OMFC165/2016
ID intern unic:  368537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 165
din  30.12.2016
cu  privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice
privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului
public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor
nr.215 din 28 decembrie 2015
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 61     Data intrarii in vigoare : 20.01.2017
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. Pe tot parcursul textului sintagma „Anexa I-8” se substituie cu sintagma „Anexa I-9”.
    2. Pe tot parcursul textului sintagma ”Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice” se substituie cu sintagma ”Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice”.
    3. Pe tot parcursul textului după sintagma „autoritățile/instituțiile publice la autogestiune” se completează cu „și alte entități nonbugetare”, cu declinarea la cazul respectiv.
    4. Pe tot parcursul textului și anexei, denumirea formei FE-001/1 „Cererea de deservire a autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune” se substituie cu „Cererea de deservire a autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune și altor entități nonbugetare”.
    5. Pe tot parcursul textului, denumirea formei FI-020 “Borderoul de retragere a numerarului din contul bugetelor locale persoanelor fizice aferente plăţilor achitate în plus sau incorect” se substituie cu “Borderoul de retragere din contul bugetului a  mijloacelor bănești în numerar aferente restituirii persoanelor fizice a plăţilor achitate în plus sau incorect” cu declinarea la cazul respectiv.
    6. Pe tot parcursul textului, denumirea formei FI-021 „Certificatul de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului local aferente plăţilor achitate în plus sau incorect” se substituie cu „ Certificatul de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului aferente plăţilor achitate în plus sau incorect” cu declinarea la cazul respectiv.
    7. După punctul 1.4.3 se completează cu punctul 1.4.4 în următoarea redacție:
    „1.4.4 Pentru deservirea la distanță autoritățile/instituțiile bugetare, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și alte entități nonbugetare, conform Ordinului ministrului finanțelor nr.122 din 12 august 2015, încheie cu trezoreriile teritoriale contracte privind utilizarea serviciului electronic de prezentare a documentelor de plată electronice spre executare prin intermediul modulului „Instituţia – Trezoreria”.
    8. Numerotarea punctului 3.4.1. ”Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili administrate de către Serviciul Fiscal de Stat” se modifică în “3.5”, cu modificarea respectivă a tuturor punctelor ulterioare pînă la sfîrșitul capitolului III.
    9.  Punctul 3.4.1.1 se expune în următoarea redacție:
    ”3.5.1 Pentru operaţiunile de trecere/restituire, notele de transfer/ordinele de plată se expediază de către Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale la Direcția generală Trezoreria de Stat și trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în format electronic, însoţite de Borderou, confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite. Direcția generală Trezoreria de Stat și trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor înscriu documentele de plată în SIMF, verifică corectitudinea întocmirii și execută documentele respective.”
    10. Punctul 3.4.1.3 se exclude.
    11. În punctul 3.4.4, alineatul  doi se expune în următoarea redacție:
    “Restituirea mijloacelor bănești în numerar se efectuează în baza Certificatului de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului aferente plăţilor achitate în plus sau incorect (Forma FI-021), prezentat Direcției generale Trezoreria de Stat și trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor în format electronic, însoţit de borderou, confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite.”
    12. Punctul 4.2.5.1 se completează la sfirșit cu un alineat, după cum urmează:
    „Delegația de retragere a numerarului este valabilă 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia.”
    13.  Punctul  4.2.6.5 se modifică în următoarea redacție:
    “4.2.6.5 Direcţia generală Trezoreria de Stat, după executarea ordinelor de plată, anexează un exemplar al ordinului de plată la extrasul trezoreriei (Forma FD-033), un exemplar al ordinului de plată împreună cu documentele justificative se păstrează în dosarul Secției evidența plăților din cadrul Direcției operaționale și un exemplar al ordinului de plată îl transmite Direcţiei juridice.”
    14.  Punctul 4.3.3 se modifică în următoarea redacție:
    ”4.3.3 Mijloacele intrate temporar în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare includ:
    a) “Garanţia pentru ofertă”;
    b) “Garanţia de participare la privatizarea patrimoniului public”.”
    c) “Alte mijloace temporar intrate în posesia instituţiilor”.
    15.  După punctul 4.3.5 se completează cu un punct nou în următoarea redacție:
    “4.3.51  Mijloacele primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune și alte entități nonbugetare se acumulează în contul bancar 2264TT1002, unde TT – codul trezoreriei teritoriale în care se deservesc.”
    16.  După punctul 4.3.16 se completează cu punctele 4.3.161 și 4.3.162 în următoarea redacție:
    ”4.3.161 Evidența încăsărilor și plăților efectuate, inclusiv executarea documentelor executorii de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și alte entități non-bugetare se ține conform codului contului contabil 518430 ”Mijloace extrabugetare.”
    4.3.162 Documentele executorii, eliberate în baza hotărârilor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti, ce ţin de încasarea/restituirea mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public naţional şi din contul autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și altor entități non-bugetare, precum şi încheierile executorului judecătoresc privind încasarea cheltuielilor de executare se execută în conformitate cu prevederile Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.”
    17.  Punctul 5.2. Documentele, rapoartele și formele de ieșire utilizate în procesul executării de casă a bugetelor componente ale bugetului public național se modifică după cum urmează:
    17.1 Conținutul pozițiilor 59, 68 și 69 se modifică după cum urmează:
 
59.

Certificatul de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului aferente plăţilor achitate în plus sau incorect

Restituirea mijloacelor băneşti în numerar persoanelor fizice din contul bugetelor componenete ale bugetului public național efectuată de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Forma FI-021

68.

Extras din contul mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia autorităţilor/instituţiilor

Informaţie analitică pentru evidenţa încasărilor/plăților mijloacelor extrabugetare de autorităţile/instituţiile bugetare, precum şi a mijloacelor temporar intrate în posesia acestora

Forma FP-004

69.

Extras în valută din contul mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia autorităților/instituţiilor

Informaţie analitică pentru evidenţa încasărilor/plăților mijloacelor extrabugetare de autorităţile/instituţiile bugetare, precum şi a mijloacelor temporar intrate în posesia acestora la conturile valutare

Forma FP-004/1


    17.2 După nr.19 se completează cu două poziții după cum urmează:
20.

Borderoul documentelor de plată prezentate trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor

Se perfectează și se transmite la trezoreria teritorială de către autoritatea/instituția bugetară,  autorităţile/instituţiile publice la autogestiune și alte entități non-bugetare în cazul prezentării documentelor de plată pe suport de hîrtie, unde se indică numărul documentului, codul IBAN, suma și se semnează de către conducătorul autorității/instituției bugetare,  autorităţii/instituţiei publice la autogestiune sau a  entității și contabilul șef.

Forma FD – 009/1

21.

Borderoul documentelor de plată remise autorității/instituției bugetare

Se perfectează de către trezoreria teritorialăși se remite autorității/instituției bugetare în cazul cînd documentele de plată prezentate pe suport de hîrtie nu sunt acceptate spre plată din careva motive sau în legătură cu nefinanțarea integrală a documentelor de plată la sfîrșit de an bugetar.

Forma FD – 009/2


    18.  Anexa I-8 „Structura conturilor trezoreriale” se exclude.
    19.  După Forma FD – 009 ”Borderoul documentelor de plată” se completează cu Forma FD – 009/1 ”Borderoul documentelor de plată prezentate trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor” și Forma FD – 009/2 ”Borderoul documentelor de plată remise autorității/instituției bugetare” conform anexei la prezentul ordin.
    20.  Se modifică, conform anexei la prezentul ordin, următoarele forme:
    - Forma FD – 003 “Ordin incaso”;
    - Forma FD – 004 “Notă de transfer”;
    - Forma FD – 006 “Delegație de retragere a numerarului” ;
    - Forma FD – 035 “Extras din cont curent”;
    - Forma FD – 037 “Fișa executării contului curent”;
    - Forma FP – 004 “Extras din contul mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia autorităţilor/instituţiilor”;
    - Forma FP - 004/1 “Extras în valută din contul mijloacelor extrabugetare şi mijloacelor temporar intrate în posesia autorităților/instituţiilor”;
    - Forma FI - 006  “Registrul veniturilor bugetului de stat/ bugetului asigurărilor sociale de stat/fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală/ bugetelor locale”;
    - Forma FI - 020 “Borderoul de retragere din contul bugetului a  mijloacelor bănești în numerar aferente restituirii persoanelor fizice a plăţilor achitate în plus sau incorect”;
    - Forma FI - 021 “Certificatul de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar din contul bugetului aferente plăţilor achitate în plus sau incorect”.
    21. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                       Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 165. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    forma FD-009/1

    forma FD-009/2

    forma FD-003

    forma FD-004

    forma FD-006

    forma FD-035

    forma FD-037

    forma FP-004

    forma FP-004/1

    forma FI-006

    forma FI-020

    forma FI-021