HGO1291/2016
ID intern unic:  367949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1291
din  02.12.2016
cu privire la Programul naţional de control
al cancerului pentru anii 2016-2025
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 1404
    În temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373) şi Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, pe lîngă Guvern, Consiliul consultativ pentru coordonarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025.
    2. Se aprobă:
    1) Programul naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.2;
    3) Componenţa nominală a Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.3;
    4) Regulamentul Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.4.
    3. Se recomandă consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi, administraţiei unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi consiliilor raionale să elaboreze, să aprobe şi să asigure realizarea programelor teritoriale de control al cancerului pentru anii 2016-2025.
    4. Se stabileşte că finanţarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                      Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş

    Nr. 1291. Chişinău, 2 decembrie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1291
din 2 decembrie 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului
naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025
    BREGA Gheorghe            -    viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
                                                  consultativ
    SERBULENCO Aliona    -    viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de stat,
                                                  vicepreşedinte al Consiliului consultativ
    MÎNDRUŢĂ-Stratan
    Rodica                              -    conferenţiar universitar, coordonator programul
                                                  naţional, secretar al Consiliului consultativ
    GUCEAC Ion                   -    vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CĂRĂUŞ Maria                -   viceministru al finanţelor
    TRIBOI Valeriu                 -    viceministru al economie
    OLARU Nicolae                -    viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BOAGHI Cristina              -    viceministru al educaţiei
    DUMBRĂVEANU
    Viorica                               -   viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    TARLEV Vitalie                 -    viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    POSTICĂ Gheorghe          -    viceministru al culturii
    FLOREAN Ivan                 -    viceministru al tineretului şi sportului
    ONCEANU-HADÎRCĂ
    Mariana                              -    membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    PARFENTIEV Dmitrii        -    director general al Companiei Naţionale de Asigurări
                                                    în Medicină
    ŞALARU Ion                     -    vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate Publică
    DOROGAN Alexandru      -    director al „Radio-Moldova”
    ABABII Ion                       -    rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
                                                   „Nicolae Testemiţanu”
    STRATAN Valentina          -    şef al Laboratorului ştiinţific imunogenetic, Institutul
                                                   Oncologic
    MEREUŢĂ Ion                  -    profesor, academician, Institutul Oncologic
    CIOBANU Veronica          -    vicedirector al Institutului Oncologic
    BULAT Iurie                      -    şef al Secţiei chimioterapie, Institutul Oncologic
    ISAC Valerian                    -    director al Fundaţiei Filantropice Medico-Sociale
                                                    „Hospice Angelus”

 Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1291
din 2 decembrie 2016

REGULAMENT
al Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului
naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul consultativ pentru coordonarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 (în continuare – Consiliu consultativ) este o structură intersectorială de nivel naţional, cu funcţii consultative.
    2. Consiliul consultativ este constituit din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor naţionali şi internaţionali şi funcţionează pe baze obşteşti, reflectînd priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova în reducerea poverii morbidităţii, a dizabilităţii prevenibile şi a mortalităţii premature evitabile legate de cancer.
    3. Scopul Consiliului consultativ este coordonarea activităţilor cuprinse în Programul naţional de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2025.
    4. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza unui parteneriat între instituţiile de stat, cele internaţionale şi neguvernamentale, pe principiul transparenţei şi al colaborării reciproce.
    5. Misiunea Consiliului consultativ este eficientizarea comunicării şi colaborării intersectoriale pentru fortificarea şi ajustarea cadrului legal, conform prevederilor Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe perioada 2012–2020 la legislaţia comunitară, precum şi stabilirea unui mecanism de implementare eficientă a activităţilor în controlul cancerului.
    6. Consiliul consultativ are 22 de membri şi este condus de preşedinte, asistat de 2 vicepreşedinţi.
    7. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
    8. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a unor membri ai Consiliului, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
II. Atribuţiile Consiliului consultativ
    9. Consiliul consultativ exercită următoarele atribuţii:
    1) coordonează implementarea Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025;
    2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, monitorizare şi implementare a activităţilor în controlul cancerului pe perioada 2016-2025 şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie, implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor publice;
    3) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, cele internaţionale şi neguvernamentale pentru un mai bun control al bolilor netransmisibile şi asigură dialogul reciproc şi eficient între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare;
    4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei în domeniul controlului cancerului, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a documentelor de politici în domeniu;
    5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile şi coordonează punerea în aplicare a acestora.
III. Atribuţiile conducerii şi membrilor
Consiliului consultativ

    10. Preşedintele Consiliului consultativ exercită următoarele atribuţii:
    1) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului consultativ;
    2) conduce activitatea Consiliului consultativ;
    3) semnează deciziile Consiliului consultativ şi exercită controlul executării acestora;
    4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    11. Secretarul Consiliului consultativ, cu statut de membru, asigură:
    1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului consultativ;
    2) difuzarea deciziilor Consiliului consultativ către membrii acestuia, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii interesate;
    3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului consultativ despre acest fapt;
    4) elaborarea planurilor de activitate ale Consiliului consultativ în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului consultativ şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţe;
    5) realizarea altor activităţi ale Consiliului consultativ sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    12. Membrii Consiliului consultativ:
    1) îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) participă la şedinţele Consiliului consultativ;
    3) informează conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
IV. Organizarea activităţii Consiliului consultativ
    13. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată pe semestru.
    14. Şedinţele Consiliului consultativ sînt deliberative dacă la ele participă 1/3 din membrii acestuia.
    15. La şedinţele Consiliului consultativ pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, instituţiilor mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie.
    16. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul consultativ instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care întrunesc specialişti în domeniul cancerului din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri de dezvoltare.
    17. Sarcinile grupurilor tehnice de lucru constau în:
    1) oferirea suportului tehnic în procesul ajustării cadrului legal în domeniul  maladiilor oncologice la legislaţia comunitară;
    2) realizarea activităţilor de pledoarie pentru fortificarea cadrului legal în domeniul maladiilor oncologice;
    3) asigurarea transparenţei activităţii Consiliului consultativ prin oferirea de informaţii şi prin elaborarea materialelor pentru mass-media;
    4) monitorizarea şi evaluarea situaţiei şi a implementării legislaţiei şi a documentelor de politici, identificarea problemelor de sănătate şi participarea la elaborarea politicilor publice.
V. Şedinţele Consiliului consultativ
    18. Şedinţele Consiliului consultativ sînt organizate la iniţiativa preşedintelui sau a secretariatului ori la solicitarea a 1/3 dintre membri, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.
    19. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului consultativ se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului consultativ pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului consultativ cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
    20. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului consultativ şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    21. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului consultativ, iar în cazul absenţei acestuia – de vicepreşedinte.
    22. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului consultativ se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului consultativ.
VI. Deciziile Consiliului consultativ
    23. Deciziile Consiliului consultativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului consultativ sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.
    24. Deciziile Consiliului consultativ sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    25. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice participante la implementarea Programului naţional de control al cancerului.