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), hexafluorură de sulf (SF6) şi trifluorură de azot (NF3), conform anexei 1;
    hidrofluorocarbură - compus organic alcătuit din carbon, hidrogen şi fluor şi în care nu există mai mult de şase atomi de carbon într-o moleculă;
    perfluorocarbură - compus organic alcătuit numai din carbon şi fluor şi în care nu există mai mult de şase atomi de carbon într-o moleculă;
    potenţial de încălzire globală - potenţial de încălzire climatică a unui gaz fluorurat cu efect de seră, comparativ cu cel al dioxidului de carbon. Potenţialul de încălzire globală (GWP) este calculat în termeni de potenţial de încălzire pentru 100 de ani al unui kilogram de gaz, comparativ cu un kilogram de CO2;
    preparat - amestec format din două sau mai multe substanţe, dintre care cel puţin una este un gaz fluorurat cu efect de seră;
    instalare ulterioară – instalare a unui sistem de climatizare într-un autovehicul după ce acesta din urmă a fost înmatriculat;
    componente predispuse la scurgeri - oricare dintre următoarele componente ale unui sistem de climatizare sau un grup de astfel de componente:
    1) tuburi flexibile, inclusiv cele sertizate;
    2) racorduri individuale, tată sau mamă;
    3) valve, întrerupătoare şi senzori;
    4) valve de expansiune termică cu racorduri;
    5) evaporator cu racorduri externe;
    6) compresor cu racorduri;
    7) condensator cu dehidrator integrat utilizabil;
    8) receptor/dehidrator cu racorduri;
    9) acumulator cu racorduri.
    3. Se interzice instalarea ulterioară pe autovehiculele proiectate şi fabricate pentru transportul persoanelor şi al bagajelor lor, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara locului pe scaun al conducătorului auto, sau autovehicule proiectate şi fabricate pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone a sistemelor de climatizare proiectate să conţină gaze fluorurate cu efect  de seră cu un potenţial de încălzire globală pentru 100 ani (în continuare - GWP100) mai mare decît 150.
    4. Sistemele de climatizare de pe orice autovehicul nu mai sînt încărcate cu gaze fluorurate cu efect de seră cu un GWP100 mai mare decît 150, cu excepţia reîncărcării sistemelor de climatizare conţinînd astfel de gaze, dar care au fost instalate pe vehicule înainte de 1 ianuarie 2021.
    5. Metoda de calcul al potenţialului de încălzire globală  (GWP100) pentru un preparat (agent frigorific care conţine gaze fluorurate cu efect de seră) este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
II. OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI
    6. Agenţii economici în domeniul instalării, reparaţiei şi deservirii tehnice a sistemelor de climatizare, autorizaţi conform procedurii prevăzute în Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002, nu vor încărca astfel de echipamente cu gaze fluorurate cu efect de seră, în cazul în care din sistem s-a scurs o cantitate de agent refrigerant, pînă la finalizarea reparaţiei.
    7. Agenţii economici în domeniul instalării, reparaţiei şi deservirii tehnice a sistemelor de climatizare instalate pe categoriile de autovehicule menţionate în pct. 3 din prezentul Regulament, în momentul depistării uzurii componentelor sistemelor de climatizare ale autovehiculelor predispuse la scurgere sînt obligaţi să notifice posesorii acestora necesitatea înlocuirii componentelor respective.
    8. Posesorii autovehiculelor la care au fost depistată uzura componentelor sistemelor de climatizare predispuse la scurgere vor asigura înlocuirea acestora conform
prevederilor  prezentului Regulament.
III. Răspunderea pentru încălcarea
prezentului Regulament
    9. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (2) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi art. 230 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
    10. Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să recupereze daunele şi prejudiciile produse prin încălcarea prezentului Regulament în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic.
IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    11. Anexele nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament sînt parte integrantă a prezentului Regulament.
    12. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile pct. 3 se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2021;
    b) prevederile pct. 4 se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2025;
c) prevederile pct. 6 şi 7 se pun în aplicare  începînd cu 1 decembrie 2017.
   13. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va aproba, prin ordin, valorile-limită pentru cantitatea de agent refrigerant scurs din sistemele de climatizare ale autovehiculelor şi modul de măsurare a scurgerilor.
   [Pct.13 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.1

    anexa nr.2