OMFC8/2017
ID intern unic:  368539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 8
din  12.01.2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra
utilizării maşinilor de casă şi control
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 63
    În scopul asigurării executării prevederilor art.XVIII alin.(2) lit.a) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472 – 477, art.947),
ORDON:
    Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi executare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 98 – 101, art. 682), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul Regulamentului, sintagma „organul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „subdiviziunea SFS” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel.
    2. La pct. 1 sintagma „Organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat (SFS)”.
    3. La pct. 3 sintagma „sigiliul organului fiscal (sigiliul fiscal)” se substituie cu sintagma „sigiliul fiscal”.
    4. Pct. 7 va avea următorul cuprins:
    „Contribuabilul deschide pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, Registrul maşinii de casă şi control (RMCC).
    Registrul MCC se autentifică la subdiviziunea SFS, de regulă, numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC.
    În Registrul MCC se înregistrează în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.
    Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
    Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).”
    5. La pct. 9 şi 10 sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    6. La pct. 14 textul „Organele fiscale teritoriale sau, după caz, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,” se substituie cu textul „Subdiviziunile SFS”.
    7. La pct. 17 sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „SFS”.
    8. Punctul 18 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/ reședință.”
    9. La pct. 19 textul „cu aplicarea ştampilei rotunde” se exclude.
    10. Regulamentul se completează cu pct. 191 cu următorul cuprins:
    „191. Modelul cererii de înregistrare/ radiere din evidenţă a MCC, care vor fi utilizate de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, se stabileşte de către Ministerul Finanţelor.”.
    11. La pct. 25 după cuvîntul „reînregistrarea” se introduce cuvîntul „, lichidarea”.
    12. La pct. 41 textul „Organele fiscale teritoriale sau, după caz, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,” de substituit cu sintagma „Subdiviziunile SFS”.
    13. La pct. 44 sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    14. La pct. 46 sintagma „cu aplicarea ştampilei rotunde umede” se exclude.
    15. La pct. 52 după cuvîntul „reînregistrarea” se introduce cuvîntul „, lichidarea”.
    16. La pct. 57 textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerului Finanţelor” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    17. La pct. 62 din sintagma „sigiliile (sigiliul) organului fiscal” se exclude cuvîntul „organului”.
    18. La anexa nr.1:
    sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat pe” se exclude;
    cuvintele „municipiu, oraş, raion” se substituie cu sintagma „denumirea subdiviziunii SFS”;
    sintagmele „L.Ş”, „Contabil-şef” şi „(nume, prenume, semnătura)” se exclud;
    sintagma „cu aplicarea ştampilei rotunde umede” se substituie cu sintagma „(nume, prenume, semnătura)”.
    19. La anexa nr. 2:
    sintagma „Denumirea organului fiscal” se substituie cu sintagma „Denumirea subdiviziunii SFS”;
    în coloana 1 sintagma „Nr. de ord.” se substituie cu sintagma „Nr. crt.”;
    în coloana 5 sintagma „la organul fiscal” se substituie cu sintagma „la subdiviziunea SFS”;
    la coloana 6 cuvîntul „Organul” se exclude;
    textul „Denumirea organului fiscal, sef (-adjunct) al organului fiscal, nume, prenume, semnătura” se substituie cu textul „Denumirea subdiviziunii SFS, persoana cu funcţii de răspundere a SFS (funcţia, semnătura, nume, prenume)”.
    20. La anexa nr. 3:
    sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat pe” se exclude;
    cuvintele „municipiu, oraş, raion” se substituie cu sintagma „denumirea subdiviziunii SFS”;
    sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „SFS”;
    se completează după textul „Funcţionarul fiscal care a operat înregistrarea__________________________”
                                                                                                                                                         (numărul legitimaţiei, nume, prenume, semnătura)

    cu textul „Persoana cu funcţii de răspundere a SFS______________________”;
                                                                                   (funcţia, semnătura, nume, prenume)
    textul „Şef (-adjunct) al organului fiscal_________________________”
                                                                       (numele, prenumele, semnătura)
    se substituie   cu textul „Persoana cu funcţii de răspundere a SFS_____________________”.
                                                                                                                                         (funcţia, semnătura, nume, prenume)

    21. La anexa nr.4:
    sintagma „Denumirea organului fiscal” se substituie cu sintagma „Denumirea subdiviziunii SFS”;
    în coloana 1 sintagma „Nr. de ord” se substituie cu sintagma „Nr. crt.”;
    în coloana 4 sintagma „la organul fiscal” se substituie cu sintagma „la subdiviziunea SFS”;
    textul „Denumirea organului fiscal, sef (-adjunct) al organului fiscal, nume, prenume, semnătura” se substituie cu textul „Denumirea subdiviziunii SFS, persoana cu funcţii de răspundere a SFS (funcţia, semnătura, nume, prenume)”.
    22. La anexa nr.5:
    sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat pe” se exclude;
    cuvintele „municipiu, raion” se substituie cu sintagma „denumirea subdiviziunii SFS”;
    în coloana 1 sintagma „Nr. d/0” se substituie cu sintagma „Nr. crt.”;
    sintagma „L.Ş” se exclude;
    sintagma „cu aplicarea ştampilei rotunde” se substituie cu sintagma „(nume, prenume, semnătura)”.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 8. Chişinău, 12 ianuarie 2017.