LPM280/2016
ID intern unic:  368089
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 280
din  16.12.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 945     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
   
LP36 din 24.03.17, MO103-108/31.03.17 art.151


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 336 punctul 14), cuvintele „se confirmă printr-un certificat valabil” se substituie cu cuvintele „se adeverește printr-o confirmare valabilă”.
    2. La articolul 3484:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) La achitarea vinietei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării și lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate din domeniul transporturilor.”
    la alineatul (5), cuvîntul „certificatul” se substituie cu cuvîntul „confirmarea”.
    3. La articolul 3485:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , precum și pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile”;
    la alineatul (4), cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvîntul „confirmării”;
    la alineatul (5), cuvîntul „certificatelor” se substituie cu cuvîntul „confirmărilor”.
    4. La titlul IX, anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 21

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova
de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)
Obiectul impunerii

Perioada,
 zile

Taxa, euro

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716

7
4
15
8
30
16
90
45
180
85

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova 

peste 180
în decursul
a 12 luni consecutive
180

se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile”

    Art. II. – Anexa nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:
22.

Escortarea mijlocului de transport autocătre organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

0,15 euro/km
    Art. III. – Articolul 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), în partea introductivă, după cuvintele „declarate prin acţiune” se introduce textul „şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive”;
articolul se completează cu alineatele (4)–(7) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol.
    Mijloacele de transport auto în cauză nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen ce depăşeşte termenul de aflare a mijlocului de transport auto sub regim vamal de admitere temporară stabilit la art. 69.
    (5) Mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform prevederilor prezentului cod sînt identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, poliţia de frontieră sau echipele mobile către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal.
    (6) În cazul aducerii de către poliţie a mijlocului de transport auto către biroul vamal, escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova este asigurată de către biroul vamal în termen de 24 de ore de la data aducerii acestuia.
    (7) Cheltuielile de escortare a mijlocului de transport auto sînt determinate în conformitate cu taxa stabilită în Legea cu privire la tariful vamal. Cheltuielile de aducere şi escortare sînt acoperite de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.”
    Art. IV. – La articolul 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările şi completările ulterioare, în partea introductivă, după cuvintele „admitere temporară” se introduce textul „pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive”.
    Art. V. – Articolul 53 din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Este interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare dintr-un stat străin nerecunoscut de Republica Moldova.
    (22) Prin derogare de la alineatul (21) se permite circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sînt în proprietatea agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender și dacă conducătorii de autovehicule sînt angajați ai acestora.”
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2873 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum și pentru perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.”
    2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „Contravenţiile prevăzute la art.” se introduce textul „2873,”.
    3. La articolul 438 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) a expirat termenul de 180 de zile de admitere temporară a mijlocului de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care mijlocul de transport auto este introdus pe teritoriul vamal de către persoana fizică cu domiciliul în orice stat străin şi care deţine permis de conducere emis în ţara în care are domiciliu;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) nu are domiciliu în una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, deţine permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, şi conduce un mijloc de transport auto cu plăcuţa cu număr de înmatriculare din una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția prevăzută la art. 53 alin. (22) din Legea privind siguranța traficului rutier.”
    4. Articolul 439 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, acesta este adus către cel mai apropiat birou vamal.”
    Art. VII. – La articolul 7 din Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76–80, art. 245), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera v) cu următorul cuprins:
    „v) să oprească şi să efectueze controlul existenţei şi valabilităţii vinietei, iar în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal sau către organul vamal de frontieră, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.”
    Art. VIII. – La articolul 25 din Legea nr. 320  din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 42–47, art. 145), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se completează cu punctele 151) şi 152) cu următorul cuprins:
    „151) să oprească în trafic şi să efectueze controlul existenţei şi valabilităţii vinietei, iar în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal;
    152) să oprească în trafic și să verifice dreptul conducătorului mijlocului de transport auto cu plăcuța cu număr de înmatriculare din una dintre unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender sau dreptul conducătorului mijlocului de transport auto cu plăcuța cu număr de înmatriculare dintr-un stat străin de a circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova;”.
    Art. IX. – Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,  ale Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi ale Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice:
    1. În perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă la 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice rezidente pînă la data de 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, deţinute în posesie sau în folosinţă pînă la 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, avînd plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender, pot fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani.
    [Art.IX pct.1 în redacția LP36 din 24.03.17, MO103-108/31.03.17 art.151]
    2. Obligaţia de prezentare a certificatului care atestă achitarea vinietei nu se aplică în privinţa mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender.
    Art. X. – Prin derogare de la prevederile articolului 3484 alineatele (2) şi (4) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în calitate de puncte autorizate de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, pe perioada definitivării şi punerii în aplicare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a mecanismului de calculare, încasare şi control al vinietei, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie 2017, se desemnează locul aflării organului vamal.
    Art. XI. – Guvernul, în termen de pînă la 1 iulie 2017, va modifica şi va aproba actele normative necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.
    [Art.XI  modificat prin LP36 din 24.03.17, MO103-108/31.03.17 art.151]
    Art. XII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia articolului V, articolului VI punctul 3 și articolului VIII, care se pun în aplicare la 1 iulie 2017.
    [Art.XII  modificat prin LP36 din 24.03.17, MO103-108/31.03.17 art.151]
    (2) Pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune pînă la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 280. Chişinău, 16 decembrie 2016.