HGO1432/2016
ID intern unic:  368355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1432
din  29.12.2016
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o guvernare
deschisă pentru anii 2016-2018
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 10
    Pentru realizarea obiectivelor ce țin de guvernarea deschisă, enunţate  în componenta „Responsabilizarea administrației publice” din Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.1033), și în Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018, precum și pentru onorarea angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale și instituţiile publice autonome:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului aprobat;
    2) vor prezenta trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului aprobat, utilizînd Sistemul informaţional „Programul de activitate a Guvernului”, la adresa http://monitorizare.gov.md.
    3. Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului şi va prezenta Consiliului național pentru reforma administrației publice anual, pînă la 31 ianuarie, un raport privind nivelul de îndeplinire a acestuia.
    4. Cheltuielile ocazionate de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul alocaţiilor bugetare aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de implementare, precum şi din contul altor surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                              Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 1432. Chişinău, 29 decembrie  2016.


    plan de acțiuni