HFGDSB191/4/2016
ID intern unic:  367767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 191/4
din  17.11.2016
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată
la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 25.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 405-414     art Nr : 2028
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂȘTE:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual pentru anul 2017 în mărime de 0,0706%  din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2016.
    2. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2016 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2016.

    PREȘEDINTELE
    CONSILU
ILUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE A
    DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                                  Veronica JURMINSCHI

    Nr. 191/4. Chişinău, 17 noiembrie 2016.