HGM1282/2016
ID intern unic:  367874
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1282
din  29.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de
cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie)
profesională
Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 1383
MODIFICAT
HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214  
    În vederea executării prevederilor art.23 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art. 192), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională (se anexează).
    2. Regulamentul sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională se aplică pentru toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate.
    3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va aproba modelul  monitorizării sănătăţii persoanelor cu boli (intoxicaţii) profesionale.
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                   Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş

    Nr. 1282. Chişinău, 29 noiembrie  2016.  


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1282
din 29 noiembrie 2016

REGULAMENT SANITAR
privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului
de boală (intoxicație) profesională
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe pentru semnalarea, cercetarea cazurilor de suspiciune a bolilor (intoxicaţiilor) profesionale, declararea, înregistrarea şi raportarea morbidităţii profesionale, în scopul aplicării măsurilor de tratament, precum și de prevenire a acţiunii factorilor profesionali de risc (chimici, fizici, fizico-chimici, biologici şi alţi factori provocaţi de procesul de muncă) asupra sănătăţii persoanelor.
    2. În sensul prezentului Regulament, termenii au următoarele semnificaţii:
    1) boală (intoxicaţie) profesională acută – boală apărută în urma acţiunii de scurtă durată (pe parcursul unui schimb de lucru) a factorilor nocivi asupra sănătății persoanei care a provocat pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă în profesie;
    2) boală (intoxicaţie) profesională cronică – boală apărută în urma acţiunii de lungă durată a factorilor nocivi din mediul ocupațional asupra sănătății persoanei care a provocat pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă în profesie;
    3) proces-verbal de cercetare a cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale – document medical care stabilește existența/lipsa legăturii între condiţiile de muncă ale persoanei şi diagnosticul stabilit al bolii;
    4) fişă de semnalare a cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale sau modificare a diagnosticului prezumtiv – document medical pentru iniţierea procedurii de cercetare a cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale;
    5) fişă de declarare a cazului de boală (intoxicație) profesională – document medical ce confirmă diagnosticul de boală (intoxicaţie) profesională.
    3. Stabilirea suspiciunii de boală (intoxicație) profesională este sarcina preşedintelui comisiei medicale (medic în patologii profesionale), responsabil pentru efectuarea examenelor medicale profilactice persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.
    4. Cercetarea cazurilor de suspiciune a bolilor (intoxicaţiilor) profesionale, înregistrarea și raportarea lor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, precum şi recomandarea măsurilor de asanare a condițiilor de muncă sînt responsabilitatea specialiștilor centrelor de sănătate publică ale Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.4 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
   5. Stabilirea diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională în conformitate cu Lista bolilor profesionale (anexa nr.1) este responsabilitatea specialiștilor Centrului republican de boli profesionale. Această listă poate fi modificată de către Ministerul Sănătăţii, în baza argumentelor ştiinţifico-medicale, cu publicarea ulterioară a acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Diagnosticul de boală (intoxicaţie) profesională poate fi anulat sau modificat de către Consiliul republican de boli profesionale în cazul contestării lui, dacă se demonstrează că acesta este eronat în parte sau în totalitate.
   7. Angajatorul sau persoana afectată (reprezentanții lor), în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii Fișei de declarare a cazului de boală (intoxicație) profesională, are dreptul să conteste, cu argumentele de rigoare, diagnosticul de boală (intoxicație) profesională la Consiliul republican de boli profesionale.
    8. Consiliul republican de boli profesionale examinează contestarea și emite decizia finală în termen de 30 de zile calendaristice de la recepționarea acesteia, care se expediază de către Centrul republican de boli profesionale contestatarului.
    9. Materialele privind cercetarea bolilor (intoxicaţiilor) profesionale trebuie să fie păstrate 50 de ani la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în cadrul centrului de sănătate publică şi instituţia medico-sanitară publică/privată, care au stabilit suspiciunea de boală (intoxicaţie) profesională, şi ulterior distruse.
    [Pct.9 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    10. Toate documentele referitoare la cercetarea şi stabilirea diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională sînt confidenţiale şi urmează a fi prelucrate în condiţiile stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
II. Semnalarea privind bolile (intoxicaţiile) profesionale
    11. Fişa de semnalare a cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale sau de modificare a diagnosticului prezumtiv (în continuare – Fișă de semnalare) se completează, cu consimțămîntul persoanei afectate, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, de către președintele comisiei medicale din instituția medico-sanitară publică /privată care a stabilit suspiciunea de boală (intoxicaţie) profesională sau la trimiterea medicului de familie.
    12. Fişa de semnalare se expediază, pe suport de hîrtie și în formă electronică, Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică şi angajatorului (conform ultimului loc de muncă al persoanei afectate) în termen de 24 de ore din momentul stabilirii suspiciunii de boală (intoxicație) profesională.
    [Pct.12 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
III. Cercetarea cazurilor de suspiciune
a bolilor (intoxicaţiilor) profesionale
    13. Scopurile cercetării cazurilor de suspiciune a bolilor (intoxicaţiilor) profesionale sînt:
    1) determinarea cauzelor și circumstanţelor care au contribuit la apariţia bolii (intoxicaţiei) profesionale;
    2) stabilirea existenței/lipsei legăturii între factorii de risc la locul de muncă şi boala (intoxicaţia) profesională la persoana afectată;
    3) elaborarea măsurilor privind excluderea apariţiei cazurilor noi de boli (intoxicaţii) profesionale.
    14. Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, în baza Fişei de semnalare, asigură inițierea cercetării cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale în termen de 24 de ore pentru bolile (intoxicaţiile) profesionale acute și de 72 de ore pentru bolile (intoxicaţiile) profesionale cronice.
    [Pct.14 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    15. Cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale acute la persoana trimisă pentru îndeplinirea lucrărilor la o altă întreprindere se efectuează de către Centrul de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţional e pentru Sănătate Publică, unde se află întreprinderea dată, cu participarea reprezentantului angajatorului.
    [Pct.15 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    16. În cazul lipsei evaluării complete și veridice a factorilor profesionali de risc la locul de muncă al persoanei afectate, specialistul Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică efectuează investigaţiile de laborator şi măsurătorile instrumentale necesare.
    [Pct.16 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    17. În procesul cercetării cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale membrii comisiei, formate conform pct. 41 subpct. 1), au dreptul:
    1) să adreseze întrebări persoanelor care deţin informaţii privind cazul dat;
    2) să examineze documentele cu referință la identificarea circumstanţelor apariției cazului de boală (intoxicaţie) profesională.
    18. La cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale are dreptul să participe persoana afectată sau reprezentantul legal al acesteia.
    19. Cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale se finalizează cu întocmirea procesului-verbal de cercetate a cazului de suspiciune a bolii (intoxicației) profesionale (în continuare proces-verbal), conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament pentru angajator, persoana afectată și Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.19 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    20. Procesul-verbal se întocmeşte de către specialistul Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, în strictă corespundere cu diagnosticul prezumtiv al bolii (intoxicaţiei) profesionale, în termen de 3 zile calendaristice pentru bolile (intoxicaţiile) profesionale acute și 15 zile calendaristice pentru bolile (intoxicaţiile) profesionale cronice, după recepţionarea Fişei de semnalare, și se semnează de către membrii comisiei care, concomitent, completează o declarație de confidențialitate.
    [Pct.20 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    21. În caz de refuz al angajatorului sau al persoanei afectate (reprezentanților lor) de a semna procesul-verbal, acesta prezintă argumentele de rigoare în formă de declarație scrisă.
   22. Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, în cazul indicat la pct. 21 organizează cercetarea suplimentară a cauzelor și circumstanțelor apariției bolii (intoxicației) profesionale ori anexează declarația la procesul-verbal, în lipsa argumentelor justificative.
    [Pct.22 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    23. În absenţa factorilor nocivi, care ar fi putut provoca boala (intoxicația) profesională la ultimul loc de muncă al persoanei afectate, se cercetează locurile de muncă precedente, inclusiv prin cumul, unde se poate presupune o posibilă legătură între condițiile de muncă și diagnosticul indicat în Fișa de semnalare.
    24. Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, în cazul indicat la pct.23, expediază copia Fișei de semnalare:
    1) pe adresa angajatorului din teritoriul administrativ, conform traseului profesional al persoanei afectate ca să asigure cercetarea cazului dat;
    2) pe adresa Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică unde se afla locul de muncă precedent al persoanei afectate.
    [Pct.24 ; 24 sbp.2) modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    25. Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, după recepționarea copiei Fişei de semnalare, conform pct. 24 subpct. 2), este obligat:
    1) să informeze angajatorul prin remiterea copiei Fişei de semnalare;
    2) să inițieze cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale, conform termenelor indicate la pct. 14, cu completarea procesului-verbal;
    3) să expedieze copia procesului-verbal pe adresa Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică de la care a primit copia Fișei de semnalare, conform termenelor indicate la pct. 20.
    [Pct.25; 25 sbp.3) modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    26. Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică, unde se află ultimul loc de muncă al persoanei afectate, în baza copiei procesului-verbal recepționat de la alt Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, întocmește concluzia privind existenţa/lipsa legăturii între condiţiile de muncă şi suspiciunea de boală (intoxicaţie) profesională, care se expediază în termen de 30 de zile calendaristice:
    1) instituţiei medico-sanitare publice/private care a întocmit Fişa de semnalare, cu copiile anexate ale proceselor-verbale;
    2) angajatului, la cererea scrisă.
    [Pct.26 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    27. În urma cercetării, se admite completarea doar a unei Note informative de către Şeful Centrului de Sănătate Publică al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică care a primit Fișa de semnalare, privind existenţa/lipsa legăturii condiţiilor de muncă cu boala (intoxicaţia) profesională în cazul:
    1) imposibilității colectării informaţiei privind condiţiile de muncă ale persoanei afectate (lichidarea unității economice, secţiei, sectorului).
    2) apariţiei bolii (intoxicaţiei) profesionale, după un timp îndelungat de la încetarea contactului cu factorii nocivi din mediul ocupaţional (exemple: silicoză tardivă, tuberculoză, azbestoză, tumori maligne etc.).
    [Pct.27 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    28. Nota informativă trebuie să reflecte starea condiţiilor de muncă şi factorii nocivi, estimați în baza extrasului din carnetul de muncă, datelor din literatură privind caracteristica cantitativă a factorilor mediului ocupaţional în procesele tehnologice identice. 
    29. În situaţia lichidării unității economice, pentru cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale, apărut mai tîrziu, prin dispoziţia medicului-şef sanitar de stat al teritoriului administrativ se formează o comisie în următoarea componenţă: specialistul Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, reprezentantul instituţiei medico-sanitare publice/private, inspectoratului teritorial de muncă, sindicatului de ramură și asiguratorului (în caz asigurat).
    [Pct.29 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
IV. Declararea cazurilor de boală (intoxicaţie) profesională
    30. Președintele comisiei medicale din instituţia medico-sanitară publică/privată, care a stabilit suspiciunea de boală (intoxicaţie) profesională este obligat în termen de:
    1) 14 zile calendaristice în cazul bolilor (intoxicaţiilor) profesionale acute;
    2) 45 de zile calendaristice în cazul bolilor (intoxicaţiilor) profesionale cronice, să trimită persoana afectată la Centrul republican de boli profesionale pentru stabilirea diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională, care trebuie să prezinte următoarele documente:
    a) fişa medicală a bolnavului de ambulatoriu (f.025/e) sau fişa medicală a bolnavului din staţionarul de profil (f.003/e);
    b) dosarul medical;
    c) procesul-verbal/nota informativă privind existenţa/lipsa legăturii condiţiilor de muncă cu boala (intoxicaţia) profesională;
    d) documentul care confirmă traseul profesional al angajatului;
    e) trimitere - extras (f.027/e).
    31. Stabilirea diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională se efectuează doar în baza concluziei privind existenţa/lipsa legăturii condiţiilor de muncă cu boala (intoxicaţia) profesională din procesul-verbal/nota informativă.
    32. În cazul întocmirii incomplete sau incorecte a procesului-verbal, conducătorul Centrului republican de boli profesionale remite documentul la adresa Centrului de Sănătate Publică respectiv, pentru efectuarea în termen de 7 zile calendaristice a completărilor și modificărilor necesare.
    33. După stabilirea diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională, Centrul republican de boli profesionale întocmeşte Fişa de declarare a cazului de boală (intoxicaţie) profesională (în continuare – Fișă de declarare) conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    34. Fişa de declarare se expediază, în termen de 3 zile calendaristice, Centrului de Sănătate Publică şi angajatorului, unde s-a stabilit legătura dintre condiţiile de muncă ale persoanei afectate și boala (intoxicaţia) profesională, inspecției teritoriale de muncă (în cazul intoxicaţiilor profesionale acute), asigurătorului (în caz de boală asigurată) şi Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică.
    [Pct.34 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    35. Diagnosticul de boală (intoxicaţie) profesională poate fi anulat sau modificat de către Consiliul republican de boli profesionale în baza expertizei şi investigaţiilor paraclinice suplimentare. În cazul anulării sau modificării diagnosticului de boală (intoxicație) profesională, președintele Consiliului republican de boli profesionale expediază o nouă Fişă de declarare la adresa Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică după ultimul loc de muncă al persoanei afectate.
    [Pct.35 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    36. La modificarea diagnosticului de boală (intoxicație) profesională se efectuează procedura de cercetare a cazului în conformitate cu prevederile capitolului III al prezentului Regulament.
V. Înregistrarea și raportarea cazurilor de boală
(intoxicație) profesională
    37. Înregistrarea cazurilor de boală (intoxicație) profesională se efectuează în Registrul de evidenţă a persoanelor cu boală (intoxicaţie) profesională, depistat caz nou (f. 360/e), în baza Fişei de declarare, de către Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, care a stabilit legătura între condiţiile de muncă și boala (intoxicaţia) profesională.
    [Pct.37 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    38. În unităţi economice/instituții, cazurile de boli (intoxicații) profesionale se înregistrează, în baza Fișei de declarare, în acelaşi registru, în care se înregistrează accidentele de muncă.
    39. Raportarea cazurilor de boli (intoxicații) profesionale la adresa Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică se efectuează lunar de către centrele de sănătate publică teritoriale conform fişei de evidenţă a bolilor (intoxicaţiilor) profesionale (f.359/e).
    [Pct.39 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    40. Agenţa Naţională pentru Sănătate Publică este responsabilă pentru colectarea datelor privind bolile (intoxicaţiile) profesionale confirmate pe teritoriul republicii și includerea acestora în Registrul de evidenţă a persoanelor cu boală (intoxicaţie) profesională, depistat caz nou (f. 360/e).
    [Pct.40 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
VI. Obligaţiile angajatorului
    41. Angajatorul este obligat:
    1) să formeze, la data primirii Fișei de semnalare, o comisie pentru cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale în următoarea componență: specialistul în securitate și sănătate în muncă sau, după caz, specialistul serviciului extern de protecție și prevenire, reprezentantul angajatorului și persoanei afectate, reprezentantul sindicatului;
    2) să asigure desfăşurarea, fără impedimente, a activităţii comisiei pentru cercetarea cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale;
    3) să prezinte comisiei documentele care caracterizează condiţiile de muncă ale persoanei afectate;
    4) să suporte cheltuielile în cazul indicat la pct.16;
    5) să păstreze materialele cercetării cazului de suspiciune a bolii (intoxicaţiei) profesionale în perioada de activitate a persoanei la întreprinderea dată;
    6) să transmită Centrului de Sănătate Publică responsabil al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică materialele respective, pentru radierea sau nimicirea lor, în cazul rezilierii contractului de muncă cu persoana afectată sau cînd unitatea economică se află în proces de insolvabilitate ori lichidare;
    [Pct.41 sbp.6) modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    7) să includă în planul de protecţie şi prevenire a unității economice măsuri de prevenire sau/și lichidare a cauzelor şi circumstanțelor apariției bolilor (intoxicaţiilor) profesionale;
    8) să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în procesul de cercetare a cazurilor de suspiciune a bolilor (intoxicațiilor) profesionale în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30 ale Legii
nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4