HANRE283/2016
ID intern unic:  368444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 283
din  15.11.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea,
aprobarea și efectuarea investițiilor
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 45
 Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1183 din 11 ianuarie 2016
Ministru ____________   Vladimir Cebotari
    În temeiul art. 7 alin. (1) lit. q) din Legea cu privire la gazele naturale nr.108-XX din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415) şi al art. 7 alin. (1) lit. n) din  Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.413), în scopul stabilirii normelor uniforme privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectoarele reglementate, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

    Sergiu CIOBANU,                                                 Octavian LUNGU,
    director                                                                      director

    Iurie ONICA,                                                          Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                       director

    Nr. 283/2016. Chişinău, 15 noiembrie 2016.


APROBAT
prin Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr.283/2016 din 15 noiembrie 2016

REGULAMENT
privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investițiilor
Secţiunea 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea:
    a) termenelor de prezentare şi aprobare a planurilor de dezvoltare;
    b) categoriilor şi criteriilor de evaluare a investiţiilor;
    c) procedurilor de planificare, prezentare, aprobare și modificare a planului anual de investiţii;
    d) cerinţelor faţă de raportul privind realizarea planului anual de investiţii;
    e) modului de acceptare în scopuri tarifare a investiţiilor realizate.
    2. Prezentul Regulament se extinde asupra titularilor de licenţe care desfășoară următoarele activităţi la tarife și/sau prețuri reglementate:
    a) transportul energiei electrice și transportul gazelor naturale;
    b) distribuția energiei electrice și distribuția gazelor naturale;
    c) furnizarea energiei electrice și furnizarea gazelor naturale.
Secţiunea 2
DISPOZIŢII GENERALE
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    durata de utilizare – perioadă de timp, în ani, de utilizare a imobilizării corporale şi necorporale, în decursul căreia se obţin avantaje economice;
    investiţie – alocare a unei sume de bani sau a mijloacelor materiale pentru crearea, achiziţionarea de noi imobilizări corporale şi/sau necorporale cu durată de utilizare mai mare de un an, sau pentru extinderea, reconstrucţia, renovarea, modernizarea, reparația capitală şi retehnologizarea imobilizărilor corporale existente;
    investiţie eficientă – investiție care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă, investiţia pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiții, este mai mare decât valoarea totală a investiției;
    investiție obligatorie – investiție care se realizează de către titularul de licență în scopul executării prevederilor legii;
    investiție necesară – investiţie realizată în scopul asigurării funcţionării fiabile şi în condiţii de securitate a sistemului de gaze naturale, electroenergetic şi/sau la asigurarea calităţii şi continuităţii furnizării energiei electrice, gazelor naturale consumatorilor;
    proiect de investiţii – investiţie planificată, evaluată şi inclusă de titularul de licenţă în planul anual de investiţii;
    obiect de investiţii – investiţie realizată în conformitate cu planul anual de investiţii, aprobat de Agenţie, sau realizată pentru lichidarea consecinţelor calamităților naturale, avariilor, recepţionată în exploatare în modul stabilit şi inclusă în Raportul privind realizarea planului anual de investiţii.
    4. Planul anual de investiţii se elaborează de către titularul de licenţă, în baza planului de dezvoltare, ţinând cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi și potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea, gradul de uzură a imobilizărilor existente, cât şi de obligaţiile titularului de licenţă de a desfăşura activitatea reglementată, la costuri minime şi eficienţă maximă.
    5. Planul de dezvoltare se elaborează de titularul de licenţă în conformitate cu legea.
    6. Titularii de licenţă pentru transportul energiei electrice și transportul gazelor naturale, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, vor elabora şi prezenta Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), planurile de dezvoltare pentru următorii 10 ani.
    7. Titularii de licenţă pentru distribuția energiei electrice, distribuția gazelor naturale, în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, vor elabora şi vor prezenta Agenţiei planurile de dezvoltare pentru următorii 3 ani.
    8. Planurile de dezvoltare vor fi examinate şi aprobate de Agenţie, în termen de 3 luni de la data prezentării.
    9. Planul anual de investiţii va cuprinde numai investiţiile obligatorii, necesare sau eficiente, detaliat pe proiecte de investiții ce urmează a fi realizate.
    10. Înainte de includerea unui proiect în planul anual de investiţii, titularul de licenţă este obligat să-l evalueze conform criteriilor stabilite în secțiunea 5 din Regulament.
Secţiunea 3
CLASIFICAREA INVESTIŢIILOR
    11. Prezentul Regulament stabileşte următoarele categorii de investiţii, care pot fi incluse în planul anual de investiţii elaborat de titularul de licenţă, după cum urmează:
    Categoria A: Investiţii în construcţia de noi reţele şi noi capacităţi de producere;
    Categoria B: Investiţii în reţele şi capacităţi de producere existente (reconstrucţie, modernizare şi retehnologizare, efectuarea reparaţiilor capitale a reţelelor, a instalaţiilor de producere);
    Categoria C: Investiţii în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice;
    Categoria D: Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control şi diagnostică, inclusiv aferente reţelelor;
    Categoria E: Investiţii în clădiri şi construcţii, inclusiv aferente rețelelor;
    Categoria F: Investiţii în tehnică de calcul, tele- comunicaţii;
    Categoria G: Investiţii în imobilizări necorporale (programe, licenţe etc.);
    Categoria H: Alte investiţii legate de activitatea licenţiată.
Secţiunea 4
PROCEDURILE DE PLANIFICARE ŞI DE PREZENTARE
A PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
    12. Titularii de licențe indicați în punctul 2 din Regulament elaborează planul anual de investiţii pentru fiecare activitate licenţiată de Agenție.
    13. Planul anual de investiţii, în care se includ toate proiectele de investiţii pe care titularul de licenţă planifică să le realizeze în anul calendaristic următor, însoţit de o notă informativă privind obiectivele acestuia, sursa de finanțare şi calculele impactului planului anual de investiţii asupra tarifelor/prețurilor reglementate la energia electrică, şi la gazele naturale, se prezintă anual Agenției spre examinare și aprobare. Impactul planului anual de investiții se calculează ca suma totală a amortizării și a rentabilității la investiții raportată la volumele/cantitățile estimate. Pentru calculul rentabilității se va utiliza rata de rentabilitate aplicată în tariful/prețul în vigoare.
    Planul anual de investiţii se prezintă după modelul stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pe suport de hârtie, semnat de administrator, şi în format Excel.
    14. Planurile anuale de investiţii se prezintă Agenţiei pentru examinare și aprobare după cum urmează:
    a) până la 30 septembrie de către titularii de licență pentru transportul energiei electrice, pentru transportul, distribuţia și furnizarea gazelor naturale;
    b) până la 31 octombrie de către titularii de licenţă pentru distribuția și furnizarea energiei electrice;
    c) până la 30 noiembrie de către titularii de licenţă pentru furnizarea energiei electrice.
    15. În cazul în care se planifică realizarea lucrărilor la un proiect de investiţii, pe parcursul a 2 sau mai mulţi ani, titularul de licenţă menționează acest fapt în planul anual de investiţii indicând perioada de realizare şi costul acestuia, inclusiv partea investițiilor, care revine pentru anul calendaristic următor.
    16. Planul anual de investiţii se compune din proiectele de investiţii, pe fiecare categorie de investiţii, care corespunde criteriilor de evaluare stabilite la punctul 21 din prezentul Regulament.
    17. Pentru fiecare proiect de investiţii, evaluat ca obligatoriu și/sau necesar, inclus în planul anual de investiţii, titularul de licenţă prezintă următoarele informaţii şi date:
    a) categoria de investiții, denumirea și caracteristicile proiectului de investiții;
    b) amplasarea proiectului de investiţii (raionul, localitatea);
    c) cantitatea;
    d) valoarea estimată a proiectului de investiții, mii lei (fără TVA);
    e) perioada de realizare, ani;
    f) criteriul de evaluare corespunzător (conform punctului 21 din Regulament);
    g) obiectivele și după caz rezultatele ce vor fi obţinute în urma realizării proiectului de investiţii;
    h) sursa de finanțare;
    i) parte a proiectului multianual de investiții nefinalizată, efectuată până la 31.12 a anului (t-1): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
    j) investiții planificate pentru anul (t): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
    k) durata de utilizare a obiectului de investiţii, ani;
    l) amortizarea anuală estimată ce ar rezulta în urma realizării proiectului de investiţii, mii lei.
    18. Pentru fiecare proiect de investiţii, evaluat ca eficient, inclus în planul anual de investiţii, titularul de licenţă prezintă următoarele informaţii şi date:
    a) categoria de investiții, denumirea și caracteristicile proiectului de investiții;
    b) amplasarea proiectului de investiţii (raionul, localitatea);
    c) cantitatea;
    d) valoarea estimată a proiectului de investiție, mii lei (fără TVA);
    e) perioada de realizare, ani;
    f) criteriul de evaluare corespunzător (conform punctului 21 din Regulament);
    g) obiectivele și rezultatele ce vor fi obţinute în urma realizării proiectului de investiţii;
    h) sursa de finanțare;
    i) parte a proiectului multianual de investiții nefinalizată, efectuată până la 31.12 a anului (t-1) cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
    j) investiții planificate pentru anul (t): cantitate; valoare, mii lei (fără TVA);
    k) durata de utilizare a obiectului de investiţii, ani;
    l) amortizarea anuală estimată ce ar rezulta în urma realizării proiectului de investiţii, mii lei;
    m) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de investiții nu se va implementa - 
    n) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de investiții va fi implementat -
    o) suma efectelor economice medii anuale estimate de-a lungul duratei de utilizare ale proiectului de investiții.
    La determinarea efectelor economice medii anuale estimate se ia în considerație, după caz, volumul/cantitatea şi respectiv contravaloarea serviciilor de transport, de distribuție a gazelor naturale, a energiei electrice vor fi livrate consumatorilor finali, în funcţie de numărul consumatorilor noi şi de consumul mediu al gazelor naturale, al energiei electrice din anul precedent, pe categorii de consumatori, îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, reducerea cheltuielilor de exploatare şi de întreţinere, reducerea pierderilor în reţele, reducerea cheltuielilor cu personalul, reducerea cheltuielilor de combustibil utilizat etc., mii lei.
    Eficiența investițiilor se determină prin utilizarea următoarei inegalități:

    unde:
    I – valoarea estimată a investiției;
    EEt – efectul economic estimat al anului „t”, care se determină conform formulei:

    unde:
     – costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de investiții nu se va implementa;
     – costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care proiectul de investiții va fi implementat;
    tu - ultimul an al duratei de utilizare a obiectului de investiții.
    Titularul de licență prezintă calculele detaliate ale costurilor de exploatare medii anuale estimate precum și ale efectelor economice pentru proiectele de investiţii respective, inclusiv datele iniţiale de calcul.
    19. Informația privind durata de utilizare a obiectului de investiții, amortizarea anuală și sursa de finanțare corespunzătoare lit. h), lit. k) și lit. l) din punctul 17 și punctul 18 poate fi indicată pe categorii de investiții.
    20. Durata de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale nu poate fi mai mică decât durata de funcționare utilă, stabilită în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial, 2003, nr. 62-66 art. 379).
Secţiunea 5
EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII
    21. Proiectele de investiții incluse de titularul de licență în planul anual de investiţii sunt evaluate în baza următoarelor criterii.
    a) Eficiența. Evaluarea proiectului în baza criteriului de eficiență se va efectua în baza valorii efectelor economice medii anuale estimate. Proiectul este considerat eficient în cazul în care suma efectelor economice anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiții, este mai mare decât valoarea totală a investiției.
    b) Obligativitatea. Evaluarea proiectului în baza criteriului de obligativitate prevede indicarea temeiului legal care obligă titularul de licență să realizeze proiectul de investiţii.
    c) Necesitatea. Evaluarea proiectului în baza criteriului de necesitate prevede demonstrarea de către titularul de licență a influenței proiectului de investiții asupra fiabilității și securității în funcționare a sistemului, a continuităţii furnizării gazelor naturale, energiei electrice consumatorilor şi îndeplinirii de către titularii de licenţă a obligaţiilor stabilite de lege, inclusiv analiza tehnică a proiectului de investiţii prin care se demonstrează că parametrii tehnici sunt suficienţi şi necesari întru atingerea obiectivului stabilit la necesitatea realizării proiectului de investiţii.
    22. Proiectele de investiţii din Categoria A se includ în planul anual de investiții după ce se demonstrează că sunt obligatorii, necesare sau eficiente.
    23. Proiectele de investiţii din Categoria B se includ în planul anual de investiţii după ce se demonstrează că sunt investiţii necesare sau obligatorii.
    24. Investițiile din Categoria C se acceptă şi se includ în planul anual de investiţii după ce se demonstrează că sunt investiţii eficiente sau necesare. Titularul de licenţă este obligat să prezinte calculele efectelor de la reducerea consumului de combustibil şi, respectiv, a costurilor şi îmbunătățirea altor caracteristici ale mijloacelor de transport, maşinilor şi mecanismelor, utilajelor mecanice ce se preconizează a fi procurate în raport cu utilizarea mijloacelor de transport, maşinilor şi mecanismelor, utilajelor mecanice existente. Mijloacele de transport, maşinile şi mecanismele, utilajele mecanice ce urmează a fi procurate trebuie să satisfacă necesităţile minime și obiective ale titularului de licenţă pentru desfășurarea activității reglementate în termenele stabilite de lege și condițiile licenței.
    25. Proiectele de investiţii din Categoria D se includ în planul anual de investiții dacă se demonstrează ca sunt necesare, obligatorii sau eficiente.
    26. Proiectele de investiții din Categoria E se includ în planul anual de investiţii numai dacă se demonstrează că aceste proiecte de investiţii sunt obligatorii, necesare sau eficiente, după caz. În cazul investițiilor în construcția noilor clădiri administrative titularul de licență urmează să demonstreze că aceste proiecte de investiții sunt investiții eficiente. În caz contrar proiectele de investiţii respective nu se includ în planul anual de investiţii.
    27. Proiectele de investiţii din Categoria F se includ în planul anual de investiţii numai în cazul în care se demonstrează că aceste proiecte de investiţii sunt necesare sau eficiente. Performanţele tehnicii de calcul şi a echipamentului de telecomunicaţii ce urmează a fi procurat trebuie să satisfacă necesităţile titularului de licenţă în scopul desfăşurării activităţii reglementate. În cazul în care titularul de licenţă nu demonstrează că tehnica de calcul, echipamentul de telecomunicaţii este necesar în scopul desfăşurării eficiente a activităţii reglementate la cheltuieli minime, sau se demonstrează că fără echipamentul respectiv titularul de licenţă poate desfăşura activitatea reglementată conform condițiilor licenței, atunci astfel de proiecte de investiţii nu se includ în planul anual de investiţii. Pentru orice proiect de investiţii în tehnică de calcul şi echipament de tele-comunicaţii, care nu au fost disponibile la titularul de licenţă anterior şi titularul de licenţă consideră că sunt necesare în activitatea desfăşurată, el urmează să demonstreze eficienţa acestor investiţii. În caz contrar, proiectele de investiţii respective nu se includ în planul anual de investiţii.
    28. Proiectele de investiţii din Categoria G se includ în planul anual de investiţii dacă se demonstrează că sunt obligatorii. Proiectele de investiţii în imobilizări necorporale, care nu sunt obligatorii, pot fi incluse în planul anual de investiţii, numai în cazul în care se demonstrează că astfel de proiecte de investiţii sunt investiții eficiente.
    29. Proiectele de investiţii din Categoria H constituie acele proiecte de investiţii, aferente activității reglementate, care nu sunt incluse în Categoriile de investiţii A – G, pe care titularul de licență intenționează să le includă în planul anual de investiții. Pentru astfel de proiecte de investiţii titularul de licenţă urmează să demonstreze eficienţa sau obligativitatea lor.
    30. Proiectele de investiţii realizarea cărora duce exclusiv la reducerea consumului tehnologic şi/sau al pierderilor de energie electrică și gaze naturale în reţele se includ în planul anual de investiţii după ce se demonstrează că investiţiile respective sunt investiţii eficiente.
Secţiunea 6
APROBAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
    31. Agenţia examinează fiecare proiect de investiţii, inclus în planul anual de investiţii şi stabileşte dacă proiectul de investiţii este argumentat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    32. Agenţia va aproba planul anual de investiţii prezentat de titularul de licenţă, după cum urmează:
    a) până la 30 noiembrie pentru transportul energiei electrice, pentru transportul, distribuţia și furnizarea gazelor naturale, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună;
    b) până la 31 decembrie pentru distribuția și furnizarea energiei electrice, cu posibilitatea extinderii termenului de examinare cu cel mult o lună.
    33. Agenţia nu aprobă planul anual de investiţii și nu acceptă în plan unele proiecte de investiţii în cazul în care:
    a) planul anual de investiţii sau unele proiecte de investiţii nu corespund cerinţelor prezentului Regulament;
    b) proiectele de investiţii nu ţin de activitatea reglementată.
    34. Planul anual de investiţii se aprobă, pe categoriile de investiţii conform punctului 11, prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei, care se publică pe pagina electronică a Agenţiei. Copia hotărârii respective, în care se include valoarea totală a investiţiilor aprobate, iar în anexă valoarea investiţiilor pe categorii de investiţii, se expediază titularului de licenţă în termen de 10 zile lucrătoare după aprobare de către Consiliul de administraţie al Agenţie.
    35. Pentru fiecare proiect de investiţii, neacceptat în planul anual de investiţii, Agenţia prezintă titularului de licenţă, prin scrisoare de însoţire, motivul neacceptării, conform prevederilor prezentului Regulament.
    36. Titularul de licenţă este obligat să publice pe pagina sa electronică, în termen de 10 zile din momentul recepționării, planul anual de investiții detaliat pe proiecte de investiţii ce urmează a fi realizat în anul respectiv, după adoptarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei.
Secţiunea 7
MODIFICAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII
    37. Titularul de licenţă, pe parcursul anului, este în drept să depună la Agenţie nu mai mult de două solicitări de modificare a planului anual de investiții aprobat, termenul limită fiind - 1 noiembrie.
    38. În solicitarea privind modificarea planului anual de investiţii se prezintă argumentarea necesităţii modificării. Argumentarea necesităţii modificării planului anual de investiţii se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    39. Agenţia examinează solicitarea privind modificarea planului anual de investiţii şi aprobă, după caz, Hotărârea privind modificarea planului anual de investiţii în termen de 30 zile calendaristice. Un exemplar al Hotărârii respective se expediază titularului de licenţă în care se include valoarea totală a investiţiilor modificate şi valoarea investiţiilor pe categorii de investiţii.
    40. La examinarea modificărilor la planul anual de investiţii se aplică aceleaşi criterii stabilite în Secţiunea 5 a prezentului Regulament.
Secţiunea 8
RAPORTUL PRIVIND REALIZAREA
PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII

    41. Titularul de licenţă prezintă, anual, Agenţiei raportul privind realizarea planului de dezvoltare şi a planului de investiţii pentru anul precedent. Termenul de prezentare a rapoartelor este:
    a) până la 31 martie - pentru transportul energiei electrice;
    b) până la 30 aprilie - pentru transportul, distribuţia și furnizarea gazelor naturale, pentru distribuţia și furnizarea energiei electrice.
    42. În raportul privind realizarea planului de investiţii pentru anul precedent se reflectă numai proiectele de investiţii prevăzute în planul anual de investiţii aprobat şi obiectele de investiţii realizate efectiv şi date în exploatare. Raportul este însoţit de o notă informativă privind realizarea planului anual de investiţii, inclusiv obiectivele realizate şi calculele impactului investiţiilor realizate asupra tarifelor și prețurilor reglementate la energia electrică şi la gazele naturale.
    Impactul investițiilor realizate se calculează ca suma totală a amortizării și a rentabilității la investiții raportată la volumele/cantitățile efective. La calculul rentabilității se va utiliza rata de rentabilitate aplicată în tariful/prețul în vigoare.
    43. Pentru fiecare obiect de investiţii, inclus în Raportul privind realizarea planului anual de investiţii pentru anul precedent, titularul de licenţă prezintă următoarele informaţii şi date:
    a) categoria de investiții, denumirea și caracteristicile proiectelor de investiții;
    b) amplasarea proiectului de investiții, raionul, localitatea;
    c) partea proiectului multianual de investiții nefinalizată efectuată până la 31.12. a anului (t-1): cantitate; valoarea proiectului de investiții, mii lei (fără TVA);
    d) obiectivele și rezultatele proiectului de investiţii criteriul de evaluare; inclus în plan şi realizat;
    e) investiții efectuate în anul (t) în proiectul de investiții: cantitatea - inclusă în plan şi realizată; valoarea - inclusă în plan şi realizată, mii lei (fără TVA);
    f) obiectul de investiții (puse în funcțiune): cantitatea - inclusă în plan şi realizată; valoarea proiectului de investiții - inclusă în plan şi realizată, mii lei (fără TVA); durata de utilizare, ani; numărul documentului, data, luna, anul recepţiei/dării în exploatare/punerii în funcțiune, numerele de inventar ale componentelor obiectului de investiții (în detalii);
    g) amortizarea anuală, mii lei;
    h) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” în cazul în care obiectul de investiții nu s-ar fi implementat - , mii lei(pentru obiectele justificate conform criteriului eficienței);
    i) costurile de exploatare estimate pentru anul „t” urmare a implementării obiectului de investiții - , mii lei (pentru obiectele justificate conform criteriului eficienței);
    j) suma efectelor economice medii anuale estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiții, mii lei (pentru obiectele justificate conform criteriului eficienței).
    La determinarea efectelor economice medii anuale se ia în considerație, după caz, volumul/cantitatea şi, respectiv, contravaloarea serviciilor de transport, de distribuție și furnizare a gazelor naturale, a energiei electrice, ce vor fi livrate consumatorilor finali, în funcţie de numărul consumatorilor noi şi de consumul mediu al gazelor naturale, al energiei electrice, din anul precedent, pe categorii de consumatori, îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, reducerea cheltuielilor de exploatare şi de întreţinere, reducerea pierderilor în reţele, reducerea cheltuielilor cu personalul, reducerea cheltuielilor cu combustibilul utilizat etc., mii lei;
    k) sursa de finanțare;
    l) nota de argumentare privind diferenţele dintre valoarea investiţiei aprobate şi cea efectiv înregistrată.
    Titularul de licență prezintă pentru investițiile efectuate conform punctului 18 calculele detaliate ale cheltuielilor medii anuale de exploatare şi de întreţinere precum și ale efectelor economice pentru obiectele de investiţii respective, inclusiv datele iniţiale de calcul.
    44. Agenţia examinează Raportul privind realizarea planului anual de investiţii pentru anul precedent şi aprobă Hotărârea privind acceptarea în scopuri tarifare a investiţiilor realizate în anul precedent.
    Agenţia este în drept să verifice pe teren existenţa obiectelor de investiţii, incluse de titularul de licenţă în Raportul privind realizarea planului anual de investiţii.
    45. În situaţia în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte valoarea aprobată de Agenţie în planul anual de investiţii, Agenţia va recunoaşte în scopuri tarifare valoarea investiţiei aprobate, ţinând cont de indicele preţului de consum pentru Republica Moldova în anul respectiv, cât şi de documentele justificative corespunzătoare.
    46. Agenţia nu aprobă, în scopul recuperării prin tarif, investiţiile efectuate de titularul de licenţă care nu sunt conforme planurilor anuale de investiții aprobate de Agenţie. 
    47. Obiectele de investiți realizate pentru restabilirea rețelelor electrice și de gaze naturale, deteriorate în urma calamităților naturale, pentru executarea prescripțiilor organelor abilitate, cât și pentru soluționarea petițiilor consumatorilor în condițiile și termenele stabilite de regulamentele Agenției se includ separat în Raportul privind realizarea planului anual de investiții. Realizarea acestor investiții se justifică separat de către titularul de licență, indicând zonele geografice și timpul când au avut loc calamitățile naturale respective și prezentând justificările necesare.
    48. Raportul privind realizarea planului anual de investiţii se prezintă Agenţiei, după modelul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, pe suport de hârtie, semnat de administrator, şi în format Excel.
Secţiunea 9
DISPOZIŢII FINALE
    49. Proiectele de investiții, incluse în planul anual de investiții, aprobat de Agenție, ce nu au fost realizate, urmează a fi incluse în planul anual de investiţii pentru anul calendaristic următor, dar nu mai mult de doi ani consecutiv, cu excepția investițiilor din categoriile A si B.
    50. Agenţia este în drept să modifice valoarea investiţiilor acceptate în scopuri tarifare în cazul constatării unor devieri, stabilite în urma controlului efectuat la titularul de licenţă.
    51. Cheltuielile titularului de licenţă, pentru lucrările de restabilire a obiectelor deteriorate de terţe părţi, nu se califică ca investiţii şi urmează a fi recuperate benevol de partea terţă sau prin adresarea titularului de licenţă în instanţa de judecată.
    52. Investiţiile aprobate de Agenție se includ în calculul tarifelor/prețurilor reglementate la energia electrică şi la gazele naturale, conform prevederilor metodologiilor respective de calculare a tarifelor/prețurilor reglementate.
    53. În cazul în care la justificarea planurilor anuale de investiţii, titularii de licenţe vor indica, că în urma realizării proiectelor de investiţii se vor reduce cheltuielile de întreţinere şi exploatare, cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile de distribuire şi administrative, la stabilirea costurilor de bază pentru următoarea perioadă de reglementare, acestea vor fi diminuate cu valoarea reducerii de cheltuieli indicată la argumentarea proiectului de investiţii.
    54. La elaborarea planurilor anuale de investiții, cât și la modificarea acestora, titularii de licență pentru transportul și distribuția energiei electrice și gazelor naturale sunt obligați să aloce cel puțin 75 % din valoarea totală a proiectelor de investiții pentru realizarea proiectelor de investiții din categoriile A și B, precum și celor aferente rețelelor din categoriile D și E.
    55. La şedinţele Consiliului de administraţie al Agenţiei privind aprobarea planurilor anuale de investiţii, privind modificarea planurilor anuale de investiţii, privind aprobarea în scopuri tarifare a investiţiilor efectiv realizate, se invită titularii de licență.

    anexa nr.1

    anexa nr.2