OMJ1120/2016
ID intern unic:  367889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 1120
din  07.12.2016

cu privire la aprobarea Regulamentului
privind condițiile de organizare a concursului pentru

schimbarea teritoriului de activitate a notarului

Publicat : 09.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 423-429     art Nr : 2076
 ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 1158
din 7 decembrie 2016
ministru _______ Vladimir CEBOTARI
    În temeiul art.141 din Legea nr.1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1209), cu modificările ulterioare,

ORDON:

    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIȚIEI                                      Vladimir CEBOTARI

    Nr. 1120. Chişinău, 7 decembrie 2016.

Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr. 1120 din 7 decembrie 2016


REGULAMENT
privind condițiile de organizare a concursului
pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului
I. Dispoziții generale

    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului (în continuare concurs).
    2. Concursul se organizează pînă la desfăşurarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar și are loc în baza dosarelor de participare la concurs depuse de candidați (în continuare dosare de concurs).
    3. Concursul se susţine în faţa Comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar, în decurs de maximum 20 de zile din data publicării anunțului privind locurile vacante, destinate pentru schimbul
teritoriului de activitate a notarului.
    4. La concurs pot participa doar notarii care au desfăşurat activitate practică neîntreruptă în domeniu, de cel puţin 5 ani, şi activează la data desfăşurării concursului.

II. Organizarea concursului

    5. Anunțul despre data, locul și ora desfășurării concursului se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției.
    6. Cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite, candidații depun la Ministerul Justiției dosarul de concurs, care include cel puțin următoarea informație:
    1) Cererea de participare la concurs;
    2) Copia buletinului de identitate, după caz al membrilor de familie;
    3) Curriculum vitae;
    4) Copia carnetului de muncă;
    5) Copia ordinelor privind numirea în calitate de membru al grupului/grupurilor de lucru la elaborarea actelor normative în domeniul notariatului, după caz;
    6) Copia contractului cu privire la efectuarea stagiului (conducerea notarilor stagiari), după caz;
    7) Extrasele/copiile publicațiilor în domeniul dreptului privat.
    7. Candidatul care a depus dosarul peste termenul stabilit nu este admis la concurs.
    8. În cazul în care la concurs sunt anunțate mai multe locuri vacante de notar în diferite teritorii de activitate, notarul poate pretinde concomitent cel mult 2 din acestea. În acest caz, media punctelor se va calcula separat pentru fiecare loc pretins. În cazul în care va promova concursul pentru ambele, candidatul este în drept să aleagă doar un singur teritoriu de activitate.
    9. La expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs, cu condiția că a fost depus cel puţin un singur dosar de concurs, Comisia de licențiere a activității notariale (în continuare Comisia de licențiere) se convoacă în şedinţă, în termen de 1 zi, în vederea examinării acestora și adoptă hotărîrea privind admiterea sau respingerea dosarelor de concurs în termen de 1 zi.
    10. Hotărîrea Comisiei de licențiere privind admiterea sau respingerea dosarelor de concurs se publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei în cel mult 1 zi după adoptare.
    11. Comisia de licențiere remite Comisiei de concurs dosarele de concurs admise în termen de cel puțin 1 zi pînă la data stabilită pentru desfășurarea concursului.
    12. Candidații ale căror dosare au fost respinse pot contesta hotărîrea Comisiei de licențiere privind admiterea sau respingerea dosarelor de concurs în termen de 1 zi de la publicare.
    13. Contestația se depune la sediul Ministerului Justiției și se adresează ministrului justiției.
    14. Contestația împreună cu dosarul de concurs al candidatului se transmite ministrului justiției pentru examinare. ministrul justiției examinează contestația depusă în termen de cel mult 2 zile de la depunere.
    15. În cazul în care ministrul justiției constată corespunderea dosarului de concurs cerințelor de participare, transmite dosarul de concurs Comisiei de licențiere și solicită examinarea repetată a dosarului de concurs.
    16. Comisia de licențiere examinează repetat dosarul de concurs în cel mult 1 zi de la primirea acestuia și emite hotărîrea cu privire la rezultatele examinării repetate.
    17. Hotărîrea Comisiei de licențiere privind examinarea repetată a dosarelor de concurs se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției în cel mult 1 zi din data emiterii.

III. Desfășurarea concursului

    18. Comisia de concurs desfășoară concursul în cazul în care este admis cel puțin un singur dosar de concurs.
    19. La data stabilită pentru desfășurarea concursului membrii Comisiei de concurs se întrunesc în ședință pentru evaluarea dosarelor de concurs prin completarea fișei de evaluare, modelul căreia este prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    20. Fiecare membru al Comisiei de concurs completează fișele de evaluare separat pentru fiecare dosar de concurs și acordă punctele pentru:
    1) vechime în funcţia de notar – 2 puncte pentru fiecare an complet de activitate. La calcularea termenului de activitate nu se ia în consideraţie perioada de suspendare a activităţii, perioada de absenţă de la birou dacă aceasta depăşeşte consecutiv 45 de zile calendaristice şi perioada în care activitatea notarului a fost încetată;
    2) lipsa sancţiunilor disciplinare – 3 puncte pentru ultimul an, 6 puncte – pentru ultimii doi ani şi 10 puncte pentru ultimii 3 ani de activitate fără sancțiuni disciplinare;
    3) schimbarea teritoriului de activitate:
    a) 10 - puncte pentru nici un schimb al teritoriului de activitate;
    b) 0 - puncte dacă schimbarea teritoriului de activitate nu a avut loc în ultimii 5 ani;
    c) -10 (minus 10) puncte pentru un schimb al teritoriului de activitate în ultimii 5 ani;
    4) domiciliul, după caz și al membrilor familiei în localitatea în care solicită schimbarea teritoriului de activitate - 0 - 10 puncte (2 puncte pentru fiecare an complet al notarului
sau membrului de familie. Se iau în calcul ultimii 5 ani);
    5) participare la elaborarea cadrului normativ în domeniul notariatului – 0 – 10 puncte (se iau în calcul ultimii 5 ani, 1 punct pentru fiecare proiect de act normativ);
    6) conducerea stagiului notarial – 0 – 10 puncte (se iau în calcul ultimii 5 ani, 2 puncte pentru fiecare stagiar);
    7) publicații în domeniul dreptului privat – 0 – 10 puncte (se iau în calcul ultimii 5 ani, 2 puncte pentru fiecare publicație).
    8) participarea în componența Comisiilor de control al activității notariale – 0 – 10 (se iau în calcul ultimii 5 ani, cîte 1 punct pentru un control).
    21. Din punctele acordate se calculează media pentru fiecare candidat.
    22. Media fiecărui candidat se introduce în centralizatorul comun, modelul căruia este prevăzut la anexa nr.2.
    23. Se consideră cîștigător al concursului candidatul care a obținut cea mai mare medie.
    24. Ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate se face în ordinea mediilor obținute. În cazul în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi medie, prioritate se acordă notarului care:
    a) are vechime mai mare în funcţia de notar;
    b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar;
    c) în ultimii 2 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate;
    d) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în care solicită schimbarea teritoriului de activitate.
    25. În cazul în care pentru un loc vacant pentru schimb al teritoriului de activitate a pretins un singur candidat, Comisa de concurs confirmă unicul candidat în calitate de cîștigător al concursului doar dacă acesta a obținut cel puțin 15 puncte.
    26. După stabilirea cîșigătorilor pentru locul vacant destinat pentru schimb al teritoriului de activitate, Comisia de concurs emite hotărîrea cu privire la rezultatele concursului în care se menționează:
    1) membrii prezenți ai Comisiei de concurs;
    2) candidaţii care au participat la concurs;
    3) media obținută de către fiecare canditat;
    4) cîştigătorul/cîștigătorii concursului;
    5) locul vacant destinat pentru schimbul teritoriului de activitate, obținut de fiecare candidat.
    27. Hotărîrea cu privire la rezultatele concursului se publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei, în termen de 1 zi de la emitere.
    28. Candidatul care nu este de acord cu rezultatele concursului, poate depune, sub sancţiunea decăderii din drept, o contestație adresată ministrului justiției, în cel mult 1 zi de la publicarea Hotîrîrii cu privire la rezultatele concursului.
    29. ministrul justiției examinează contestațiile depuse, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 28.
    30. Dacă ministrul justiției constată că Comisia de concurs nu a stabilit corect punctele sau media, ministrul justiției restituie dosarul de concurs Comisiei de concurs pentru reevaluare.
    31. La verificarea corectitudinii atribuirii mediilor nu pot fi acceptate alte documente decît cele care au fost
prezentate în faţa Comisiei de concurs.
    32. Rezultatele contestațiilor se publică pe pagina web a Ministerului Justiţiei, în termen de 3 zile.
    33. Rezultatele examinării tuturor contestațiilor sînt definitive.
    34. În termen de 3 zile de la expirarea termenului de contestație, Comisia de licențiere se întrunește în vederea aprobării rezultatelor concursului.
    35. În termen de 10 zile din ziua anunţării rezultatelor concursului, sub sancţiunea decăderii din drept, candidatul care a cîştigat concursul este obligat să renunțe la teritoriul de activitate ocupat anterior concursului, prin depunerea cererii de schimbare a teritoriului de activitate.
    36. Ministrul justiţiei emite ordinul cu privire la schimbarea teritoriului de activitate, la cerere, în termen de o lună.

 

    anexa nr.1

 

    anexa nr.2