HCEC390/2016
ID intern unic:  368674
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 390
din  14.10.2016
privind participarea la vot în cadrul alegerilor prezidențiale din
30 octombrie 2016 a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste
hotare, ce dețin pașapoarte cu termen de valabilitate expirat
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2204     Data intrarii in vigoare : 14.10.2016
    Conform informației Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, la situația din 13 octombrie 2016 sînt 409791 cetăţeni ai Republicii Moldova, deținători ai paşaportului cetățeanului Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat.
    Avînd în vedere că cetățenii ce dețin pașaport expirat ar putea fi privaţi de dreptul de a alege, conducîndu-se de prevederile art. 38 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova potrivit cărora „cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege” și dat fiind faptul că legiuitorul prin art. 53 alin. (3) și (31) din Codul electoral a stabilit ca instrumente de prevenire a multiplei votări aplicarea stampilei de securizare în documentul în baza căruia se votează și înregistrarea electronică a faptului participării la vot a fiecărui alegător, luînd în considerare inclusiv experienţa alegerilor trecute, în temeiul art. 38 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 alin. (3), (31) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați peste hotarele țării în ziua alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 să participe la votare în baza paşaportului cetățeanului Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat, ce conține numărul de identificare de stat (IDNP).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                               Alina RUSSU

    Secretar                                                                  Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 390. Chişinău, 14 octombrie 2016.