HGC1402/2016
ID intern unic:  368171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1402
din  23.12.2016
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea,
eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine
preferenţială a mărfurilor
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 1491
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 17 septembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art.809), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    „1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Legea nr.120-XVI din 4 mai 2007 pentru ratificarea Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330), Legea nr.201 din 27 septembrie 2012 pentru ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.228, art.728), Legea nr.111 din 28 mai 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.166-176, art.350), Legea nr.49 din 31 martie 2016 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.227) şi actele internaţionale care reglementează procedura de completare, autentificare, eliberare şi control ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.
    2. Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele-membre ale Uniunii Europene – părţi la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, în statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau în statele-părţi la alte acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, în conformitate cu prevederile Protocolului privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă în cadrul acordurilor, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1.”;
    2) punctele 3  şi 5 se abrogă;
    3) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele indicate la pct. 2.”;
    4) punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 se autentifică şi se eliberează în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate originare, conform acordului menţionat la pct.2 şi corespund criteriilor de origine stabilite de prevederile acordului menţionat la pct.2.”;
    5) la compartimentul C, punctele 19-24 se abrogă;
    6) la punctul 34, textul „în cazul în care mărfurile la care se referă sînt destinate exportului” se substituie cu textul „imediat ce exportul mărfurilor la care se referă se efectuează sau este asigurat”;
    7) punctul 41 se completează în final cu textul „sau unde exportatorul este înregistrat/îşi are procesul de producere/păstrare a mărfurilor.”;
    8) la punctul 42, textul „în cazul în care mărfurile la care se referă se exportă” se substituie cu textul „imediat ce exportul mărfurilor la care se referă se efectuează sau este asigurat”;
    9) la punctele 45 şi 47, cuvintele „/certificatul de transport EUR.1”, la cazul gramatical corespunzător, se exclud;
    10) la punctul 46, cuvintele „şi a certificatelor de transport EUR.1” se exclud;
    11) punctele 55 şi 56 vor avea următorul cuprins:
    „55. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială, al declaraţiilor de origine pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ preferenţial conform procedurilor stabilite de Protocolul privind definiţia de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă la  acordul menţionat la pct.2 din prezentul Regulament.
    56. Organele vamale din Republica Moldova efectuează controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială eliberate pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor preferenţiale unilaterale în statele care acordă Sistemul Generalizat de Preferinţe, conform procedurilor stabilite de actele normative aplicabile acestor regimuri preferenţiale, precum şi de prezentul Regulament.”;
    12) punctul 57 se abrogă;
    13) la punctul 59, după sintagma „Comunităţii Statelor Independente” se completează cu textul „ , precum şi statele-părţi la acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, statele care acordă Republicii Moldova regim preferenţial unilateral”;
    14) punctul 62 va avea următorul cuprins:
    „62. În scopul efectuării controlului ulterior, autorităţile vamale din statele solicitante vor restitui certificatul de origine şi factura, dacă acestea au fost depuse, sau, eventual, copiile de pe acestea.”;
    15) punctul 66 va avea următorul cuprins:
    „66. Rezultatele controlului ulterior se comunică sub formă de documente, rapoarte şi acte care permit determinarea că certificatul în cauză, declaraţia de origine sau declaraţia pe factură se referă la mărfurile exportate de facto şi dacă această marfă poate fi considerată originară din Republica Moldova, conform criteriilor de origine stabilite în acordurile internaţionale menţionate la pct.55, 56 şi 58.”

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1402. Chişinău, 23 decembrie 2016.