LPM286/2016
ID intern unic:  368107
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 286
din  16.12.2016
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
Publicat : 27.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 472-477     art Nr : 957
    MODIFICAT
   
LP218 din 20.10.17, MO389/03.11.17 art.650
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP113 din 22.06.17, MO253-264/21.07.17 art.414    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se aprobă la venituri în sumă de 17663644,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 17789938,9  mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 126294,4 mii lei.
    [Art.1 în redacția
LP218 din 20.10.17, MO389/03.11.17 art.650]
    Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se prezintă în anexa nr. 1.
    (2) Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se prezintă în anexa nr. 2.
Capitolul II
REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ȘI PLATA
CONTRIBUȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
STAT OBLIGATORII ȘI ASPECTE SPECIFICE
ALE VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
    Art. 3. – Tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat și de prezentare de către plătitori a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și tipurile de prestații sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
    Art. 4. – Din tariful contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 3, cota de 6% la fondul de salarizare și la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 5. – Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariații asigurați, angajați prin contract individual de muncă, de persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfășoară activitate în funcții elective sau sînt numite în cadrul autorităților executive, de judecători, de procurori, de avocați ai poporului se stabilește în mărime de 6% din salariul lunar și din celelalte recompense.
    Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt menționate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 7512 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1920 de lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă și ajutorului de deces.
    (2) Persoanele fizice pot fi asigurate cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, plătind pentru fiecare an contribuția de asigurări sociale de stat în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce le acordă dreptul la prestațiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).
    (3) În cazul rezilierii contractului menționat la alin. (1) și (2), contribuțiile de asigurări sociale de stat achitate nu se restituie. Perioada de asigurare, conform contractului menționat la alin. (1) și (2), se valorifică la stabilirea drepturilor de asigurare socială indicate în prezentul articol.
    Art. 7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sînt obligați să transfere, în mărimea cuvenită, în modul și în termenele stabilite la anexa nr. 3, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate și altor recompense.
    (2) Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat.
    (3) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parțial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporțional cu sumele calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.
    Art. 8. – Tipurile de prestații sociale acordate unor categorii de populație, a căror finanțare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.
    Art. 9. – Tipurile de drepturi și de venituri din care, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5.
    Art.10. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte, în modul şi în termenele stabilite la anexa nr. 3, structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 10 zile de la termenul-limită de prezentare a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (2) Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, fără emiterea unei decizii speciale. Calcularea majorărilor de întîrziere pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    (3) Majorări de întîrziere (penalități) nu se vor calcula plătitorilor în cazul în care:
    a) au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data achitării și pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;
    b) au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada de la data înregistrării cererii și pînă la data transferului efectiv;
    [Art.10 al.(3), lit.b) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    c) Serviciul Fiscal de Stat a luat la evidență specială obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale de stat;
    [Art.10 al.(3), lit.c) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    d) au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul unităților administrativ-teritoriale și fondurile obligatorii de asistență medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv și pînă la data transferului efectiv.
    (4) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.5 din anexa nr. 3 a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2017 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2017.
    (5) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancționează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul.
    (6) Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prin prezentarea unei declarații ce conține informații ori date neveridice, precum și neachitarea contribuțiilor se sancționează cu o amendă de 5% din suma cu care a fost diminuat cuantumul.
    (7) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare și altor recompense la care urmau să fie calculate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii se sancționează cu o amendă egală cu suma dublă a contribuțiilor calculate la suma cu care au fost diminuate sau tăinuite fondul de salarizare și alte recompense.
    (8) Cuantumul contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se estimează prin metode și din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
    (9) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (5), (6) și (7), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul și se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
    (10) Măsurile prevăzute la alin. (5), (6), (7), (8) și (9) se aplică de către angajații Serviciului Fiscal de Stat.
    (11) Sumele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii încasate de către angajații Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare și altor recompense se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă structurilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației, cu excepția sumelor specificate la alin. (8).
    Art. 11. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întîrziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii majorărilor de întîrziere (penalităților) pe parcursul anului bugetar în curs cu condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Modificarea termenului de stingere a obligațiilor se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Națională de Asigurări Sociale și plătitor.
    (3) Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acțiune și de reziliere a acordului de eșalonare a stingerii majorărilor de întîrziere (penalităților) față de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Națională de Asigurări Sociale.
    (4) În cazul în care plătitorul de contribuții nu îndeplinește condițiile acordului, Casa Națională de Asigurări Sociale are dreptul să suspende acțiunea acordului pînă la expirarea termenului.
    Art. 12. – (1) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere, amenzile aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și sumele în urma aplicării amenzilor contravenționale) se acumulează pe contul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naționale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanțelor, și se utilizează în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigurărilor sociale de stat în scopurile prevăzute de bugetul de stat și de bugetele unităților administrativ-teritoriale, precum și dezafectarea mijloacelor de către Casa Națională de Asigurări Sociale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislație.
    Art. 13. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor virează mijloacele financiare prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile de plăți ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, destinate prestațiilor sociale de la bugetul de stat.
    (2) Plata prestațiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile de plăți ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, destinate prestațiilor sociale de la bugetul de stat.
    Art. 14. – (1) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se calculează și se plătesc la locul de muncă de bază conform prevederilor Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
    (2) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc din contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepția celor plătite de angajatorii specificați la alin. (3).
    (3) Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, plătite de angajatorii rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informațiilor, se restituie acestora potrivit modului stabilit de Guvern.
    (4) Indemnizațiile viagere sportivilor de performanță, ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale.
    (5) Prestațiile sociale acordate șomerilor prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și se plătesc prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contracte cu agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale informație privind sumele necesare pentru plata prestațiilor sociale acordate șomerilor și trimestrial, anual prezintă darea de seamă privind executarea ajutorului de șomaj și a prestațiilor sociale pentru șomeri.
    (6) Prestațiile sociale acordate persoanelor aflate în instituțiile penitenciare și îndreptățite să beneficieze de aceste prestații prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Națională de Asigurări Sociale și se plătesc prin intermediul instituțiilor penitenciare. Instituțiile penitenciare vor încheia, în acest sens, contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale.
    (7) Prestațiile sociale, cu excepția celor indicate la alin. (1), (4), (5) și (6), acordate persoanelor îndreptățite să beneficieze de aceste prestații prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, se calculează de Casa Națională de Asigurări Sociale și se plătesc conform listelor electronice și/sau dispozițiilor de plată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia, în acest sens, contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale.
    Art. 15. – (1) Prestațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a salariaților prin tratament balneosanatorial în instituții specializate se finanțează de către Casa Națională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Organizarea recuperării sănătății salariaților prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor și a patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Organizarea recuperării sănătății prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum și a
cetățenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
    (4) Organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (5) Achiziționarea serviciilor pentru recuperarea sănătății și pentru organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor se efectuează conform prevederilor Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.
    Art. 16. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari se stabilesc la maximum 0,7% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă de către prestatorii de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari și la prezentarea documentelor confirmative de către aceștia, Casa Națională de Asigurări Sociale achită sumele datorate pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului stabilit în contract.
    (3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poștale se stabilesc conform actelor normative în vigoare.
    (4) Pensiile și alocațiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor în vîrstă și persoanelor cu dizabilități care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător la oficiile prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari.
    Art. 17. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituțiile financiare pentru plata prestațiilor sociale se stabilește la maximum 0,25% din suma eliberată.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă și a documentelor confirmative, Casa Națională de Asigurări Sociale restituie prestatorilor de servicii de plată desemnați, prin cerere, de către beneficiari comisionul de la sumele achitate beneficiarilor în numerar în mărimea specificată la alin. (1).
    Art. 18. – (1) Comisioanele pentru serviciile de încasare de la populație, prin instrumente de plată altele decît cardurile de plată, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat se achită de la bugetul de stat, în bază de contract încheiat de către Ministerul Finanțelor cu prestatorii de servicii de plată.
    (2) Comisioanele specificate la alin. (1) vor fi restituite bugetului de stat de la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza contractului încheiat între Ministerul Finanțelor și Casa Națională de Asigurări Sociale.
    Art. 19. – (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în azilurile (internate, centre) pentru persoane în vîrstă și pentru persoane cu dizabilități ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită și se efectuează, după caz, rețineri conform documentelor executorii, suma rămasă din pensie va fi transferată de către Casa Națională de Asigurări Sociale azilurilor (internatelor, centrelor), în baza listelor prezentate de către acestea lunar, pînă la data de 10 a lunii curente, și va fi utilizată pentru întreținerea pensionarilor în modul stabilit de Guvern.
    (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru persoane în vîrstă și pentru persoane cu dizabilități prezintă trimestrial Casei Naționale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea conform destinației a sumelor rămase din pensiile transferate pentru aceste persoane.
    Art. 20. – În conformitate cu Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează față de beneficiarii de pensii de dizabilitate sau de urmaș, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Națională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 21. – Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale se prezintă în anexa nr. 6.
Capitolul III
PRESTAȚII SOCIALE UNICE
    Art. 22. – Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al șomerului, al unui membru al familiei aflat la întreținerea acestora, precum și în caz de deces al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani este de 1100 de lei.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 286. Chişinău, 16 decembrie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția LP218 din 20.10.17, MO389/03.11.17 art.650]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția LP218 din 20.10.17, MO389/03.11.17 art.650]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Anexa nr.3 modificată prin LP113 din 22.06.17, MO253-264/21.07.17 art.414]

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin LP113 din 22.06.17, MO253-264/21.07.17 art.414]

    anexa nr.6