LPC281/2016
ID intern unic:  368097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 281
din  16.12.2016
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 947     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „inspectorat fiscal de stat specializat”, „organ fiscal teritorial”,  „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezenta lege prevede altfel.
    2. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. Articolul 4 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Normele și procedurile potrivit cărora Republica Moldova oferă/recepționează asistență administrativă reciprocă în materie fiscală conform tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte se aprobă de Guvern.”
    4. La articolul 5:
    punctul 9) se abrogă;
    la punctul 18) litera b), cuvintele „valoarea de intrare a” se substituie cu cuvintele „costul de intrare al”;
    la punctul 26), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „organele fiscale au dreptul” – cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat are dreptul”;
    la punctul 36), cuvîntul „ juriştilor,” se exclude, iar în final punctul se completează cu textul: „Prevederile prezentului punct nu se extind asupra persoanelor menţionate la pct. 362).”
    articolul se completează cu punctele 361), 362), 45) şi 46) cu următorul cuprins:
    „361) Activităţi independente – activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.
    362) Activitate profesională în sectorul justiţiei – activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat.”
    „45) Soluţie fiscală individuală anticipată – act administrativ emis de Serviciul Fiscal de Stat în vederea soluţionării cererii unei persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei (unor) situaţii şi/sau tranzacţii viitoare specifice.
    46) Locuinţă de bază – locuinţă care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
    b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.”
    5. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) să solicite şi să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat soluţia fiscală individuală anticipată în modul şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod;”
    alineatul (2):
    la litera b), cuvintele „organul fiscal în a cărui rază” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază”, iar cuvintele „organului fiscal respectiv” – cu cuvintele „subdiviziunii respective a Serviciului Fiscal de Stat”;
    la litera c), cuvintele „evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitatea”, iar cuvintele „de evidență contabilă” – cu cuvintele „de evidență”;
    la litera f), cuvintele „evidenţă contabilă” se înlocuiesc cu cuvîntul „contabilitate”;
    alineatul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) în caz de solicitare a soluţiei fiscale individuale anticipate, să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, la prima cerere, informaţii veridice, documente, explicaţii şi/sau probe suplimentare privind activitatea desfăşurată, privind situaţiile şi/sau tranzacţiile viitoare;”
    la litera i), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    6. La articolul 11 alineatul (3), cuvintele „Organele fiscale” și „organelor fiscale” se substituie, respectiv, cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat” și „Serviciului Fiscal de Stat”.
    7. La articolul 12:
    punctul 1) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:
    a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
    b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
    c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
    d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
    e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;
    f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.”
    punctul 14) se completează în final cu textul: „În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată.”
    8. Articolul 121 se completează cu alineatele (4)–(6) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.
    (5) Perioada fiscală menţionată la alin. (4) se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea  situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.
    (6) Înainte de aplicarea unei noi perioade fiscale în corespundere cu prevederile alin. (4) sau (5), agentul economic este obligat:
    a) să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscale, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat;
    b) să aplice perioada fiscală de tranziţie şi regulile stabilite în cap. 72 din prezentul titlu.”
    9. La articolul 13 alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;”
alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi independente şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova;”.
    10. Articolul 14:
    la alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente care desfăşoară activităţi independente;”
    la alineatul (3), după cuvintele „specificate la” se introduce textul „cap. 101 şi 102 și la”, iar textul „şi (35)” se substituie cu textul „ , (35) şi (36)”.
    11. Articolul 15:
    la litera a), cifrele „29640” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „31140”;
    la litera d), cuvintele „evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitate”.
    12. Articolul 18:
    la litera b), textul „ , conform prevederilor cap. 9” se exclude;
    la litera e), textul „art. 37 alin. (7)” se substituie cu textul „art. 40 alin. (6)”;
    la literele f1) şi f2), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    13. Articolul 20:
    la litera m), după cuvintele „agent economic” se introduce textul „şi contribuţiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare şi echilibrării activelor nete negative”;
    la litera p1), după textul „şi/sau din loterii,” se introduce textul „şi/sau din pariurile sportive,”;
    articolul se completează cu litera y3) cu următorul cuprins:
    „y3) veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni  ai Republicii  Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază;”.
    14. Articolul 21:
    alineatul (3):
    la punctele 2) şi 3), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    punctul 31) va avea următorul cuprins:
    „31)  Data tranzacţiei este considerată data reflectată în extrasul de cont al băncii, iar în alte cazuri – data menţionată în documentele primare, conform metodei de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și IFRS.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obținut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donații persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.”
    15. La articolul 22 alineatul (5), cuvintele „anul fiscal următor celui” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală următoare celei”.
    16. Articolul 24:
    la alineatele (1) și (10), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    alineatul (11) se completează în final cu textul „şi/sau în folosul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente conform cap. 102”;
    la alineatul (15), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”;
    alineatul (151) va avea următorul cuprins:
    (151) Se permite deducerea cheltuielilor efectuate de către contribuabili în decursul perioadei fiscale, prevăzute în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii.”
    la alineatul (16), cuvîntul „anul” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”.
    17. La articolul 25 alineatul (3), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”.
    18. La articolul 26 alineatul (3), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”.
    19. Articolul 27:
    la alineatele (5) şi (6), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    alineatul (8):
    la litera a), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”, cuvintele „anului fiscal respectiv” – cu cuvintele „perioadei fiscale respective”, iar cuvintele „anul respectiv” – cu cuvintele „perioada fiscală respectivă”;
    la litera b), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    la alineatul (9) litera b), textul „iar pentru mijloacele de transport aerian internaţional, în mărime de 100%” se substituie cu textul „iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internaţional, în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operaţional suportate pe parcursul perioadei fiscale”;
    la alineatul (10) literele a) şi b), cuvintele „evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitate”.
    20. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    21. Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”, cuvintele „anul curent” – cu cuvintele „perioada fiscală curentă”, iar cuvintele „următorii cinci ani” – cu cuvintele „următoarele cinci perioade fiscale”;
    la alineatul (2), cuvintele „unul din anii fiscali următori celui” se substituie cu cuvintele „una din perioadele fiscale următoare celei”, iar cuvintele „următorii patru ani” – cu cuvintele „următoarele patru perioade fiscale”;
    la alineatul (3), cuvintele „un an” se substituie cu cuvintele „o perioadă fiscală”.
    22. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifrele „10128” se substituie cu cifrele „10620”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cifrele „15060” se substituie cu cifrele „15840”;
    la litera e), textul „persoană cu dizabilităţi din copilărie” se substituie cu textul „persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie”.
    23. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifrele „10128” se substituie cu cifrele „10620”;
    la alineatul (2), cifrele „15060” se substituie cu cifrele „15840”.
    24. Articolul 35:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2340 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea constituie 10620 de lei anual.”
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvîntul „dizabilităţi” se introduc cuvintele „în urma unei afecţiuni congenitale sau”;
    la litera b), cifrele „10128” se substituie cu cifrele „10620”;
    la alineatul (4), cuvintele „se acordă” se substituie cu cuvintele „se aplică”.
    25. Articolul 36:
    la alineatul (1), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    la alineatul (2), textul „şi la art. 533” se exclude;
    la alineatul (4) litera a) și la alineatele (5) și (7), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    26. Capitolul 5 va avea următorul cuprins:
Capitolul 5
CREȘTEREA ȘI PIERDEREA DE CAPITAL
    Articolul 37. Subiecţii creşterii sau pierderii de capital
    Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor contribuabililor (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.
    Articolul 38. Domeniul de aplicare
    Prezentul capitol stabileşte modul de determinare, în scopul impozitării, a sumei creşterii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital.
    Articolul 39. Activele de capital
    (1) Active de capital reprezintă:
    a) acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
    b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
    c) terenurile;
    d) opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.
    (2) Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în cazul redistribuirii (transmiterii) proprietăţii între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ.
    Articolul 40. Determinarea creşterii sau pierderii
                         de capital
    (1) Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.
    (2) Suma încasată ca urmare a vînzării, schimbului sau a înstrăinării în alt mod a activelor de capital este egală cu suma mijloacelor băneşti sau valoarea evaluată la preţul de piaţă a activelor de capital obţinute sub formă nemonetară.
    (3) Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din tranzacţionarea la bursă a acţiunilor prin intermediul unui broker/unei societăţi de investiţii  se determină în baza raportului brokerului/societăţii de investiţii, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (4) Persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.
    (5) Creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți.
    (6) Creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.
    (7) Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
    Articolul 41. Restricţiile privind deducerea pierderilor
                         de capital
    (1) Contribuabilului (persoană fizică sau juridică) i se permite deducerea pierderilor de capital numai în limitele creşterii de capital.
    (2) Pierderile de capital ale agenţilor economici a căror deducere nu este permisă, conform alin. (1), în perioada fiscală respectivă sînt considerate pierderi de capital suportate în perioada fiscală următoare.
    Articolul 42. Baza valorică a activelor de capital
    (1) Bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie:
    a) valoarea activelor de capital procurate;
    b) valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piață estimată de organele cadastrale;
    c) valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
    d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;
    e) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin schimb;
    f) valoarea activelor de capital privatizate;
    g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum şi în lipsa confirmării documentare a bazei valorice.
    (2) Baza valorică a acţiunilor nu se majorează cu suma dividendelor sub formă de acţiuni care nu modifică în niciun fel cotele de participare ale acţionarilor în capitalul agentului economic şi care au fost repartizate în perioadele fiscale de pînă în anul 2009 inclusiv.
    (3) Baza valorică a acţiunilor dobîndite pînă la data de 1 ianuarie 1998 se determină reieşind din valoarea unei acţiuni la data de 31 decembrie 1997, care se calculează ca raportul dintre capitalul social şi numărul total al acţiunilor emise.
    (4) Baza valorică ajustată a activelor de capital reprezintă baza valorică a activelor de capital:
    a) redusă cu mărimea uzurii, epuizării sau altor modificări ale valorii activelor de capital, care se anulează de pe contul mijloacelor fixe;
    b) majorată cu valoarea recondiţionărilor şi altor modificări ale valorii activelor de capital, care se acumulează pe contul mijloacelor fixe.
    (5) Reducerile şi majorările bazei valorice a activelor de capital care au avut loc pînă la 1 ianuarie 1998 se efectuează conform actelor normative în vigoare pînă la acea dată.
    (6) Baza valorică a activelor de capital se ajustează cu diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea capitalului efectuată în conformitate cu cap. IV din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.”
    27. Articolul 44:
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”;
    la litera b), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”, iar cuvintele „un alt an fiscal” – cu cuvintele „o altă perioadă fiscală”;
    la litera c), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”;
    la alineatul (8), cuvintele „primul an fiscal” se substituie cu cuvintele „prima perioadă fiscală”,  iar cuvintele „pe anul fiscal curent și pe fiecare din următorii doi ani” – cu cuvintele „pe perioada fiscală curentă și pe fiecare din următoarele două perioade fiscale”.
    28. La articolul 45:
    la alineatul (3), cuvintele „anul fiscal cuprins” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală cuprinsă”, cuvintele „anul respectiv” – cu cuvintele „perioada fiscală respectivă”, iar cuvintele „cu excepția anului” – cu cuvintele „cu excepția perioadei fiscale”;
    la alineatul (4), cuvintele „anii fiscali” se substituie cu cuvintele „perioadele fiscale”, cuvîntul „an” – cu cuvintele „perioadă fiscală”, iar cuvîntul „anul” în ambele cazuri – cu cuvintele „perioada fiscală”.
    29. La articolul 48, cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    30. La articolul 49:
partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „Impozitarea rezidenților zonelor economice libere reglementate de Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere are următoarele particularități:”;
    articolul se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:
    e) rezidenții care au beneficiat de scutirile prevăzute la lit. c) și d) și care investesc suplimentar în mijloace fixe ale întreprinderilor lor și/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere au dreptul să beneficieze în mod repetat de scutiri de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă către alți rezidenți ai zonelor economice libere începînd cu trimestrul următor în care a fost atins volumul de investiții suplimentare, cu condiția că numărul mediu de angajați înregistrat în anul calendaristic următor anului atingerii volumului de investiții suplimentare va depăși cu 20% numărul mediu de angajați înregistrat în anul calendaristic precedent atingerii volumului de investiții suplimentare;
    f) facilitatea fiscală prevăzută la lit. e) se acordă în funcţie de mărimea capitalului investit, după cum urmează:
    – pentru un capital echivalent cu cel puțin un milion de dolari SUA – scutire pe un termen de un an;
    – pentru un capital echivalent cu cel puțin 3 milioane de dolari SUA – scutire pe un termen de 3 ani;
    – pentru un capital echivalent cu cel puțin 5 milioane de dolari SUA –  scutire pe un termen de 5 ani.”
    31. La articolul 52:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „ , şi anume:
    a) asociaţia obştească – conform Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
    b) fundaţia – conform Legii nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
    c) organizaţia filantropică – conform Legii nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
    d) organizaţia religioasă – conform Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
    e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
    f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr. 221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.”
    alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Ministerul Justiției.”
    alineatul (5) se abrogă.
    32. La articolul 541, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    (3) Agenții economici menționați la alin. (1) pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceștia:
    a) conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite și impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 de lei;
    b) conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obținut venit din activitatea operațională;
    c) s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
    Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pentru subiecții menționați la lit. a) și b) pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecții menționați la lit. c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
    33. Titlul II se completează cu capitolul 72 cu următorul cuprins:
Capitolul 72
REGIMUL FISCAL ÎN CAZUL APLICĂRII
PERIOADEI FISCALE DE TRANZIŢIE PRIVIND
 IMPOZITUL PE VENIT
    Articolul 545. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care aplică perioada fiscală de tranziţie conform art. 121 alin. (6) lit. b).
    Articolul 546. Perioada fiscală de tranziţie
    Perioada cuprinsă între sfîrşitul perioadei fiscale curente şi prima zi a noii perioade fiscale reprezintă perioada fiscală de tranziţie. Astfel, durata perioadei fiscale de tranziţie este cuprinsă între o lună şi 11 luni.
    Articolul 547. Obiectul impunerii
    Obiectul impunerii este determinat conform regulilor prevăzute de prezentul titlu, cu excepţia sumei uzurii proprietăţii care este egală cu suma uzurii calculate în conformitate cu art. 26 şi 27, împărţită la 12 luni şi înmulţită cu numărul de luni al perioadei fiscale de tranziţie.
    Articolul 548. Cota de impozit
    Cota impozitului pe venit este cota prevăzută la art. 15 lit. b) şi d).
    Articolul 549. Modul de calculare, achitare şi declarare
    (1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra obiectului impunerii.
    (2) Achitarea la buget a impozitului pe venit se efectuează în rate, pînă la data de 25 a fiecărei luni a perioadei fiscale de tranziţie, în sume egale cu 1/12 din:
    a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului capitol, pentru perioada fiscală de tranziţie; sau
    b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă.
    Achitarea obligaţiilor finale privind impozitul pe venit se efectuează nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală de tranziţie.
    (3) Agenţilor economici subiecţi ai impunerii potrivit prezentului capitol li se aplică prevederile cap. 12 şi 13 ale prezentului titlu.
    (4) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă, împreună cu  situaţiile financiare pentru perioada fiscală respectivă, nu mai tîrziu de 3 luni de la finele perioadei fiscale de tranziţie.
    (5) Formularul şi modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit corespund cu formularul şi modalitatea stabilite la art. 83 alin. (4).”
    34. Articolul 55 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de gestiune precedente, nu sînt supuse impozitării.”
    35. Articolul 58:
    la alineatul (31), cuvintele „evidenţa contabilă a” se substituie cu cuvîntul „contabilitatea”;
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    36. Articolul 59:
    la alineatul (1) litera c), cuvîntul „necalificată” se exclude;
    la alineatul (2), în partea introductivă, cuvîntul „calificate” se exclude;
    la alineatul (4), cuvîntul „calificată” se exclude.
    37. Denumirea capitolului 9 va avea următorul cuprins:
Capitolul 9
REGULI CU PRIVIRE LA FONDURILE DE INVESTIȚII”.
    38. Articolele 60–62 se abrogă.
    39. La articolul 66 alineatul (1), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    40. Capitolul 101 va avea următorul cuprins:
    „Capitolul 101
IMPOZITAREA PERSOANELOR CARE DESFĂȘOARĂ
ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL JUSTIŢIEI
    Articolul 691. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.
    Articolul 692. Obiectul impunerii
    (1) Obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei în perioada fiscală de declarare.
    (2) Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap. 6 din prezentul titlu.
    Articolul 693. Deducerile aferente activităţii profesionale
                           în sectorul justiţiei
    (1) Se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap. 3 din prezentul titlu.
    (2) Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform prezentului capitol beneficiază de dreptul la scutiri şi alte deduceri conform prevederilor cap. 4 din prezentul titlu.
    Articolul 694. Cota de impozit
    Cota impozitului pe venit constituie 18% din obiectul impunerii.
    Articolul 695. Modul de calculare, achitare şi declarare
    (1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obținut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.
    (2) Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.
    (3) Contribuabilul are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art. 82.
    (4) Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.
    (5) Formularul şi modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    (6) Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    41. Titlul II se completează cu capitolul 102 cu următorul cuprins:
Capitolul 102
REGIMUL FISCAL AL PERSOANELOR FIZICE
CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
    Articolul 696. Sfera aplicării
    Prezentul regim fiscal se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).
    Articolul 697. Subiecţii impunerii
    (1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente menţionate la art. 696, cu excepţia activităţilor menţionate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 600000 lei într-o perioadă fiscală.
    (2) Dreptul la aplicarea regimului fiscal reglementat prin prezentul capitol se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Perioada de aplicare începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea, dacă aceasta a fost depusă pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.
    (3) Contribuabilul care a încetat activitatea este obligat, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, să prezinte o informaţie la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, cu anexarea obligatorie a declarației cu privire la impozitul pe venit din activităţi independente.
    (4) Modelul cererii de solicitare a aplicării regimului fiscal reglementat prin prezentul capitol şi modelul informaţiei cu privire la încetarea activităţii se aprobă de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 698. Metode de evidenţă
                   şi aplicarea acestora
    (1) Contribuabilii aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2).
    (2) În scopuri fiscale, contribuabilii sînt obligaţi să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 699. Perioada fiscală
    (1) Prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate.
    (2) Pentru contribuabilii care iniţiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913, şi pînă la încetarea activităţii în decursul anului sau pînă la finele anului calendaristic.
    (3) Pentru contribuabilii care încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat.
    Articolul 6910. Obiectul impunerii
    (1) Obiect al impunerii este venitul din activităţi independente obţinut în perioada fiscală de declarare.
    (2) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnarea/restituirea mărfii ori s-a acordat discontul (reducerea), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.
    Articolul 6911. Cota de impozit
    (1) Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei.
    (2) În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă şi de control utilizate în activitate.
    Articolul 6912. Modul de calculare, achitare
                            şi declarare
    (1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.
    (2) Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.
    (3) Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului.
    (4) Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.
    (5) Formularul şi modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    Articolul 6913. Evidenţa persoanelor fizice ce
                            desfăşoară activităţi independente
    (1) Serviciul Fiscal de Stat organizează ţinerea evidenţei şi monitoringul informaţiei privind fiecare subiect al impunerii.
    (2) Forma şi metodele de ţinere a evidenţei subiecţilor impunerii se stabilesc de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Pentru desfăşurarea activităţii independente subiectul se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii. Dovadă a înregistrării fiscale serveşte confirmarea luării în evidenţă fiscală.”
    42. La articolul 71 alineatul (1) literele c) şi d), textul „art. 37–39” se substituie cu textul „art. 39–41”.
    43. Articolul 74:
    la alineatul (3), cuvintele „organul fiscal la locul de rezidenţă” se substituie cu textul „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova”;
    la alineatul (4), textul „organului fiscal, menționat la alin. (3),” se substituie cu textul „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat menționate la alin. (3)”, iar cuvîntul „Guvern” – cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    44. Articolul 76:
    la alineatul (1), textul „în afara celor prevăzute la alin. (2) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art. 88 şi 90” se substituie cu textul „în afara celor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol, la art. 71 alin. (1) lit. c) şi d) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art. 88, 90, 901 şi 91”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Reprezentanţa urmează să ţină contabilitatea conform cerinţelor prevăzute de Legea contabilităţii şi de Standardele Naţionale de Contabilitate sau de IFRS şi să prezinte anual subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune, darea de seamă fiscală aferentă activităţii desfăşurate în Republica Moldova.”
    la alineatul (4), textul „organului fiscal, specificat la alin. (3)” se substituie cu textul „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat specificate la alin. (3)”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Forma şi modul de completare a documentelor  specificate la alin. (3) şi (4) se aprobă de către Ministerul Finanţelor.”
    45. La articolul 77 alineatul (2), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    46. Articolul 793:
    la alineatul (2), cuvintele „perioadă fiscală” se substituie cu cuvintele „an calendaristic”, cuvîntul „Guvern” – cu sintagma „Ministerul Finanțelor”, iar cuvintele „perioada fiscală respectivă” – cu cuvintele „anul calendaristic respectiv”;
articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care, în decursul anului calendaristic, beneficiarul venitului prezintă certificatul de rezidenţă după data achitării venitului obţinut din sursele aflate în Republica Moldova, acesta este în drept să depună către plătitorul venitului o cerere, în formă liberă, pentru restituirea impozitului pe venit achitat în plus. Restituirea, prin recalcularea impozitului reţinut în plus din venitul obținut din sursele aflate în Republica Moldova, se efectuează de către plătitorul venitului la cotele prevăzute de convenţie (acord). În scopul restituirii prin recalcularea sumelor impozitului pe venit calculate şi achitate la buget, potrivit cotelor prevăzute de prezentul cod, plătitorul venitului urmează să prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul o dare de seamă corectată, cu stabilirea impozitului pe venit la cotele prevăzute de convenţie (acord).”
    la alineatul (4), cuvintele „organele fiscale din Republica Moldova” se substituie cu  sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, iar cuvîntul „Guvern” – cu sintagma „Ministerul Finanțelor”;
    la alineatele (5) şi (9), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    47. Articolul 801:
    la alineatul (1), cuvintele „anului fiscal” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    la alineatul (2), cuvintele „anul fiscal” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”;
    la alineatul (3), cuvintele „vreun an fiscal” se substituie cu cuvintele „vreo perioadă fiscală”, iar cuvintele „anul respectiv” – cu cuvintele „perioada fiscală respectivă”.
    48. Articolul 81 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”;
    la literele a) și c), cuvintele „anului fiscal respectiv” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale respective”;
    la litera d), cuvintele „acelaşi an fiscal” se substituie cu cuvintele „aceeaşi perioadă fiscală”.
    49. La articolul 82 alineatul (3), cuvîntul „anul” se substituie cu cuvintele „perioada fiscală”.
    50. În denumirea capitolului 14, cuvintele „și a documentului cu privire la venitul societății” se exclud.
    51. Articolul 83:
    în denumirea articolului, cuvintele „şi a documentului cu privire la venitul societăţii” se exclud;
    alineatul (2):
    la litera b), cifrele „10128” se substituie cu cifrele „10620”, iar cifrele „29640”, în toate cazurile – cu cifrele „31140”;
    la litera c), după textul „persoanele juridice rezidente,” se introduce textul „inclusiv cele specificate la art. 511–513,”;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează în modul şi forma stabilite de Ministerul Finanţelor. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. Excepţie fac persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii), care vor prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, şi cazurile prevăzute la alin. (5)–(10).”
    la alineatul (6), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”, după cuvintele „în termen de”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „pînă la”, iar cuvintele „organul teritorial al” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunea”;
    la alineatul (7), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”, iar cuvintele „a anului” – cu cuvîntul „fiscală”;
    la alineatul (10), cuvintele „organul teritorial al” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunea”.
    52. Articolul 84 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2) ale prezentului articol, agenţii economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art. 121 alin. (4) sînt obligaţi să achite, pînă la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:
    a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală respectivă; sau
    b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru perioada fiscală precedentă.”
    53. Articolul 87:
    la alineatul (1), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    54. La articolul 90, textul „a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a administratorilor autorizaţi, a biroului individual al mediatorului” se substituie cu textul „a persoanelor menţionate la cap. 101”, iar după textul „conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91,” se introduce textul „din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare,”.
    55.  Articolul 901:
    la alineatul (33) liniuțele întîia, a doua și a treia, după textul „şi/sau din loterii” se introduce textul „ , şi/sau din pariurile sportive”;
    la alineatul (34), cifra „5” se substituie cu cifra „7”, iar cuvintele „organul fiscal în raza căruia” – cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază”;
    la alineatul (35), cifra „2” se substituie cu cifra „3”;
    articolul se completează cu alineatul (36) cu următorul cuprins:
    „(36) Fiecare comisionar reţine un impozit în mărime de 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.”
    la alineatul (4), textul „şi (35)” se substituie cu textul „ , (35) şi (36)”.
    56. Articolul 92:
    în denumirea articolului, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (5), cuvîntul „Guvernul” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    57. Articolul 96 litera b):  
    la liniuţa a doua, cifrele „220890” se substituie cu cifrele „220890910”;
    după liniuţa a şasea se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „– 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn;”.
    58. La articolul 97, alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    59. La articolul 98, alineatul (2) se abrogă.
    60. Articolul 102:
    la alineatul (2), cuvîntul „consumuri” se substituie cu cuvîntul „costuri”;
    la alineatul (3), după cuvintele „în modul descris mai sus” se introduce textul „şi se aproximează conform regulilor matematice pînă la un semn după virgulă”;
    alineatul (31) se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A. în conformitate cu  art. 95 alin. (2) lit. a) şi b) nu se trece în cont şi se raportează la costuri sau la cheltuieli.”
    articolul se completează  cu alineatele (32) şi (33) cu următorul cuprins:
    „(32) Sumele T.V.A. trecute în cont de subiectul impozabil pe mărfurile, serviciile procurate se exclud din trecerea în cont şi se raportează la cheltuieli în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în scutit de T.V.A.
    Din trecerea în cont se exclud sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la trecerea în cont pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru activele materiale şi nemateriale supuse uzurii – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.
    Sumele T.V.A. care se exclud din trecerea în cont în conformitate cu prezentul alineat nu se includ în costul mărfurilor, serviciilor, inclusiv al activelor materiale şi nemateriale supuse uzurii, ci se raportează la cheltuieli.
    Raportarea sumelor T.V.A. la cheltuieli se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.
    (33) Sumele T.V.A. raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se trec în cont la modificarea regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător  din scutit de T.V.A. în impozabil.
    Se trec în cont sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru activele materiale şi nemateriale supuse uzurii – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.
    Trecerea în cont a sumelor T.V.A. se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.”
    la alineatul (4), cuvîntul „consumurile” se substituie cu cuvîntul „costurile”;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
     „(61) În cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.”
    la alineatul (8), punctul 17) se abrogă;
    la alineatul (11), cuvîntul „consumuri” se substituie cu cuvîntul „costuri”.
    61. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 1), cuvintele „arenda acestora” se substituie cu cuvintele „locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului”;
    la punctul 6), textul „serviciile acordate de către avocaţi şi notari, de către executori judecătoreşti,” se substituie cu textul „activitatea profesională în sectorul justiţiei;”;
    punctul 7) se abrogă;
    la punctul 12) litera b), cuvîntul „viramentele” se substituie cu textul „transferurile de credit (plăţi şi/sau încasări), inclusiv prin intermediul prestatorilor serviciilor de plată”;
    la punctul 21), textul „de la poziția tarifară 490700100” se exclude;
    punctul 24) se completează în final cu textul „ , scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900”;
    punctul 29) va avea următorul cuprins:
    „29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.
    La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
    Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locațiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de active materiale pe termen lung, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora;”
    la alineatul (2) litera b), textul „emis de inspectoratul fiscal de stat teritorial sau de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz” se substituie cu textul „emis de Serviciul Fiscal de Stat”;
    alineatul (94) va avea următorul cuprins:
    „(94) Se scutesc de T.V.A deşeurile şi reziduurile de metale feroase şi neferoase, reziduurile industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova, precum şi deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.”
    62. La articolul 104:
    litera b1) se abrogă;
    la litera c), cuvîntul „importul” se substituie cu cuvîntul „introducerea”.
    63. La articolul 111 alineatul (1) litera e), prima liniuţă va avea următorul cuprins:
    „– de transmitere şi acordare a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe;”.
    64.  La articolul 112 alineatul (3), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    65. La articolul 113 alineatul (4), textul „decizia șefului (șefului adjunct) al organului fiscal” se substituie cu textul „decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat”.
    66. La articolul 1182, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se indică numărul de formulare solicitat, depusă de către plătitorul de T.V.A. la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de T.V.A. – la Serviciul Fiscal de Stat.”
    67. La articolul 119 punctul 2), cuvintele „organul Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    68. La articolul 122, alineatul (2) se abrogă.
    69. Articolul 123 se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(8) În cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz) se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut.
    (9) În cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară.”
    70. Articolul 124:
    la alineatul (21), cuvîntul „importul” se substituie cu cuvîntul „introducerea”;
    la alineatul (15), cifrele „220890990” se substituie cu cifrele „220890910”;
    alineatul (16) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Nu este scutit de acciz alcoolul etilic nedenaturat utilizat de subiecţii impunerii care desfăşoară în acelaşi timp activitate atît în industria de parfumerie şi cosmetică, cît şi în domeniul producerii şi comercializării produselor alcoolice.”
    articolul se completează cu alineatul (18) cu următorul cuprins:
    „(18) Cota accizului se micşorează cu 50% pentru autoturismele cu motor hibrid de la poziţia tarifară 8703.”
    71. Articolul 125:
    la alineatele (2) şi (21),  cuvîntul „consumuri” se substituie cu cuvîntul „costuri”;
    la alineatele (4) și (41), cuvintele „organelor” și „organului” se exclud;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Prin derogare de la prevederile prezentului articol, în cazul utilizării mărfurilor menţionate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, trecerea în cont a sumelor accizelor se efectuează în formă de stingere a restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe, iar în lipsa restanţelor sumele accizelor se transferă la contul bancar al agentului economic în modul stabilit de Guvern.”
    72. Articolul 126:
    la alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”;
    la alineatele (4), (5) și (6), cuvintele „organul Serviciului Fiscal de Stat” și „Organul Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7), cuvîntul „organului” se exclude.
    73. Articolul 1261:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat în termenul stabilit declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a două luni consecutive.”
    la alineatul (2), textul „decizia șefului (șefului adjunct) al organului fiscal” se substituie cu textul „ decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat”.
    74. La articolul 127 alineatele (1) și (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Ministerul Finanţelor”.
    75. Denumirea articolul 128 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 128. Controlul efectuat de Serviciul
                            Fiscal de Stat și de Serviciul Vamal”.
    76. Anexa nr. 1 la titlul IV va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    77. Anexa nr. 2 la titlul IV va avea următorul cuprins:
    anexa nr.2

    78. La articolul 129:
    punctele 1) şi 11)  se abrogă;
    punctele 2) şi 3) vor avea următorul cuprins:
    „2) Serviciul Fiscal de Stat – autoritate publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.
    3) Conducerea Serviciului Fiscal de Stat – director (director adjunct) al Serviciului Fiscal  de Stat; şef (şef adjunct) al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.”
    la punctul 4), cuvintele „ , persoană cu funcție de răspundere a organului fiscal” se exclud;
    la punctul 10), cuvintele „evidenţă contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitate”, iar cuvintele „evidența contabilă” – cu cuvîntul „contabilitatea”;
    la punctul 12), cuvintele „ , pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu prezentul cod” se exclud.
    79. Articolul 1291
    în denumirea articolului, cuvîntul „organelor” se exclude;
    la alineatul (1), cuvîntul „organelor” se exclude, iar cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (4), cuvîntul „organelor” se exclude;
    la alineatul (6), cuvîntul „organelor” se exclude, iar cuvintele „organele Serviciului de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    80. Articolul 131:
    la alineatul (1), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat,”;
    articolul se completează  cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Serviciul Fiscal de Stat furnizează gratuit oricăror autorităţi/instituţii bugetare şi contribuabilului informaţia în limitele prevăzute de prezentul cod, în formatul disponibil Serviciului Fiscal de Stat.
    (10) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să furnizeze doar informaţia primită de la contribuabil. În cazul în care informaţia a fost furnizată Serviciului Fiscal de Stat de alte instituţii sau persoane juridice care au colectat-o, Serviciul Fiscal de Stat nu este obligat să o furnizeze, aceasta urmînd să fie prezentată doar de furnizorul primar al informaţiei.”
    81. Articolul 132 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 132. Sarcina de bază a Serviciului
                             Fiscal de Stat
    Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiţii contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.”
    82. Codul se  completează cu articolele 1321–1324 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1321. Principiile generale de organizare
                              a Serviciului Fiscal de Stat
    (1) Serviciul Fiscal de Stat este autoritate administrativă care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Finanţelor. Ministerul Finanțelor exercită dirijarea metodologică a Serviciului Fiscal de Stat, fără ingerinţe în activitatea acestuia.
    (2) Serviciul Fiscal de Stat este o structură organizaţională separată în sistemul administrativ al Ministerului Finanţelor,  constituită pentru prestarea serviciilor publice administrative contribuabililor, pentru supravegherea, controlul în domeniul fiscal şi constatarea infracţiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală.
    (3) Serviciul Fiscal de Stat este persoană juridică de drept public şi dispune de ştampilă cu imaginea  Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    (4) Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat  fără statut de persoană juridică utilizează  ştampile cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea proprie.
    (5) Ministerul Finanţelor stabileşte obiectivele Serviciului Fiscal de Stat, indicatorii de rezultate, examinează rapoarte privind impozitarea şi administrarea fiscală, evaluează performanţa directorului şi contrasemnează fişa de evaluare a directorilor  adjuncţi, aprobă bugetul Serviciului Fiscal de Stat.
    (6) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să dispună de simboluri corporative – stemă, drapel, insignă de apartenenţă, embleme vizuale sau auditive cu caracter de identificare a persoanei juridice – aprobate de Guvern, în baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (7) Modificarea denumirii Serviciului  Fiscal de Stat nu se consideră reorganizare a acestuia.
    (8) În vederea realizării sarcinilor, Serviciul Fiscal de Stat dispune de autonomie administrativă şi decizională, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Articolul 1322 Structura Serviciului Fiscal de Stat
    (1) Sistemul administrativ al Serviciului Fiscal de Stat se determină în raport cu importanţa majoră, volumul, complexitatea şi specificul funcţiilor pe care le realizează.
    (2) Structura Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    (3) Efectivul-limită pentru Serviciul Fiscal de Stat se aprobă de către Guvern.
    (4) Raza de activitate şi atribuţiile subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat se aprobă prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderea individuală a personalului din Serviciul Fiscal de Stat se stabilesc prin fişa postului sau contractul individual de muncă, în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor.
    (6) Pe lîngă Serviciul Fiscal de Stat activează un consiliu consultativ, format din angajaţii Serviciului Fiscal de Stat, specialişti calificaţi şi savanţi din domeniul fiscal, financiar-economic şi juridic. Funcţionarea consiliului consultativ se stabileşte printr-un regulament aprobat de către directorul Serviciului Fiscal de Stat. Sarcina de bază a consiliului consultativ constă în soluţionarea chestiunilor de ordin metodologic şi a disensiunilor apărute în aplicarea legislaţiei fiscale, prin aplicarea prevederilor stipulate la art. 11 alin. (1).
    (7) În scopul consultării acţiunilor privind conformarea contribuabililor şi al monitorizării procesului de conformare, pe lîngă Serviciul Fiscal de Stat activează un consiliu de conformare, format din reprezentanţi ai Serviciului Fiscal de Stat, ai societăţii civile şi ai contribuabililor.  Funcţionarea consiliului de conformare se stabileşte printr-un regulament aprobat de către directorul Serviciului Fiscal de Stat.
    (8) Prin ordin al directorului  Serviciului Fiscal de Stat pot fi înfiinţate consilii, comisii, grupuri de lucru sau echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi în domeniile de competenţă ale Serviciului Fiscal de Stat.
    Articolul 1323. Conducerea Serviciului Fiscal de Stat
    (1) Serviciul Fiscal de Stat  este condus de un director, care este asistat de 4 directori adjuncţi.
    (2) Ocuparea funcţiei publice vacante de director al Serviciului Fiscal de Stat se face prin concurs.
    (3) Directorul  Serviciului Fiscal de Stat  se numește în funcție de către ministrul finanțelor pe un termen de 5 ani.
    (4) Directorul Serviciului Fiscal de Stat poate fi destituit din funcție de către ministrul finanțelor pînă la expirarea  termenului de 5 ani  în una dintre următoarele situații:
    a) în cazurile prevăzute la art. 64 din Legea  nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
    b) la expirarea a cel puțin 6 luni după data numirii în funcție a unui nou ministru al finanțelor.
    (5) Candidat la funcţia de director al Serviciului Fiscal de Stat poate fi persoana care corespunde cerinţelor specifice minime stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, precum și condițiilor prevăzute de Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (6) Nu poate candida la funcţia de director al Serviciului Fiscal de Stat persoana care are antecedente penale pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave săvîrşite cu intenţie, precum şi persoana care are antecedente penale pentru săvîrşirea infracţiunilor contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale ori persoana a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de graţiere.
    (7) Numirea în funcţie a directorului Serviciului Fiscal de Stat în urma desfășurării concursului, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează de către ministrul finanţelor, în condiţiile legii.
    (8) Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorilor adjuncţi ai Serviciului Fiscal de Stat se efectuează de către ministrul finanţelor în condiţiile legii, la propunerea directorului.
    (9) Directorul raportează ministrului finanţelor despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat.
    (10) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul Serviciului Fiscal de Stat emite ordine, indicaţii, dispoziţii în condiţiile legii.
    (11) Atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de acţiune ale directorilor adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    (12) Directorul reprezintă Serviciul Fiscal de Stat în relaţia cu terţii sau acordă împuterniciri altor angajaţi ai Serviciului de a reprezenta Serviciul Fiscal de Stat.    
    (13) Directorul Serviciului Fiscal de Stat:
    a) asigură executarea actelor legislative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului;
    b) asigură realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce revin Serviciului Fiscal de Stat;
    c) asigură coordonarea şi supravegherea activităţii Serviciului Fiscal de Stat;
    d) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern;
    e) aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare conform clasificaţiei bugetare;
    f) asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi limitele alocaţiilor bugetare;
    g) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public în corespundere cu principiile bunei guvernări;
    h)  aprobă statele de personal şi schema de încadrare ale Serviciului Fiscal de Stat în limitele efectivului-limită aprobat de către Guvern;
    i) angajează, eliberează, aplică sancţiuni disciplinare, stimulează şi soluţionează problemele ce ţin de mişcarea de personal în cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
    j) soluţionează problemele activităţii operative, organizatorice, economico-financiare şi asigurării materiale şi sociale;
    k) semnează actele normative în limitele competenţei Serviciului Fiscal de Stat.
    (14) Prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat, unele atribuţii pot fi delegate conducerii subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat. Limitele şi condiţiile delegării se precizează prin actul de delegare.
    (15) Directorul Serviciului Fiscal de Stat este independent în exercitarea mandatului.  Pe durata mandatului, acesta îşi sistează orice activitate politică, inclusiv în cadrul partidelor politice sau al altor organizaţii social-politice.
    (16) În cazul absenţei directorului Serviciului Fiscal de Stat, atribuţiile acestuia sînt exercitate de  unul dintre directorii adjuncţi.
    (17) Actele oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat sînt semnate olograf sau, în conformitate cu legislaţia, prin aplicarea semnăturii electronice de către directorul Serviciului Fiscal de Stat sau de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, abilitate cu acest drept prin ordin al directorului.
    Articolul 1324. Funcţiile de bază ale Serviciului
                             Fiscal de Stat
    Serviciul Fiscal de Stat îndeplineşte următoarele funcţii:
    1) elaborarea strategiilor şi organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale;
    2) administrarea, conform legii, a impozitelor, taxelor şi  altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa, inclusiv expunerea poziţiei  oficiale a Serviciului Fiscal de Stat  referitoare la aplicarea legislației fiscale;
    3) acordarea de servicii pentru contribuabili;
    4) prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale;
    5) controlul fiscal; 
    6) constatarea contravenţiilor;
    7) constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal;
    8) executarea silită a restanţelor  şi altor plăţi neachitate în termen la bugetul public naţional;
    9) examinarea contestaţiilor;
    10) emiterea actelor normative care reglementează aplicarea legislaţiei fiscale în limitele competenţei acordate prin actele legislative;
    11) coordonarea,  îndrumarea şi controlul aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum şi funcţionarea subdiviziunilor sale;
    12) managementul resurselor umane, financiare şi materiale, susţinerea activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, reprezentarea juridică, auditul intern, precum şi comunicarea internă şi externă;
    13) cooperarea internaţională în domeniul administrării fiscale.”
    83. Articolul 133 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 133. Atribuţiile Serviciului Fiscal de Stat
    (1) În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuţii generale:
    1) contribuie la implementarea, în domeniul său de activitate, a programului de guvernare şi a altor politici publice prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale;
    2) urmăreşte organizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale;
    3) îndrumează şi controlează activitatea serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale;
    4) implementează modelul de management al riscurilor interne şi externe ale instituţiei;
    5) asigură managementul resurselor umane al instituţiei;
    6) întocmeşte avize cu privire la proiectele de acte normative elaborate de către alte autorităţi publice, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;
    7) participă la elaborarea modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale, la elaborarea proiectelor de norme metodologice şi a altor acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea fiscală;
    8) elaborează proiecte de acte cu caracter normativ şi procedurile de aplicare a prevederilor referitoare la administrarea veniturilor bugetului public naţional date în competența sa, inclusiv exprimă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat se aprobă prin ordin al conducerii Serviciului Fiscal de Stat şi se publică pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat;
    9) iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în condiţii bune a relaţiilor internaţionale în domeniul său de activitate;
    10) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de administrarea fiscală;
    11) gestionează informaţiile cu privire la colectarea veniturilor administrate;
    12) examinează  contestaţiile (cererile prealabile) formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuţiilor;
    13) elaborează proceduri şi norme metodologice în domeniul său de activitate pentru structurile proprii şi pentru contribuabili;
    14) elaborează studii, analize şi sondaje privind organizarea activităţii proprii;
    15) culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, de asemenea constituie baze proprii de date relevante şi gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile deţinute, în condiţiile legii;
    16) emite şi implementează politici şi planuri de acţiuni privind asigurarea securităţii informaţiei;
    17) dezvoltă sistemul informaţional în domeniile sale de activitate;
    18) reprezintă statul în instanţele de judecată şi în organele de urmărire penală ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Serviciului Fiscal de Stat;
    19) organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Serviciului Fiscal de Stat la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate;
    20) organizează şi asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea,   mişcarea, evidenţa şi controlul asupra lui;
    21) emite şi prezintă, în modul stabilit, propuneri de buget fundamentate pe programe;
    22) iniţiază şi derulează, în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice, achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii pentru activităţile proprii;
    23) asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii, cu alte instituţii din ţară şi cu administraţii fiscale din alte state sau organizaţii internaţionale cu privire la obiectul său de activitate;
    24) asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    25) încheie acorduri la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi în domeniul său de activitate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    26) acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi;
    27) participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către  administraţii fiscale din alte state, de către organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea în domeniul său de activitate;
    28) participă la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectelor legilor bugetare anuale prin prezentarea propunerilor la obiectivele politicii de administrare fiscală şi a estimărilor pe termen mediu privind veniturile administrate.
    (2) În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuţii în domeniul administrării fiscale:
    1) gestionează Registrul fiscal de stat şi dosarul contribuabilului, de asemenea efectuează înregistrarea unor categorii de contribuabili;
    2) organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul public național date în competenţa sa;
    3) elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa analitică pe contribuabili şi stingerea obligaţiilor fiscale prin conformare  voluntară;
    4) emite acte cu caracter normativ privind aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale în cazurile prevăzute de lege şi expune poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat privind aplicarea legislaţiei fiscale;
    5) emite soluţii fiscale individuale anticipate la cererea persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător;
    6) asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor privind impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa;
    7) aplică, de sine stătător sau prin entităţile abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale şi a altor plăţi la bugetul public naţional potrivit legii;
    8) defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice pentru contribuabili, de asemenea eliberează acte permisive persoanelor fizice şi juridice;
    9) promovează conformarea fiscală voluntară, inclusiv prin modernizarea şi furnizarea serviciilor menite să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
    10) emite decizii asupra cazurilor de încălcare fiscală stabilite în urma aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale;
    11) gestionează riscurile de neconformare fiscală şi selectează contribuabilii cu risc sporit de neconformare fiscală;
    12) examinează contestaţii şi emite decizii în rezultatul examinării acestora;
    13) efectuează  vizite fiscale şi instituie posturi fiscale;
    14) efectuează controlul fiscal, examinează cazurile de încălcare fiscală, aplică sancţiuni fiscale şi emite acte administrative în scopul aplicării prezentului cod;
    15) organizează activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită a obligației fiscale, potrivit legii;
    16) introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi altor venituri la buget, bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei;
    17) este în drept să modifice termenul de stingere a obligaţiei fiscale prin încheierea cu contribuabilii restanţieri a contractelor de eşalonare/amînare a stingerii obligaţiei fiscale, conform legislaţiei;
    18) deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţii, de asemenea acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante pentru Serviciul Fiscal de Stat din diverse surse;
    19) stabileşte şi aplică metodologia de distribuire şi stingere a obligaţiei fiscale şi/sau de restituire a sumelor achitate în plus;
    20) aplică mecanismul legal al insolvabilităţii  faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată;
    21) administrează procesul de utilizare a dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar;
    22) efectuează restituirea sumelor plătite în plus şi a celor a căror restituire este prevăzută de legislaţie;
    23) elaborează modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscală, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;
    24) asigură, conform legislaţiei, tipărirea formularelor utilizate în domeniul său de activitate, precum şi tipărirea centralizată şi eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru formularele tipizate de documente primare cu regim special;
    25) organizează asigurarea gratuită a contribuabililor cu formulare tipizate de dări de seamă fiscale, iar contra plată – cu formulare tipizate de documente primare cu regim special pe suport de hîrtie, conform listei stabilite de către Guvern;
    26) popularizează legislaţia fiscală şi prezintă, la solicitarea contribuabililor sau altor persoane, poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitoare la aplicarea normelor fiscale, conform legislaţiei;
    27) asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor privind impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul public naţional  date în competența sa, în vederea aplicării unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
    28) elaborează norme metodologice şi proceduri de efectuare şi suspendare a controalelor  fiscale;
    29) asigură aplicarea legislaţiei fiscale în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa;
    30) furnizează Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administrației publice locale informaţiile necesare fundamentării bugetelor respective;
    31) sigilează maşinile de casă şi de control ale contribuabililor, ţine evidenţa lor, efectuează controale privind utilizarea maşinilor de casă şi de control şi a terminalelor POS la decontările în numerar şi privind asigurarea păstrării benzilor de control emise de acestea;
    32) efectuează verificarea softurilor instalate în maşinile de casă şi de control ridicate de la contribuabili, a sistemelor informaţionale de ţinere a evidenţei fiscale şi contabile;
    33) organizează şi efectuează, după caz, executarea silită a obligaţiilor fiscale, de asemenea verifică corectitudinea acţiunilor şi procedurii de alăturare şi raportare, prevăzute la art. 197 alin. (31) şi la art. 229 alin. (22), realizate de către executorul judecătoresc;
    34) organizează concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, au participat la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern;
    35) stabileşte criteriile de selectare a contribuabililor mari şi aprobă lista acestora;
    36) confirmă contribuabililor rezidența fiscală în scopul beneficierii de prevederile convenţiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state în modul stabilit de legislație.
    (3)  În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuţii  în domeniul prevenirii şi constatării contravenţiilor:
    1) elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire şi constatare a contravenţiilor date în competența sa, conform legislației;
    2) asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre contravenţii, conform competenţei sale de examinare;
    3) constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvîrşirea contravenţiilor date în competenţa Serviciului Fiscal de Stat, cu sesizarea, în condițiile legii, a organului competent sau a persoanei cu funcţie de răspundere cu privire la necesitatea de întreprindere a măsurilor de înlăturare a acestor cauze şi condiţii;
    4) constată şi sancţionează faptele ce constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei.
    (4) În realizarea funcţiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuţii  în domeniul constatării infracţiunilor:
    1) reţine făptuitorul;
    2) ridică corpurile delicte;
    3) solicită informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunilor;
    4) citează persoane şi obţine de la ele declaraţii;
    5) procedează la evaluarea pagubei;
    6) efectuează orice alte acţiuni care nu suferă amînare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se consemnează acţiunile efectuate şi circumstanţele elucidate în vederea constatării infracţiunilor, în limitele normelor de procedură penală;
    7) cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele internaţionale, în scopul constatării infracţiunilor în limitele competenţei sale;
    8) verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe durata transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
    9) constituie şi utilizează baze de date necesare pentru constatarea infracţiunilor economico-financiare şi altor fapte ilicite în domeniul fiscal;
    10) primeşte şi înregistrează declaraţii, comunicări şi alte informaţii privind  infracţiunile şi le verifică conform legislaţiei;
    11) solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente de la orice entitate privată şi/sau publică în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvîrşirea unor fapte care contravin legislaţiei;
    12) stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvîrşirea infracţiunilor constatate, şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz;
    13) ridică documente, dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor în numerar, precum şi sisteme informaţionale/computerizate de evidenţă, în condiţiile prezentului cod şi ale Codului de procedură penală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării acţiunilor de administrare fiscală;
    14) participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de constatare a activităţilor ilicite care generează fenomene de evitare a plăţilor către bugetul public naţional.”
    84. La articolul 134:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 134. Drepturile Serviciului Fiscal de Stat
                            şi ale funcționarilor fiscali”;
    alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciul Fiscal de Stat şi funcționarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au următoarele drepturi:
    1) să efectueze controale asupra modului în care contribuabilii, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, alte persoane respectă legislaţia fiscală;
    2) să ceară şi să primească gratuit de la orice persoană informaţii, date, documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor în limitele funcţionale, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat, precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control, de asemenea să ceară explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemelor identificate în procesul exercitării atribuţiilor;
    3) să efectueze vizite fiscale conform prevederilor prezentului cod;
    4) să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de locul aflării lor, încăperile de producţie, depozitele, spaţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia domiciliului şi reşedinţei, folosite pentru obţinerea de venituri sau pentru întreţinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, documentelor;
    5)  să aibă acces la sistemul electronic/computerizat de evidenţă al contribuabilului şi să ridice mijloacele tehnice care conţin aceste sisteme pentru a obţine probe ale încălcărilor şi infracţiunilor date în competenţa sa. Contribuabilul este în drept să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, o copie a sistemului electronic/computerizat de evidenţă al contribuabilului ridicat de Serviciul Fiscal de Stat;
    6) să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
    7) să ridice de la contribuabil documente în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul cod, de asemenea să ridice de la contribuabil maşinile de casă şi de control utilizate la încasările în numerar, în scopul verificării softurilor instalate în acestea, întocmind un proces-verbal conform modului stabilit;
    8) să constate încălcările legislaţiei fiscale şi să aplice măsurile de asigurare, de executare silită a stingerii obligaţiei fiscale şi de răspundere prevăzute de legislaţie;
    9) să creeze consiliu consultativ prin parteneriat public-privat, consiliu de conformare, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, a reprezentanților autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile şi a specialiştilor în domeniu;
    10) să pornească în instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prezentul cod, acţiuni contra contribuabililor privind:
    a) anularea unor tranzacţii şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii;
    b) anularea înregistrării întreprinderii, organizaţiei, în cazul încălcării modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire cu prevederile legislaţiei, şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    c) lichidarea întreprinderii, organizaţiei în temeiurile stabilite de legislaţie şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    11) să ceară şi să verifice înlăturarea încălcării legislaţiei fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere;
    12) să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor;
    13) să stingă, în modul stabilit de prezentul cod, obligaţiile fiscale ale contribuabililor şi drepturile la restituirea sumelor plătite în plus;
    14) să citeze la Serviciul Fiscal de Stat contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislației, constituie secret de stat. Neprezentarea persoanei citate la data şi ora stabilite în citaţie nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a actelor procedurale fiscale;
    15) să oprească, în comun cu alte organe, şi să controleze în condiţiile prezentului cod mijloacele de transport încărcate sau care se presupune că sînt încărcate cu mărfuri supuse accizelor ori că efectuează transport ilicit de mărfuri şi pasageri în trafic naţional sau internaţional;
    16) să solicite de la instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clienţii acestora;
    17) să solicite efectuarea şi să efectueze controale fiscale în alte state în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    18) să solicite organelor competente din alte state informaţii despre activitatea contribuabililor, fără acordul acestora din urmă;
    19) să prezinte organelor competente din alte state informaţii despre relaţiile contribuabililor străini cu cei autohtoni, fără acordul sau înştiinţarea acestora din urmă;
    20) să utilizeze dări de seamă fiscale, corespondenţa cu contribuabilii şi informaţii ale autorităţilor publice pe suport electronic şi de alt fel, perfectat şi protejat conform legislaţiei în domeniu;
    21) să folosească mijloace de informare în masă pentru popularizarea şi respectarea legislaţiei fiscale;
    22) să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport conform normelor stabilite; să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizînd, în caz de necesitate, mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de constatare a infracţiunilor economico-financiare conform competenţei ori dacă, în baza unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune economico-financiară;
    23) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri în scop de asigurare a efectuării unor acţiuni de constatare a infracţiunilor;
    24) să efectueze filmarea şi înregistrarea audio a persoanelor reţinute, să le fotografieze pentru cercetare comparativă sau identificare;
    25) să întreprindă alte acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.
    (2) Funcționarii fiscali își exercită atribuţiile privind controlul fiscal şi vizita fiscală la faţa locului sau privind executarea silită a stingerii obligaţiei fiscale în baza unor delegări/hotărîri emise în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să revoce, să modifice sau să suspende, în condițiile legii, actele sale cu caracter normativ și cele cu caracter individual dacă ele contravin legislației.”
    85. Articolul 136 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 136. Obligaţiile Serviciului Fiscal de Stat
                             şi ale funcționarilor fiscali
    Serviciul Fiscal de Stat şi funcționarii fiscali, în cadrul acţiunilor de exercitare a funcţiei, au următoarele obligaţii:
    1) să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezentul cod, cu alte acte normative, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alţi participanţi la raporturile fiscale;
    3) să popularizeze legislaţia fiscală;
    4) să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;
    5) să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative corespunzătoare;
    6) să primească şi să examineze cererile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător privind emiterea soluţiilor fiscale individuale anticipate, în modul stabilit de lege;
    7) să asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seamă fiscală;
    8) să efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;
    9) la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, în cazurile reglementate de legislaţie sau la solicitarea organelor şi autorităţilor publice abilitate legal, să elibereze certificate privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget şi certificate care confirmă înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. şi accize. Formularul-tip al certificatelor menţionate se aprobă de către Serviciul Fiscal de Stat;
    10) la solicitarea nerezidentului sau a persoanei împuternicite de el (plătitorul venitului), să elibereze certificatul despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute). Formularul-tip al certificatului menţionat se aprobă de către Ministerul Finanţelor;
    11) să ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale;
    12) să examineze petiţiile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor în modul stabilit de lege;
    13) să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcări fiscale şi să le verifice, după caz;
    14) să acţioneze în scopul constatării infracţiunilor economico-financiare, a acţiunilor ilicite ale contribuabililor;
    15) în cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal, să emită o decizie privind aplicarea de sancţiuni;
    16) să remită contribuabilului sau reprezentantului acestuia, în termenele prevăzute de legislaţia fiscală, decizia emisă;
    17) să nu folosească situaţia de serviciu în interese personale;
    18) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia aflată în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la cinstea şi demnitatea persoanei;
    19) să întreprindă şi alte acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.”
    86. Codul se completează cu articolul 1361 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1361. Soluţia fiscală individuală anticipată
     (1) Soluţia fiscală individuală anticipată se emite la cererea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, în modul stabilit de către Guvern.
    (2) Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate trebuie să fie însoţită de documente relevante pentru emitere, precum şi de dovada plăţii taxei de emitere.
    (3) În scopul soluţionării cererii, Serviciul Fiscal de Stat poate solicita informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte probe suplimentare cu privire la cerere şi/sau la documentele depuse.
    (4) Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (5) Soluţia fiscală individuală anticipată se emite contra plată, după cum urmează:
    a) pentru contribuabilii deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili – 60000 de lei;
    b) pentru celelalte categorii de contribuabili – 30000 de lei.
    (6) Persoanele fizice şi juridice solicitante au dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat respinge cererea lor de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate.
    (7) Soluţia fiscală individuală anticipată se comunică doar persoanei fizice sau juridice căreia îi este destinată şi este obligatorie pentru Serviciul Fiscal de Stat şi alte organe cu atribuţii de administrare fiscale.
    (8) Soluţia fiscală individuală anticipată este obligatorie numai dacă termenele şi condiţiile acesteia au fost respectate de persoana fizică  sau juridică în privința căreia a fost emisă.
    (9) Soluţia fiscală individuală anticipată nu mai este valabilă dacă prevederile legislaţiei fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică. Serviciul Fiscal de Stat are obligaţia să comunice persoanei fizice sau juridice respective modificarea legislaţiei şi faptul că soluţia fiscală individuală anticipată emisă nu mai este aplicabilă pe viitor, stabilind şi termenul exact de încetare a efectelor acesteia.
    (10) Odată cu anularea soluţiei fiscale individuale anticipate, ca urmare a modificărilor normelor materiale, conform alin. (9), persoanei fizice sau juridice respective i se acordă o perioadă de 60 de zile de la data efectuării comunicării prevăzute la alin. (9) pentru a lua toate măsurile necesare ajustării tratamentului fiscal la noua interpretare.
    (11) Serviciul Fiscal de Stat are obligaţia să ţină registrul soluţiilor fiscale individuale anticipate.
    (12) Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este de pînă la 90 de zile de la data recepţionării cererii respective din partea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător. În cazul necesităţii obţinerii unor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare, curgerea termenului de 90 de zile se suspendă de la momentul solicitării acestor documente, informaţii, explicaţii şi/sau probe suplimentare. După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, curgerea termenului va fi reluată.
    (13) Procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.”
    87. La articolul 147 alineatele (1) și (2), cuvintele „atribuțiilor ei” se substituie cu cuvintele „atribuțiilor sale”.
    88. Articolul 148  se completează cu alineatele (8)–(11) cu următorul cuprins:
    „(8) În interes de serviciu, directorul Serviciului Fiscal de Stat este în drept să transfere temporar, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, o dată în an, funcționarii fiscali, fără acordul acestora, în altă funcţie echivalentă, în cadrul aceleiaşi subdiviziuni sau în altă subdiviziune, din aceeaşi localitate sau care se află într-o altă localitate, cu acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare.
    (9) Funcţionarul fiscal este în drept să refuze transferul temporar în interes de serviciu în altă localitate din următoarele motive:
    a) graviditate;
    b) are copil minor;
    c) este singurul întreţinător al familiei;
    d) starea sănătăţii, confirmată prin certificat medical, face contraindicat transferul temporar.
    (10) În situaţiile menţionate la alin. (9), funcționarul fiscal poate fi transferat cu acordul scris al acestuia.
    (11) Cu acordul scris al funcționarului fiscal, acesta poate fi transferat conform prevederilor alin. (8) pe un termen ce depăşeşte  6 luni.”
    89. La articolul 156, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale exercită, corespunzător domeniului de activitate, atribuțiile de popularizare a legislaţiei fiscale şi de examinare a petițiilor, cererilor şi reclamaţiilor contribuabililor, de asigurare a evidenţei integrale şi conforme a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciul respectiv şi a evidenței acestor obligaţii, alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală. Atribuţiile privind compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus, privind efectuarea controlului fiscal sînt exercitate, conform prezentului cod, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat.”
    90. Articolele 157 și 158 vor  avea următorul cuprins:
    „Articolul 157. Drepturile serviciului de colectare
                            a impozitelor și taxelor locale
    (1) Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale este învestit, corespunzător domeniului de activitate stabilit la art. 156, cu dreptul de a efectua de sine stătător:
    a) calcularea obligaţiilor fiscale în raport cu plăţile şi contribuabilii administraţi;
    b) ţinerea evidenţei contribuabililor şi obligaţiilor fiscale administrate;
    c) aplicarea majorărilor de întîrziere (penalităţilor);
    d) încasarea în numerar a impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor;
    e) alte drepturi prevăzute expres de legislaţia fiscală.
    (2)  Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale exercită împreună cu Serviciul Fiscal de Stat următoarele drepturi:
    a) controlează autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
    b) efectuează controale asupra modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală, conform competenţei de administrare;
    c) cere explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemei identificate în timpul controlului;
    d) cere şi primeşte gratuit, în procesul controalelor fiscale, de la orice persoană informaţii, date, documente necesare în exercitarea atribuţiilor, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat, precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control;
    e) compensează şi/sau restituie sumele plătite în plus.
    Articolul 158. Obligaţiile serviciului de colectare
                           a impozitelor şi taxelor locale
    Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale este obligat, corespunzător domeniului de activitate stabilit la art. 156 și referitor la obligaţiile fiscale a căror evidenţă este ţinută de el:
    a) să acţioneze în strictă conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative;
    b) să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alţi participanţi la raporturile fiscale;
    c) să popularizeze legislaţia fiscală;
    d) să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui;
    e) să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative privind impozitele şi taxele administrate;
    f) să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcările fiscale şi să le verifice, după caz;
    g) să prezinte lunar, nu mai tîrziu de data de 5 a fiecărei luni, Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind impozitele şi taxele administrate;
    h) la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, să elibereze, în cazurile reglementate de legislaţie sau la solicitarea organelor şi autorităţilor publice abilitate legal, certificate privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget referitoare la obligaţiile fiscale a căror evidenţă o ţine;
    i) să ţină evidenţa contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de serviciul respectiv şi evidenţa acestor obligaţii fiscale, inclusiv a restanţelor, să transfere la buget sumele încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul stabilit de Guvern;
    j) să întocmească, cu concursul Serviciului Fiscal de Stat, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formulare tipizate de dări de seamă fiscale;
    k) să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, precum şi deciziile emise;
    l) în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, să execute, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;
    m) să execute alte obligaţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.”
    91. La articolul 160 alineatul (2), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    92. La articolul 161:
    la alineatul (5), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat,”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul), el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal.”
    93. La articolul 163 alineatele (1) şi (7), cuvintele „inspectoratul fiscal de stat teritorial în a cărui rază” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate”.
    94. Articolul 164:
    la alineatul (1), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (4), în partea introductivă, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul fiscal de Stat”;
    alineatul (5), după cuvintele „în baza unui regulament aprobat” se introduc cuvintele „/contract încheiat”, iar după cuvintele „se determină de regulamentul” se introduce cuvîntul „/contractul”.
    95.  La articolul 165 alineatul (4), cuvintele „Organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    96. La articolul 166  alineatul (2), cuvintele „organului fiscal în care se află la evidenţă persoana” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvîntul „acesteia” – cu cuvîntul „persoanei”.
    97. La articolul 168, alineatul (1) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) radierii din oficiu a persoanelor juridice inactive şi a întreprinzătorilor individuali inactivi care întrunesc condiţiile stabilite la art. 2 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
    f) lichidării persoanelor juridice ale căror coduri fiscale se atribuie de Serviciul Fiscal de Stat.”
    98. La articolul 171, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , care sînt obligați să recepţioneze mijloacele băneşti aferente bugetului public naţional de la contribuabili persoane fizice în numerar şi să le transfere la buget în termenul prevăzut la alin. (6)”.
    99. La articolul 174 alineatul (4), textul „Decizia inspectoratului fiscal de stat teritorial privind stingerea obligației  prin scădere poate fi verificată, modificată sau anulată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.” se exclude.
    100. Articolul 176:
    se completează cu alineatul (11):
    „(11) Dacă prin prezentarea unei declaraţii cu privire la impozitul pe venit corectate după termenul stabilit de legislaţie se stabileşte o sumă a impozitului pe venit plătită în plus, suma pasibilă restituirii conform alin. (1) se micşorează cu suma desemnată procentual pentru perioada fiscală corespunzătoare.”
    la alineatul (21), textul „1 aprilie a anului în care a fost constatată suma plătită în plus” se substituie cu textul „1 iunie –  pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie”.
    101. La articolul 180, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Amînarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă în baza unui contract-tip, care se încheie între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil.”
    102. La articolul 185 alineatul (3), cuvintele „organul fiscal, în raza căruia se află,” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    103. Articolul 187:
    la alineatul (2), cuvintele „la unul dintre organele fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (21):
    litera a) se abrogă;
    la litera b), textul „ , cu excepția celor specificați la lit. a)” se exclude;
    alineatul se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
    e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.”
    la alineatul (31), cuvintele „organului teritorial al” se exclud.
    104. La articolul 189 alineatul (2), cuvintele „evidenţă contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitate”.
    105. Articolul 190:
    la alineatul (2), cuvintele „Evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „Contabilitatea”;
    la alineatul (5), textul „în raza organului fiscal în a cărei evidență este contribuabilul o ține organul fiscal” se substituie cu textul „în raza de activitate a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei evidență este contribuabilul o ține subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”.
    106. La articolul 196:
     alineatul (3)  va avea următorul cuprins:
    „(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la art. 161 alin. (6), dosarul contribuabilului privind acţiunile de executare silită întreprinse  faţă de acesta  se va transmite subdiviziunii responsabile a Serviciului Fiscal de Stat în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”
    alineatul (4)  se abrogă.
    107. La articolul 200 alineatul (8), cuvintele „evidenţă contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitatea”.
    108. La articolul 201 alineatul (3), cuvintele „evidenţă contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitate”.
    109. Articolul 203:
    la alineatul (3), textul „inspectoratele fiscale de stat teritoriale/inspectoratele fiscale de stat specializate, iar în cazul în care bunurile au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – subdiviziunea responsabilă,” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7), cuvintele „obiecte cuprinse în programul de privatizare” se substituie cu cuvintele „bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării”, iar textul „de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei” – cu textul „de Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat se efectuează în conformitate cu regulile pieţei reglementate şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.”
    110. La articolul 204 alineatul (3), cuvintele „autorității fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    111. La articolul 206 alineatul (1), litera d) se completează la final cu textul „sau există ordonanța privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivității de întreprinzător”.
    112. La articolul 208, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) După sechestrarea bunurilor, organizarea evaluării şi comercializării lor se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7)–(9) şi (15) ale art. 203.”
    „(3) Organizatori ai licitaţiei sînt Serviciul Fiscal de Stat şi persoanele admise de acesta  pe bază de concurs.”
    113. La articolul 209, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Persoana la care se păstrează bunurile este obligată să asigure publicului accesul la ele.”
    114. La articolul 211 alineatul (7), cuvintele „organului fiscal organizatoare a licitației” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    115. La articolul 212, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Reducerea preţului poate continua pînă la 50% din preţul inițial, iar în cazul vînzării terenurilor – nu mai jos de preţul normativ, stabilit conform legislaţiei.”
    116. La articolul 213 alineatul (8), textul „este organul fiscal care le-a sechestrat. Aceasta” se substituie cu textul „este Serviciul Fiscal de Stat. Acesta”.
    117. La articolul 214 alineatul (2), cuvîntul „acestuia” se substituie cu cuvîntul „acestora”.
    118. La articolul 216,  alineatul (7) se abrogă.
    119. La articolul 225 alineatul (2) litera m1), cuvîntul „consumuri” se substituie cu cuvîntul „costuri”.
    120. La articolul 2251 alineatul (1) litera a) şi alineatul (2), cuvintele „anului fiscal” se substituie cu cuvintele „perioadei fiscale”.
    121. Articolul 2267:
    la alineatul (1), textul „inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu textul „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reședință ori la Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „estimat” se introduc cuvintele „în urma controlului fiscal,”;
    la alineatul (5) litera d), textul „evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitatea”.
    122. Articolul 22613:
    la alineatul (3), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (5), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, iar cuvintele „organelor fiscale” – cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (6) literele a) și c), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7) litera a), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    123. La articolul 22614 alineatul (1), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    124. La articolul 22615, alineatul (3) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) obligaţia de a prezenta toate probele relevante pentru obiectul controlului fiscal pînă la iniţierea controlului fiscal sau pînă la finalizarea controlului fiscal;”.
    125. Articolul 22616:
    la alineatul (1), cuvintele „organul fiscal teritorial în raza căruia” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate”, iar cuvintele „organul fiscal teritorial corespunzător” – cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat corespunzătoare”;
    la alineatul (3), textul „inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se substituie cu textul „subdiviziunile sale”;
    la alineatul (8), textul, „de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu textul „Serviciului Fiscal de Stat de către subdiviziunile sale”.
    126. La articolul 229:
    alineatul (3)  va avea următorul cuprins:
    „(3) Ordinul privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se emite de către conducerea Serviciului Fiscal de Stat pe un formular tipizat, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat, şi are valoare de document executoriu.”
    alineatul (5) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) a comisioanelor instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia), aferente executării parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către  Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată.”    
    127. La articolul 233 alineatul (3), cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul „contravenţională”.
    128. Articolul 234 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Impozitele, taxele şi majorările de întîrziere (penalitățile)  nu se recalculează, sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime sau, în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime dacă contribuabilul a acţionat în conformitate cu soluţia fiscală individuală anticipată emisă în adresa sa potrivit prezentului cod.”
    129. Articolul 240 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) încălcarea ce ţine de utilizarea serviciilor fiscale electronice este determinată de o defecţiune tehnică ce nu depinde de voinţa contribuabilului.”
    130. La articolul 241 alineatul (1), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    131. La articolul 244 alineatul (6), cuvintele „printr-o ordonanţă emisă de biroul de avocaţi” se substituie cu cuvintele „prin mandat”.
    132. La articolul 245 alineatul (1), cuvintele „la oficiul organului fiscal” se substituie cu cuvintele „la oficiul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    133. Articolul 249 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Se pronunţă decizie privind stingerea dreptului persoanei fizice de a beneficia, ulterior perioadei de efectuare a controlului fiscal, de suma declarată în conformitate cu art. 2266 alin. (6) dacă în urma controlului fiscal cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil au fost luate în considerare prevederile art. 2266 alin. (4)–(6) şi nu s-a calculat suplimentar la buget impozit pe venit.”
    134. La articolul 251 alineatul (1), cuvintele „organul fiscal care examinează cazul” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    135. La articolul 252 alineatul (3), textul „organul fiscal unde persoana vizată se află la evidență sau asistență” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    136. Articolul 253 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute la art. 22615 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 3000 de lei.”
    137. Articolul 257:
    în denumirea articolului, cuvintele „evidenţei contabile” se substituie cu cuvîntul „contabilităţii”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2)  Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.”
    la alineatul (5), cuvintele „evidenţei contabile” se substituie cu cuvintele „contabilităţii”;
    la alineatul (8) textul „a inspectorului sau a inspectoratului fiscal de stat responsabil de activitatea postului fiscal” se substituie cu textul „a inspectorului sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal”.
    138. Articolul 259 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Refuzul instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) sau al altor prestatori de servicii de plată de a recepţiona de la persoane fizice mijloace băneşti în numerar aferente bugetului se sancţionează cu amendă în mărime de 200 de lei pentru fiecare caz de refuz.”
    139. La articolul 261 alineatul (6), cuvintele „stabilită pentru prezentarea” se substituie cu cuvintele „de prezentare a”, iar cuvintele „anul curent” − cu cuvintele „perioada fiscală curentă”.
    140. La articolul 264 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    141. La articolul 268 alineatul (1), cuvintele „organul fiscal abilitat să examineze contestația” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    142. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 269. Depunerea contestației
    (1) Contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune la Serviciul Fiscal de Stat şi se examinează de către acesta.
    (2) În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a    emis-o pe marginea contestaţiei, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă.” 
    143. La articolul 270 alineatul (1), cuvintele  „Organul fiscal abilitat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    144. La articolul 272, alineatul (1) se abrogă.
    145. Articolul 273:
    la alineatul (1), cuvintele „Decizia organului fiscal şi acţiunea funcţionarului fiscal” se substituie cu cuvintele „Decizia/hotărîrea Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunile funcţionarilor fiscali”;
    la alineatul (2), cuvintele „deciziei organului fiscal şi acţiunilor funcţionarului fiscal” se substituie cu cuvintele „deciziei/hotărîrii Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunilor funcţionarilor fiscali”.
    146. Articolul 274 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 274. Contestarea în instanță judecătorească
                             a deciziei Serviciului Fiscal de Stat
                             și a acțiunilor funcționarilor fiscali
    Decizia Serviciului Fiscal de Stat și acțiunile funcționarilor fiscali pot fi atacate, în modul stabilit de legislație, și în instanță judecătorească.”
    147. La articolul 277 alineatul (1):
    alineatul întîi se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.”
    la alineatul al doilea, după cuvintele „să prezinte” se introduce cuvîntul „gratuit”.
    148. La articolul 278 alineatul (1), textul „(terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale)” se exclude, iar în final alineatul se completează cu textul: „Gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcții sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice.”
    149. Articolul 280:
    alineatul (1):
    la litera a):
    în partea introductivă, textul „din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi” se exclude;
    la prima liniuţă, cifrele „0,3” se substituie cu cifrele „0,4”;
    după cuvintele „autoritatea reprezentativă” se introduc cuvintele „și deliberativă”;
    la litera a1), după cuvintele „autoritatea reprezentativă” se introduc cuvintele „și deliberativă”;
    la litera b), cifrele „0,1” se substituie cu cifrele „0,3”;
    la alineatul (2), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    150. La articolul 281 alineatul (1), textul „cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se exclude, iar în final alineatul se completează cu textul: „În cazul în care baza impozabilă este evaluată de către organele cadastrale în cursul anului fiscal pînă la expedierea avizelor de plată, suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul respectiv se calculează pornindu-se de la valoarea estimată în scopul impozitării bunurilor imobiliare, înregistrată în cadastrul fiscal.”
    151. Articolul 282:
    la alineatul (1), după cuvintele „subiectul impunerii” se introduce textul „la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sînt amplasate obiectele impunerii,”;
    alineatul (5) se abrogă.
    152. La articolul 283:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Categoriile de persoane indicate la alin. (1) lit. h)–l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat  domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Prin derogare de la alin. (2), pînă la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin. (1) lit. h)–l) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă), conform anexei la prezentul titlu.”
    la alineatul (4), litera b) se  completează în final cu textul „ , în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător, cu excepţia întreprinderilor silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a celor  secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor calamităţilor naturale, precum şi la efectuarea altor lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor”.
    153. La articolul 284 alineatul (2), cuvintele „autorităților fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat”.
    154. La articolul 285:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, zilnic, Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de  Serviciul Fiscal de Stat.”
    alineatul (2) se abrogă.
    155. Anexa la titlul VI:
    denumirea anexei va avea următorul cuprins:
    „Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, din oraşe şi sate (comune), valoare (cost) în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art. 283 alin. (21)”;
    poziţiile 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
1.

municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

 
380000
2.

municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

156000
    anexa se completează cu poziţia 49 cu următorul cuprins:

49.

satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi

30000
    nota la anexă se exclude.
    156. La articolul 2876, cuvintele „oficiile fiscale teritoriale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    157. La articolul 288:
    punctul 4) se abrogă;
    la punctul 10), cuvintele „Numărul mediu scriptic de salariați” se substituie cu cuvintele „Numărul mediu de salariați”;
    articolul se completează cu punctul 101) cu următorul cuprins:
    „101) Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
    Nu se includ în efectivul de salariaţi:
    – persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
    – persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
    – persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
    – persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).”
    punctul 12) se abrogă.
    158. Articolul 290:
    la litera a), textul „sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător” se substituie cu textul „sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei”;
    la litera e), textul „de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii” se substituie cu cuvintele „de obiecte ale impunerii”.
    159. Articolul 291 alineatul (1):
    litera a) se completează în final cu textul „ , precum şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – unităţile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;”.
    160. La articolul 292 alineatul (1), cuvintele „a aceluiaşi articol” se exclud.
    161. La articolul 293 alineatul (5), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    162. Articolul 295 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) taxei pentru amenajarea teritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente;”.
    163. Articolul 297:
    la alineatul (4), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    articolul se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins: 
     „(8) La stabilirea cotelor taxelor locale prevăzute la art. 289 alin.  (2) lit. a) și d), autorităţile administraţiei publice locale sînt  obligate să se conducă de  următoarele criterii şi principii:
    a) previzibilitatea activităţii de întreprinzător – întreprinzătorii,  pentru planificarea cheltuielilor, vor cunoaşte din timp şi vor fi  consultaţi referitor la mărimea taxelor locale;
    b) principiul transparenţei decizionale – autorităţile administraţiei publice locale, în mod prioritar, vor informa şi vor asigura accesul liber la
proiectele ce vizează mărimea preconizată a taxelor locale;
    c) principiul echitabilităţii (proporţionalităţii)  în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător – autorităţile administraţiei publice locale, la stabilirea mărimii taxelor locale, se vor încredința că este asigurată proporţionalitatea (echitabilitatea) între interesele colectivităţii locale şi ale întreprinzătorilor, inclusiv nu vor întreprinde acţiuni în exces sub  pretextul atingerii scopurilor societăţii/colectivității locale.
    (9) În caz de divergenţe la stabilirea cotelor taxelor locale, autorităţile administraţiei publice locale vor  efectua o analiză a impactului de reglementare conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de  bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare  şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, adaptate şi aplicate corespunzător specificului local.”
    164. La articolul 298 alineatul (3), cuvintele „Inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    165. La articolul 301 alineatul (3), cuvintele „la organul fiscal teritorial” se exclud.
    166. La articolul 318 alineatul (3), cuvîntul „consumuri” se substituie cu cuvîntul „costuri”.
    167. La articolul 341, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată, în care se indică obligatoriu numărul de identificare (codul VIN), tipul şi marca autovehiculului.”
    168. La articolul 342 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu cuvintele „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”.
    169. Articolul 352:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „organul abilitat al administraţiei publice centrale” se substituie cu cuvintele „organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier”;
    la alineatul (5), cuvintele „organul poliției rutiere şi/sau colaboratorul organului” se substituie cu cuvintele „colaboratorul poliției de patrulare şi/sau al organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului rutier”;
    la alineatul (7), cuvintele  „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (10), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (11), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    170. La articolul 356:
    la alineatul (5), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (6), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    171. La articolul 361:
    alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins: 
    „(5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de  amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de  Serviciul Fiscal de Stat.
    (6) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind suma taxei calculate pentru anul curent, precum şi privind sumele taxei achitate în anul precedent la eliberarea autorizaţiei, se prezintă de către subiectul impunerii anual, pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    la alineatul (7),  cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    172. Articolul 366:
    alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de  amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de  Serviciul Fiscal de Stat.
    (4) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind suma taxei calculate pentru anul curent, precum şi privind sumele taxei achitate în anul precedent la eliberarea autorizaţiei, se prezintă de către subiectul impunerii anual, pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).”
    la alineatul (5), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatele (9) şi (10), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. II. – Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24:
    la alineatul (7), textul „depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor” se substituie cu textul „depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor”;
    la alineatul (16), cuvîntul „anual” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „lunar”, iar cuvîntul „scriptic” se exclude în toate cazurile;
    alineatul (21):
    alineatul întîi:
    în partea introductivă, după cuvintele „venitul lunar” se introduce textul „(stabilit de contractul individual de muncă)”;
    la litera b), după cuvîntul „economic” se introduc cuvintele „pentru anul precedent”;
    după alineatul întîi se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.”
    alineatul  al patrulea se completează în final cu textul: „În categoria altor venituri se includ veniturile obținute, pe parcursul anului fiscal, de către angajat de la angajatorul propriu, cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate, sau de la alţi subiecţi.”
    după alineatul al cincilea se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Impozitul pe venit stabilit prin prezentul alineat scuteşte beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut.”
    la alineatul al șaselea, textul „la organul fiscal în a cărui rază se deservește o informație privind faptul dat, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu textul „la Serviciul Fiscal de Stat o informație privind faptul dat, în forma și în modul stabilite de Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul al optulea, cifrele „2016” se substituie cu cifrele „2020”;
    la alineatul (23), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 30 alineatul (2), textul „Organele fiscale și cele vamale” se substituie cu textul „Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale”.
    Art. III. – La articolul 4 alineatul (6) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”  se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, cuvîntul „livrărilor” – cu cuvîntul „livrările”, iar textul „păstrate în alt scop decît cel de comercializare ulterioară” – cu textul „utilizate în scop de consum, fără comercializarea ulterioară”.
    Art. IV. − Articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV  din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1), cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (3), cuvîntul „organelor” se exclude;
    la alineatele (4), (41) și (43), textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatele (62) și (64), cuvintele „organul fiscal teritorial” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (63), cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (71), sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. V. – Articolul  4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările  şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (9), în partea introductivă, cuvintele „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (10), cuvintele „Organul fiscal” și „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (17) și (19), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (18), cuvintele „organele fiscale sînt în drept” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat este în drept”;
    la alineatul (22), sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. VI. – Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cifrele „2017” se substituie cu cifrele „2019”;
    alineatul (3)  se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) altor bunuri imobiliare evaluate de  organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate – începînd cu 1 ianuarie 2017.”
    la alineatul (31), textul „Impozitarea acestor bunuri conform valorii estimate se va realiza începînd cu anul următor anului în care bunurile imobiliare au fost evaluate.” se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Costul bunurilor imobiliare impozabile se determină după cum urmează:
    – în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – în baza documentelor contabile;
    – în cazul persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător – în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.”
    alineatul (7):
    la litera a), sintagma „inspectoratelor fiscale teritoriale” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la litera b), textul „cu participarea inspectoratelor fiscale teritoriale” se exclude;
    la litera c), cuvîntul „respective” se substituie cu textul „ , conform locului de amplasare a terenurilor”;
    alineatul (9):
    la litera a),  cuvintele „organelor fiscale teritoriale” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la litera b), textul „cu participarea organelor fiscale teritoriale” se exclude, iar cuvîntul „respective” se substituie cu textul „ , conform locului de amplasare a bunurilor imobiliare”.
    2. Anexa nr. 2:
    se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabilește după cum urmează:
    – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;
    – pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare.”
    punctul 21 se abrogă.
    Art. VII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la punctul 22), cuvintele „controlul evidenţei contabile” se substituie cu cuvintele „verificarea documentelor contabile”;
    la punctul 35), după cuvintele din paranteze „inclusiv a amenzilor” se introduc cuvintele „ , contravalorii corpurilor delicte”.
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Modificările şi/sau completările prezentului cod se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a legii de modificare şi/sau de completare.”
    3. La articolul 33, alineatul (3) se completează în final cu textul: „ , cu condiţia prezentării mărfurilor. În cazul în care mărfurile nu pot fi prezentate, organul vamal acordă restituirea doar atunci cînd are informaţii care să ateste fără echivoc că dovada de origine întocmită ulterior se aplică acestor mărfuri”.
    4. La articolul 64 alineatul (3), cuvintele „produsele exportate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie” se substituie cu cuvintele „produselor exportate li se va atribui”.
    5. La articolul 69:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2)  În cazul în care, în împrejurări excepţionale, termenul stabilit conform alin. (1) nu este suficient, Serviciul Vamal, în baza unei cereri justificate depuse de titularul autorizaţiei, poate prelungi acest termen pe o durată rezonabilă pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport.”
    articolul se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Perioada totală de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară nu poate depăşi 10 ani cumulativ.
    (22) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se permite cetățenilor străini să plaseze bunuri de uz personal și un mijloc de transport sub regimul vamal de admitere temporară pe perioada implicării lor în implementarea proiectelor de dezvoltare sau de asistență tehnică externă în baza vreunui tratat internațional la care Republica Moldova este parte, în condițiile și limitele stabilite de tratatul internațional respectiv.”
    6. Articolul 124 alineatul (12):
    alineatul întîi se completează în final cu textul: „Dobînda prevăzută la art. 126 alin. (3) nu se calculează.”
    după alineatul al doilea se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Modul şi condiţiile de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru importatorii cu statut de agent economic autorizat se stabilesc de Guvern.”
    7. Articolul 126 se completează cu alineatul (33) cu următorul cuprins:
    „(33) În cazul prelungirii, conform art. 124 alin. (12),  a termenului de plată a drepturilor de import pentru importatorii cu statut de agent economic autorizat, dobînda prevăzută la alin. (3) din prezentul articol nu se calculează.”
    8. Articolul 127:
    la alineatul (10), textul „de la ultima dată prevăzută pentru depunerea declaraţiei vamale sau pentru apariţia obligaţiilor vamale, în cazul în care nu a fost depusă declaraţia vamală” se substituie cu textul „conform art. 2025 alin. (2)”;
    alineatul (11):
    liniuţa întîi va avea următorul cuprins:
    „– declarația vamală reflectă fapte ce constituie infracţiuni;”
    liniuţa a treia se exclude.
    9. La articolul 1277 alineatul (2), după cuvintele „nu se aplică în cazul” se introduce textul „cînd mărfurile respective au fost scoase din ţară pînă la momentul constatării obligaţiei vamale de către organul vamal, precum şi în cazul”.
    10. La articolul 12713 alineatul (1), cuvintele „a apariţiei obligaţiei vamale” se substituie cu textul „a apariţiei şi/sau anulării obligaţiei vamale, a restituirii drepturilor de import sau de export plătite ori percepute în plus”.
    11. La articolul 129, alineatul (2) se completează în final cu textul: „ , cu excepțiile prevăzute de lege”;
    12. Articolul 1302  alineatul  (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Urmărirea bunurilor se face prin aplicarea de interdicții și/sau prin sechestrare.”
    13. La articolul 1308 alineatul (8), cuvintele „valoarea lor de bilanţ” se substituie cu cuvintele „valoarea lor contabilă”, iar  cuvintele „evidenţă contabilă” – cu cuvîntul  „contabilitatea”.
    14. La articolul 1309 alineatul (3), cuvintele „de evidenţă contabilă” se înlocuiesc cu cuvîntul „contabile”.
    15. Articolul 1412 se completează cu alineatul (213) cu următorul cuprins:
    „(213) Obligația vamală apărută urmare a încheierii controlului suplimentar privind stabilirea definitivă a codului mărfurilor se încasează din contul garanției constituite, imediat după aducerea la cunoștință a deciziei de regularizare plătitorului vamal. În cazul dat, majorarea de întîrziere nu se calculează.”
    16. La articolul 176 alineatul (31), după textul „7 zile” se introduce cuvîntul „calendaristice”.
    17. La articolul 181:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 181. Rectificarea și modificarea 
                            declaraţiei vamale”;
    articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(3) La solicitarea declarantului, organul vamal este în drept să modifice declaraţia vamală într-o perioadă de 4 ani de la data depunerii acesteia.
    (4) Organul vamal este în drept să modifice declaraţia vamală, din oficiu şi cu înştiinţarea declarantului, într-o perioadă de 4 ani de la data depunerii acesteia,  dacă modificarea respectivă nu generează obligaţii vamale.”
    18. Articolul 1811 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1811. Controlul ulterior
    (1) Controlul ulterior se bazează pe administrarea riscurilor, este efectuat imperativ în scopuri vamale în vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei şi confirmării sau infirmării conformării declarantului la aceasta.
    (2) Controlul ulterior este efectuat de organele vamale, conform procedurii stabilite de Guvern, prin auditul postvămuire sau reverificarea declaraţiei vamale, pe o perioadă ce nu depăşeşte  termenul de prescripţie stabilit la art. 127 alin. (10).
    (3) Procedura de efectuare a analizei riscurilor, a planificării şi realizării controlului ulterior constă dintr-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi desfăşurare a controlului, prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. Controlul ulterior se realizează prin anumite forme (control general, control parţial, control repetat), proceduri (control planificat, control inopinat, control prin contrapunere) şi metode (control total, control selectiv, control electronic).
    (4) În termenul prevăzut la alin. (2), organul vamal verifică orice document, registru şi evidenţă referitoare la mărfurile provenite din comerţul internaţional sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare aferente acestor mărfuri. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate, direct sau indirect, din punct de vedere profesional în operaţiunile menţionate sau la sediul oricărei alte persoane care se află în posesia acestor documente, date sau mărfuri ori deţine informaţii în legătură cu acestea. De asemenea poate fi efectuat controlul fizic sau prelevarea de eşantioane ale mărfurilor dacă acestea mai pot fi identificate.
    (5) Se interzice efectuarea repetată a controalelor ulterioare asupra unora şi aceloraşi impozite şi taxe pentru perioada unui an bugetar care anterior a fost supusă controlului, cu excepţia cazurilor cînd efectuarea controlului ulterior repetat este impusă de:
    a) comiterea unor erori, inclusiv procedurale în cadrul efectuării controlului ulterior, care au condus la anularea rezultatelor acestuia;
    b) examinarea contestaţiilor depuse împotriva deciziei organului vamal sau acţiunii colaboratorului vamal;
    c) reorganizarea sau lichidarea persoanei controlate;
    d) auditul activităţii organului vamal de către organul ierarhic superior;
    e) depistarea, după efectuarea controlului ulterior, a unor semne de încălcări vamale neidentificate în cadrul controlului ulterior precedent;
    f) constatarea elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
    g) efectuarea unui control prin contrapunere.
    Drept temei pentru efectuarea controlului vamal repetat la faţa locului, în legătură cu auditul activităţii organului vamal de către organul ierarhic superior, poate servi numai decizia acestuia din urmă, cu respectarea cerinţelor prezentului articol.
    (6) Controlul ulterior iniţiat sau aflat în curs de iniţiere urmează a fi încheiat printr-un raport dacă:
    a) persoana la adresa căreia a fost iniţiat sau urmează a fi iniţiat controlul ulterior a fost lichidată;
    b) persoana la adresa căreia a fost iniţiat sau urmează
    a fi iniţiat controlul ulterior nu este de găsit, iar informaţia de care dispune organul vamal este insuficientă şi nu permite regularizarea situaţiei.
    (7) Dacă după controlul ulterior rezultă că dispoziţiile ce reglementează destinaţia vamală respectivă au fost aplicate eronat, organul vamal ia măsuri pentru regularizarea situaţiei, indiferent de nivelul şi forma de control vamal aplicate anterior.
    (8) Serviciul Vamal aprobă modelul documentului necesar regularizării situaţiei, precum şi instrucţiunile de completare ale acestui document.
    (9) În cazul în care se constată apariţia unei obligaţii vamale sau plata sumelor în plus, organul vamal încasează diferenţele în minus sau restituie sumele plătite în plus, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.”
    19. Articolul 1951:
    la alineatul (2), cuvintele  „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei autorizații”, iar cuvintele „supravegheri permanente” – cu cuvîntul „monitorizări”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Statutul de AEO se atestă prin următoarele tipuri de autorizații:
    a) autorizaţie AEO pentru simplificări vamale – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de simplificările prevăzute de prezentul cod şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–5);
    b) autorizaţie AEO pentru securitate şi siguranţă – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale ce vizează securitatea şi siguranţa aplicate la trecerea frontierei vamale şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–4) şi 6).”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4)  Autorizațiile menționate la alin. (3) pot fi deținute în același timp.”
    20. Articolul 1952:
    la alineatul (1), cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei autorizații”;
    la alineatul (4), cuvîntul „certificatului” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „autorizației”, iar textul „sau pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă” se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care titularul autorizaţiei AEO pentru securitate şi siguranţă depune o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară, organul vamal îl notifică în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa. Titularul autorizației AEO nu este notificat în cazul în care acest fapt poate dăuna controlului care urmează a fi efectuat. Organul vamal poate să efectueze controlul fizic chiar în cazul în care titularul autorizației AEO nu a fost notificat.”
    la alineatul (6), cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvîntul „autorizației”.
    21. Articolul 1953 :
    la alineatul (1):
    punctul 2) se completează în final cu textul: „şi solicitantul întrunește următoarele cerinţe:
    a) nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate;
    b) în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii şi-a îndeplinit obligaţiile în ceea ce priveşte plata drepturilor de import/export şi a oricăror alte taxe sau plăţi în legătură cu importul sau exportul de mărfuri;
    c) demonstrează, în baza contabilităţii şi a informaţiilor disponibile pentru ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, că are o situaţie financiară suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile şi a-şi respecta angajamentele, ţinînd seama de tipul şi volumul activităţii economice, inclusiv că nu are active nete negative, cu excepţia cazului în care acestea pot fi acoperite;”
    punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) lipsa încălcărilor repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale, constatată conform procedurii legale, inclusiv lipsa infracţiunilor grave legate de activitatea economică a solicitantului, pe perioada ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii, solicitantul, persoana împuternicită să îl reprezinte sau care exercită controlul asupra  gestiunii  acestuia, angajatul responsabil de domeniul vamal al solicitantului nu au comis încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi fiscale şi nu au avut infracţiuni grave legate de activitatea lor economică. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate decide altfel dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a solicitantului;”
    punctul 4):
    litera c) se completează în final cu textul „și indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora”;
    la litera d), cuvintele „utilizează un sistem de gestiune” se substituie cu cuvintele „dispune de o organizare”, iar cuvîntul „potrivit” – cu cuvîntul „potrivită”;
    la litera e), după cuvintele „care asigură protecţia” se introduc cuvintele „împotriva pierderii”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) se asigură că angajații vizați au primit instrucțiuni să informeze organele vamale ori de cîte ori sînt descoperite dificultăți în îndeplinirea cerințelor și instituie proceduri pentru informarea organelor vamale cu privire la astfel de dificultăți;”
    punctul se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
    „h) dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor şi/sau a autorizaţiilor de import/şi sau de export acordate în conformitate cu   măsurile de politică economică;
    i) dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licențelor de import și de export legate de prohibiții și restricții, inclusiv de măsuri care permit diferențierea mărfurilor ce fac obiectul unor prohibiții sau restricții de alte mărfuri, precum și de măsuri care permit asigurarea respectării prohibițiilor și restricțiilor respective;”
    punctul 5) va avea următorul cuprins:
     „5) în ceea ce privește autorizația menționată la art. 1951 alin. (3) lit. a) – standardele  practice de competență sau calificările profesionale care sînt în legătură directă cu activitatea desfăşurată. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită dacă este întrunită oricare dintre următoarele cerințe:
    a) solicitantul sau persoana responsabilă de domeniul  vamal a solicitantului deține o experiență practică dovedită de cel puțin trei ani în domeniul vamal;
    b) solicitantul sau persoana responsabilă de domeniul vamal a solicitantului a absolvit un curs de instruire în domeniul legislației vamale. 
    În cazul în care persoana responsabilă de domeniul vamal a solicitantului este o persoană care acționează în temeiul unui contract, condiția prevăzută de prezentul  punct este considerată îndeplinită dacă această persoană deține autorizație AEO pentru simplificări vamale;”
    alineatul  se completează cu punctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) în ceea ce privește autorizația menționată la art. 1951 alin. (3) lit. b) – standardele de securitate și siguranță, care se consideră a fi respectate, dacă solicitantul demonstrează că menține măsurile adecvate pentru a garanta securitatea și siguranța lanțului de aprovizionare internațional, inclusiv în domeniile integrității fizice și controlului accesului, proceselor logistice și manipulării anumitor tipuri de mărfuri, personalului și identificării partenerilor săi comerciali. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită dacă sînt întrunite următoarele cerințe:
    a) clădirile care urmează să fie folosite în cadrul operațiunilor legate de autorizația AEO pentru securitate și siguranță oferă protecție împotriva intruziunii ilegale și sînt construite din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal;
    b)  există măsuri adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat la birouri, zone de expediere, zone de încărcare și alte locuri relevante;
    c)  au fost luate măsuri pentru manipularea mărfurilor, care includ protecția împotriva introducerii neautorizate, substituirii sau manipulării greșite a mărfurilor, precum și împotriva oricărei intervenții neautorizate asupra unităților de încărcare;
    d) solicitantul a luat măsuri care permit ca partenerii săi comerciali să fie identificați cu precizie și să se asigure că, prin punerea în aplicare a unor aranjamente contractuale adecvate sau a altor măsuri corespunzătoare în conformitate cu modelul de afaceri al solicitantului, partenerii comerciali respectivi garantează securitatea părții care le corespunde din lanțul de aprovizionare internațional;
    e) solicitantul efectuează, în măsura în care legislația națională permite acest lucru, o anchetă de securitate privind eventualii viitori angajați care vor ocupa posturi sensibile sub aspectul securității și procedează la un control al antecedentelor angajaților existenți care ocupă astfel de posturi, în mod periodic și atunci cînd circumstanțele justifică acest lucru;
    f) solicitantul dispune de proceduri corespunzătoare în materie de securitate pentru prestatorii externi de servicii contractați;
    g) solicitantul se asigură că angajații săi cu responsabilități relevante pentru chestiuni de securitate participă în mod regulat la programe care vizează sensibilizarea lor față de aspectele de securitate respective;
    h) solicitantul a numit o persoană de contact competentă pentru întrebările în materie de securitate și siguranță.
    Dacă solicitantul este titularul unui certificat de securitate și siguranță eliberat în temeiul unei convenții internaționale sau al unui standard internațional, aceste certificate sînt luate în considerare atunci cînd se verifică respectarea cerințelor stabilite la prezentul punct.”
    la alineatul (2), cifrele „30” se substituie cu cifrele „60”, iar în final alineatul se completează cu textul: „În cazuri întemeiate şi justificate documentar, termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, cu informarea solicitantului.”
    la alineatul (22), cifra „7” se substituie cu cifrele „10”, iar cuvîntul „certificatului” – cu  cuvîntul „autorizației”;
    la alineatul (3), cuvintele „unui certificat” se substituie cu cuvintele „unei autorizații”;
    la alineatul (4), cuvintele „va revizui” se substituie cu cuvintele „va reevalua”, iar cuvîntul „certificate” – cu cuvîntul „autorizații”;
    la alineatul (5), cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvîntul „autorizației”.
    22. Articolul 2021:
    la alineatul (1), textul „este o formă de control vamal ulterior” se substituie cu textul „este una dintre formele controlului vamal ulterior”;
    la alineatul (2), textul „conform competenţelor teritoriale, planificat sau inopinat” se substituie cu cuvintele „conform procedurilor stabilite de Guvern”;
    la alineatul (21), cuvintele „se planifică,” se exclud;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, ce conduc la apariţia, modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale, organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de examinare preliminară a rezultatelor auditului postvămuire.”
    la alineatul (9), cuvîntul „informaţiile” se substituie cu cuvintele „informaţii şi date inclusiv”, iar cuvintele „sistemele electronice de analiză a riscurilor” – cu cuvintele „programele informaţionale de administrare a riscurilor”;
    alineatul (10) se abrogă;
    la alineatul (13), cuvintele „organul vamal” se substituie cu cuvîntul „Guvern”.
    23. Articolul 2022 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2022. Reverificarea declaraţiei vamale
    (1) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează la oficiul organului vamal, este una dintre formele controlului ulterior și constă în verificarea, după acordarea liberului de vamă, a corectitudinii şi caracterului complet al informaţiilor furnizate într-o declaraţie vamală, precum şi a existenţei şi conformității documentelor justificative anexate la aceasta, necesare plasării mărfurilor într-o destinaţie vamală, a altor documente aferente operaţiunilor verificate de care dispune organul vamal, alt organ cu atribuţii de administrare fiscală sau alte instituţii şi persoane.
    (2) Reverificarea declaraţiei vamale se efectuează de către organele vamale conform procedurii stabilite de Guvern.
    (3) În procesul efectuării reverificării declaraţiei vamale, organele vamale pot utiliza informaţii şi date inclusiv din bazele de date automatizate şi programele informaţionale de administrare a riscurilor.
    (4) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (5), controlul ulterior prin reverificare a declarației vamale se efectuează fără întocmirea procesului-verbal de reverificare.
    (5) În cazul depistării unor erori şi/sau divergenţe între informaţiile din declaraţiile vamale şi cele din documentele verificate, ce conduc la apariţia, modificarea şi/sau anularea obligaţiei vamale, organul vamal este obligat să comunice despre aceasta plătitorului vamal prin întocmirea procesului-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale.”
    24. La articolul 2024 alineatul (2) litera a), cuvintele „evidenţa contabilă” se substituie cu cuvîntul „contabilitatea”.
    25. La articolul 2027 alineatul (2) litera a), cuvintele „evidenţei contabile” se substituie cu cuvîntul „contabilităţii”.
    26. La articolul 229 alineatul (1), cuvintele „răspundere administrativă” se substituie cu cuvintele „răspundere contravenţională”.
    27. La articolul 232:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    litera b1) se completează în final cu textul „ , iar în cazul constatării contravenţiei de către organul vamal, în urma controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate automat cu acordarea liberului de vamă, cu amendă de 4% din valoarea obiectului contravenţiei”;
    litera c) se completează în final cu textul: „ , iar în cazul constatării de către organul vamal, în urma controlului ulterior, a contravenţiei prevăzute la pct. 11) pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate automat  cu acordarea liberului de vamă, cu amendă de 4% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care persoana, pînă la iniţierea controlului ulterior, pentru declaraţiile vamale repartizate pe culoarele galben sau roşu de control vamal şi care au fost validate automat cu acordarea liberului de vamă, comunică din proprie iniţiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la art. 231 pct. 6) şi pct. 11), cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravenţională, cu condiţia achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităţilor calculate.”
    28. La articolul 300 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”.
    29. La articolul 302 alineatul (1), cuvintele „poate suspenda” se substituie cu cuvintele „este obligat să suspende”.
    30. Articolul 305 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Ca urmare a aplicării măsurilor de intervenţie conform art. 304, titularul de drept este obligat să distrugă mărfurile contrafăcute în decurs de trei luni. Termenul dat începe să curgă de la data constatării faptului că mărfurile reţinute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.
    (5) Organul vamal este în drept să refuze plasarea mărfurilor în destinaţia vamală distrugere în cazul în care:
    a) distrugerea lor poate cauza prejudiciu oamenilor şi mediului;
    b) organul vamal nu are posibilitate să controleze dacă mărfurile au fost realmente distruse;
    c) distrugerea presupune suportarea cheltuielilor din partea statului.”
    Art. VIII. – Anexa la Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la poziţiile tarifare 0201 10 000, 0201 20 200, 0201 20 300, 0201 20 500, 0201 20 900 şi 0201 30 000, la rubrica a patra, textul „20% + 200 euro/t” se substituie cu textul „20%+200 euro/t; max. 35%”;
    la poziţia tarifară 0202 10 000, la rubrica a patra, textul „20%+150 euro/t” se substituie cu textul „20%+150 euro/t; max. 25%”;
    la poziţiile tarifare 0202 20 100, 0202 20 300, 0202 20 500, 0202 20 900, 0202 30 100, 0202 30 500 şi 0202 30 900,  la rubrica a patra, textul „20%+150 euro/t” se substituie cu textul „20%+150 euro/t; max. 30%”;
    la poziţiile tarifare 0203 11 100, 0203 11 900, 0203 12 110, 0203 12 190, 0203 12 900,  0203 19 110, 0203 19 130, 0203 19 150, 0203 19 550, 0203 19 590, 0203 19 900, 0203 21 100, 0203 21 900, 0203 22 110, 0203 22 190 şi 0203 22 900, la rubrica a patra, textul „20%+200 euro/t” se substituie cu textul „20% + 200 euro/t; max. 25%”;
    la poziţiile tarifare 0203 29 110, 0203 29 130, 0203 29 150, 0203 29 550, 0203 29 590 şi 0203 29 900, la rubrica a patra, textul „10%+200 euro/t” se substituie cu textul „10%+200 euro/t; max. 15%”;
    la poziţiile tarifare 0207 11 100, 0207 11 300, 0207 11 900, 0207 13 100, 0207 13 200, 0207 13 300, 0207 13 400, 0207 13 500, 0207 13 600, 0207 13 700, 0207 13 910 şi 0207 13 990, la rubrica a patra, textul „20%+100 euro/t” se substituie cu  textul „20% + 100 euro/t; max. 30%”;
    la poziţiile tarifare 0207 12 100, 0207 12 900, 0207 14 100, 0207 14 200, 0207 14 300, 0207 14 400, 0207 14 500, 0207 14 600, 0207 14 700, 0207 14 910 şi 0207 14 990, la rubrica a patra, textul „15%+100 euro/t” se substituie cu textul „15% + 100 euro/t; max. 20%”;
    la poziţiile tarifare 0207 24 100, 0207 24 900, 0207 26 100, 0207 26 200, 0207 26 300, 0207 26 400, 0207 26 500, 0207 26 600, 0207 26 700, 0207 26 800, 0207 26 910 şi 0207 26 990, la rubrica a patra, textul „20%+100 euro/t” se substituie cu textul „20% + 100 euro/t; max. 35%”;
    la poziţiile tarifare 0207 25 100, 0207 25 900, 0207 27 100, 0207 27 200, 0207 27 300, 0207 27 400, 0207 27 500, 0207 27 600, 0207 27 700, 0207 27 800, 0207 27 910 şi 0207 27 990, la rubrica a patra, textul „20%+100 euro/t” se substituie cu textul „20% + 100 euro/t; max. 25%”;
    la poziţiile tarifare 0405 10 110, 0405 10 190, 0405 10 300, 0405 10 500 şi 0405 10 900, la rubrica a patra, textul „15%+500 euro/t” se substituie cu textul „15% + 500 euro/t; max. 25%”;
    în nota la capitolul 22, textul „şi 220890” se substituie cu textul „şi 220890910”;
    la poziţia tarifară 8433, la rubrica a doua, textul „maşini pentru curăţat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi aparatele de la poziţia 8437” se substituie cu textul „maşini pentru curăţat, sortat sau triat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi aparatele de la poziţia 8437”;
    la poziţia tarifară 8436 91 000, rubrica a doua va avea următorul cuprins:
    „– – Maşini și utilaje pentru avicultură sau incubatoare şi clocitoare”;
    în nota la capitol, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. pentru motoarele altor tipuri de autovehicule – 15% din valoarea în vamă, cu excepţia motoarelor de la subpoziţiile tarifare 8407 31, 8407 32, 8407 33, 8407 34 şi 8408 20 destinate propulsiei motocultoarelor de la subpoziţia tarifară 8701 10, pentru care taxa vamală constituie 0%.”
    la capitolul 87,  în punctul 2 din notele de capitol, după cuvîntul „vehicule” se introduce cuvîntul „ , echipamente”.
    Art. IX. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 172 se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Obligația vamală apărută urmare a încheierii procedurii de amînare a determinării definitive a valorii în vamă se încasează din contul garanției constituite, imediat după aducerea la cunoștința plătitorului vamal a deciziei de regularizare.         În cazul dat, majorarea de întîrziere nu se calculează.”
    2. Articolul 28:
    la litera p),  textul „de la poziția tarifară 490700100,” se exclude;
    la litera q2), textul „comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar” se substituie cu textul „înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora,”, iar textul „se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar” – cu textul „se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau  posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora,”.
    3. La anexa nr. 2 poziția 10 rubrica 3, textul „4 – de sigiliu vamal” se substituie cu textul „2 – de sigiliu vamal”.
    Art. X. – Articolul 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activității desfăşurate în comerţul cu amănuntul de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.”
    Art. XI. – Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, noțiunile „mic comerciant” și „produs agroalimentar uşor perisabil” se exclud.
    2. Articolul 178 se abrogă.
    3. Articolul 211:
    în denumirea articolului și la alineatul (1), sintagma „produselor agroalimentare uşor perisabile” se substituie cu sintagma „produselor alimentare”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se interzice comerciantului să solicite facturarea/refacturarea serviciilor și/sau încasarea de la furnizor a taxelor.”
    la alineatele (4) și (5), sintagma „produse agroalimentare ușor perisabile” se substituie cu sintagma „produsele alimentare”.
    Art. XII. – Articolul 273 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 5), cuvintele „produselor agroalimentare uşor perisabile” se substituie cu cuvintele „produselor alimentare”;
    la punctul 51), cuvîntul „produselor” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „produselor alimentare”.
    Art. XIII. – Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, textul „dispune de conturi, inclusiv valutare, în băncile republicii” se substituie cu textul „dispune de conturi curente în sistemul trezorerial şi se finanţează de la bugetul de stat, în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetului de stat anuală ”, iar textul „Bugetul autorității centrale pentru resursele naturale și mediu și al subdiviziunilor lui principale se aprobă de Guvern.” se exclude.
    2. Articolul 15 se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) organizarea sistemului de planificare, monitorizare şi raportare a programelor de mediu, utilizarea resurselor bugetare în conformitate cu principiile bunei guvernări;”.
    3. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „dispun de conturi, inclusiv valutare, în băncile republicii” se substituie cu cuvintele „dispun de conturi curente în sistemul trezorerial”.
    4. Capitolul VIII va avea următorul cuprins:
Capitolul VIII
FONDUL ECOLOGIC NAȚIONAL
    Art. 83. – (1) Fondul Ecologic Naţional (în continuare – Fond) se instituie în cadrul bugetului de stat în scopul finanţării  programelor în domeniul protecţiei mediului.
    (2) Volumul Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat.
    Art. 84. – Mijloacele Fondului se utilizează pentru următoarele domenii:
    a) politici și management în domeniul protecției mediului;
    b) protecția și gestionarea resurselor de apă;
    c) asigurarea accesului populației la apă potabilă calitativă și sanitație;
    d) protecția aerului atmosferic și a stratului de ozon;
    e) protecția resurselor de sol;
    f) protecția și conservarea biodiversității;
    g) gestionarea resurselor minerale;
    h) gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice;
    i) monitoringul calității mediului;
    j) atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
    k) securitatea ecologică;
    l) securitatea  biologică;
    m) cercetări științifice.
    Art. 85. – (1) Fondul se gestionează de către autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu în baza Regulamentului de administrare a Fondului Ecologic Naţional, aprobat de Guvern.
    (2) Alocarea de mijloace se efectuează în baza proiectelor prezentate de către autorităţile administraţiei  publice  locale, întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma lor de proprietate, precum și de către organizaţiile neguvernamentale, care se încadrează în programele de cheltuieli în domeniile menţionate la art. 84, aprobate de autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu.
    (3) Finanţarea proiectelor menţionate la alin. (2) care implică cheltuieli cu caracter investiţional se realizează în temeiul Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, precum şi al altor acte normative în vigoare.
    Art. 86. – Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi instituţiile subordonate acesteia asigură transparenţa în gestionarea mijloacelor alocate Fondului, făcînd publice, prin orice mijloace informaţionale, rapoartele de utilizare a Fondului, rapoartele statistice, precum şi alte informaţii ce ţin de procesul decizional.”
    Art. XIV. – Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la alineatul (1), textul „ , denumite în continuare beneficiari de resurse naturale, care desfășoară activitate economică generatoare de poluanți” se substituie cu textul „care  desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este  generatoare de poluanți”;
    la alineatul (2), după cuvintele „în legătură cu” se introduce textul „punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, ”.
    2. Articolul 5 se abrogă.
    3. La articolul 6 alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „beneficiarii de resurse naturale în caz de” se substituie cu cuvintele „subiecţii care admit”.
    4. Articolul 7 se abrogă.
    5. Articolul 9:
    la alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „beneficiarii de resurse naturale în caz de” se substituie cu cuvintele „subiecţii ce admit”;
    la alineatele (2) și (3), cuvintele „de la beneficiarii de resurse naturale” se exclud.
    6. Articolul 10:
    la alineatul (1), în partea introductivă, cuvintele „beneficiarii de resurse naturale” se substituie cu cuvîntul „subiecţi”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
     „(3) Plata pentru depozitarea deşeurilor de producţie se stabileşte proporţional perioadei de depozitare a deşeurilor pe parcursul lunii de gestiune.”
    7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
                            cauzează poluarea mediului
    (1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele specificate la art. 2 alin. (1), care produc, importă şi/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri  indicate în anexa nr. 8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă.
    (2) Obligaţia privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului survine:
    a) pentru subiecţii importatori – la momentul importului mărfurilor indicate în anexa nr. 8 sau al produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă;
    b) pentru subiecţii care procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri indicate în anexa nr. 8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă – la momentul trecerii posturilor vamale interne;
    c) pentru producători – la momentul livrării mărfurilor indicate în anexa nr. 8 sau produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă.
    (3) Cota taxei constituie:
    1) pentru mărfurile indicate în anexa nr. 8:
    a) 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
    b) 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
    2) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau  în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă:
    a) pentru produsele ambalate în ambalaj din materiale plastice a cărui capacitate este:
    –  sub 1 litru – 0,80 lei;
    – de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
    – peste 3 litri – 1,50 lei;
    b) pentru produsele ambalate în ambalaj din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, a cărui capacitate este:
    – sub 1 litru – 1,00 lei;
    – de 1 litru – 1,50 lei;
    – de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
    – peste 2 litri – 3,00 lei.
    (4) Se scutesc de taxa stabilită de prezentul articol:
    a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
    b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
    c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;
    d) mărfurile pentru export;
    e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;
    f) produsele autohtone neindicate în anexa nr. 8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat  (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.”
    8. Articolele 12 și 13 se abrogă.
    9. Articolele 14 și 15 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Declararea, modul şi termenul de achitare
                           a plăţilor pentru poluarea mediului
    (1) Subiecţii specificaţi la art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi la   art. 11 alin. (1) calculează de sine stătător şi achită la bugetul de stat plățile corespunzătoare pentru poluarea mediului, lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (2) Subiecţii vizați sînt obligaţi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului, lunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de Ministerul Finanţelor. Darea de seamă privind plăţile pentru poluarea mediului se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.
     Articolul 15. Răspunderea subiectului şi controlul
                           asupra încasării plăţii
    (1) Răspunderea subiecţilor pentru corectitudinea calculului şi plenitudinea achitării în termen a plăţilor pentru poluarea mediului, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită sînt reglementate de Codul fiscal şi de alte acte legislative.
    (2) Funcţiile de evidenţă a obligaţiilor şi de urmărire a restanţelor la plăţile și taxa pentru poluarea mediului stabilite la art. 6, 9, 10 şi 11 sînt exercitate de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a plăţilor stabilite la art. 6, 9 şi 10 este exercitată de către agenţiile (inspecţiile) ecologice ale autorităţii centrale de specialitate.
    (4) Funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, stabilită la art. 11, este exercitată de către Serviciul Fiscal de Stat.”
    10. Articolul 16 se abrogă.
    11. Anexele nr. 1, nr. 3 şi nr. 4 se abrogă.
    12. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

    13. Legea se completează cu anexa nr. 9 cu următorul cuprins:

    anexa nr.9

    Art. XV. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 211 literele a) și b), cuvintele „pentru anul” se substituie cu cuvintele „realizat în anul”.
    2. Legea se completează cu articolul 212 cu următorul cuprins:
    „Art. 212. – Agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne care, prin examinarea contravențiilor, conform competențelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sînt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției. Procedura de stabilire a stimulărilor menționate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Guvern.”
    3. La articolul 221, după cuvintele „medii pe economie” se introduc cuvintele „realizate în anul precedent”.
    4. Legea se completează cu articolul 222 cu următorul cuprins:
    „Art. 222. – (1) Reexaminarea sporurilor și salariilor stabilite în condițiile art. 211 și 221  și ale anexelor nr. 13 și 14, reieșind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent, se efectuează anual de la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
    (2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    5. Notele la anexa nr. 8 se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Salariile de funcţie pentru personalul de deservire tehnică din Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal se majorează cu 50% faţă de cele indicate în prezenta anexă.”
    Art. XVI. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolele 81 și 82 cu următorul cuprins:
    „Articolul 81. Sporul pentru eficiență în activitate
    (1) Angajaților Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției financiare, care au statut de funcționar public, inclusiv celor cu statut special, li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitatea desfășurată în autoritățile respective în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariu mediu lunar pe economie  realizat în anul precedent.
    (2) Modul și condițiile de plată a sporului se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    Articolul 82. Reexaminarea sporului pentru eficiență
                         în activitate
    (1) Reexaminarea sporului stabilit în condițiile art. 81, reieșind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent, se efectuează anual de la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
     (2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
     2. La anexa nr. 2:
     compartimentele „Organele Serviciului Fiscal de Stat și ale Inspecţiei financiare” și „Serviciul Vamal” vor avea următorul cuprins:
Serviciul Fiscal de Stat
B26
Şef inspectorat
22
B25
Director
22
B35
Şef inspectorat teritorial

municipiul Chişinău – 17

alte teritorii – 15
B28
Şef direcţie generală
17
16
B30
Şef direcţie
15
14
B31

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

 
14
 
13
B32
Şef secţie
12
11
B33

Şef secţie în cadrul direcţiei

12
11
B34
Şef serviciu
10
9
C43
Inspector principal
10
9
C44
Inspector superior
9
8
C45
Inspector
8
7
C49
Contabil-şef
10
C50
Specialist principal
7
7
C51
Specialist superior
5
5
C52
Specialist
3
3
 
Serviciul Vamal
 
Director general
22
 
Şef departament
17
 
Şef birou vamal
17
 
Şef direcţie
15
 
Şef post vamal
12
 
Şef secţie
12
11
 
Şef secţie în cadrul direcţiei
12
 
Şef serviciu
10
9
 
Inspector principal
10
9
 
Inspector superior
9
8
 
Inspector
8
7
C 50
Specialist principal
7
7
C 51
Specialist superior
5
5
C 52
Specialist
3
3
    după compartimentul „Serviciul Vamal” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
Inspecţia financiară
B 25
Director
21
B 28
Şef direcţie generală
15
14
B 30
Şef direcţie
13
12
B 31

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

 
12
 
11
B 32
Şef secţie
10
9
B 33

Şef secţie în cadrul direcţiei

10
9
B 34
Şef serviciu
8
7
C 43
Inspector principal
8
7
C 44
Inspector superior
7
6
C 45
Inspector
6
5
C 50
Specialist principal
6
6
C 51
Specialist superior
4
4
C 52
Specialist
2
2
    Art. XVII. – Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32), cu modificările  și completările ulterioare, se completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101
    (1) Salariile de funcție ale judecătorilor și procurorilor stabilite în condițiile art. 1 se reexaminează anual de la data de 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.
    (2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    Art. XVIII. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepția normelor care vizează reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, și anume art. I pct. 1, 2, pct. 4 referitor la pct. 26), pct. 5 referitor la alin. (2) lit. b) și i), pct.6, pct. 43, cu excepția ultimei modificări de la alin. (4), pct. 44 referitor la alin. (3) și (4), pct. 45, pct. 46 referitor la alin. (4), cu excepția ultimei modificări, pct. 51 referitor la alin. (6) și (10), pct. 53 referitor la alin. (1), pct. 55 referitor la ultima modificare de la alin. (34), pct. 56 referitor la denumirea articolului, pct. 61 referitor la alin. (2) lit. b), pct. 64, pct. 65, pct. 67, pct. 72 referitor la alin. (4), (5) și (6), pct. 73 referitor la alin. (2), pct. 75, pct. 78 referitor la pct. 1), 11), 2) și 3), pct. 79, pct. 80 referitor la alin. (1), pct. 81, pct. 82, pct. 83, pct. 84, pct. 85, pct. 88, pct. 91, pct. 92 referitor la alin. (5), pct. 93, pct. 94 referitor la alin. (1) și (4), pct. 95, pct. 96, pct. 99, pct. 101, pct. 102, pct. 103 referitor la alin. (2) și (31), pct. 105 referitor la alin. (5), pct. 106, pct. 109 referitor la alin. (3), pct. 110, pct. 113, pct. 114, pct. 116, pct. 118, pct. 121 referitor la alin. (1), pct. 122, pct. 123, pct. 125, pct. 126 referitor la alin. (3), pct. 130, pct. 132, pct. 134, pct. 135, pct. 137 referitor la alin. (8), pct. 140, pct. 141, pct. 142, pct. 143, pct. 144, pct. 145, pct. 146, pct. 149 referitor la alin. (2), pct. 153, pct. 156, pct. 161, pct. 163 referitor la alin. (4), pct. 164, pct. 165, pct. 168, pct. 169 referitor la alin. (7), (10) și (11), pct. 170, pct. 171 referitor la alin. (5) și (7), pct. 172 referitor la alin. (3), (5), (9) și (10), art. II pct. 1 referitor la alin. (21) alineatul al șaselea și alin. (23), pct. 2, art. III în partea ce se referă la denumire, art. IV și V, art. VI pct. 1 referitor la alin. (7) și (9), care se pun în aplicare de la 1 aprilie 2017.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului fiscal  și a legilor de punere în aplicare a titlurilor acestuia, cu modificările și completările ulterioare, dîndu-se o nouă numerotare a elementelor acestora.
    (3) Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor prevederilor secțiunii corespunzătoare din Codul vamal, Serviciul Vamal va reevalua statutul de agent economic autorizat acordat pînă la intrarea în vigoare a modificărilor respective.
    (4) Serviciul Fiscal de Stat este creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și absorbirea în acesta din urmă a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    (5) Serviciul Fiscal de Stat este succesorul de drepturi și obligații al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Persoanele desemnate în funcția de director și director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat își vor exercita activitatea de la data numirii în funcție.
    (6) Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va exercita funcția de director al Serviciului Fiscal de Stat pînă la data numirii în funcție a directorului Serviciului Fiscal de Stat urmare a concursului, fără limitări în drepturi, atribuții și responsabilități.
    (7) Șefii adjuncți ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat vor exercita atribuțiile de directori adjuncți ai Serviciului Fiscal de Stat pînă la data numirii în funcție a directorilor adjuncți ai Serviciului Fiscal de Stat fără limitări în drepturi, atribuții și responsabilități.
    (8) Toate actele administrative, materialele, adresările, hotărîrile, procesele-verbale și alte acte deținute de inspectoratele fiscale de stat teritoriale se transmit Serviciului Fiscal de Stat în baza unui act de predare–primire.
    (9) Controalele inițiate sau cele suspendate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor fi desfășurate în continuare de Serviciul Fiscal de Stat.
    (10) Actele și informațiile deținute de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor fi deținute și utilizate în continuare de Serviciul Fiscal de Stat.
    (11) Dosarele și alte documente aflate în arhiva Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și inspectoratelor fiscale de stat teritoriale se transmit în arhiva Serviciului Fiscal de Stat.
    (12) Indiferent de faza procesuală la care s-a ajuns în instrumentarea/examinarea cauzelor civile, contravenționale, penale, calitatea procesuală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale va fi preluată de Serviciul Fiscal de Stat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 281. Chişinău, 16 decembrie 2016.