HGM1324/2016
ID intern unic:  368475
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1324
din  08.12.2016
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele
esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea
la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1438
    MODIFICAT
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212


    NOTĂ:
    În anexă, pe tot parcursul textului, cuvîntul„Inspectorat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212.


    În temeiul prevederilor articolului 18 şi poziţiei 12 din anexa nr. 3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctelor 9, 53, 54, 56, 57, 83 din Reglementarea tehnică privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
    3. Pînă la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
   1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibililor cu marca de conformitate SM, aplicată conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
   2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca SM în situaţia în care evaluarea conformităţii explozibililor de uz civil destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute de către Ministerul Afacerilor Interne, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul VI din Reglementarea tehnică privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi explozibil de uz civil a mărcii SM şi a marcajului CE;
  3) Ministerul Afacerilor Interne recunoaşte organismele care efectuează evaluarea conformităţii explozibililor de uz civil destinate pieţei naţionale conform procedurilor prevăzute la capitolul VI din Reglementarea tehnică cerinţe esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil;
  4) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii explozibililor de uz civil vor întocmi certificate de examinare de tip;
  5) procedura de notificare este similară procedurii de recunoaştere;
  6) lista ce cuprinde organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele lor de identificare se aprobă şi se actualizează prin ordinul ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
  7) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul CE se aplică şi mărcii SM.
  4. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 24 de luni, va identifica lista standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene şi va aproba, prin ordin, lista standardelor naţionale care adoptă standardele europene armonizate aplicabile explozibililor de uz civil.
  5. Obligaţiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind explozibilii de uz civil puse la dispoziţie pe piaţă cu marca SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru explozibilii de uz civil cu marcajul CE.
  6. Se abrogă anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 138 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.51-52, art.218).
  7. Ministerul Afacerilor Interne, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora planul de implementare a Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil.
  8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                       Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                              Alexandru Jizdan
    Ministrul justiţiei                                                              Vladimir Cebotari

    Nr. 1324. Chişinău, 8 decembrie  2016.


Anexa
la Hotărîrea Guvernului nr.1324
din 8 decembrie 2016

REGLEMENTARE TEHNICĂ
PRIVIND CERINŢELE ESENŢIALE DE SECURITATE ALE
EXPLOZIBILILOR DE UZ CIVIL, PUNEREA LA DISPOZIŢIE
PE PIAŢĂ ŞI CONTROLUL EXPLOZIBILILOR DE UZ CIVIL
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Reglementarea tehnică privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (în continuare − Reglementare tehnică) transpune parţial Directiva Comunităţii Europene 2014/28UE din 26 februarie 2014 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO nr. L96 din 29 martie 2014).
    2. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile care reglementează explozibilii de uz civil (în continuare – explozibili) în vederea asigurării protecţiei sănătăţii şi securităţii utilizatorilor.

    II. DOMENIU DE APLICARE ŞI NOŢIUNI
    3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică explozibililor aşa cum sînt definiţi la pct. 6 din prezenta Reglementare tehnică.
    4. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:
    1) explozibililor, inclusiv muniţiilor, destinaţi utilizării de către forţele armate si poliţie;
    2) articolelor pirotehnice specificate în Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice;
    3) muniţiilor de uz civil specificate în Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă şi în anexa nr. 1 din prezenta Reglementare tehnică, ce conţine articole considerate ca pirotehnice şi muniţie definite la pct. 6, subpct. 2) şi 3) din prezenta Reglementare tehnică, identificate pe baza recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase, cu excepţia prevederilor pct. 46 şi 54-57 din prezenta Reglementare tehnică.
    5. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.    6. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următorii termini:
    1) explozibili – materii şi articole considerate ca fiind explozibile în recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase şi care se încadrează în clasa 1 a acestor recomandări;
    2) recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite – recomandările stabilite de Comitetul de experţi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase, aşa cum au fost publicate de această organizaţie (Cartea Portocalie) şi modificate pînă la data adoptării prezentei hotărîri;
    3) muniţie – proiectile cu sau fără încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc;
    4) securitate – prevenirea accidentelor şi, atunci cînd prevenirea eşuează, limitarea efectelor acestora;
    5) siguranţă – prevenirea utilizării în scopuri care contravin ordinii publice;
    6) autorizaţie – decizie luată pentru a permite transferuri preconizate de explozibili;
    7) furnizor – orice persoană fizică sau juridică a cărei ocupaţie constă, total sau parţial, în fabricarea, comercializarea, schimbul, închirierea, repararea ori transformarea armelor de foc şi muniţiei;
    8) specificaţie tehnică – un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un explozibil;
    9) rechemare –orice măsură care are drept scop returnarea unui explozibil care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;
    10) retragere – orice măsură care are drept scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui explozibil din lanţul de furnizare;
    11) transport – orice deplasare fizică a explozibililor, cu excepţia deplasărilor în cadrul aceluiaşi amplasament.

    III. PUNEREA LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ
    ŞI LIBERA CIRCULAŢIE
    7. Nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibililor care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice şi care sînt conformi cu prevederile acesteia.
    8. Explozibilii sînt puşi la dispoziţie pe piaţă dacă îndeplinesc cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
Autoritatea de supraveghere a pieţei întreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura că explozibilii:
    1) sînt introduşi pe piaţă numai cu respectarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    2) poartă marcajul CE de conformitate, denumit in continuare marcaj CE, prevăzut la pct. 72-75 din prezenta Reglementare tehnică;
    3) au fost supuşi unei evaluări de conformitate potrivit procedurilor prevăzute în anexa nr. 3.
    9. În cazul în care explozibililor le sînt aplicabile şi alte reglementări ce se referă la alte aspecte şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj semnifică şi conformitatea cu prevederile acelor reglementări aplicabile explozibililor.
    Se consideră ca fiind în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la pct. 9 din prezenta Reglementare tehnică, explozibilii care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice şi care satisfac standardele Republicii Moldova şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde naţionale

IV. OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI

Secţiunea 1
Obligaţiile producătorilor
    10. La introducerea explozibililor pe piaţă, producătorul trebuie să se asigure că aceştia au fost proiectaţi şi fabricaţi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. În plus, producătorul deţine actele necesare privind desfăşurarea activităţii în domeniul securităţii industriale în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
    11. Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi solicită efectuarea procedurii de evaluare a conformităţii, menţionate în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică.
    12. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea explozibililor cu cerinţele esenţiale de securitate din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, prin procedura de evaluare a conformităţii de la pct. 11, producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate şi aplică marcajul CE.
    13. Producătorul păstrează documentaţia tehnică, menţionată în anexa nr. 3, la prezenta Reglementare tehnică şi declaraţia de conformitate, menţionată în anexa nr. 4, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozibililor.
    14. Producătorul se asigură, că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de/în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile explozibilului şi modificările standardelor naţionale, standardelor armonizate sau internaţionale menţionate în cap. 4, în raport cu care se declară conformitatea unui explozibil, se iau în considerare în mod corespunzător de către producător.
    15. Producătorul se asigură, că explozibilii pe care i-a introdus pe piaţă poartă identificarea unică în conformitate cu sistemul de identificare şi de trasabilitate a explozibililor stabilit la pct. 58-61 din prezenta Reglementare tehnică. Pentru explozibilii excluşi din respectivul sistem, producătorul:
    1) asigură faptul că explozibilii pe care i-a introdus pe piaţă au înscrieri ca: numărul tipului, numărul lotului sau numărul de serie sau alt element de identificare sau, dacă dimensiunea mică, forma sau caracteristicile din proiectare ale explozibilului nu permit acest lucru, că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozibilul;
    2) indică pe explozibil sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozibilul denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, şi adresa poştală la care poate fi contactat. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Toată informaţia ce priveşte caracteristicile generale obligatorii ale explozibililui (denumirea şi marca comercială înregistrată, data producerii şi termenul de valabilitate, compoziţia chimică), precum şi datele de contact ale producătorului sînt redate în limba de stat.
    16. Producătorul se asigură că explozibilii pe care i-au pus la dispoziţie pe piaţă sînt însoţiţi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba de stat pentru utilizatorii finali. Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. Producătorul este obligat să efectueze încercările în corespundere cu cerinţele stabilite la pct. 67 din prezenta Reglementare tehnică, să supună încercării prin eşantionare explozibilii puşi la dispoziţie pe piaţă ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de explozibilii pentru protejarea sănătăţii şi securităţii consumatorilor, să monitorizeze explozibilii puşi la dispoziţie pe piaţă şi să ţină un registru de reclamaţii pentru explozibilii neconformi şi de rechemări ale unor eplozivi, precum şi să informeze distribuitorul cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
    17. Producătorul, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile despre produs în limba de stat şi documentaţia tehnică necesară pentru a demonstra conformitatea explozibililor cu prezenta Reglementare tehnică, pe suport de hîrtie sau în format electronic. Producătorul care consideră sau are motive să creadă că un explozibil pe care l-a pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică, ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul explozibil în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
Producătorul trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozibilii pe care acesta i-a introdus pe piaţă.

Secţiunea a 2-a
Reprezentanţii autorizaţi
    18. Reprezentantul autorizat este împuternicit de către producător printr-un contract de mandat scris.
    19. Obligaţiile stabilite la pct. 10 din prezenta Reglementare tehnică şi obligaţia de întocmire a documentaţiei tehnice menţionate la pct. 11 şi 12 din prezenta Reglementare tehnică nu fac parte din contractul de mandat al reprezentantului autorizat.
    20. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în contractul de mandat primit de la producător. Contractul de mandat permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
    1) să menţină declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani de la punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibililor şi să le pună la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia;
    2) să furnizeze, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui explozibil;
    3) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozibilii care fac obiectul contractului de mandat al reprezentantului autorizat.

Secţiunea a 3-a
Obligaţiile importatorilor
    21. Importatorii introduc pe piaţă numai explozibili conformi cerinţelor.
    22. Înainte de punerea la dispoziţie pe piaţă a unui explozibil, importatorul garantează, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Importatorul garantează că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că explozibilul poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare, inclusiv cele stipulate la pct. 10 al prezentei Reglementări tehnice, şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la pct. 15 subpct. 1) şi 2) din prezenta Reglementare tehnică.
    23. Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un explozibil nu este conform cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce explozibilul pe piaţă înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care explozibilul prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
    24. Importatorul indică pe explozibil denumirea lui, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa la care poate fi contactat sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozibilul. Datele de contact sînt indicate în limba de stat pentru utilizatorii finali şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
    25. Importatorul se asigură, că explozibilul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba de stat, privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.
    26. Importatorul se asigură, că atît timp cît un explozibil se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică.
    27. Importatorul care consideră sau are motive să creadă că un explozibil pe care l-a introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce explozibilul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care explozibilul prezintă un risc, importatorul informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele cu privire la neconformitate, şi la orice măsuri corective luate.
    28. Importatorul păstrează o copie a declaraţiei de conformitate pe o perioadă de 10 ani de la punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibililor şi se asigură că documentaţia tehnică este pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia.
    29. Importatorul, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia în limba de stat toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozibilului. Importatorul cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozibilii pe care acesta i-a introdus pe piaţă.

Secţiunea a 4-a
Obligaţiile distribuitorilor
    30. În cazul în care distribuitorul pune la dispoziţie un explozibil pe piaţă, acesta acţionează cu grijă privind cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    31. Înainte de punerea la dispoziţie pe piaţă a unui explozibil, distribuitorul verifică dacă explozibilul poartă marcajul CE, dacă este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba de stat şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct. 10 şi 15 subpct. 1) şi 2) şi la pct. 24 din prezenta Reglementare tehnică.
    32. Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă, că un explozibil nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă explozibilul înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, cînd explozibilul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
    33. Distribuitorul se asigură, că atît timp cît un explozibil se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică.
    34. Distribuitorul care consideră sau are motive să creadă, că un explozibil pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică, ia de îndată măsurile corective în conformitate cu prevederile Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare. De asemenea, în cazul în care explozibilul prezintă un risc, distribuitorul informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicînd detaliile, în special cele cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    35. Distribuitorul, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozibilului. Distribuitorul cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozibilii pe care acesta i-a făcut disponibili pe piaţă.

Secţiunea a 5-a
Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică
importatorilor şi distribuitorilor
    36. Un importator sau un distribuitor în sensul prezentei Reglementări tehnice este supus obligaţiilor şi răspunderilor ce revin producătorului în temeiul pct. 10-17 atunci cînd introduce pe piaţă un explozibil sub denumirea sau marca sa, sau modifică un explozibil deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.

Secţiunea a 6-a
Identificarea agenţilor economici
    37. În cazul explozibililor care nu sînt incluşi în sistemul menţionat la pct. 59-62 din prezenta Reglementare tehnică, agenţii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat un explozibil;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un explozibil.
    38. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct. 37 din prezenta Reglementare tehnică pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat explozibilul şi pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat explozibilul.

    V. PREVEDERI ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ
Secţiunea 1
Transportul explozibililor
    39. Explozibilii pot fi transportaţi numai conform procedurilor specificate în pct. 40-45 din prezenta Reglementare tehnică.
    40. Pentru a putea realiza transportul explozibililor, destinatarul trebuie să obţină actele permisive corespunzătoare în conformitate cu prevederile legii şi să verifice dacă destinatarul deţine actele permisive stabilite de lege care-i permit să achiziţioneze legal explozibili. Agentul economic responsabil pentru transport trebuie să înştiinţeze autorităţile competente din statele de tranzitare cu privire la orice tranzit al explozibililor prin statul respectiv şi trebuie să obţină aprobarea prealabilă a statului de tranzit în cauză, dacă aceasta este prevăzută de lege.
    41. Autoritatea care emite conform legii act permisiv în vederea transportului de explozibili, eliberează destinatarului un document care include toate informaţiile menţionate la pct. 42 din prezenta Reglementare tehnică. Explozibilii trebuie să fie însoţiţi de un astfel de document pînă la destinaţia prevăzută. Documentul trebuie prezentat ori de cîte ori este solicitat de către autoritatea de control şi supraveghere în domeniul transporturilor. Destinatarul păstrează o copie a documentului, pe care o prezintă pentru examinare, la cerere, autorităţii de control şi supraveghere în domeniul transporturilor.
    42. Dacă transportul explozibililor necesită controale specifice prin care să se poată determina dacă aceste transporturi răspund cerinţelor speciale de siguranţă pe teritoriul statului, destinatarul, înainte de transportare, trebuie să furnizeze autorităţii care emite conform legii act permisiv în vederea transportului de explozibili, următoarele informaţii:
    1) denumirea şi adresa agenţilor economici implicaţi;
    2) numărul şi cantitatea explozibililor transportaţi;
    3) o descriere completă a explozibililor în cauză, precum şi modul de identificare, inclusiv numărul de identificare a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    4) dacă explozibilii urmează a fi introduşi pe piaţă, informaţii privind respectarea condiţiilor impuse pentru punerea la dispoziţie pe piaţă;
    5) modul în care se efectuează transportul şi itinerarul;
    6) datele prevăzute de plecare şi de sosire;
    7) punctele exacte de trecere la intrarea şi ieşirea din statele vecine, dacă este necesar.
Informaţiile menţionate la subpct. 1) trebuie să fie îndeajuns de detaliate pentru a permite autorităţii să contacteze agenţii economici şi să obţină confirmarea că agenţii economici în cauză sînt abilitaţi oficial să recepţioneze transportul.
    43. În cazul în care autoritatea constată că nu sînt necesare cerinţele speciale de siguranţă menţionate la pct. 41 şi 42 din prezenta Reglementare tehnică, explozibilii pot fi transportaţi pe teritoriul statului fără furnizarea în prealabil a informaţiilor stipulate la pct. 42 din prezenta Reglementare tehnică. În situaţia dată, autoritatea eliberează în conformitate cu prevederile legii un act permisiv pe durată determinată, în baza documentului menţionat la pct. 41 din prezenta Reglementare tehnică, ce trebuie să însoţească explozibilii pînă la destinaţie şi care produce efecte juridice doar în acest caz.
    44. Fără a aduce atingere controalelor obişnuite, destinatarii şi agenţii economici în cauză înaintează autorităţilor competente din statul de plecare, precum şi celor din statul de tranzit, la cererea acestora, orice informaţie utilă de care dispun în legătură cu transportul de explozibili.
    45. Nici un agent economic nu poate efectua transportul de explozibili dacă destinatarul nu a obţinut autorizaţiile necesare pentru transport, conform pct. 40-43 din prezenta Reglementare tehnică.Secţiunea a 2-a
Transportul de muniţie
    46. Muniţia nu poate fi transportată în interiorul statului decît cu respectarea procedurii prevăzute la pct.47-53 din prezenta Reglementare tehnică. Prevederile pct.47-53 se aplică şi în cazul transportului muniţiei care a făcut obiectul unei vînzări prin corespondenţă.
    47. În ceea ce priveşte transporturile de muniţie către un alt stat, persoana interesată comunică Ministerului Afacerilor Interne, înainte de orice expediţie:
    1) numele şi adresa persoanei care vinde sau transportă muniţia, ale persoanei care cumpără sau dobîndeşte muniţia, şi, cînd este cazul, ale proprietarului;
    2) adresa la care este trimisă sau transportată muniţia;
    3) cantitatea de muniţie trimisă sau transportată;
    4) datele care permit identificarea muniţiei, precum şi faptul că muniţia a făcut obiectul unui control conform prevederilor Legii nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă;
    5) mijlocul de transport;
    6) data plecării şi data estimată de sosire a transportului.
    48. Informaţiile menţionate la pct. 47 subpct. 5) şi 6) din prezenta Reglementare tehnică nu trebuie furnizate în cazul transportului între furnizori. Ministerul Afacerilor Interne examinează condiţiile în care are loc transportul, în special în ceea ce priveşte siguranţa. Autorizarea unui astfel de transport de către Ministerul Afacerilor Interne, se efectuează cu eliberarea unui permis care cuprinde toate informaţiile menţionate la pct. 47 din prezenta Reglementare tehnică. Acest permis însoţeşte muniţia pînă la destinaţie şi trebuie prezentat ori de cîte ori Ministerul Afacerilor Interne solicită acest lucru.
    49. Ministerul Afacerilor Interne acordă furnizorilor dreptul de a efectua transporturi de muniţie de pe teritoriul statului către un alt furnizor, fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei menţionate la pct. 47 din prezenta Reglementare tehnică. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne eliberează o autorizaţie valabilă timp de trei ani, care poate fi suspendată sau anulată în orice moment printr-o decizie motivată. Un document care face referire la această autorizaţie însoţeşte muniţia pînă la destinaţie.
    50. Înainte de efectuarea transportului, furnizorul comunică Ministerului Afacerilor Interne toate informaţiile enumerate la pct. 47 subpct. 1) din prezenta Reglementare tehnică.
    51. Ministerul Afacerilor Interne comunică organelor abilitate lista cu tipurile de muniţie pentru care transportul poate fi autorizat fără consimţămînt prealabil, cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    52. Ministerul Afacerilor Interne transmite orice informaţie utilă de care dispune în legătură cu transporturile definitive de muniţie statelor membre ale Uniunii Europene pe teritoriul cărora sînt efectuate aceste transporturi.
    53. Toate informaţiile pe care Ministerul Afacerilor Interne le primeşte în conformitate cu pct. 47 şi 49 sînt comunicate, cel tîrziu în momentul transportului, statelor membre ale Uniunii Europene de destinaţie şi, dacă este cazul, cel tîrziu în momentul transportului, statelor membre ale Uniunii Europene de tranzit.

Secţiunea a 3-a
Derogări din motive de siguranţă
    54. Prin derogare de la pct.40, 42 şi 43 şi 46 din prezenta Reglementare tehnică, în cazul unor ameninţări grave sau al unor atentate la siguranţa publică ca urmare a deţinerii sau utilizării ilicite a explozibililor sau muniţiei, Ministerul Afacerilor Interne ia toate măsurile necesare referitoare la transportul explozibililor sau muniţiei pentru prevenirea unor astfel de situaţii de deţinere sau utilizare ilicită.
Măsurile menţionate la pct. 54 din prezenta Reglementare tehnică respectă principiul proporţionalităţii. Acestea nu trebuie să reprezinte nici mijloc de discriminare arbitrară şi nici restricţie mascată în comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
    55. Ministerul Afacerilor Interne după dispunerea unor astfel de măsuri înştiinţează imediat Comisia Europeană (în continuare – Comisie). Comisia informează celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la acest fapt.

Secţiunea a 4-a
Schimbul de informaţii
    56. Autoritatea de control şi supraveghere în domeniul transporturilor stabileşte reţele de schimb de informaţii pentru aplicarea pct. 39 şi 45 din prezenta Reglementare tehnică. Autoritatea de control şi supraveghere în domeniul transporturilor înştiinţează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia cu privire la autorităţile naţionale responsabile pentru trimiterea şi primirea informaţiilor şi pentru aplicarea procedurilor prevăzute la punctele respective.
Autoritatea de licenţiere sau autoritatea emitentă păstrează informaţii actualizate referitoare la agenţii economici care posedă acte permisive menţionate la pct. 62 din prezenta Reglementare tehnică şi le pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a Comisiei.
    57. În scopul aplicării prezentei Reglementări tehnice, se ţine cont de prevederile Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

Secţiunea a 5-a
Identificarea şi trasabilitatea explozibililor
    58. Agenţii economici aderă la un sistem uniform pentru identificarea şi trasabilitatea explozibililor, elaborat de către autoritatea de reglementare a explozibililor şi aflat sub auspiciul acesteia, care ţine seama de dimensiunea, forma sau caracteristicile din proiectare ale explozibililor, cu excepţia situaţiei în care nu este necesar să se aplice o identificare unică explozibilului din cauza gradului său redus de periculozitate, pe baza caracteristicilor sale şi a unor factori precum efectul său scăzut de detonare, utilizările sale şi gradul redus de siguranţă pe care îl prezintă ca urmare a efectelor potenţiale reduse ale utilizării incorecte.
Sistemul nu se aplică explozibililor transportaţi şi livraţi fără ambalaj sau în camioane cu pompă pentru descărcarea lor directă în gaura pentru explozibili sau explozibililor fabricaţi la locul de producere a exploziei şi care sînt încărcaţi imediat după fabricare (aşa-numita producţie „in site”).
    59. Acest sistem prevede colectarea şi păstrarea datelor, inclusiv prin mijloace electronice, pentru a permite identificarea unică şi trasabilitatea explozibilului, precum şi aplicarea unei identificări unice pe explozibil şi/sau ambalajul acestuia care să permită accesul la date. Datele respective se referă la identificarea unică a explozibilului, inclusiv la locul în care se află acesta cît timp este în posesia agenţilor economici şi la identitatea agenţilor economici în cauză.
    60. Datele menţionate la pct. 59 din prezenta Reglementare tehnică sînt verificate la intervale regulate şi protejate împotriva deteriorării sau distrugerii accidentale sau rău intenţionate. Datele sînt păstrate o perioadă de 10 ani după ce a avut loc tranzacţia sau, în cazul în care explozibilii au fost utilizaţi sau eliminaţi, 10 ani după ce au fost utilizaţi sau eliminaţi, chiar dacă agentul economic şi-a încetat activitatea. Acestea trebuie să fie disponibile imediat la cererea Ministerului Afacerilor Interne.
    61. Autoritatea de reglementare a explozibililor poate adopta acte de punere în aplicare:
    1) pentru stabilirea aspectelor practice ale funcţionării sistemului de identificare unică şi trasabilitate menţionat la pct. 58 din prezenta Reglementare tehnică, ţinînd seama de dimensiunea, forma sau caracteristicile din proiectare ale explozibililor, în special de formatul şi structura identificării unice, astfel cum se prevede la pct. 59 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) pentru identificarea situaţiilor menţionate la pct. 58 din prezenta Reglementare tehnică în care, din cauza riscului redus asociat cu un explozibil, nu este necesar ca agenţii economici să adere la sistemul de identificare unică şi trasabilitate în sensul acelui alineat.

Secţiunea a 6-a
Licenţe sau autorizaţii
    62. Licenţele sau autorizaţiile agenţilor economici, eliberate de autoritatea de licenţiere sau autoritatea emitentă, le conferă dreptul de a fabrica, a depozita, a utiliza, a importa, a exporta, a transporta sau a comercializa explozibili.
    63. Pct. 62 din prezenta Reglementare tehnică nu se aplică angajaţilor unui agent economic care posedă o licenţă sau o autorizaţie.

Secţiunea a 7-a
Licenţa acordată activităţilor de fabricare
    64. La eliberarea licenţei sau autorizaţiei pentru activităţile menţionate la pct. 62 din prezenta Reglementare tehnică, autoritatea de licenţiere sau autoritatea emitentă verifică dacă agenţii economici sînt în măsură să asigure respectarea angajamentelor tehnice asumate.

Secţiunea a 8-a
Ridicarea şi confiscarea
    65. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare autoritatea competentă poate ridica sau confisca explozibilul, dacă există suficiente probe care să ateste că explozibilul respectiv face obiectul unei achiziţionări, utilizări sau trafic ilicit.

VI. CONFORMITATEA EXPLOZIBILILOR
Secţiunea 1
Prezumţia de conformitate
    66. Explozibilii care sînt conformi cu standardele naţionale sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi care sînt adoptate ca standarde naţionale care adoptă standardele armonizate, publicate în Monitorul Oficial şi actualizate periodic, se consideră a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate şi prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică.

Secţiunea a 2-a
Proceduri pentru evaluarea conformităţii
    67. Evaluarea conformităţii explozibililor de către producător se face ulterior uneia dintre următoarele proceduri, specificate în anexa nr. 3 din prezenta Reglementare tehnică:
    1) examinarea CE de tip (modulul B), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1 din prezenta Reglementare tehnică, la care se adaugă, la alegerea producătorului, una dintre următoarele:
    a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 2 din prezenta Reglementare tehnică;
    b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie (modulul D), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 3 din prezenta Reglementare tehnică;
    c) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului (modulul E), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 4 din prezenta Reglementare tehnică;
    d) conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului (modulul F), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 5 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs (modulul G), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 6 din prezenta Reglementare tehnică.

Secţiunea a 3-a
Declaraţia de conformitate
    68. Declaraţia de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, menţionate şi prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Reglementare tehnică, a fost demonstrată.
   69. Declaraţia de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează constant. Declaraţia de conformitate pentru explozibili se prezintă în limba de stat.
    70. În cazul în care un explozibil intră sub incidenţa mai multor Reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări tehnice. Declaraţia respectivă trebuie să conţină identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
    71. Prin întocmirea declaraţiei de conformitate producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea explozibilivului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.

Secţiunea a 4-a
Aplicarea marcajului de conformitate CE
    72. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.
    73. Marcajul de conformitate CE se aplică direct pe explozibili, astfel încît să fie vizibil, uşor de citit şi să nu poată fi şters, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii 2011. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce ţin de natura explozibilului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
    74. Marcajul CE se aplică înainte ca explozibilii să fie introduşi pe piaţă.
    75. Aplicarea pe explozibili a marcajelor care pot induce în eroare terţii în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE este interzisă.

VII. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
Secţiunea 1
Procedura aplicabilă explozibililor care prezintă un risc
    76. În cazul în care Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenție), în calitate de organ al supravegherii pieţei, operînd cu prevederile stipulate în Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare, stabileşte toate cerinţele operate în prezenta Reglementare tehnică, că marcajul de conformitate CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul, reprezentantul său autorizat ori persoana responsabilă pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibilului în cauză, fără a aduce atingere prevederilor pct. 78 din prezenta Reglementare tehnică, este obligată să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.76 modificat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    77. În cazul în care Agenția constată, că neconformitatea prevăzuta la pct. 76 din prezenta Reglementare tehnică persistă, acesta dispune toate măsurile necesare de restricţionare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului respectiv ori asigură retragerea acestuia de pe piaţă, in conformitate cu prevederile pct. 78 din prezenta Reglementare tehnică.
    78. În cazul în care Agenția constată, că explozibilii care poartă marcajul CE şi sînt utilizaţi în scopul pentru care au fost proiectaţi pot pune în pericol securitatea, acesta dispune măsuri pentru a-i retrage de pe piaţă şi pentru a interzice introducerea lor pe piaţă.
    79. Agenția informează în scris organismul recunoscut/notificat asupra măsurilor luate, precizînd motivele care au stat la baza deciziei şi în special dacă aceasta se datorează:
    1) explozibilul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia bunurilor sau a mediului; sau
    2) există deficienţe ale standardelor armonizate menţionate la capitolul VI care conferă prezumţia de conformitate.
    80. În cazul în care un explozibil care nu este conform poartă marcajul CE, Agenția dispune măsurile corespunzătoare împotriva persoanei/persoanelor care a/au aplicat marcajul şi informează în scris organismul recunoscut/notificat asupra deciziilor sale.
    81. Agentul economic se asigură, că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toţi explozibilii în cauză pe care acesta i-a pus la dispoziţie pe piaţă.
    82. Agenția informează Comisia şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor pct. 79 şi 80 din prezenta Reglementare tehnică. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica explozibilul respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent explozibilului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor luate.

Secţiunea a 2-a
Procedura de salvgardare
    83. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, organismul recunoscut/notificat informează Agenția că măsurile luate, specificate la pct. 76-78 din prezenta Reglementare tehnică, sînt justificate, Agenția întreprinde masurile necesare împotriva agentului economic.
    84. În cazul în care se constată că măsurile luate nu sînt justificate, se informează Agenția, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Agenția abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere, rechemare sau suspendare.

Secţiunea a 3-a
Neconformitatea formală
    85. Fără a aduce atingere pct. 76-82 din prezenta Reglementare tehnică, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită agentului economic vizat să înlăture neconformităţile respective în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:
    1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor pct. 73 şi 74 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE nu a fost aplicat;
    3) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită;
    4) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită corect;
    5) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    6) informaţiile menţionate la pct. 15 sau 24 din prezenta Reglementare tehnică lipsesc, sînt false ori incomplete;
    7) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la pct. 10-17 sau la pct. 21-29 din prezenta Reglementare tehnică;
    8) numărul de identificare a organismului notificat a fost aplicat cu încălcările instrucţiunii organismului notificat, sau nu a fost aplicat.
    86. În cazul în care neconformitatea menţionată la pct. 85 din prezenta Reglementare tehnică se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a explozibilului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.