HGO1325/2016
ID intern unic:  368476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1325
din  12.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția
periodică a sistemelor de încălzire din clădiri
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1439
     În temeiul art. 23 din Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297-309, art. 609), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Regulamentul privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri (se anexează).
   2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor.
 
   PRIM-MINISTRU                                                                     Pavel FILIP

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru, 
   ministrul economiei                                                                    Octavian Calmîc
   Ministrul dezvoltării regionale
   şi construcţiilor                                                                           Vasile Bîtca

   Nr. 1325. Chişinău, 12 decembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1325
din 12 decembrie 2016

REGULAMENT
privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare şi desfășurare a procesului de inspecție, periodicitatea efectuării acesteia în funcție de categoria clădirii, de tipul şi puterea nominală utilă a sistemului de încălzire şi de alte condiții, ţinînd cont de costurile de inspecție şi de valoarea economiilor de energie estimate care ar putea rezulta din inspecție.
    2. În cuprinsul prezentului Regulament, noțiunea „clădire” cuprinde categoriile de clădiri definite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor (în continuare – Legea nr. 128 din 11 iulie 2014), inclusiv instalațiile şi echipamentele tehnice aferente acestora.
    3. Inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri are ca scop determinarea performanțelor energetice ale acestora, precum şi stabilirea măsurilor ce trebuie luate în vederea reducerii consumului de energie şi a limitării emisiilor de dioxid de carbon, a gazelor şi/sau compușilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise privind protecția mediului, în conformitate cu reglementările tehnice elaborate de către organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.
    4. Prezentul Regulament stabilește procedurile și metodele de măsurare utilizate pentru inspecția periodică şi evaluarea performanței energetice a sistemelor de încălzire, pentru a furniza proprietarului clădirii recomandări destinate pentru îmbunătățirea performanței energetice a sistemului de încălzire, precum şi alte soluții.
    5. Regulamentul se aplică:
    1) sistemelor de încălzire, echipate cu cazane cu combustibil lichid, gazos sau solid, inclusiv celor pe bază de biomasă sau biogaz (în continuare – sisteme de încălzire), cu o putere nominală utilă mai mare de 20 kW și pînă la 100 kW, sistemelor de încălzire echipate cu surse de producere a energiei care funcționează cu combustibil lichid, gazos sau solid, inclusiv celor pe bază de biomasă sau biogaz, cu o putere nominală utilă de la 101 kW pînă la 3000 kW;
    2) sistemelor de încălzire specificate la pct.5 subpct. 1) al prezentului Regulament, care au fost montate și puse în funcțiune cu peste 5 ani în urmă, fapt confirmat printr-un proces-verbal de punere în funcțiune și reglare, semnat de instalator și contrasemnat de conducătorul întreprinderii licențiate pentru efectuarea unor astfel de lucrări, termen după expirarea căruia trebuie să fie efectuată prima inspecție a sistemului de încălzire. În cazul în care lipsește un astfel de proces-verbal, termenul de efectuare a primei inspecții a sistemului de încălzire se calculează de la data fabricării cazanului.
    6. În restul cazurilor, neprevăzute la pct. 5 al prezentului Regulament, inspecția periodică a sistemelor de încălzire se efectuează pe bază voluntară.
    7. Procedurile de inspecție periodică a sistemelor de încălzire din clădiri se aplică următoarelor componente:
    1) cazanelor, elementelor componente şi sistemelor de automatizare ale acestora;
    2) altor sisteme de generare a energiei termice, inclusiv celor care utilizează surse regenerabile de energie;
    3) sistemelor de preparare a apei calde menajere;
    4) rețelelor de distribuție a căldurii şi elementelor componente;
    5) corpurilor de încălzire, inclusiv elementelor de control şi reglare ale acestora;
    6) sistemelor de control şi reglare;
    7) sistemelor de stocare şi elementelor componente ale acestora.
    8. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică sistemelor de încălzire instalate în clădirile definite la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 128 din 11 iulie 2014.
    9. Procedurile prezentate în acest Regulament nu sînt prevăzute pentru efectuarea unui audit energetic complet al sistemului de încălzire.
    10. Inspecția periodică a sistemelor de încălzire nu înlocuiește verificarea tehnică la punerea în funcțiune şi verificarea tehnică periodică în scopul evaluării măsurii în care cazanul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță.
    11. Inspecția periodică a sistemelor de încălzire poate fi efectuată concomitent cu auditul energetic sau deservirea tehnică periodică de către inspectorul sistemelor de încălzire, la solicitarea proprietarului clădirii.
    12. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate semnifică:
    1) agent termic – fluid utilizat pentru acumularea, transportul şi transferul căldurii în sistemele de încălzire;
    2) cazan cu regim „totul sau nimic” – cazan care nu permite variația puterii la arzător, menținînd o ardere continuă la nivelul acestuia. Această categorie include cazanele cu viteze de ardere alternative, reglate o singură dată în momentul instalării, denumite intervale de viteză;
    3) cazan modulant – cazan care permite variația continuă (între o reglare la valoare minimă şi o reglare la valoare maximă) a puterii la arzător, menținînd o ardere continuă la nivelul acestuia;
    4) echipament energetic al clădirii – echipament complex: sistem de încălzire al clădirii şi sistem de alimentare cu apă caldă menajeră instalat în clădire;
    5) inspector al sistemelor de încălzire – persoană fizică autorizată, conform Legii nr.128 din 11 iulie 2014, să efectueze inspecția periodică a sistemelor de încălzire în modul stabilit de prezentul Regulament;
    6) inspecție periodică – activitate desfășurată la intervale de timp, conform Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 şi prezentului Regulament, în scopul creșterii performanței energetice a sistemelor de încălzire echipate cu cazane;
    7) preparare a apei calde menajere – proces de furnizare a căldurii pentru încălzirea apei reci la temperatura dorită;
    8) putere la arzător – produs obţinut din debitul de combustibil şi puterea calorică inferioară a combustibilului și randamentul procesului de ardere;
    9) sistem de alimentare cu apă caldă – echipament energetic al clădirii, conducte şi armături pentru furnizarea apei calde menajere.
II. PROCEDURA GENERALĂ DE INSPECȚIE PERIODICĂ
A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE
    13. Inspecția periodică a sistemului de încălzire se efectuează contra plată, în baza unui contract încheiat între întreprinderea care întrunește cerințele stabilite la art. 29 al Legii nr.128 din 11 iulie 2014 şi proprietarul clădirii. Inspecția periodică a sistemelor de încălzire se efectuează de către un inspector al sistemelor de încălzire, autorizat în modul stabilit la art. 30 din Legea nr.128 din 11 iulie 2014, fiind angajat la această întreprindere prin contract individual de muncă.
    14. Inspecția periodică a sistemului de încălzire se efectuează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014, standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire” și cu reglementările tehnice specifice care au în vedere:
    1) sistemul de încălzire existent, puterea termică instalată, suprafața de încălzire, datele privind caracteristicile constructive ale clădirii – structură, anvelopă, materiale, tipul de folosință a clădirii rezidențiale/nerezidențiale;
    2) determinarea performanței energetice a sistemului de încălzire, prin colectarea datelor privind diagrama de funcționare a sistemului de încălzire, modul de exploatare a sistemului de încălzire proiectat şi cel utilizat, tipul de control al sistemului de încălzire;
    3) analiza capabilității sistemului de încălzire de a satisface serviciile prevăzute în proiectul instalației, menționarea diferențelor dintre prevederile proiectului şi situația constatată, consemnarea cazurilor de nefuncționalitate;
    4) colectarea de date privind contorizarea consumului de energie termică la sursă şi la consumator, existența înregistratoarelor şi a robinetelor termostatice la corpurile de încălzire;
    5) stadiul fizic de conservare sau degradare a termoizolației cazanului şi a conductelor de distribuție a agentului termic.
    15. Metodele şi procedurile de inspecție periodică a sistemelor de încălzire se referă la:
    1) verificarea modului în care sistemul de încălzire este setat, exploatat şi întreținut în ceea ce privește performanța energetică;
    2) stabilirea performanței energetice actuale a sistemului de încălzire;
    3) oferirea recomandărilor cu privire la posibile îmbunătățiri ale performanței energetice a sistemului de încălzire, în cazul în care este necesar.
    16. Gradul de complexitate al inspecției periodice al sistemelor de încălzire se stabilește în conformitate cu unul sau mai mulți dintre următorii parametri:
    1) tipul combustibilului utilizat;
    2) puterea nominală utilă de intrare sau de ieșire a cazanului;
    3) tipul cazanului;
    4) suprafața sau volumul încălzit;
    5) tipul sistemului de distribuție a căldurii;
    6) tipul echipamentelor (corpurilor) interioare de încălzire;
    7) alte proprietăți relevante.
    17. În urma inspecției periodice a sistemelor de încălzire, rezultatele se consemnează în raportul de inspecție periodică, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014.
    18. Valorile care reprezintă performanța energetică a sistemelor de încălzire rezultate în urma inspecției periodice pot fi utilizate în calculele privind evaluarea şi certificarea performanței energetice a clădirilor.
III. PROCEDURA DE INSPECȚIE PERIODICĂ A CAZANULUI,
PARTE A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE
    19. Procedura de inspecție periodică a cazanului se efectuează în conformitate cu capitolul 5 din standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire”, cu referire la următoarele categorii de cazane:
    1) din punct de vedere al utilizării:
    a) cazane pentru încălzire;
    b) cazane pentru prepararea apei calde menajere;
    c) cazane pentru încălzire și preparare a apei calde menajere;
    2) din punct de vedere al combustibilului folosit:
    a) cazane cu combustibil gazos;
    b) cazane cu combustibil lichid;
    c) cazane cu combustibil solid.
    20. Procedura de inspecție periodică a cazanelor cuprinde prevederi referitoare la:
    1) identificarea cazanelor prin colectarea de date tehnice referitoare la caracteristicile tehnice, felul combustibilului, puterea minimă şi maximă, data fabricației, clasa cazanului, precum şi date privind emisiile de dioxid de carbon şi alte emisii poluante, felul arzătoarelor, modularea puterii arzătoarelor;
    2) colectarea de date privind: instrucțiuni de exploatare, rapoarte de inspecții anterioare, rapoarte de exploatare, facturi de combustibil, diagrame de funcționare, consum de energie, pierderi de căldură ale cazanului;
    3) analiza modului de exploatare a cazanului de către personal calificat şi/sau autorizat, cu menționarea oricărui caz de nefuncționalitate;
    4) verificarea aparatelor de măsură şi control, a senzorilor şi aparatelor indicatoare ale cazanului, precum şi a sistemului de automatizare a funcționării cazanului;
    5) estimarea performanței energetice a cazanelor în momentul inspecției;
    6) oferirea recomandărilor privind posibilitatea de creștere a performanței energetice a cazanelor.
    21. Metodele şi procedurile de inspecție periodică a cazanelor vizează:
    1) verificarea modului în care cazanul este setat, exploatat şi întreținut în ceea ce privește performanța energetică;
    2) stabilirea performanței energetice actuale a cazanului;
    3) oferirea recomandărilor cu privire la posibile îmbunătățiri ale performanței energetice a cazanului, în cazul în care este necesar.
    22. Informațiile referitoare la identificarea proprietarului clădirii (adresă, amplasare) şi a cazanului se înregistrează după cum se indică în tabelul A.2 din anexa A la standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire”. Se indică sursa informațiilor înregistrate în raport.
    23. Se identifică documentele disponibile relevante care pot fi utile în cadrul inspecției periodice: instrucțiuni de punere în funcțiune a cazanului sau a sistemului de încălzire, rapoarte de inspecție anterioare, rapoarte de întreținere, facturi de combustibil, informații referitoare la exploatare, documentația de proiectare.
    24. Datele de identificare a aparatului şi informațiile privind verificările efectuate pot fi preluate dacă cazanul are Cartea tehnică a aparatului şi inspecția periodică efectuată de către personalul tehnic de specialitate responsabil de verificarea tehnică, conform reglementării tehnice în vigoare, în perioada de valabilitate.
    25. În cazul în care proprietarul clădirii nu dispune de documentația tehnică a cazanului supus inspecției periodice, elaborarea acesteia intră în grija inspectorului sistemelor de încălzire.
    26. Datele din rapoartele periodice de mentenanță, dar nu mai vechi de un an, pot fi utilizate dacă cazanul sau sistemul de încălzire are un contract de prestări servicii de întreținere.
    27. La efectuarea inspecției periodice a cazanelor, inspectorul sistemelor de încălzire trebuie să aibă în dotare aparate și dispozitive verificate metrologic pentru măsurarea parametrilor care influențează asupra performanței energetice, capabile să măsoare temperatura gazelor de ardere, conținutul de oxigen și oxidului de carbon în acestea şi temperatura aerului în camera de ardere a cazanului.
    28. Procedurile şi metodele de inspecție periodică a cazanului sînt destinate evaluării performanței energetice reale a cazanului, făcînd comparaţie cu valorile menționate în standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire”.
    29. Starea cazanului se verifică prin inspecție vizuală:
    1) dacă există scurgeri de combustibil, de gaze de ardere (cu oglinda) sau de agent termic în încăperea în care este instalat cazanul;
    2) dacă este deteriorată izolația cazanului;
    3) dacă există funingine, zgură, cenușă sau alt tip de murdărie în arzător, camera de ardere sau pe căile convective ale cazanului;
    4) dacă există elemente care se pot constata vizual şi care afectează performanța energetică a cazanului. Se consemnează în raport toate problemele de acest gen.
    30. Se verifică dacă întreținerea cazanului a fost făcută cu regularitate şi în mod corespunzător de către personalul calificat. În acest caz se fac referiri la:
    1) instrucțiunile proiectantului sistemului de încălzire;
    2) instrucțiunile producătorului cazanului;
    3) reglementările privind întreținerea cazanelor.
    31. Se verifică funcționalitatea cazanului privind capacitatea acestuia de a satisface cerințele funcționale declarate de producător şi cele prevăzute de proiect (încălzire, preparare a apei calde menajere).
    32. Se verifică puterea termică a cazanului prevăzută de proiect pentru a depista subdimensionarea sau supradimensionarea, după caz.
    Se precizează orice avarie în funcționare şi se înregistrează orice informație relevantă din partea proprietarului şi a personalului de exploatare sau întreținere.
    33. Se verifică sistemul de automatizare al cazanului, senzorii şi elementele indicatoare şi se oferă recomandări referitoare la:
    1) locație (externă, internă etc.);
    2) funcție;
    3) setări ale sistemului de automatizare, senzorilor şi elementelor indicatoare ale cazanului care sînt relevante pentru performanța energetică.
    34. Pentru evaluarea performanțelor energetice ale cazanelor sînt necesare valori măsurate sau înregistrate de aparate şi echipamente care sînt montate pe cazan sau în sistemele de încălzire sau aparțin inspectorului sistemelor de încălzire.
    35. Se citesc înregistrările aparatelor de măsură existente şi ale contoarelor disponibile, după cum urmează:
    1) contorul de combustibil: se notează dacă același contor înregistrează consumul de combustibil utilizat şi în alte scopuri;
    2) nivelul de combustibil din rezervorul de stocare;
    3) înregistratoare-timp de funcționare;
    4) termometre;
    5) manometre;
    6) apometre ce contorizează consumul de apă rece;
    7) apometre ce contorizează consumul de apă caldă menajeră;
    8) numărătoare de cicluri de funcționare;
    9) contoare de energie termică;
    10) orice aparate auxiliare de măsurare a energiei;
    11) orice aparate care indică valori ale parametrilor funcționali ai cazanului.
    36. În lipsa unui contor de combustibil, pentru a se putea urmări consumul de combustibil, inspectorul sistemelor de încălzire utilizează aparate de măsură suplimentare, verificate metrologic, aflate în dotarea sa sau recomandă instalarea unui aparat simplu (înregistrator-timp de funcționare).
    37. Evaluarea performanței funcționale reale a cazanului şi setările corecte ale acestuia includ verificarea:
    1) puterii termice a cazanului;
    2) consumului de combustibil;
    3) setărilor de bază ale cazanului şi a randamentului de ardere;
    4) pierderilor de căldură ale cazanului (pierderi prin suprafețe exterioare, pierderi în perioadele de pauză, pierderi prin evacuarea gazelor de ardere);
    5) eficienței sezoniere a cazanului;
    6) setărilor sistemului de automatizare;
    7) dimensionării cazanului în raport cu necesarul total de căldură.
    38. Elementele care urmează a fi inspectate şi metodologiile privind analiza gazelor de ardere şi inspecția setărilor de bază ale cazanului se specifică în documentele normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    39. În urma inspecției cazanului, se întocmeşte un raport de inspecție periodică însoțit de recomandări.
IV. PROCEDURA DE INSPECȚIE PERIODICĂ
A SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE
    40. Înainte de inspecția periodică a sistemului de încălzire se identifică gradul de complexitate al inspecției și personalul responsabil de exploatarea şi întreținerea sistemului de încălzire.
    41. Procedura de inspecție periodică a sistemului de încălzire se efectuează în conformitate cu capitolul 6 din standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire” și precizează următoarele:
    1) suprafața încălzită;
    2) sistemul de generare a energiei;
    3) anul de construcție al clădirii;
    4) tipul clădirii (rezidențială/nerezidențială).
    42. Pentru efectuarea inspecției periodice a sistemului de încălzire, se identifică şi se colectează informațiile necesare şi documentele disponibile relevante, în funcție de clasa de inspecție:
    1) planurile clădirii;
    2) volumul încălzit;
    3) datele privind utilizarea actuală a clădirii;
    4) documentația de proiectare;
    5) schemele de principiu;
    6) fișele tehnice;
    7) instrucțiunile de punere în funcțiune a sistemului de încălzire sau a elementelor componente;
    8) operațiunile de întreținere;
    9) rapoartele de inspecție anterioare;
    10) actul de cercetare tehnică a canalelor de ventilare și a coșurilor de fum emis în conformitate cu legislația în vigoare;
    11) rapoartele de întreținere;
    12) facturile de combustibil;
    13) informațiile referitoare la exploatare;
    14) calculul energetic.
    43. Documentația şi informațiile trebuie să permită identificarea:
    1) destinației şi utilizării actuale a clădirii;
    2) destinației şi utilizării actuale a sistemului de încălzire;
    3) tipului sistemului de încălzire;
    4) sursei de alimentare cu căldură a sistemului de încălzire;
    5) locației componentelor principale ale sistemului de încălzire;
    6) echipamentelor şi armăturilor pentru echilibrare hidraulică;
    7) tipului sistemului de automatizare şi a setărilor acestuia;
    8) diagramei de funcționare a sistemului de încălzire;
    9) uzurii fizice a elementelor sistemului de încălzire;
    10) oricărui sistem atașat sistemului de încălzire şi a cerințelor acestora.
    44. În cazul în care nu este disponibilă o documentație satisfăcătoare sau un minim de informații cu privire la sistemul de încălzire, o astfel de documentație se întocmeşte în urma inspecției periodice de către inspectorul sistemelor de încălzire.
    45. Prin inspecția periodică se verifică corespunderea dintre documentația existentă şi echipamentele instalate, iar orice diferență se specifică în raportul de inspecție periodică, cu rectificarea documentației respective.
    46. Verificarea funcționalității sistemului de încălzire se face prin verificarea capacității acestuia de furnizare a necesarului de energie termică pentru încălzirea clădirii şi funcționarea sistemului în raport cu datele de proiectare. Abaterile de la funcționarea normală se precizează în raportul de inspecție periodică.
    47. Se verifică dacă întreținerea sistemului de încălzire a fost făcută cu regularitate şi în mod corespunzător de un personal calificat, cu referire la:
    1) instrucțiunile proiectantului sistemului;
    2) instrucțiunile producătorului aparatelor şi componentelor sistemului;
    3) calitatea agentului termic.
    48. Se verifică sistemul de automatizare al sistemului de încălzire şi se oferă recomandări referitoare la:
    1) locație (externă, internă etc.);
    2) funcție;
    3) setări ale sistemului de automatizare, senzorilor şi indicatorilor sistemului de încălzire, care sînt relevante pentru performanța energetică.
    49. Se verifică locul de amplasare a unor astfel de senzori pentru a evita posibile interacțiuni negative cu mediul înconjurător, mobilierul, sursele de energie termică şi subsistemele de distribuție a energiei termice.
    50. Consumul de combustibil pentru generarea energiei termice se evaluează în conformitate cu documentele normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor. Consumul de combustibil şi de energii auxiliare se determină separat.
    51. Consumul de combustibil pentru generarea energiei termice se compară cu următoarele valori de referință:
    1) consumul de combustibil estimat al sistemului de încălzire (valorile energetice declarate, dacă sînt disponibile, dacă nu, consumul evaluat pe baza puterii şi randamentului cazanului şi a puterii calorice inferioare a combustibilului);
    2) valorile de referință specificate în documentele normative naționale.
    52. Recomandările privind consumul de combustibil pentru generarea energiei termice trebuie să cuprindă o comparație între consumul real de combustibil pentru generarea de energie termică şi valorile de referință.
    53. În cazul în care consumul de combustibil pentru generarea energiei termice înregistrează abateri semnificative de la valorile de referință estimate, se investighează posibilele cauze şi se recomandă un audit energetic. Posibilele cauze ale unor abateri semnificative de la valorile de referință se specifică în documentele normative naționale elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    54. Procedura de colectare şi înregistrare a informațiilor referitoare la sistemul de încălzire se specifică în documentele normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    55. Se verifică sistemul de încălzire şi se oferă recomandări referitoare la:
    1) tipul corpurilor de încălzire şi corespunderea acestora cu tipul şi destinația încăperii (pentru stratificarea termică în încăperi cu înălțimea plafonului mare se consultă documentele normative corespunzătoare);
    2) dimensionarea corpurilor de încălzire;
    3) amplasarea corpurilor de încălzire;
    4) izolațiile şi obstacolele din jurul corpurilor de încălzire;
    5) cerințele de energie auxiliară;
    6) cerințele de întreținere, dacă sînt aplicabile pentru respectivele tipuri de corpuri de încălzire;
    7) tipul de racordare hidraulică a corpurilor de încălzire la rețeaua de distribuție;
    8) tipul echipamentelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică.
    56. Informațiile referitoare la reglarea sistemului de încălzire se colectează şi se înregistrează conform prevederilor documentelor normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    57. La efectuarea controlului sistemului de încălzire se verifică şi se oferă recomandări referitoare la:
    1) tipul reglajului sistemului de încălzire, capacitatea acestuia de a menține temperatura interioară şi emisia de căldură în conformitate cu pierderile de căldură ale încăperilor;
    2) modul de setare a temperaturii zonale şi de control în funcție de gradul de ocupare a încăperii şi de aporturile gratuite de căldură;
    3) tipul şi locația elementelor de reglaj şi control, senzorilor şi indicatorilor;
    4) setările elementelor de reglaj şi control.
    58. Procedurile de inspecție periodică şi recomandările privind creșterea eficienței sistemului de reglare şi control se specifică în documentele normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    59. Informațiile referitoare la sistemul de distribuție a căldurii, la procedurile de inspecție şi la recomandări se colectează şi se înregistrează conform prevederilor documentelor normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    60. Se verifică sistemul de distribuție a căldurii şi se oferă recomandări referitoare la:
    1) tipul rețelei de distribuție a căldurii din punctul de vedere al agentului termic, al numărului de circuite, al modului de racordare la sursa de căldură (directă/indirectă);
    2) tipul de reglare a presiunii diferențiale din rețeaua de distribuție a căldurii în timpul funcționării normale a sistemului;
    3) tipul de echilibrare hidraulică a circuitelor de distribuție a căldurii;
    4) temperatura agentului termic în circuitele de distribuție a căldurii;
    5) dimensionarea şi setările pompelor de circulație;
    6) compatibilitatea circuitelor de distribuție a căldurii cu tipul de cazan şi cu consumatorii;
    7) izolația termică a conductelor şi a elementelor componente;
    8) tipul sistemului de asigurare a instalației (vas de expansiune: deschis/închis);
    9) pierderile de agent termic;
    10) calitatea agentului termic.
    61. Informațiile referitoare la sistemul de generare a energiei termice și cele necesare inspecției periodice a cazanelor care alimentează sistemul de încălzire se colectează şi se înregistrează conform prevederilor documentelor normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    62. Pentru fiecare cazan care alimentează sistemul de încălzire, inspecția privind setările corecte şi performanța reală a cazanului include:
    1) verificarea puterii termice a cazanului;
    2) verificarea setărilor de bază ale cazanului şi a randamentului cuplului arzător-cazan la o sarcină de 100 %, 70% și 30 % a cazanului;
    3) verificarea pierderilor de căldură ale cazanului;
    4) verificarea eficienței sezoniere a cazanului;
    5) verificarea setărilor sistemului de automatizare, inclusiv timpii de funcționare şi efectul de inerție termică.
    63. Se verifică şi se indică recomandări referitoare la dimensionarea, izolarea termică şi controlul temperaturii apei calde din rezervoarele de stocare.
    64. Se verifică şi se indică recomandări referitoare la dimensionarea, izolarea termică şi performanța schimbătoarelor de căldură ale sistemului de încălzire.
    65. Se verifică şi se indică recomandări referitoare la dimensionarea, izolarea termică, performanţa, controlul temperaturii şi setările altor sisteme de generare, conectate la sistemul de încălzire, inclusiv al celor care utilizează surse regenerabile de energie.
    66. Dacă există mai multe generatoare de căldură (inclusiv generatoare ce nu utilizează arderea de combustibil), se identifică şi se fac recomandări referitoare la:
    1) metoda de distribuire a sarcinii termice totale a sistemului de încălzire între cazanele disponibile şi alte generatoare de căldură, incluzînd împărțirea sarcinii şi modul de optimizare, timpul de funcționare, conexiunea hidraulică;
    2) metoda de echilibrare hidraulică a generatoarelor;
    3) metoda de izolare hidraulică a generatoarelor aflate în regim de așteptare, a sistemului de încălzire;
    4) setările elementelor de control ale sistemului de generare.
    67. Puterea instalată a subsistemului de generare se compară cu puterea termică reală cerută de sistemul de încălzire şi de alte sisteme paralele alimentate, precum și de sistemul de preparare a apei calde menajere. Verificarea dimensionării cazanului (sau subsistemului de generare) se face în conformitate cu documentele normative corespunzătoare.
    68. Orice inspecție periodică prin care se constată că supra/ subdimensionarea cazanului afectează eficiența sistemului de încălzire trebuie să precizeze următoarele date:
    1) tipul cazanului, luînd în calcul capacitatea termică, pierderile în regim de așteptare, efectul puterii reale asupra eficienței;
    2) tipul de funcționare automată a arzătorului („totul sau nimic”, în trepte sau modulant), precizîndu-se plaja de reglaj (în special puterea minimă);
    3) modul de control şi setările (sincronizarea cu aprinderea cazanului, oprirea arzătorului noaptea, timpul de funcționare în conformitate cu temperatura exterioară);
    4) parametrii de control ai sistemului de generare şi circuitele hidraulice.
    69. Informațiile referitoare la sistemul de preparare a apei calde menajere se colectează şi se înregistrează conform prevederilor documentelor normative elaborate și aprobate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor.
    70. Se verifică sistemul de preparare a apei calde menajere şi se precizează recomandările referitoare la:
    1) structura sistemului de preparare a apei calde menajere;
    2) consumul real de apă caldă menajeră comparat cu cel estimat în faza de proiectare;
    3) izolarea termică a conductelor de apă caldă menajeră;
    4) timpul de funcționare, setările şi controlul sistemului de preparare a apei calde menajere;
    5) tipul şi dimensiunea generatorului de căldură utilizat pentru prepararea apei calde menajere;
    6) dimensiunea, izolarea termică şi controlul temperaturii rezervorului de stocare;
    7) dimensiunea, performanța, izolarea termică şi controlul temperaturii schimbătorului de căldură;
    8) cerințele de energie auxiliară (pompa de circulație).
    71. Forma, conținutul, modul de întocmire a raportului privind inspecția periodică a sistemului de încălzire, însoțit de recomandări, se elaborează în conformitate cu capitolul V al prezentului Regulament și cu prevederile din standardul SM SR EN 15378 „Instalații de încălzire în clădiri. Inspecția cazanelor şi a instalațiilor de încălzire”.
V. RAPORTUL DE INSPECȚIE PERIODICĂ A SISTEMULUI
DE ÎNCĂLZIRE
    72. Raportul de inspecție periodică a sistemului de încălzire se întocmește conform prevederilor pct. 85 din prezentul Regulament, pentru a fi transmis proprietarului de clădire responsabil de exploatarea şi mentenanța cazanului și a sistemului de încălzire.
    73. Raportul de inspecție periodică a sistemului de încălzire cuprinde prevederile specificate la art. 24 alin. (2) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014.
    74. Suplimentar le cele menționate la pct. 73 al prezentului Regulament, raportul trebuie să includă:
    1) identificarea cazanului, echipamentelor sau a sistemului de încălzire;
    2) identificarea gradului de complexitate al inspecției periodice;
    3) descrierea oricărei activități (de ajustare, de setare) care a fost efectuată în timpul inspecției periodice;
    4) valorile înregistrate şi/sau măsurate;
    5) sursa datelor înregistrate;
    6) valorile de referință;
    7) recomandările;
    8) calculele.
    În cadrul raportului de inspecție periodică a sistemului de încălzire, trebuie indicate valorile de referință comparativ cu valorile efective corespunzătoare.
    75. Raportul de inspecție periodică a sistemului de încălzire este însoțit de următoarele documente:
    1) fișe de inspecție periodică ale echipamentelor sau ale subsistemelor din instalația de încălzire, stabilite prin documentele normative elaborate de către organul central de specialitate în domeniul construcțiilor;
    2) lista cu documentele informative utilizate;
    3) informații privind calitatea întreținerii şi exploatării;
    4) informații privind avariile sau defecțiunile;
    5) lista aparatelor de măsură utilizate şi clasa de precizie.
    76. Orice recomandare cu privire la performanța energetică a cazanului trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele stabilite şi legată de elementele de inspecție cerute de raport. Recomandările trebuie să se bazeze pe:
    1) rezultatele inspecției periodice;
    2) comparația dintre valorile reale înregistrate şi cele de referință corespunzătoare;
    3) oferta pieței privind componentele şi echipamentele performante.
    77. Recomandările trebuie să respecte următoarele aspecte:
    1) cerințele legale aplicabile;
    2) informațiile şi instrucțiunile producătorului;
    3) valorile medii pentru cazane similare ca tipologie, prezentate în anexe sau tabele (aceste valori de referință sînt menite să sprijine identificarea unor posibile probleme ale cazanului);
    4) specificațiile tehnice;
    5) cele mai bune valori care pot fi obținute cu tehnologiile disponibile.
    78. Recomandările trebuie:
    1) să țină cont de eficiența economică şi fezabilitatea acțiunilor recomandate;
    2) să cuprindă/să sugereze acțiuni imediate, înlocuiri şi alte acțiuni ce urmează a fi realizate în eventualitatea unor lucrări importante de renovare sau de înlocuire din cauza îmbătrînirii sau deteriorării componentelor;
    3) să ia în considerare interdependențele dintre acțiunile sugerate;
    4) să indice opțiuni disponibile de utilizare a energiilor regenerabile pe baza unui cost optim al investiției;
    5) să includă sugestii referitoare la faptul că întreținerea regulată efectuată de un personal calificat este esențială pentru o bună performanță energetică a cazanului.
    79. Recomandările privind sistemul de încălzire trebuie redactate în conformitate cu cerințele stabilite şi criteriile specifice legate de elementele de inspecție cerute de clasa de inspecție. Recomandările făcute au drept temei rezultatele inspecției periodice şi includ:
    1) sistemul inițial proiectat;
    2) modificările apărute în utilizarea, structura şi/sau proprietățile clădirii şi ale sistemului de încălzire;
    3) disponibilitatea de înlocuire a unor componente ale sistemului cu unele mai performante;
    4) comparația dintre proprietățile actuale înregistrate, starea, valorile şi referințele corespunzătoare.
    80. Recomandările trebuie făcute în conformitate cu următoarele criterii:
    1) cerințele legale de aplicabilitate;
    2) valorile medii pentru cazane similare sau sisteme de încălzire (aceste valori de referință sînt menite să sprijine identificarea unor posibile probleme ale cazanului sau ale sistemului de încălzire);
    3) specificațiile tehnice.
    81. Recomandările trebuie:
    1) să țină cont de eficiența economică şi fezabilitatea acțiunilor recomandate;
    2) să cuprindă acțiuni imediate, înlocuiri sau alte acțiuni ce urmează a fi realizate în cazul unor lucrări importante de reabilitare sau de modernizare din cauza îmbătrînirii sau deteriorării componentelor;
    3) să ia în considerare interacțiunile dintre acțiunile sugerate;
    4) să indice opțiuni disponibile de utilizare a energiilor regenerabile.
    82. Rapoartele de inspecție periodică a sistemelor de încălzire se întocmesc prin utilizarea softului specializat, conform art. 24 alin. (3) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014.
    83. După întocmirea raportului de inspecție periodică a sistemelor de încălzire în format electronic, conform pct. 82 din prezentul Regulament, inspectorul sistemelor de încălzire îl înscrie în registrul electronic specificat la art. 27 alin. (1) lit. i) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014, efectuînd înregistrarea și validarea acestuia.
    84. Autoritatea publică în domeniul eficienței energetice sau instituția delegată atribuie raportului de inspecție periodică a sistemelor de încălzire un număr de înregistrare și îl transmite întreprinderii care a efectuat inspecția periodică prin inspectorul său.
    85. După înregistrarea raportului de inspecție periodică a sistemelor de încălzire, acesta se întocmește pe suport de hîrtie de către întreprindere, în 3 exemplare, fiind semnat de inspectorul sistemelor de încălzire care a efectuat inspecția periodică, contrasemnat de conducătorul întreprinderii autorizate şi distribuit în felul următor: un exemplar al raportului este înmînat de către inspectorul sistemelor de încălzire proprietarului clădirii, în termen de 10 zile de la data întocmirii acestuia; un exemplar al raportului este transmis de către inspectorul sistemelor de încălzire autorității publice în domeniul eficienței energetice sau instituției delegate, iar un exemplar al raportului se păstrează la inspectorul sistemelor de încălzire.
    86. Autoritatea publică în domeniul eficienței energetice sau instituția delegată păstrează exemplarul electronic și cel pe suport de hîrtie al raportului privind inspecția pînă la următoarea inspecție, dar nu mai mult de 10 ani.
    87. În cazul în care proprietarul clădirii a pierdut exemplarul raportului de inspecție periodică a sistemului de încălzire, acesta depune o cerere privind eliberarea unui duplicat autorității publice în domeniul eficienței energetice sau instituției delegate de aceasta. Duplicatul se întocmește prin efectuarea unei copii a originalului exemplarului raportului de inspecție periodică a sistemului de încălzire, pe care se aplică mențiunea „Duplicat” și semnătura. Duplicatul se eliberează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    88. În baza raportului de inspecție periodică a sistemelor de încălzire, autoritatea publică în domeniul eficienței energetice sau instituția delegată stabileşte un grafic de efectuare a următoarei inspecții a sistemelor de încălzire, conform tabelului din anexa prezentului Regulament, înștiințînd proprietarul clădirii în scris cu 30 de zile înainte, privind necesitatea efectuării următoarei inspecții a sistemelor de încălzire.
VI. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE
PROPRIETARULUI CLĂDIRII
    89. Proprietarul clădirii este obligat să respecte prevederile art. 36 din Legea nr.128 din 11 iulie 2014 în ceea ce privește inspecția periodică a sistemelor de încălzire.
    90. Proprietarul clădirii în care este amplasat sistemul de încălzire este responsabil de inspecția periodică a acestuia și de încălcările stipulate la art. 39 din Legea nr.128 din 11 iulie 2014 în ceea ce privește inspecția periodică a sistemelor de încălzire.
    91. Proprietarul clădirii solicită, în termenul stabilit de prezentul Regulament, efectuarea inspecției periodice a sistemelor de încălzire de către un inspector al sistemelor de încălzire autorizat.
    92. Proprietarul clădirii are următoarele obligații:
    1) păstrarea raportului de inspecție periodică pînă la următoarea inspecție periodică planificată;
    2) transmiterea, în timpul înstrăinării clădirii, a raportului privind ultima inspectare noului proprietar al clădirii;
    3) transmiterea, în cazul închirierii clădirii, a copiei autorizate a ultimului raport de inspecție chiriașului.
VII. FRECVENŢA INSPECȚIEI PERIODICE
A SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE ECHIPATE CU CAZANE
    93. Frecvenţa efectuării inspectării periodice a sistemelor de încălzire este stabilită în tabelul din anexa la prezentul Regulament, avînd în vedere puterea nominală utilă, tipul de combustibil ars și categoria clădirii.
    94. În cazul în care sistemul de încălzire nu a fost utilizat o perioadă mai mare de un an, controlul periodic al sistemului de încălzire se efectuează concomitent cu controlul periodic al cazanului, în conformitate cu capitolul III din prezentul Regulament.
    95. La efectuarea deservirii tehnice sau controlului periodic al sistemului de încălzire de către un instalator al întreprinderii licențiate pentru efectuarea unor astfel de lucrări nu se emite procesul-verbal de punere în funcțiune și reglare proprietarului clădirii, dacă sistemul de încălzire nu întruneşte condiţiile specificate în pct. 5 subpct. 2) din prezentul Regulament.
    96. Inspecția periodică a sistemului de încălzire se efectuează doar dacă acesta îndeplinește cerințele de securitate şi sănătate stabilite în legislația națională în vigoare.
    97. Cerințele de pregătire a sistemului de încălzire pentru inspecția periodică trebuie transmise de către inspectorul sistemelor de încălzire, în formă scrisă, proprietarului clădirii cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data inspectării.
    98. În exercitarea profesiei, inspectorul sistemului de încălzire trebuie să fie imparțial şi să nu efectueze inspecția periodică a sistemelor de încălzire în clădirile aflate în proprietatea sau gestiunea sa, precum şi în clădirile aflate în proprietatea sau gestiunea angajatorului său, respectînd prevederile art. 32 alin. (4) din Legea nr.128 din 11 iulie 2014.
    99. Autoritățile, instituțiile și organizațiile care dețin informații ce cad sub incidența prevederilor Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 și a prezentului Regulament, în special cele cu privire la numărul și localizarea sistemelor de încălzire, oferă datele respective, la solicitare, organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor și autorității publice în domeniul eficienței energetice.

    anexa