OMFC155/2016
ID intern unic:  368530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 155
din  15.12.2016
cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2142
    În vederea realizării prevederilor Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61, cu modificările şi completările ulterioare),
ORDON:
    1. În anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului pentru standarde de evidență contabilă în sectorul public” (Monitorul Oficial, 2015, nr.361-369, art.2696) se operează următoarele modificări.
    1.1. Punctul 5 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Consiliul este alcătuit din nouă membri (inclusiv președintele și vicepreședintele Consiliului).”
    1.2. În punctul 6, liniuța doi, sintagma „sectorul public” se substituie prin „domeniul economico-financiar”.
    1.3. Punctul 8 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Consiliul este condus de preşedintele Consiliului (în continuare – preşedinte). Preşedinte este viceministrul finanțelor.”
    1.4. Punctul 10 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului este șeful Direcției generale Trezoreria de Stat.”
    1.5. Punctul 11 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „Consiliul dispune de un secretar, care organizează ședințele Consiliului și asigură pregătirea materialelor pentru ședințele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale ședințelor, execută dispozițiile președintelui/vicepreședintelui Consiliului, elaborează rapoarte și informații în limitele competenței sale.”
    2. Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 se modifică și va avea următorul cuprins:
         
  „Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 202 din 17 decembrie 2015
 
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului pentru standarde de evidență contabilă în sectorul public
    CICIBABA Iuri              –  viceministru al finanțelor, președinte
                                              al Consiliului
    VORONIN Angela        –  șef al Direcției generale Trezoreria de Stat,
                                               Ministerul Finanţelor, vicepreședinte al Consiliului
    ZAHARCU Lilia             –  şef al Secției metodologia evidenței contabile în
                                               sistemul bugetar din cadrul Direcției metodologie,
                                               Direcția generală Trezoreria de Stat, Ministerul
                                                Finanţelor, secretar al Consiliului
    ANDRUȘCA Tamara      –  membrul Plenului Curții de Conturi
    PLĂCINTĂ   Svetlana     –  şef al Direcţiei metodologie, Direcția generală
                                                Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor
    RAILEAN Tatiana            – consultant principal al Secției metodologia
                                                evidenței contabile în sistemul bugetar din cadrul
                                                Direcției metodologie, Direcția generală Trezoreria
                                                de Stat, Ministerul Finanţelor
    SLOVA Nadejda             –  şef al Direcţiei rapoarte, Direcția generală Trezoreria
                                                de Stat, Ministerul Finanțelor
    SÎLI Victoria                    –  şef al Serviciului rapoarte ale bugetului public
                                                național din cadrul Direcției rapoarte, Direcția
                                                generală Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor
    SECU Viorica                   – șef adjunct, contabil-șef, Trezoreria Teritorială
                                                Chișinău – bugetul de stat, Ministerul Finanţelor.”
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   MINISTRUL FINANŢELOR                                    Octavian ARMAŞU

   Nr. 155. Chişinău, 15 decembrie 2016.