OMF5/2017
ID intern unic:  368717
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 5
din  11.01.2017
despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa
pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 94     Data intrarii in vigoare : 03.02.2017


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1184 din 25 ianurie 2017
ministru _______ Vladimir CEBOTARI    Întru executarea prevederilor articolului 14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările şi completările ulterioare,
 ORDON:
   1. Se aprobă:
   1) Formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, conform anexei nr.1 la prezentul ordin;
   2) Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
   2. Prezentul ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   MINISTRUL FINANŢELOR                              Octavian ARMAȘU

    Nr. 5. Chişinău, 11 ianuarie 2017.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]


Anexa nr. 2
la Ordinul Ministerului finanțelor
nr. 5 din 11 ianuarie 2017

INSTRUCȚIUNE
de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile
care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi stabilește modul de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
    2. Obligaţia de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului o au persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care produc, importă, procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:
    - mărfuri stabilite în anexa nr.8 din Lege;
    - ambalaj primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalaj primar compozit care conţine produse;
    - ambalaj primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.
    [Pct.2 în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    3. Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se semnează de către conducătorul şi contabilul-șef a subiectului impozabil și se prezintă Servicului Fiscal de Stat lunar pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă darea de seamă, utilizînd în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronica, în condițiile stabilite la art.187 alin.(21) din Codul fiscal. 
    4. Dacă în luna de raportare subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător au avut operaţiuni pasibile taxării şi operaţiuni scutite conform art.11 alin.(6) din Lege, ei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare.
    [Pct.4 în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    5. La efectuarea în perioada de raportare doar a operațiunilor scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Lege, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului nu se prezintă.
    [Pct.5 modificat prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
Capitolul II
Modul de completare a Dării de seamă privind taxa pentru
mărfurile care,
în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
    6. În Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se indică perioada fiscală, denumirea subiectului ce desfășoară activitate de întreprinzător, adresa juridică a lui și codul fiscal, perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă în formatul: P/LL/AAAA, unde:
    P – codul periodicităţii de prezentare a dării de seamă, se indică L (lunar);
    LL – numărul lunii, se indică valorile de la 1 la 12;
    AAAA – se indică anul.
    7. Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului conţine 11 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
    1) în coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii, ambalajului pasibil taxării;
    2) în cazul importului mărfurilor, specificate în anexa nr.8 la Lege, sau a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la articolul 11 alin.(2), în coloana 2 se indică numărul declarației vamale de import.
    La procurarea lor de la persoanele de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, în coloana 2 se va indica seria și numărul documentului eliberat de organul vamal la traversarea lor prin punctele vamale interne de control.
    La livrarea pe teritoriul republicii de către producătorii mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Lege sau a mărfurilor ambalate în ambalajele prevăzute la articolul 11 alin.(2), în coloana 2 se indică seria și numărul facturii fiscale sau a facturii;
    [Pct.7 subpct.2) modificat prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    3) în coloana 3 în funcţie de caz se indică data declarației vamale, facturii fiscale sau a facturii indicate în coloana 2;
    4) în coloana 4 se indică denumirea mărfii, ambalajului pasibil taxării;
    5) în coloana 5 se indică Codul poziției tarifare a mărfii, ambalajului conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor pasibile taxării;
    6) în coloana 6 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege se indică:
    a) pentru mărfurile importate – valoarea facturată (invoice) a acestora;
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora –valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie – valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A;
    [Pct.7 subpct.6) în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    7) în coloana 7 se indică separat cantitatea în bucăți a ambalajului pentru fiecare tip de capacitate/greutate, la care sunt prevăzute cote diferențiate ale taxei;
    [Pct.7 subpct.7) modificat prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    8) în coloana 8 pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege se indică cota ad valoremîn mărimea stabilită pentru fiecare tip de marfă;
    [Pct.7 subpct.8) modificat prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    9) în coloana 9 se indică în lei separat pentru fiecare tip de capacitate/greutate de ambalaj indicat în coloana 7, cota taxei pentru ambalajul care conține produse, stabilită la art.11 alin.(4) pct.2), 3) și 4) din Lege.
    [Pct.7 subpct.9) în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    10) în coloana 10, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Lege, se indică codul facilităţii după cum urmează:
    a) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/4/a;
    b) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/4/b;
    c) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/4/c;
    d) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/4/d;
    e) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/4/e;
    f) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/4/f;
    g) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/4/g;
    h) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/4/h;
    i) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/4/i.
   
[Pct.7 subpct.10) în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    11) în coloana 11 se indică suma taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, inclusiv pentru acelea care sunt scutite conform art.11 alin.(6) din Lege, care se determină în felul următor:
    a) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 6 şi 8 ale dării de seamă;
    b) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse, ambalajul primar compozit care conţine produse, ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse – ca produsul dintre indicatorii specificaţi în coloanele 7 şi 9 ale dării de seamă.
    [Pct.7 subpct.11) în redacția OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]
    12) în rîndul “TOTAL spre plată” se indică totalul taxei calculate pe fiecare tip de marfă, ambalaje pasibile taxării cu diminuarea sumei taxei aferente operațiunilor scutite conform art.11 alin.(6) din Lege, pentru care s-a reflectat codul facilității în coloana 10.
    [Pct.7 subpct.12) modificat prin OMF35 din 31.01.18, MO48-57/16.02.18 art.197]