HGM1322/2016
ID intern unic:  367959
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1322
din  08.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea electronică a persoanelor
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 1414
    MODIFICAT
   
HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714    În temeiul art. 210 alin. (4) din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29), cu modificările şi completările ulterioare, și art. 2711 alin. (7) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor (se anexează).
    2. Se stabilește că cheltuielile pentru monitorizarea electronică a persoanelor se vor efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul Ministerului Justiţiei, precum şi din alte surse neinterzise de lege.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Nr. 1322. Chişinău, 8 decembrie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1322
din 8 decembrie 2016

REGULAMENT
privind monitorizarea electronică a persoanelor
I. DISPOZITII GENERALE
    1. Prezentul Regulament reglementează modul, condiţiile şi procedura de monitorizare electronică a persoanelor.
    2. Sînt supuse monitorizării electronice:
    1) persoanele liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002;
    2) persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu articolele 216 şi 217 din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
    3) persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligaţii sau restricţii.
    [Pct.2 subpct.3) introdus prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    3. Monitorizarea electronică se aplică persoanelor stabilite la pct. 2 pentru a urmări respectarea obligaţiilor şi restricţiilor stabilite de către instanţa de judecată, sau, după caz, obligaţiei/restricţiei stabilite de către şeful instituţiei penitenciare.
    4. Monitorizarea electronică a persoanelor prevăzute la pct. 2 se efectuează de către organele de probaţiune, în colaborare cu instituţiile penitenciare, organele de poliţie şi cu alte autorităţi publice în conformitate cu legislaţia.
    5. Inspectoratul Naţional de Probaţiune asigură participanții monitorizării electronice cu utilajul electronic și alt suport logistic necesar.
II. MODUL, CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA
MONITORIZĂRII ELECTRONICE
    6. Sistemul de monitorizare electronică constă în supravegherea de la distanţă, prin sistemele GPS (Sistem Global de Poziționare), utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locaţia şi mişcarea persoanelor supuse supravegherii şi controlului, printr-un dispozitiv special, constituit din brăţară specială sau dispozitiv mobil.
    [Pct.6 modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    7. Supravegherea şi controlul executării obligaţiilor şi restricţiilor aplicate persoanelor prin sistemul de monitorizare electronică se efectuează prin intermediul platformei software de monitorizare electronică, care reprezintă o totalitate sistematizată de date despre locaţia şi mişcarea persoanelor supuse monitorizării electronice.
    8. Administratorul platformei software de monitorizare electronică este subdiviziunea specializată în monitorizare electronică din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune (în continuare – subdiviziunea specializată). Supravegherea electronică este efectuată de către persoanele responsabile de utilizarea platformei software din cadrul subdiviziunii specializate.
    9. La aplicarea monitorizării electronice se ia în considerare dacă persoana care urmează a fi supusă monitorizării electronice dispune de resursele necesare pentru aplicarea acesteia, inclusiv domiciliu sau reşedinţă dotată cu energie electrică.
    10. Activitatea de monitorizare electronică se inițiază în baza hotărîrii judecătoreşti în privința persoanelor prevăzute la pct. 2 subpct. 1) și 3) sau la demersul şefului instituţiei penitenciare în privința persoanelor condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu art. 216 şi 217 din Codul de executare, şi este exercitată de către consilierii de probaţiune și colaboratorii subdiviziunii specializate, sau de alte persoane desemnate prin ordinul directorului Inspectoratului Național de Probațiune.
    [Pct.10 modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    11. La parvenirea în cadrul biroului de probaţiune a hotărîrii instanţei de judecată cu obligaţia persoanei de a fi supusă monitorizării electronice, şeful biroului de probaţiune, sau altă persoană desemnată de către acesta, solicită în termen de 24 de ore Inspectoratului Naţional de Probaţiune iniţierea procedurii de monitorizare electronică.
    12. În scopul asigurării procesului de monitorizare electronică, consilierul de probaţiune aduce la cunoştinţa persoanei care urmează a fi supusă monitorizării electronice informaţiile privind modul şi procedura de monitorizare electronică, precum şi despre necesitatea semnării angajamentului conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    13. Angajamentul reprezintă actul juridic unilateral scris prin care persoana care urmează a fi supusă monitorizării electronice îşi asumă obligaţii, inclusiv privind respectarea procedurii de monitorizare, păstrarea integrităţii utilajului electronic, precum şi asumarea consecinţelor nerespectării acestora.
    14. După semnarea angajamentului de către persoana care urmează a fi supusă monitorizării electronice, subdiviziunea specializată ataşează un dispozitiv special, constituit din brăţară specială sau dispozitiv mobil.
    [Pct.14 în redacția HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    15. În cazul refuzului semnării angajamentului de către persoana supusă monitorizării electronice din lipsa condițiilor tehnice privind monitorizarea electronică, consilierul de probaţiune înaintează un demers în instanţa de judecată, sau, după caz, în instituţia penitenciară privind necesitatea anulării obligaţiei/restricției pentru care se aplică monitorizarea electronică, iar în cazul persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligații/restricții de a fi supus monitorizării electronice, consilierul de probațiune înștiințează procurorul sau, după caz, instanța de judecată privind necesitatea înlocuirii măsurii preventive.
    [Pct.15 modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    16. Personalul subdiviziunii specializate asigură conexiunea dintre dispozitivul special ataşat şi platforma software şi supraveghează persoana prin sistemele GPS, prin utilaj telefonic fix sau mobil.
    [Pct.16 modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    17. La parvenirea semnalului de alarmă privind încălcarea obligaţiunii/restricţiei pentru care se aplică monitorizarea electronică sau încercarea de deteriorare a utilajului electronic, subdiviziunea specializată contactează telefonic persoana monitorizată pentru a verifica localizarea sa. În cazul în care se confirmă încălcarea, subdiviziunea specializată informează consilierul de probaţiune și alte organe competente, după caz, şi remite raportul electronic cu informaţia stocată pentru întreprinderea tuturor măsurilor legale asupra cazului.
    171. În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 2 părăsesc zona de deplasare şi/sau intră în zona şi/sau locul în care este interzis să se deplaseze, subdiviziunea specializată informează imediat instituţia penitenciară și organul de poliție pentru a interveni operativ la reţinerea acestora.
    [Pct.171 introdus prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    172. Organul de poliție asigură prezentarea persoanelor stabilite la pct. 2 subpct. 1) la biroul de probaţiune, fiind întocmit un act de constatare a încălcării obligaţiei/restricţiei în sistemul de monitorizare electronică de către consilierul de probaţiune. Actul de constatare și explicaţiile persoanei monitorizate electronic se anexează la dosarul personal, iar ulterior, analizînd toate circumstanţele/împrejurările cauzei, consilierul de probaţiune înaintează un demers în instanţa de judecată pentru anularea liberării de pedeapsa penală şi trimiterea persoanei în penitenciar pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată, conform art. 469 din Codul de procedură penală.
    [Pct.172 introdus prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    18. În cazul deteriorării utilajului electronic, consilierul de probaţiune întocmeşte un act de constatare privind circumstanţele în care a fost deteriorat, fiind semnat şi de către persoana supusă monitorizării electronice. Actul de constatare împreună cu utilajul electronic se expediază subdiviziunii specializate pentru stabilirea cauzei privind acţiunile intenţionate sau neintenţionate ale persoanei supuse monitorizării. În cazul imposibilității determinării cauzei deteriorării utilajului electronic, subdiviziunea specializată solicită efectuarea unei expertize extrajudiciare.
    19. În caz de deteriorare a utilajului electronic, persoana supusă monitorizării electronice restituie costul acestui utilaj cu excepția cazului defectării utilajului electronic din motive care nu depind de persoana supusă monitorizării electronice, caz în care costurile se suportă de bugetul de stat.
    20. În cazul stabilirii deteriorării intenţionate a utilajului electronic de către persoanele specificate la pct. 2 subpct 1), consilierul de probaţiune înaintează în instanţa de judecată un demers privind anularea liberării de pedeapsă penală şi trimiterea persoanei pentru executarea pedepsei în penitenciar.
    201. În cazul stabilirii faptului deteriorării intenţionate ori din imprudență şi refuzului de a achita benevol costul utilajului electronic de către persoanele prevăzute la pct. 2, Inspectoratul Naţional de Probaţiune intentează o acţiune civilă în instanţa de judecată pentru rambursarea costului utilajului electronic.
    [Pct.201 introdus prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    21. În cazul încălcării obligaţiei/restricţiei pentru care se aplică monitorizarea electronică, persoana supusă monitorizării electronice este avertizată în scris de către consilierul de probaţiune despre încălcarea comisă şi consecinţele nerespectării acesteia conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    22. În cazul încălcării repetate a obligaţiei/restricţiei de către persoanele specificate la pct. 2 subpct. 1), consilierul de probaţiune înaintează un demers în instanţa de judecată pentru anularea liberării de pedeapsă penală şi trimiterii persoanei pentru executarea pedepsei în penitenciar.
    23. În cazul încălcării repetate a obligaţiei/restricţiei sau deteriorării intenţionate a utilajului electronic de către persoana condamnată care se deplasează fără escortă sau însoţire/sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, conform art. 216 şi 217 din Codul de executare, consilierul de probaţiune informează imediat şeful instituţiei penitenciare pentru anularea obligaţiunii/restricţiei pentru care se aplică monitorizarea electronică.
    231. În cazul încălcării obligaţiei/restricţiei stabilite sau deteriorării intenţionate ori din imprudență a utilajului electronic de către persoana în privința căreia a fost aplicată măsura preventivă, consilierul de probaţiune sau, după caz, subdiviziunea specializată informează imediat organul de poliție în vederea sesizării procurorului și/sau instanței de judecată asupra oportunităţii înlocuirii măsurii preventive cu una mai aspră.
    [Pct.231 introdus prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    24. Monitorizarea electronică încetează la expirarea termenului stabilit sau înainte de termen în cazul anulării liberării de pedeapsă penală în conformitate cu art. 469 din Codul de procedură penală, cu înlăturarea utilajului electronic.
III. ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE ORGANELOR DE
PROBAŢIUNE ÎN PROCESUL DE MONITORIZARE
ELECTRONICĂ

    25. În scopul asigurării monitorizării electronice, personalul subdiviziunii specializate exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) instalarea și conectarea utilajului electronic la platforma software de monitorizare electronică din momentul semnării angajamentului privind monitorizarea electronică de către persoanele prevăzute la pct. 2;
    [Pct.25 subpct.1) modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    2) asigurarea conexiunii dintre dispozitivul special ataşat şi platforma software din cadrul subdiviziunii specializate;
    [Pct.25 subpct.2) modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    3) întreprinderea acţiunilor în vederea înlăturării disfuncţionalităţii sau funcţionalităţii necorespunzătoare a utilajului electronic;
    4) asigurarea punerii în aplicare a utilajului electronic prin sistemele GPS, utilaj telefonic fix sau mobil;
    5) asigurarea funcţionării dispozitivelor speciale ataşate şi programarea acestora privind zonele de deplasare permise sau interzise;
    [Pct.25 subpct.5) modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    6) supravegherea persoanelor monitorizate electronic şi sesizarea organelor competente în cazul constatării/identificării unor încălcări;
    7) deconectarea dispozitivului special ataşat şi întreruperea conexiunii acestuia prin intermediul platformei software de monitorizare electronică după înlăturarea utilajului electronic de la persoana monitorizată;
    [Pct.25 subpct.7) modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    8) exercitarea altor atribuții în conformitate cu legislaţia.
    26. În scopul asigurării monitorizării electronice, consilierul de probaţiune responsabil de caz exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) asigură semnarea angajamentului de către persoana supusă monitorizării electronice;
    [Pct.26 subpct.2) abrogat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    3) informează persoana supusă monitorizării electronice despre necesitatea respectării, precum şi despre consecinţele nerespectării obligaţiunii/restricţiei aplicate de către instanţa de judecată sau, după caz, obligaţiunii/restricţiei stabilite de către şeful instituţiei penitenciare;
    4) aduce la cunoştinţa persoanei supuse monitorizării electronice hotarele zonei de deplasare, perimetrul zonei sau locul unde este interzis să se deplaseze, precum şi perioada de timp în care este interzis de a părăsi domiciliul sau reşedinţa;
    5) aduce la cunoştinţa persoanei supuse monitorizării electronice condiţiile tehnice de utilizare a utilajului electronic;
    6) vizitează, în caz de necesitate, persoana supusă monitorizării electronice la locul aflării pentru verificarea conformării respectării obligaţiunilor şi restricţiilor stabilite;
    7) informează subdiviziunea specializată despre expirarea termenului de monitorizare electronică stabilit;
    8) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
    27. Consilierii de probaţiune şi personalul subdiviziunii specializate au dreptul:
    1) să viziteze periodic persoanele supuse monitorizării electronice la locul de reşedinţă/domiciliu, de muncă sau de studii;
    2) să solicite autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor şi întreprinderilor, organizaţiilor sau persoanelor fizice, informaţii relevante despre persoana supusă monitorizării electronice în limitele exercitării atribuţiilor de serviciu;
    3) să citeze persoanele supuse monitorizării electronice;
    4) să solicite persoanelor supuse monitorizării electronice respectarea obligaţiilor sau restricţiilor impuse de instanţa de judecată sau, după caz, obligaţiei/restricţiei stabilite de către şeful instituţiei penitenciare;
    5) să solicite persoanei supuse monitorizării electronice comunicarea localizării acesteia;
    6) să exercite şi alte drepturi în conformitate cu legislaţia.
    28. Inspectoratul Național de Probațiune este în drept să aprobe proceduri interne detaliate privind implementarea eficientă a prezentului Regulament.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
MONITORIZATE ELECTRONIC

    29. Persoana supusă monitorizării electronice este în drept:
    1) să solicite şi să primească informaţii despre condiţiile supravegherii electronice;
    2) să solicite şi să primească informaţii suplimentare despre utilizarea tehnică a dispozitivului special;
    [Pct.29 subpct.2) modificat prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]
    3) să exercite şi alte drepturi în conformitate cu legislaţia.
    30. Persoana supusă monitorizării electronice este obligată:
    1) să respecte cerinţele şi condiţiile care le înaintează personalul organelor de probaţiune privind respectarea obligaţiei/restricţiei pentru care se aplică monitorizare electronică;
    2) să semneze angajamentul privind monitorizarea electronică;
    3) să respecte condiţiile tehnice de utilizare a utilajului electronic;
    4) să se abţină de la acţiunile sau inacţiunile care ar putea conduce la deteriorarea utilajului electronic;
    5) să restituie costul utilajului electronic în cazul deteriorării din vina sa;
    6) să nu părăsească limitele zonei de deplasare, precum şi să respecte prevederile cu privire la locurile sau hotarele zonelor interzise, perioada de timp în care este interzis de a părăsi domiciliul sau reşedinţa;
    7) să informeze imediat prin intermediul apelului telefonic consilierul de probaţiune şi/sau subdiviziunea specializată în cazul unor probleme de utilizare a utilajului electronic;
    8) să respecte şi alte obligaţii în conformitate cu Codul de executare și Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune.
V. PROTECŢIA ŞI SECURITATEA DATELOR ŞI RESURSELOR
INFORMAŢIONALE
ALE SISTEMULUI DE MONITORIZARE
ELECTRONICĂ

    31. Datele colectate în timpul monitorizării electronice sînt utilizate în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale cu privire la depozitarea, utilizarea şi schimbul de date.
    32. Inspectoratul Naţional de Probaţiune implementează documente de politici privind securitatea informaţională şi protecţia datelor cu caracter personal în domeniul monitorizării electronice în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    33. Obiect al asigurării protecţiei şi securităţii informaţiei din sistemul de monitorizare electronică se consideră:
    1) masivele informaţionale, indiferent de formele păstrării, bazele de date, suporturile materiale care conţin informaţii privind date cu caracter personal;
    2) sistemele informaţionale, sistemele operaţionale, sistemele de gestionare a bazelor de date şi alte aplicaţii care asigură activitatea sistemului;
    3) sistemele de comunicaţii electronice, reţelele, inclusiv mijloacele de confecţionare şi multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei.
    34. În vederea respectării şi implementării securităţii informaţionale în procesul monitorizării electronice, se iau următoarele măsuri:
    1) asigurarea tehnico-organizatorică necesară funcţionării platformei software de monitorizare electronică;
    2) aplicarea procedurilor interne care exclud cazurile de modificare neautorizată a mijloacelor software şi/sau a informaţiei din platforma software;
    3) prevenirea conexiunilor neautorizate la reţelele comunicaţiilor electronice şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor din sistem transmise prin aceste reţele, asigurată prin folosirea metodelor de cifrare şi criptare a acestei informaţii, inclusiv cu utilizarea măsurilor organizatorice, tehnice şi de regim;
    4) excluderea accesului neautorizat la datele din platforma software de monitorizare, asigurată prin folosirea mijloacelor speciale tehnice şi de program, cifrarea acestor informaţii, inclusiv prin măsurile organizatorice şi de regim;
    5) prevenirea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care conduc la distrugerea, modificarea datelor sau defecţiuni în funcţionarea complexului tehnic şi de program, asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus, organizarea sistemului de control al securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranţă;
    6) prevenirea acțiunilor intenționate şi/sau neintenţionate ale persoanelor care au acces la platforma de monitorizare, care pot conduce la distrugerea sau modificarea datelor;
    7) crearea și gestionarea listei nominale a persoanelor autorizate să acceseze datele din platforma software de monitorizare electronică;
    8) realizarea periodică a procedurilor de control intern al persoanelor care au acces la baza de date din platforma software de monitorizare electronică privind respectarea condițiilor de securitate informațională și protecția datelor cu caracter personal stabilite în conformitate cu legislația.
    35. Nerespectarea sau respectarea defectuoasă a condițiilor de securitate informațională și a protecției datelor cu caracter personal, atrage după sine răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG654 din 11.07.18, MO256-265/13.07.18 art.714]

    anexa nr.2