LPC297/2016
ID intern unic:  368700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 297
din  22.12.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 69
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat;”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Mărimea în procente a sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență și categoriile de personal care beneficiază de acesta se stabilesc de Guvern.”
    Art. II. –Articolul 25 din Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    alineatul (2):
    la litera c), după cuvintele „de creație” se introduc cuvintele „ , de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu excepția cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condițiile legii.”
    la alineatul (21), textul „ , ori să înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (22)–(24) cu următorul cuprins:
    „(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care activează în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sînt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, în afara orelor de program.
    (23) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat, prin act administrativ, pentru a face parte din echipa de proiect investiţional sau de proiect de asistenţă tehnică, finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, cu excepţia funcţionarilor publici  care exercită atribuţii de audit sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici pentru care activitatea desfăşurată în cadrul echipei de proiect generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o exercită.
    (24) Funcţionarul public nu este în drept să favorizeze, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice.”
    la alineatul (6), după textul „(21)” se introduce textul „ , (22), (23)”.
    Art. III. – Articolul 27 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniul de competență;”.
    Art. IV. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare (inclusiv legislației care reglementează activitatea funcționarilor publici, a funcționarilor publici cu statut special și a angajaților din unitățile bugetare) în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va adopta actele normative necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                 Andrian CANDU

    Nr. 297. Chişinău, 22 decembrie 2016.