LPC307/2016
ID intern unic:  368417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 307
din  22.12.2016
pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006
privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 46
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21–24, art. 68), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (4), după cuvintele „din partea fiecărui consiliu regional pentru dezvoltare” se introduc cuvintele „ , precum și un reprezentant al societății civile selectat, în baza unui concurs, prin procedura stabilită de Guvern”.
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Instrumentele de alocare a mijloacelor Fondului sînt schemele de granturi, serviciile, asistenţa tehnică şi lucrările. Mecanismul de alocare financiară este stabilit de Guvern, în baza unui regulament.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în corespundere cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 307. Chișinău, 22 decembrie 2016.