HPM271/2016
ID intern unic:  368128
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  15.12.2016
cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea
Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 965     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368    În conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se instituie Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
    Art. 2. – Se aprobă:
    – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, prevăzut în anexa nr. 1;
    – structura Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, conform anexei nr. 2.
    Art. 3. – Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor în număr de 30 de unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    Art. 4. – Guvernul va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta hotărîre.
    Art. 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 271. Chişinău, 15 decembrie 2016.


Anexa nr. 1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
pentru Soluționarea Contestațiilor

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor (denumit în continuare Regulament) stabileşte statutul juridic, funcţiile de bază, organizarea și statutul personalului Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor (denumită în continuare Agenţie), de asemenea procedura de examinare și de soluționare a contestațiilor.
    2. Agenţia este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, avînd competența soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziție în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, are statut de persoană juridică de drept public şi nu se subordonează unei alte autorităţi publice sau private.
    3. Agenţia dispune de bilanţ propriu și de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa. Agenția își are sediul în municipiul Chişinău.
    4. În activitatea sa, Agenţia se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Legea privind achizițiile publice și de actele normative de punere în aplicare a acesteia, de alte legi și acte normative aplicabile activității sale, precum şi de prezentul Regulament.
    5. Agenția își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.
    6. În vederea realizării prevederilor prezentului Regulament, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate din domeniul achizițiilor publice, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării legislaţiei privind achizițiile publice, de asemenea cu alte autorități ale administrației publice centrale sau locale interesate.
    7. În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Agenţia beneficiază de servicii de consultanţă, de studii şi asistenţă de specialitate din ţară sau străinătate, poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităţi, cu instituții corespondente din alte țări sau cu organisme internaționale similare, de asemenea poate beneficia de programe de formare şi perfecţionare profesională pentru personalul său.
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
    Personalul Agenției
    8. Agenția are în componența sa 7 consilieri pentru soluționarea contestaţiilor (denumiți în continuare consilieri), inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică.
    9. Agenția este condusă de directorul general.
    10. Directorul general are în subordinea sa nemijlocită un director general adjunct, care organizează activitatea în cadrul Agenţiei în limita competenţelor ce îi sînt atribuite.
    11. Directorul general, directorul general adjunct, precum și ceilalți consilieri sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pe un termen de 7 ani, fără posibilitatea reînnoirii mandatului.
    12. Selecția consilierilor se face pe bază de aptitudini și merite profesionale, în urma unui concurs deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe conform unui regulament aprobat de către aceasta.
    [Pct.13 abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    14. Poate pretinde la funcţia de consilier persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) are capacitatea de exerciţiu deplină;
    c) deține o diplomă de studii superioare;
    d) are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;
    d) posedă limba de stat;
    e) nu a fost privată, prin hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități;
    f) nu este membru al unui partid politic;
    h) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.14 lit.h) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    15. Mandatul consilierului încetează în cazul:
    a) demisiei;
    b) revocării din funcție;
    c) atingerii vîrstei de pensionare;
    c) decesului.
    16. Parlamentul, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe, poate revoca un consilier în cazul în care:
    a) acesta nu întrunește cerințele de la pct.14;
    b) rămîne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;
    c) acesta a încălcat obligațiile prevăzute de lege și de prezentul Regulament, fapt stabilit de o comisie specială printr-un act de constatare a abaterii disciplinare;
    [Art.16 lit.c) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    d) acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive din motive de sănătate, constatate prin examen medical;
    e) acesta este declarat dispărut fără urmă, conform legii.
    17. Directorul general al Agenției este obligat să trimită la Parlament propunerea privind încetarea sau, după caz, revocarea mandatului de consilier, inclusiv al celui de director general adjunct, imediat după ce a aflat de existența uneia din situațiile prevăzute la pct. 15 și 16.
    18. Propunerea privind revocarea mandatului directorului general poate fi trimisă la Parlament de către un grup de cel puțin 3 consilieri în cazul în care se află despre existența uneia din situațiile prevăzute la pct. 16.
    19. Încetarea mandatului de consilier pentru soluționarea contestaţiilor se aprobă de către Parlament la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe.
    20. Personalul Agenţiei este constituit și din personal de specialitate ce cade sub incidența Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum și din personal tehnic de deservire și alți salariați angajați pe bază de contract individual de muncă, ce cad sub incidența dispozițiilor legislaţiei muncii.
    21. Subdiviziunile Agenției își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de ordine internă și cu regulamentele proprii.
    Directorul general
    22. Directorul general conduce și reprezintă Agenția în raporturile cu terții. În vederea organizării eficiente a activității Agenției, directorul general are următoarele atribuții manageriale:
    a) aprobă regulamentul de ordine internă al Agenției;
    b) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile directorului general adjunct și ale şefilor de subdiviziuni ale Agenţiei;
    c) emite ordine şi decide în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei şi controlează executarea lor;
    d) aprobă statul de personal și schema de încadrare ale Agenţiei;
    e) asigură şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi a atribuţiilor Agenţiei;
    f) asigură executarea legilor, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor Parlamentului, a hotărîrilor Guvernului, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    g) asigură repartizarea aleatorie a contestațiilor către completele de soluționare a contestațiilor în modul stabilit prin ordinul său;
    h) aprobă componența completelor de soluționare a contestațiilor și îi desemnează pe președinții acestora;
    i) numește, pe o perioadă determinată, un consilier supleant care va face parte din completul de soluționare a contestațiilor în cazul lipsei unui consilier membru permanent al completului;
    j) desemnează consilierii care urmează să îndeplinească și alte atribuții decît cele privind activitatea de soluționare a contestațiilor;
    k) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale Agenţiei, fişele postului pentru funcţiile publice, precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici;
    l) include în structura aprobată, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale schemei de încadrare, schimbările impuse de necesitatea implementării unor noi forme organizatorice, metode şi tehnici moderne de conducere, conform legislaţiei în vigoare;
    m) aprobă planurile anuale de activitate ale Agenției și ale subdiviziunilor interioare ale acesteia;
    n) reprezintă Agenţia în relațiile cu terții, semnează documente conform atribuţiilor ce-i revin;
    o) numeşte și eliberează în/din funcţii, modifică și suspendă, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei, angajează personalul contractual al Agenţiei în condiţiile legislaţiei muncii;
    p) aprobă delegarea, detașarea, dispune promovarea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei și le aplică sancțiuni, conform legislației în vigoare;
    q) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Agenției;
    r) asigură organizarea activității de formare profesională continuă a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei;
    s) convoacă ședințele de lucru ale Agenției sau sesizează Comisia de disciplină ori de cite ori este necesar;
    t) semnează documentele financiare şi bancare, rapoartele şi corespondența în numele Agenţiei;
    u) eliberează din funcţii pe angajaţii Agenţiei, modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă ale acestora în condiţiile legii;
    v) creează, prin ordin, grupuri de lucru în cadrul ori sub egida Agenției pentru luarea unor decizii participative menite să asigure buna funcționare a sistemului de soluționare a contestațiilor;
    w) exercită şi alte atribuții stabilite prin lege.
    23. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite ordine.
    24. Îndeplinirea atribuțiilor manageriale ale directorului general nu conduce la restrîngerea sarcinilor ce decurg din calitatea sa de consilier de soluționare a contestațiilor.
    Consilierul de soluționare a contestațiilor
    25. Consilierul beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
    26. Consilierul are următoarele obligații:
    a) să soluționeze cu obiectivitate și în termen contestațiile în cadrul completelor de soluționare a contestațiilor, respectînd principiile legalităţii, imparţialităţii, independenţei, tratamentului egal și nediscriminării în raport cu toți operatorii economici și autoritățile contractante;
    b) să asigure, prin activitatea sa, respectarea legislației în vigoare, precum și independența Agenției;
    c) să aducă la cunoștința directorului general și a instituțiilor abilitate orice ingerință în activitatea de soluționare a contestațiilor din partea unor persoane fizice ori juridice sau a unui grup de interese, care ar putea sa le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    d) să-i comunice în scris directorului general al Agenției orice situaţie ce ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
    [Art.26 lit.d) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    e) să participe la ședințele de soluționare a contestațiilor și să respecte secretul deliberărilor;
    f) să-şi exprime votul prin „pro” sau „contra”, abţinerea de la vot fiind exclusă, cu excepţia cazului în care acesta se află într-un conflict de interese care a fost declarat;
    g) să își perfecționeze continuu pregătirea profesională conform cerințelor de specializare;
    h) să dea dovadă de competență profesională și de imparțialitate în raport cu persoanele cu care intră în contact în calitate oficială;
    i) să asigure securitatea și confidențialitatea tuturor datelor conținute în dosarele procedurilor pe care le examinează;
    j) să îndeplinească, în limita funcției postului, alte atribuții decît cele privind activitatea de soluționare a contestațiilor, stabilite de directorul general;
    [Art.26 lit.j) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    k) să respecte normele stabilite prin regulamentul de ordine internă, precum și deciziile Comisiei de disciplină;
    l) să-și depună, în conformitate cu legislaţia, declaraţia de avere și interese personale.
    27. Consilierul nu are dreptul:
    a) să desfășoare activități comerciale direct sau prin intermediari;
    b) să fie acționar ori membru al conducerii, al organului administrativ sau al organului de control într-o societate comercială, inclusiv în bănci sau alte instituții de credit, în instituții de asigurări, în societăți financiare, în întreprinderi de stat sau în societăți pe acțiuni cu capital de stat;
    c) să dețină o altă funcție publică sau privată remunerată, cu excepția celor ce țin de activitatea didactică, de cercetarea științifică sau de creația literară și artistică;
    d) să exercite alte activități profesionale.
    28. Consilierul nu participă la soluționarea unei contestaţii în cazul unui potențial conflict de interese. În cazul în care consilierul declară un conflict de interese sau presupune argumentat apariția unui potențial conflict de interese, contestația va fi transmisă spre examinare și soluționare unui alt complet.
    29. Consilierul nu are dreptul să participe la procedura de soluționare a contestației dacă se află în una din următoarele situații, motiv pentru care decizia emisă va fi lovită de nulitate absolută:
    a) este soț/soție, rudă sau afin pînă la gradul al doilea inclusiv cu oricare dintre părți ori soțul/soția, ruda sau afinul pînă la gradul al doilea inclusiv al consilierului are un interes în soluționarea contestației;
    b) a existat un raport de afaceri sau de muncă între consilier și una dintre părți în ultimii 2 ani pînă la soluționarea contestației;
    c) a făcut declarații publice ce au legătură cu contestația care se soluționează;
    d) a primit ori i s-au promis bunuri sau avantaje de orice fel de către una dintre părți.
    Colegiul Agenției
    30. Colegiul Agenției este un organ format din consilierii de soluționare a contestațiilor, care se reuneşte semestrial sau ori de cîte ori este necesar în vederea realizării unui cadru unitar în luarea unor decizii importante ale Agenţiei ce vizează activităţi programatice, strategii de soluționare a contestațiilor, metodologii și proceduri de soluționare a acestora. Regulamentul de funcționare a Colegiului Agenției se aprobă de către directorul ei general.
    31. La şedinţele Colegiului Agenţiei pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii sau organisme publice ori private, naţionale sau internaţionale, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de interes al acestuia.
    [Pct.32 abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Capitolul III
EXAMINAREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
    33. În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția adoptă decizii.
    34. Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.
    35. Agenția are obligația de a apăra și realiza drepturile și interesele legitime invocate în contestațiile supuse soluționării, fără privilegii și fără discriminări.
    36. Agenția examinează și soluționează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor.
    37. Consilierii îşi desfăşoară activitatea în complete formate din 3 membri. Pentru buna funcționare a acestora, fiecărui complet i se repartizează, din cadrul subdiviziunilor corespunzătoare ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, cel puțin un jurist și un consultant responsabil de lucrările de secretariat.
    [Art.37 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    38. Componența completelor de soluționare a contestațiilor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă de cel mult 12 luni calendaristice. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru cel mult 2 perioade consecutive.
    [Art.38 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    39. Ședințele completelor de soluționare a contestațiilor sînt conduse de către președinții acestora și consemnate într-un proces-verbal semnat de către toți membrii.
    40. Ședințele completelor de soluționare a contestațiilor sînt deliberative cu prezența tuturor membrilor.
    41. Deciziile în cadrul completelor de soluționare a contestațiilor sînt adoptate cu votul majorității membrilor și sînt semnate de către toți membrii. Membrii care au votat împotrivă își pot înregistra opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Opinia separată va fi expusă obligatoriu în decizia completului. Nimeni nu are dreptul să influențeze deciziile sau să interfereze cu deciziile completelor pentru soluționarea contestaţiilor, fiecare consilier votînd din intimă convingere, în baza prevederilor legale.
    42. Lucrările de secretariat ale completelor de soluționare a contestațiilor sînt asigurate de către Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare a Agenției.
    43. Pentru soluţionarea unei contestaţii, Agenţia poate solicita punctul de vedere al autorităţii contractante cu privire la aceasta.
    44. Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire pot fi conexate de către Agenţie pentru a se pronunţa o soluţie unitară.
    45. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei punctul său de vedere asupra contestaţiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi dosarul achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei.
    46. Pentru soluţionarea unei contestaţii, Agenţia are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente în măsura în care acestea sînt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Agenţia are dreptul să solicite orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei de la alte persoane fizice sau juridice, acestea avînd obligația de a le prezenta în termenul solicitat.
    47. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Agenţiei şi de a-i transmite acesteia orice alte documente decît cele menţionate la pct. 45, care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    48. Agenţia poate desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze în termenul prevăzut pentru soluţionarea contestaţiei de către Agenţie. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
    49. Corespondenţa ce ține de procedura de soluţionare a contestaţiei se realizează doar în scris.
    50. Părţile pot fi reprezentate de avocați/reprezentanți împuterniciți şi pot depune concluzii scrise pe durata procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să-și depună verbal concluziile în faţa Agenţiei, care se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii completului de soluționare a contestațiilor.
    51. Agenția va organiza ședințe deschise de examinare a contestațiilor și va asigura publicarea pe pagina sa web a informației privind data și locul desfășurării ședințelor cu 3 zile lucrătoare înainte de data la care acestea vor avea loc.
    52. Agenția, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc ședința, va trimite invitații de participare autorității contractante și contestatarului, care au obligația de a participa și a-și expune argumentele întru susținerea deciziei sau punctului de vedere propriu.
    53. În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Agenţia, pînă la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, inclusiv la cererea părţii interesate, suspendarea procedurii de achiziţie publică.
    54. În sensul prevederii pct. 53, Agenţia soluţionează cererea de suspendare luînd în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
    55. Agenţia are obligaţia de a soluţiona în fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, iar în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică examinarea în fond a contestaţiei, conform pct. 57, se va exprima pe marginea acesteia în termen de 10 zile. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu 10 zile.
    56. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale a Agenţiei pe marginea contestaţiei.
    57. Agenţia se pronunţă mai întîi asupra excepțiilor de procedura și de fond, iar cînd se constată că acestea sînt întemeiate, nu se mai procedează la examinarea în fond a cauzei.
    [Art.57 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    58. În procesul examinării contestaţiei, Agenţia:
    a) admite contestaţia, integral sau parţial;
    b) respinge contestaţia.
    59. Agenţia examinează actul atacat din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în totalitate, de asemenea obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire.
    60. În cazul în care Agenţia admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, aceasta va preciza şi termenul în care măsura respectivă trebuie dusă la îndeplinire şi care nu va fi mai mare decît termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Agenţiei.
    61. Autoritatea contractantă are obligația de a raporta măsurile de remediere luate în vederea executării deciziei Agenției.
    62. În funcţie de soluţia pronunţată, Agenţia va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică, inclusiv asupra anulării contractului de achiziţii publice încheiat şi înregistrat.
    63. Agenţia va lua act, oricînd în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.
    [Art.57 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    64. Agenţia nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.
    65. Decizia Agenției, inclusiv justificarea acesteia, va fi comunicată părţilor în scris, în termen de 3 zile de la data pronunțării.
    66. Decizia prin care Agenţia anulează, în totalitate sau în parte, actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.
    67. Decizia Agenţiei este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei Agenţiei este lovit de nulitate absolută.
    68. Decizia Agenţiei privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă.
Capitolul IV
TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    69. Transparenţa procesului decizional din cadrul Agenţiei se asigură prin respectarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, a Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice și a reglementărilor interne de implementare a acestora.
    70. Pînă în data de 15 martie a fiecărui an, Agenția prezintă în Parlament un raport anual de performanță, care include date și analize cu privire la cazurile de soluționare a contestaţiilor. Acest raport se publică pe pagina web a Agenției în termen de 7 zile de la data prezentării sale în Parlament.
    71. La solicitarea Parlamentului, Agenția prezintă rapoarte pentru perioade mai scurte de un an. Agenția poate să prezinte Parlamentului și alte rapoarte considerate necesare.
    72. Deciziile de soluționare a contestațiilor se publică pe pagina web a Agenției în termen de 3 zile de la data la care sînt pronunțate.
Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE
    73. Cheltuielile curente şi capitale ale Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege.
    74. Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederi ale regulamentelor de funcționare internă și din fişele de post.

Anexa nr. 2


STRUCTURA
Agenţiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
    Conducerea
    Completele de soluționare a contestațiilor
    Direcţia juridică
    Direcția administrativ-financiară
    Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare
    Serviciul audit intern
    Serviciul resurse umane
    Serviciul relații publice