HGM1451/2016
ID intern unic:  368820
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1451
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului
de acţiuni privind implementarea acesteia
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 97
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În conformitate cu prevederile Legii nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Legii nr.166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art.791), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul creării cadrului strategic, stabilirii acţiunilor prioritare de dezvoltare şi consolidare a capacităţilor sistemului statistic naţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile publice vizate:
    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea integrală şi în termenele stabilite în Planul de acţiuni menţionat;
    2) vor prezenta anual, pînă la 1 februarie a anului următor celui de referinţă, Biroului Naţional de Statistică informaţii privind rezultatele îndeplinirii activităţilor incluse în Planul de acţiuni nominalizat.
    3. Biroul Naţional de Statistică:
    1) va elabora raportul de monitorizare consolidat şi îl va prezenta anual, pînă la data de 31 martie, Consiliului pentru Statistică;
    2) va prezenta Guvernului raportul de monitorizare şi, în termen de 30 de zile după aprobarea raportului de către Consiliului pentru Statistică, îl va publica pe pagina sa web oficială.
    4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua în limitele alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Biroului Naţional de Statistică.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 1451. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

    anexa nr.2