OMF162/2016
ID intern unic:  368363
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 162
din  29.12.2016
cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a
rapoartelor financiare pe anul 2016
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 4
    În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă termenele de prezentare a raportului financiar pentru anul 2016 de către:
    - autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;
    - direcţiile finanţe UAT, conform anexei nr.2.
    2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe UAT vor delega la Ministerul Finanțelor persoane responsabile pentru prezentarea raportului financiar pentru anul 2016, asigurînd prezentarea acestora în termenele stabilite.
    În cazul neprezentării în termenele stabilite a rapoartelor, a informaţiilor solicitate, neînlăturării în termenele stabilite a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, Ministerul Finanţelor, conform prevederilor pct.7(4) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008, va suspenda temporar finanţarea de la bugetul de stat a autorităţilor şi instituţiilor publice.
    3. În termen de pînă la 10 zile de la data prezentării, şefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanţelor vor asigura recepţionarea şi verificarea rapoartelor prezentate de către autorităţile publice centrale, precum şi de către direcţiile finanţe UAT.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                  Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 162. Chişinău, 29 decembrie  2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2