DPO2500/2016
ID intern unic:  367947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2500
din  09.12.2016
privind distincțiile Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 893
    În temeiul art. 6 alin. (5) și (6) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie următoarele distincții ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat:
    a) Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa I şi clasa II;
    b) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;
    c) Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
    d) Medalia comemorativă „25 de ani ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al  Republicii  Moldova”.
    Art. 2. - Se aprobă:
    a) Regulamentul cu privire la distincţiile Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr. 1;
    b) Statutul Crucii „Pentru Merit” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa I şi clasa II, conform anexei nr. 2;
    c) Statutul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III, conform anexei nr. 3;
    d) Statutul Medaliei „Pentru Cooperare” a Serviciului de Protecţie şi  Pază  de  Stat,  conform  anexei  nr. 4;
    e) Statutul Medaliei comemorative „25 de ani ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al Republicii Moldova”, conform anexei nr. 5;
    f) Modelul brevetului aferent distincţiilor Serviciului de Protecţie şi Pază  de Stat, conform anexei nr. 6.
    Art. 3. - Distincţiile Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat prevăzute  la art. 1 se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2500-VII. Chişinău, 9 decembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la distincțiile Serviciului de Protecție și Pază de Stat
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la distincțiile Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în continuare – regulamentul) stabileşte tipul și ierarhia distincțiilor Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în continuare – Serviciul), precum și procedura de conferire, de evidență, de înmînare, de port, de păstrare și de retragere a acestora.
    2. Distincţiile Serviciului (în continuare – distincții) sînt însemne faleristice corporative publice și se conferă personalului Serviciului pentru merite deosebite în asigurarea securităţii statului sau în exercitarea activității de serviciu, precum și altor persoane pentru contribuție la dezvoltarea relațiilor de cooperare și conlucrare cu Serviciul, dacă acest fapt este prevăzut de statutul distincţiei.
    3. Distincțiile Serviciului pot fi înmînate și utilizate potrivit prezentului regulament numai după înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii Moldova.
    4. Încălcarea premeditată a prevederilor referitoare la modul de utilizare a distincției atrage răspunderea stabilită de lege.
Capitolul II
IERARHIA DISTINCŢIILOR
    5. Ierarhia distincţiilor în ordine descrescătoare este următoarea:
    1) Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa I şi clasa II;
    2) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;
    3) Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;
    4) Medalia comemorativă „25 de ani ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al Republicii Moldova”.
    6. Distincțiile instituite prin Ordinul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat nr. 125 din 24 iulie 2012 se echivalează cu distincțiile instituite prin prezentul decret după cum urmează:
    1) Medalia „Pentru merite deosebite în serviciu” – cu Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa II;
    2) Insigna de piept „Veteran al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat” – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa Veteran;
    3) Medalia „Pentru serviciu impecabil în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat” clasa I – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa I;
    4) Medalia „Pentru serviciu impecabil în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat” clasa II – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa II;
    5) Medalia „Pentru serviciu impecabil în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat” clasa III – cu Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa III.
Capitolul III
CONFERIREA DISTINCŢIILOR
    7. Distincţiile se conferă prin ordinul directorului Serviciului, la propunerea șefilor subdiviziunilor sau la decizia directorului Serviciului.
    Șefii de subdiviziuni prezintă directorului Serviciului un demers motivat în acest sens.
    8. Directorului Serviciului i se conferă distincțiile în baza deciziei Colegiului Serviciului, prin ordinul directorului adjunct al Serviciului.
    9. Tipul distincției ce urmează a fi conferită persoanei se stabilește în funcție de meritele acesteia, care trebuie să corespundă stipulărilor din statutul distincției.
    10. Procedura şi condițiile de prezentare pentru conferirea distincţiilor Serviciului se stabilesc de către directorul acestuia.
    11. Nu poate fi propus pentru conferirea distincţiilor ofițerul de protecție:
    a) care este sancţionat disciplinar – pînă la ridicarea sau expirarea sancțiunii disciplinare;
    b) în privinţa căruia se efectuează urmărirea penală sau ancheta de serviciu;
    c) care se află în alte concedii decît în cele de odihnă anuale și de odihnă suplimentare, de studii și medicale;
    d) al cărui contract de îndeplinire a serviciului special este suspendat în condițiile legislației.
    12. Conferirea distincțiilor care au clase se realizează, de regulă, în mod consecutiv, de la distincția inferioară la cea superioară.
    13. Una şi aceeaşi distincţie nu poate fi conferită repetat, cu excepţia conferirii unei distincţii omonime de clasă superioară.
    14. Persoana căreia anterior i-a fost conferită o distincţie a Serviciului, instituită prin Ordinul directorului Serviciului de Protecție și Pază de Stat nr. 125 din 24 iulie 2012, nu poate fi prezentată pentru conferirea distincţiei echivalente, conform prevederilor pct. 6.
    15. Persoanelor cărora le-au fost conferite distincții (în continuare – titulari) li se eliberează un brevet, conform modelului aprobat.
    16. Fiecărui brevet i se atribuie un număr de înregistrare în Registrul de evidență a distincțiilor Serviciului, administrat de către subdiviziunea resurse umane a Serviciului.
    Numărul de înregistrare a brevetului corespunde cu numărul distincţiei inserat pe reversul acesteia, dacă statutul prevede existenţa unui astfel de număr.
    17. Faptul conferirii distincţiei se consemnează în dosarul personal al titularului.
Capitolul IV
ÎNMÎNAREA DISTINCŢIILOR
    18. Distincţiile Serviciului se înmînează de către directorul Serviciului, de către directorul adjunct al Serviciului sau de către altă persoană împuternicită de directorul Serviciului.
    19. Înmînarea distincţiei se efectuează în decurs de o lună din ziua emiterii ordinului de conferire a distincției, într-o atmosferă solemnă, în prezența conducătorilor și personalului Serviciului sau ai subdiviziunii în care activează nemijlocit titularul. În cazuri excepţionale, distincţiile pot fi înmînate în mod privat.
    20. Distincția se înmînează titularului împreună cu brevetul.
Capitolul V
PORTUL ŞI PĂSTRAREA DISTINCŢIILOR
    21. Titularii poartă distincțiile conferite pe partea stîngă a pieptului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind purtarea distincției și ale prezentului regulament, într-o poziție subordonată față de distincțiile de stat.
    22. Dreptul de a purta distincţiile conferite este un drept personal şi nu poate fi cedat sau să formeze obiectul vreunei cesiuni sau limitări.
    23. Nu se admite purtarea distincțiilor împreună cu baretele de substituire.
    24. Titularii sau moştenitorii legali sînt obligați să păstreze cu grijă distincţia şi brevetul, să evite pierderea, sustragerea și/sau distrugerea acestora.
    25. Duplicatele distincțiilor Serviciului sau ale brevetelor se eliberează ca excepție doar în cazul pierderii ori distrugerii acestora în condiții ce nu au depins de titular, în baza solicitării titularului și a actelor confirmative depuse de către acesta și dacă distincția este disponibilă în stocul Serviciului.
    26. Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” clasa Veteran, la decizia directorului Serviciului, poate fi eliberată titularului insignei de piept „Veteran al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat” în baza unei cereri depuse în acest sens, în cazul disponibilităţii ei în stocul Serviciului.
    27. În cazul sustragerii distincţiilor Serviciului şi/sau a brevetelor, cererea privind eliberarea duplicatelor acestora se înaintează nu mai devreme de un an de la data înştiinţării organelor de drept despre sustragere.
    28. Anunțul privind pierderea, sustragerea ori distrugerea distincției sau a brevetului, instituite prin prezentul decret, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    29. În cazul în care persoanele cărora le-au fost conferite distincţii ale Serviciului emigrează din Republica Moldova, ele au dreptul să scoată din ţară distincţiile ce le aparţin, la prezentarea documentelor ce atestă conferirea.
    30. Distincţiile Serviciului ridicate de către organele de drept sau de cele vamale ale Republicii Moldova, în modul stabilit de legislaţie, precum şi cele al căror titular nu a fost identificat urmează să fie transmise spre păstrare Serviciului.
Capitolul VI
MOŞTENIREA DISTINCŢIILOR
    31. Distincțiile Serviciului se moștenesc în modul stabilit de legislație.
    32. În cazul în care titularul a decedat, distincția Serviciului și brevetul se transmit moștenitorilor legali, fără dreptul de a le purta.
    Dacă titularul care a decedat nu are moștenitori legali, distincțiile se restituie Serviciului sau, cu acordul acestuia, se transmit la unul dintre muzeele departamentale sau naționale.
    33. Dacă persoana decorată, care a pierdut sau căreia i-au fost sustrase/distruse distincţia Serviciului şi/sau brevetul, a decedat, moştenitorilor nu li se vor elibera duplicate ale acestora.
    34. În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Serviciului a decedat, moştenitorii acesteia, care emigrează din Republica Moldova, au dreptul să scoată distincţiile din ţară, la prezentarea actelor ce atestă dreptul lor asupra distincţiilor respective.
Capitolul VII
RETRAGEREA DISTINCŢIILOR
    35. Titularului îi pot fi retrase distincţiile prin ordinul directorului Serviciului la propunerea argumentată a şefilor de subdiviziuni, pentru comiterea unor fapte ce dezonorează persoana decorată, pentru încălcarea disciplinei de serviciu, precum și în cazul condamnării lui printr-o hotărîre judecătorească definitivă și irevocabilă.
    36. Distincţiile retrase se restituie spre păstrare Serviciului.

Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016

Statutul Crucii „Pentru Merit”
a Serviciului de Protecție și Pază de Stat
    Crucea „Pentru Merit” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat clasa I și clasa II reprezintă distincția supremă a Serviciului ce se conferă personalului Serviciului pentru:
    a) merite excepţionale în asigurarea protecţiei şi pazei de stat;
    b) executarea abilă a unor misiuni de serviciu de importanță naţională sau internaţională;
    c) contribuție deosebită la promovarea imaginii Serviciului.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I se conferă persoanelor din cadrul Serviciului:
    a) cărora anterior le-a fost conferită Crucea „Pentru Merit” clasa II;
    b) care au o vechime calendaristică de cel puţin 10 ani de activitate neîntreruptă în Serviciu şi în alte organe ale securităţii statului, apărării naţionale şi ordinii publice.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I și clasa II poate fi conferită pensionarilor şi veteranilor Serviciului, colaboratorilor organelor de drept, persoanelor civile şi cetăţenilor străini, angajaţi ai serviciilor speciale străine partenere pentru contribuţia substanțială la organizarea şi desfăşurarea cu succes a misiunilor comune de protecţie a demnitarilor, precum şi pentru sprijinul considerabil acordat Serviciului.
    Crucea „Pentru Merit” clasa I și clasa II poate fi conferită şi post-mortem.
    Însemnul Crucii „Pentru Merit” reprezintă o cruce de Malta de purpură, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 30 mm, cu bordură de aur la clasa I și de argint la clasa II, între braţele căreia se intercalează cîte trei fascicule de raze, de aur la clasa I și de argint la clasa II, emanînd din centru, fasciculul central compus din patru raze organizate la extremitate în coadă de rîndunică, iar cele laterale fiecare compus din cîte trei raze organizate în descendenţă spre mijloc; crucea are în mijloc un medalion rotund, încărcat, în cîmp de purpură, cu un urs ridicat, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, cu o cruce-firet, fluturînd, totul de aur, în relief; în bordura medalionului, de aur la clasa I și de argint la clasa II, în partea inferioară este incizată cu litere capitale de purpură legenda în semicerc: „PENTRU MERIT”. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al însemnului este fixată o toartă de suspensie, de aur la clasa I și de argint la clasa II, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă. Reversul însemnului este plat şi are gravat în incizie numărul distincţiei.
    Panglica distincției este din moar de purpură, lată de 25 mm, avînd pe margini cîte două, iar pe mijloc trei dungi verticale, galbene la clasa I și albe la clasa II, late de 1 mm fiecare şi separate una de alta şi de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii şi late de 0,5 mm.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Pe bordul inferior al baretei îmbrăcate sînt aplicate două rămurele de laur, în relief şi crescînd din toarta de suspensie a însemnului de baretă, totul de aur la clasa I și de argint la clasa II. Bareta are fixat pe revers un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei.


Anexa nr. 3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016

Statutul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil”
 a Serviciului de Protecție și Pază de Stat
    Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se conferă ofiţerilor de protecţie pentru:
    a) succese remarcabile la realizarea sarcinilor de serviciu;
    b) rezultate meritorii obținute în procesul formării profesionale, în activitatea științifică și sportivă;
    c) merite în promovarea valorilor moral-patriotice în rîndurile ofiţerilor de protecţie.
    Ofiţerii de protecţie propuşi pentru conferirea Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” trebuie să aibă vechime calendaristică de activitate în serviciu militar/special în cadrul Serviciului şi în alte organe ale securităţii statului, apărării naţionale şi ordinii publice, cu condiţia că nu au fost decoraţi cu distincţii similare echivalente în aceste organe, de cel puțin:
    a) 20 ani, dintre care cel puţin 5 ani în cadrul Serviciului – pentru clasa Veteran, la încetarea îndeplinirii serviciului special, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. e), f), f1) g), h), i), j), k) din Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vîrstă, în conformitate cu legislaţia;
    b) 20 ani – pentru clasa I;
    c) 15 ani – pentru clasa II;
    d) 10 ani – pentru clasa III.
    Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” clasa Veteran poate fi conferită și ofiţerilor de protecţie care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, fără a ţine cont de vechimea calendaristică de activitate în serviciu.
    Însemnul Crucii „Pentru Serviciu Impecabil” reprezintă o cruce Ruppert (cruce labată cu extremităţile braţelor rotunjite convex) înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul de 30 mm – de aur la clasa Veteran și clasa I, de argint la clasa II, de bronz la clasa III – avînd în mijloc un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit ce poartă stema Serviciului fără panglica cu deviză (în cîmp de purpură, un urs ridicat, de aur, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de argint cu o cruce-firet roşie, fluturînd; bordură componată albastru-de aur-roșu-de aur). Crucea clasei Veteran este aşezată pe o cunună de păducel, de aur. De mijlocul marginii superioare a braţului de sus al însemnului este fixată o toartă de suspensie, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Panglica distincției este din moar de purpură, lată de 25 mm, avînd pe marginea stîngă dungi verticale albe – una la clasa Veteran și clasa I, două la clasa II, trei la clasa III – late de 1 mm fiecare şi depărtate de margine și una de alta cu 1 mm.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. La clasa Veteran, peste panglica îmbrăcată pe baretă se aplică broşînd o crenguţă de păducel de argint, aşezată în bară. Bareta are pe marginea inferioară o toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, și îmbrăcată cu panglica distincţiei. La clasa Veteran, peste panglica îmbrăcată pe bareta de substituire se aplică broşînd o crenguţă de păducel de argint, aşezată în bară.


Anexa nr. 4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016

Statutul Medaliei „Pentru Cooperare”
a Serviciului de Protecție și Pază de Stat
    Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor străini pentru consolidarea cooperării interinstituționale și profesionale la nivel naţional, regional şi internaţional.
    Însemnul Medaliei „Pentru Cooperare” reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur, cu diametrul de 30 mm şi cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
Aversul însemnului reprezintă o strîngere de mînă înconjurată de o cunună din două ramuri de măslin, totul în relief.
    Pe revers, în centru, este reprezentată în relief stema Serviciului fără panglica cu deviză (în cîmp de purpură, un urs ridicat, de aur, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de argint cu o cruce-firet roşie, fluturînd; bordură componată albastru-de aur-roșu-de aur), în întregime de aur, iar în exergă, de asemenea în relief, apare legenda cu litere capitale, în limbile română şi latină, separată de două steluţe cu opt raze: „* PENTRU COOPERARE * PRO COOPERATIONE”.
    Panglica distincției este din moar de purpură, lată de 25 mm şi dungată pe mijloc multicolor cu 11 dungi late de 1 mm, după cum urmează: o dungă roşie flancată simetric consecutiv de cîte o dungă verde, cîte o dungă neagră, cîte o dungă galbenă, cîte o dungă albastră, cîte o dungă albă.
    Panglica se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate, dotată jos cu o toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers cu un sistem de prindere a distincției.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25  mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei.


Anexa nr. 5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016

Statutul Medaliei comemorative „25 de ani ai Serviciului de Protecție
și Pază de Stat al Republicii Moldova”
    Medalia comemorativă „25 de ani ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al Republicii Moldova” se conferă ofiţerilor de protecţie, pensionarilor şi veteranilor Serviciului în semn de recunoştinţă a meritelor profesionale în domeniul protecției și pazei de stat, precum şi altor persoane, inclusiv cetăţeni străini, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor de parteneriat și pentru sprijinul considerabil acordat la îndeplinirea atribuțiilor Serviciului.
    Însemnul Medaliei comemorative „25 de ani ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat al Republicii Moldova” reprezintă un medalion rotund monocolor, de aur, cu diametrul de 30 mm, şi cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă.
    Pe avers, în centru, este reprezentată în relief stema Serviciului fără panglica cu deviză (în cîmp de purpură, un urs ridicat, de aur, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de argint cu o cruce-firet roşie, fluturînd; bordură componată albastru-de aur-roșu-de aur), în întregime de aur, înconjurată în exergă de o cunună deschisă compusă din două rămurele de păducel unite jos, de asemenea în relief.
    Pe revers, apare în relief legenda cu caractere capitale, ordonată în cinci rînduri „1992 / SERVICIUL DE PROTECŢIE / ȘI PAZĂ DE STAT / AL REPUBLICII MOLDOVA / 2017”.
    Panglica distincției este din moar de purpură, lată de 25 mm şi se îmbracă pe o baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Peste panglica îmbrăcată, în partea superioară a baretei se aplică cifrele romane „XXV” (h 7 mm) de aur. Bareta este dotată cu toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers are fixat un sistem de prindere a distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.
    Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincţiei şi are aplicate broşînd peste panglică cifrele romane „XXV” (h 7 mm) de aur.


Anexa nr. 6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2500-VII din 9 decembrie 2016