OMFA158/2016
ID intern unic:  368218
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 158
din  23.12.2016
cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților
la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor în anul 2017
Publicat : 30.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 478-490     art Nr : 2226     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Abrogată prin OMF158 din 22.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2304; în vigoare 01.01.18

    MODIFICAT
   
OMF130 din 23.10.17, MO383-388/03.11.17 art.1948; în vigoare 23.10.17
   
RMO253 din 21.07.17, MO253-264/21.07.17 pag.277
    OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17
    OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17    Întru asigurarea achitării și evidenței plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2017,
ORDON:
    1.  Se aprobă  Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016.
    3.  Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                     Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 158. Chişinău, 23 decembrie 2016.


Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr.158 din 23 decembrie 2016

MODUL
de achitare a plăților şi evidenţa încasărilor la bugetul public naţional
prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017
1. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Încasările la bugetele componente ale bugetului public național constituie totalitatea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie, precum și alte încasări stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale.
    1.2. Achitarea și evidența plăților la bugetul public național se efectuează conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24  decembrie 2015.
    1.3. Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se efectuează cu utilizarea codurilor IBAN.
    1.4. Pentru asigurarea controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public naţional se utilizează Registrul codurilor IBAN. Ministerul Finanţelor generează și actualizează codurile IBAN aferente încasărilor la bugetul public național.
    1.5. Registrul codurilor IBAN conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor  locale (nivelul I şi nivelul II), bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    1.6. Registrul codurilor IBAN se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.
    1.7. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM).
    1.8. Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicînd în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară “/” de codul subdiviziunii.
    1.9. Contribuabilii dislocaţi/domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care, conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.178 din 29 martie 2012 “Privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor de administrare fiscală din subordinea IFS pe municipiul Chişinău şi IFS pe UTA Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.70-71), sînt deserviţi de IFS municipiul Chişinău, Direcţia de administrare fiscală Ciocana, achită plăţile aferente bugetului public naţional în modul general stabilit, la codul IBAN ce conține codul statistic al localităţii – 0140”.
    1.10. La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul/instituția financiară la rubrica “destinaţia plăţii” urmează să indice după caz:
    - sintagma „/P102/” cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
    - sintagma „/M102/” cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere (penalităților);
    - sintagma „/A102/” cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.
    Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/M102/20,00”, după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății.”
    1.11. Începînd cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii selectați de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul programului pilot privind implementarea Contului unic al contribuabilului, pot achita obligațiile datorate bugetului public național la Contul unic al contribuabilului prin utilizarea unui ordin de plată, generat din SIA „Contul curent al contribuabilului”, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    1.12. Încasarea impozitelor și taxelor de stat se efectuează la bugetul de stat, cu defalcarea ulterioară a cotei părți a bugetelor locale, conform Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.
    1.13. Încasările de la impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, conform Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei părți la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, bugetul local, conform normativelor stabilite la art.14 al legii nominalizate.
    1.14. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată sînt plătitorii/contribuabilii.
    1.15. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
    1.16. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, prestatorii de servicii de plată asigură controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.
    1.17. Prestatorii de servicii de plată asigură controlul corespunderii codurilor IBAN, indicate în documentele de plată, cu Registrul codurilor IBAN.
    1.18. Prestatorii de servicii de plată asigură controlul codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina web www.fisc.md la rubrica “Informaţii publice”, în cazurile, cînd codul fiscal nu poate fi identificat.
    1.19. Prestatorii de servicii de plată sînt obligaţi să
remită plătitorului documentele de plată fără executare, în cazurile, cînd la primirea documentelor de plată se depistează greşeli în datele bancare (codurile IBAN, codul fiscal al plătitiorului/beneficiarului, denumirea plătitorului/beneficiarului).
    1.20. Sumele achitate incorect sînt înregistrate la “Venituri neidentificate” ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.
    1.21. În conformitate cu art.70 alin. (1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 2014, în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
2. STRUCTURA CODULUI IBAN
    2.1.  Structura codului IBAN de tip „G” utilizat pentru veniturile generale:                                     
 
    ”MD” – codul Republicii Moldova (cod litere);
    ”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr.4 la Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 “Regulamentul cu privire la transferul de credit” (cod numeric);
    ”TR”  – identificatorul băncii, „TR” pentru TREZMD2X (cod litere);
    ”G” – cod ce descifrează tipul de structură al contului trezorerial incorporat în IBAN (cod litere);
    ”AAA” – cod ce descifrează informația despre contul de plăți (cod litere);
    ”EEEEEE” – cod ce descifrează codul clasificației economice – în continuare „cod ECO” (cod numeric);
    ”LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric) ;
    ”0000” – ”zerouri” (4 semne).
    2.2. Informaţia referitor la codul IBAN pentru veniturile colectate sînt oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare respective, iar plăţile se virează conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform codurilor IBAN oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    3. PRINCIPALELE MODIFICĂRI ÎN ADMINISTRAREA
VENITURILOR BUGETELOR COMPONENTE
ALE
BUGETULUI PUBLIC NAȚIONAL ÎN ANUL 2017

    Începînd cu 1 ianuarie 2017:
    3.1. Plata de risc (cod ECO 142247), care se vira la codul IBAN: MD21TRGAAA14224701000000 se exclude.
    3.2. În conformitate cu implementarea în anul 2017 a prevederilor politicii bugetar-fiscale și prevederilor Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, se completează Clasificația economică cu următoarele coduri:
    - cod ECO 111124 – Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului;
    - cod ECO 111261 – Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției;
    - cod ECO 143113 – Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției;
    - cod ECO 145161 – Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.
    3.3. Plăţile pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Naţional prin intermediul Serviciului Vamal (cod ECO 114532), care se virau la bugetul de stat la codul IBAN: MD20TRPAAA114532A00421AA, se exclud. Plățile respective se vor achita la următoarele coduri ale Clasificației economice:
    - cod ECO 114534 – Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului;
    - cod ECO 114535 - Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite;
    - cod ECO 114536 – Alte plăți pentru poluarea mediului.
    Plățile calculate și declarate, penalitățile și amenzile aplicate în condițiile Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se virează de către poluatori la bugetul de stat pe codurile ECO indicate mai sus. Mijloacele care urmau să fie virate la codul IBAN al Fondului Ecologic pînă la data de 1 ianuarie 2017 se vor transfera pe codurile IBAN deschise începînd cu 1 ianuarie 2017 și se vor genera conform prevederilor punctului 1.7 al prezentului mod.
    [Pct.3.3 modificat prin OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]
4. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL DE STAT
    4.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului de stat se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.1, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    4.2. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, achită integral la bugetul de stat impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.8.
    4.3. Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se virează în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    4.4. Persoanele fizice achită accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114261) – cod IBAN: MD52TRGAAA11426101000000.
    4.5. Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.
    4.6. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat (cod ECO 114521) achitată pentru licenţele eliberate conform art.8 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător se va vira la buget în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.
    4.7. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cod ECO 114525), în limita în care aceasta nu formează bugetul autorităţii publice Agenţia Naţională Transporturi Auto, se va vira de către Agenţie la codul IBAN: MD28TRGAAA11452501000000.
    4.8. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114633) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – proprietar de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul și marca autovehiculului.
    [Pct.4.8 modificat prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
    4.9. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat (cod ECO 141531) se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.
    4.10. Taxa de stat (cod ECO 142220) se va vira în funcție de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.
    4.11. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cod ECO 142243) se vor vira de către contribuabili în funcție de localitatea unde este amplasat terenul.
    4.12. Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției (cod ECO 143113) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14311301000000.
    4.13. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cod ECO 143210) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14321001000000.
    4.14. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat se vor vira la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000.
    4.15. Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cod ECO 143350) se vor vira la codul IBAN: MD53TRGAAA14335001000000.
    4.16. Amenzile aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (cod ECO 143460) se vor vira de către toţi contribuabilii la codul IBAN: MD43TRGAAA14346001000000.
    4.17. Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD73TRPAAA114640A15473AC.
    [Pct.4.17 în redacția OMF130 din 23.10.17, MO383-388/03.11.17 art.1948; în vigoare 23.10.17]
    4.18. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se virează după cum urmează: plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN: MD27TRPAAA142241A15331AA, iar plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN: MD86TRPAAA142242A15331AA.
    [Pct.4.18 în redacția OMF130 din 23.10.17, MO383-388/03.11.17 art.1948; în vigoare 23.10.17]
    4.19. Vinieta (cod ECO 114638) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000. Vinieta se va achita online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPAY), precum și la toate ghișeele ale BC”Moldova Agroindbank” S.A., care au oficii în punctele de trecere a frontierei de stat și pe întreg teritoriul țării.
    [Pct.4.19 introdus prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
    4.20. Amenzile și sancțiunile contravenționale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112) se vor vira la codul IBAN: MD57TRGAAA14311201000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră.
    [Pct.4.20 introdus prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
    4.21. Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul Autorității Administrative ”Agenția Națională Transport Auto” (cod ECO 143114) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD48TRGAAA14311401000000.
    [Pct.4.21 introdus prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
    4.22. Amenzile aplicate de către Agenția Achiziții Publice (cod ECO 143115) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD92TRGAAA14311501000000.
    [Pct.4.22 introdus prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
5. ACHITAREA DREPTURILOR DE EXPORT-IMPORT ŞI A
 ALTOR PLĂŢI ADMINISTRATE
DE ORGANELE VAMALE
    5.1. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă, achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) la Drepturile de export-import achitate în avans (cod ECO 518300) cu indicarea următorului cod IBAN: MD77TRPAAA518300A01344AA. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de export-import sînt prevăzute în art.124 şi 125 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    5.2. Prin derogare de la prevederile punctului 5.1. se virează la bugetul de stat următoarele taxe:
    a) Plata-garanţie de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA.
    b) Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114631), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, codul IBAN: MD21TRGAAA11463101300000;
    c) Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, codul IBAN: MD65TRGAAA11463201300000;
    [Pct.5.2 lit.d) exclusă prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
    [Pct.5.2 lit.e) exclusă prin OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare 20.02.17]
6. ÎNCASĂRILE LA BUGETELE  LOCALE
    6.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetelor locale se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.2, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3)
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    6.2. Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului (cod ECO 111124) se va vira integral la bugetul local în funcţie de adresa domiciliului/reședinței contribuabilului.
    6.3. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI “Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII “Taxele locale” şi Titlului VIII “Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele locale respective.
    6.4.  Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se va vira în funcție de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    6.5. Contribuabilii, înregistraţi în Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, vor vira integral la bugetul central al UTA Găgăuzia impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240, 111261). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.8.
    6.6. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cod ECO 114110) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cod: 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114261, 114271), se vor vira de contribuabilii înregistraţi în Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    6.7. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II  (cod ECO 114526) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia se va vira în funcţie de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    6.8. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 141532 și 141533) se va vira în funcție de localitatea amplasării terenului.
    6.9. Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 142214 și 142215) se va vira în funcție de localitatea dislocării obiectului pentru care a fost eliberat certificatul sau adeverinţa.
    6.10. Amenzile (sancţiunile contravenţionale potrivit legislaţiei) aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier (cod ECO 143220) se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.4.
    [Pct.6.11 exclus prin OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]
    [Pct.6.12 exclus prin OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]
7. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
    7.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS) se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.5, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    7.2. Amenzi şi sancţiuni contraventionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143150), stabilite conform art.263(2), 294, 2941 și 349(2) din Codul contravențional aferente proceselor-verbale înaintate de CNAS către instanțele judecătorești, se virează în funcție de localitatea dislocării instanței judecătorești.
    7.3. Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143430) sînt aplicate de organele abilitate cu funcţii de control aferente corectitudinii calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
8. ÎNCASĂRILE LA FONDURILE ASIGURĂRII OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

    8.1. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.6, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
 9. STINGEREA OBLIGAŢIILOR BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
PRIN COMPENSARE, TRECEREA PLĂŢILOR DE LA UN TIP DE
PLATĂ LA ALTUL
ŞI RESTITUIREA PLĂŢILOR LA CONTURILE
CURENTE ALE CONTRIBUABILILOR
    9.1. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor/plătitorilor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit administratorilor de venituri, respectiv organelor fiscale teritoriale/specializate, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi autorităților/instituţiilor bugetare.
    9.2. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului/plătitorului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi autorităților/instituţiilor bugetare.
    Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    9.3. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile art.175 şi art.176 ale Codului fiscal.
    Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    9.4. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.128 şi respectiv art.130 al Codului vamal.
    Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale
    9.5. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    9.6. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.
    9.7. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.
Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    9.8. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100 şi 143322 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.
    Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare
    9.9. Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la autorităţile/instituţiile bugetare, cu anexarea documentelor justificative.
    Plăţi administrate de către Agenţia Proprietăţii Publice
    9.10. Mijloacele din realizarea clădirilor (inclusiv complexelor patrimoniale unice, obiectelor nefinalizate, bunurilor imobile şi mobile, complexelor de bunuri) (cod ECO 311210), mijloacele din realizarea terenurilor (cod ECO 371210) şi mijloacele din privatizarea pachetelor de acțiuni/cotelor sociale proprietate publică (cod ECO 415210), încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanţelor (Direcţia generală Trezoreria de Stat) în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenţia Proprietăţii Publice cu informaţii ce ţine de competenţa sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenţia Proprietăţii Publice, cu anexarea documentelor justificative. Borderoul prezentat de Agenţia Proprietăţii Publice se va transmite Serviciului Fiscal de Stat pentru informare.
    Mijloacele enumerate mai sus, încasate la bugetul local, se vor restitui de către autorităţile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.
10. REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSFERUL DE CREDIT
ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR
    10.1. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:
    a. Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotarîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014 (Monitorul Oficial nr.217-222/1094 din 01.08.2014).
    b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120-123/441 din 04.08.2006);
    10.2. Băncile şi alţi prestatori de servicii de plată participanţi la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) vor asigura achitarea plăţilor/serviciilor publice, integrate cu MPay, în conformitate cu prevederile contractelor (acordurilor) încheiate cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government).
11. DISPOZIŢII FINALE
    11.1. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția RMO253 din 21.07.17, MO253-264/21.07.17 pag.277]
    [Anexa nr.1 în redacția OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare din 20.02.17]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacția OMF90 din 14.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1167; în vigoare 14.06.17]

    anexa nr.7

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacția OMF37 din 17.02.17, MO67-71/03.03.17 art.410; în vigoare din 20.02.17]