HGO1400/2016
ID intern unic:  368169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1400
din  23.12.2016
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională
a personalului din autoritățile publice în anul 2017
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1489
    În temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul sporirii performanţelor personalului din autoritățile publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2017, stabilită Academiei de Administrare Publică (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică:
    1) va elabora Planul de realizare a comenzii de stat, distribuindu-l autorităţilor publice, după coordonarea acestuia cu Cancelaria de Stat;
    2) va coordona programele de instruire cu Cancelaria de Stat şi va asigura calitatea şi caracterul practic al acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice;
    3) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi al solicitărilor înaintate de autorităţile publice, asigurîndu-i cu materialele didactice necesare;
    4)  va prezenta, semestrial, Cancelariei de Stat rapoarte privind realizarea comenzii de stat.
    3. Autorităţile publice:
    1) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului de realizare a comenzii de stat;
    2) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică, participarea conducătorilor şi a specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
    4. Cheltuielile necesare pentru realizarea comenzii de stat vor fi acoperite strict în limitele alocaţiilor bugetare şi ale numărului de unităţi de personal, aprobate Academiei de Administrare Publică pentru anul 2017.
    5. Cancelaria de Stat:
    1) va coordona procesul de realizare a comenzii de stat, va monitoriza şi va evalua realizarea acesteia;
    2) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare;
    3) va informa Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 1400. Chişinău, 23 decembrie 2016.


    anexa