HGC1420/2016
ID intern unic:  368204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1420
din  28.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa
Listei operatorilor economici calificaţi
Publicat : 02.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 5
    În temeiul art.24 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi, conform anexei.
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi nr. 178 din 18 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40-41, art. 244);
    Punctul 14 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1420. Chişinău, 28 decembrie 2016.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1420
din 28 decembrie 2016

REGULAMENT
privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi (în continuare – Regulament) stabileşte modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi şi este elaborat în conformitate cu Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Lista operatorilor economici calificaţi (în continuare – Listă) este întocmită, actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice (în continuare – Agenţie).
II. ÎNTOCMIREA LISTEI ŞI CONŢINUTUL ACESTEIA
    3. Lista operatorilor economici calificaţi reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    4. Lista operatorilor economici calificaţi se ţine în variantă electronică şi se publică pe site-ul oficial al Agenţiei www.tender.gov.md.
    5. Nu poate fi inclus în Lista operatorilor economici calificaţi operatorul economic inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    6. Lista conţine următoarele înscrieri:
    1) denumirea operatorului economic şi forma de organizare juridică;
    2) numărul atribuit şi data includerii operatorului economic în Listă;
    3) sediul, numărul de telefon/fax şi adresa electronică;
    4) genurile de activitate.
    7. Agenţia asigură, în mod gratuit, înscrierea şi menţinerea informaţiei specificate la pct.6 din prezentul Regulament.
    8. Informaţia cu caracter publicitar suplimentară, alta decît cea prevăzută la pct.6 din prezentul Regulament, la solicitarea operatorului economic, se plasează contra plată, conform tarifelor prevăzute în Nomenclatorul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra plată de către Agenţia Achiziţii Publice, aprobat de Guvern.
    9. Informaţia inclusă în Listă va fi structurată de către Agenţie, potrivit genurilor de activitate ale operatorilor economici.
    10. La includerea unui nou operator economic în Listă, aceasta se actualizează instantaneu.
III. ÎNSCRIEREA ÎN LISTĂ
    11. Pentru a fi inclus în Listă, operatorul economic trebuie să prezinte o cerere, potrivit modelului expus în anexa la prezentul Regulament, cu anexarea actelor de înregistrare/constituire a persoanei fizice sau juridice şi a cel puţin unei recomandări din partea unei autorităţi contractante privind executarea calitativă a unui contract de achiziţie publică.
    12. Agenţia verifică informaţia privind operatorul economic şi, în termen de 15 zile, emite decizia de acceptare sau de respingere a cererii de includere a operatorului economic în Listă.
    13. Operatorului economic inclus în Listă, în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii deciziei pozitive, i se atribuie un număr şi i se eliberează certificatul de confirmare.
    14. Agenţia respinge cererea de includere a operatorului economic în Lista operatorilor economici calificaţi în cazul în care cererea nu conţine informaţia cu privire la genurile de activitate ale acestuia sau codul de identificare (IDNP/IDNO) ori dacă operatorul economic este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    15.  Agenţia respinge cererea şi în cazurile prevăzute de art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    16. Operatorul economic va fi înştiinţat despre acceptarea/respingerea cererii de includere în Lista operatorilor economici calificaţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    17. Operatorul economic inclus în Listă, în termen de 15 zile de la data înregistrării de către organele competente a modificărilor şi completărilor în actele de constituire şi genurile de activitate, este obligat să informeze despre aceasta Agenţia, pentru a introduce modificările şi completările respective în Lista operatorilor economici calificaţi.
IV. EXCLUDEREA DIN LISTĂ
    18. Excluderea din Listă se efectuează prin decizia Agenţiei, în următoarele cazuri:
    1) la cererea operatorului economic;
    2) nerespectarea condiţiei privind înştiinţarea Agenţiei, în termen de 15 zile, despre operarea, în modul corespunzător, a modificărilor/completărilor în actele de constituire sau modificare/completare a genurilor de activitate;
    3) de includere a operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    4) constatarea circumstanţelor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    19. Actele emise de Agenţie în sensul prezentului Regulament pot fi contestate în instanţa de judecată.

    anexa