HGC1419/2016
ID intern unic:  368203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1419
din  28.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de planificare a contractelor de achiziţii publice
Publicat : 02.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 4
    În temeiul art.3 alin.(20) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţie publică, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1419. Chişinău, 28 decembrie  2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1419
din 28 decembrie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de planificare a contractelor
de achiziţii publice
    Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modul de planificare a contractelor de achiziţii publice.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    plan de achiziţii – ansamblu al necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multe contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestora;
    anunţ de intenţie – anunţ care urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinzînd totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite pînă la sfîrşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1 500 000 lei;
    planificare a contractelor de achiziţii publice – identificare a contractelor de achiziţii publice destinate satisfacerii necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, reflectate în planul de achiziţii al autorităţii contractante.
    3. Contractul de achiziţii publice, care are ca obiect atît prestarea serviciilor, cît şi executarea lucrărilor, este considerat:
    1) contract de achiziţii publice de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decît valoarea estimată a lucrărilor;
    2) contract de achiziţii publice de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decît valoarea estimată a serviciilor.
    4. Contractul de achiziţii publice, care are ca obiect atît furnizarea bunurilor, cît şi prestarea serviciilor, este considerat:
    1) contract de achiziţii publice de bunuri, dacă valoarea estimată a bunurilor este mai mare decît valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;
    2)  contract de achiziţii publice de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decît valoarea estimată a bunurilor prevăzute în contractul respectiv.
II. PLANIFICAREA CONTRACTELOR
DE ACHIZIŢII PUBLICE
    5. Condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice sînt următoarele:
    1) cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;
    2) existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;
    3) calcularea valorii estimate a contractului de achiziţii publice, iar în cazul acordării simultane a contractelor sub formă de loturi separate – calcularea valorii cumulate a tuturor loturilor.
    6. Planificarea contractelor de achiziţii publice de bunuri se efectuează cu luarea în considerare a indicatorilor preţurilor medii pe piaţă, a locului livrării bunurilor, a complexităţii bunurilor, a scopului achiziţionării bunurilor, a perioadei de executare a contractelor (contracte cu executare continuă sau contracte cu executare instantanee, care satisfac o cerinţă concretă la moment, nefiind de executare continuă – care nu implică menţinerea unor garanţii).
    7. Planificarea contractelor de achiziţii publice de servicii se efectuează cu luarea în considerare a locului prestării acestora, a scopului şi a perioadei de prestare (cu executare continuă sau cu executare instantanee).
    8. În cazul în care contractul de achiziţii publice de bunuri sau servicii presupune clasificarea pentru mai multe loturi, procedura de achiziţie urmează a fi realizată, de asemenea, pe loturi, cu desemnarea cîştigătorului pentru fiecare lot în parte.
    9. Planificarea contractelor de achiziţii publice de lucrări se efectuează pentru întregul obiect (construcţie) sau prin cumularea mai multor obiecte în loturi, cu desemnarea cîştigătorului pentru fiecare obiect/lot în parte (pentru fiecare construcţie).
    10. În cazul achiziţionării bunurilor şi serviciilor sezoniere, planificarea contractelor de achiziţii publice se efectuează potrivit criteriilor menţionate, pentru fiecare perioadă în cadrul căreia vor fi livrate bunurile sau prestate serviciile. Drept bunuri sezoniere se consideră produsele alimentare, iar servicii sezoniere sînt considerate serviciile de alimentare şi serviciile de transport aerian de călători.
    11. Planificarea anuală şi trimestrială a contractelor de achiziţii publice se efectuează potrivit modelelor de plan de achiziţii şi anunţ de intenţie, specificate în anexele nr. 1 şi nr.2 la prezentul Regulament.
    12. Pot fi achiziţionate prin contracte separate (periodice) bunurile şi serviciile sezoniere, ceea ce impune încheierea contractelor pentru o anumită perioadă de timp. Această modalitate poate fi aplicată şi în cazul contractării bunurilor şi serviciilor noi, recent apărute pe piaţă, despre existenţa cărora nu s-a ştiut la momentul planificării procedurilor de achiziţie publică sau în cazul în care noile necesităţi de bunuri, lucrări şi servicii identificate au apărut ca rezultat al unor situaţii imprevizibile. Noile necesităţi de bunuri, lucrări şi servicii se contractează prin aplicarea procedurii corespunzătoare de achiziţie publică, reieşind din valoarea estimată a contractului/contractelor noi care urmează a fi atribuite.
    13. Planul de achiziţii publice:
    1) se coordonează cu bugetul entităţii publice în corespundere cu strategia de dezvoltare a entităţii;
    2) se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget;
    3) se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante.
    Planul se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget şi, respectiv, sînt identificate noi resurse financiare.
    14. La planificarea procedurilor de achiziţii publice, autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achiziţiile publice  în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.
    15. Pentru sursele financiare  alocate suplimentar (modificarea planului de finanţare, acordarea subvenţiilor), despre care nu se ştia la momentul întocmirii planului de achiziţii, se desfăşoară o procedură nouă de achiziţie, în conformitate cu pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică.
    16. În cazul în care contractul de achiziţii publice este reziliat, iar autoritatea contractantă are nevoie de bunurile, lucrările sau serviciile prevăzute în acest contract, desfăşurarea unei noi proceduri de achiziţie se efectuează reieşind din soldul (volumul nelivrat, neprestat sau neîndeplinit) contractului iniţial şi încadrarea acestei proceduri potrivit pragurilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică.
    17. După publicarea anunţului de intenţie în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina oficială a Agenţiei Achiziţii Publice, autoritatea contractantă, în decurs de 15 zile, va aproba planul de achiziţii.
    18. Autoritatea contractată este obligată să publice pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1419
din 28 decembrie  2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1423).
    2. Punctul 19 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.524 din 22 iunie 2010 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.108-109, art.610).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.424 din 3 iulie 2015 „Pentru modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.479).