HGC1460/2016
ID intern unic:  368822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1460
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.1020
din 29 decembrie 2011
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 99
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii                                                  Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 1460. Chişinău, 30 decembrie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1460
din 30 decembrie 2016


MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011
    Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.25), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, alineatul al patrulea va avea următorul cuprins:
     „Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, conform anexei nr.3.”;
    b) la punctul 2, cuvintele „şi le vor coordona cu Fondatorul” se exclud;
    c) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Tarifele din Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare reprezintă limita maximală pentru contractarea de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină prin metoda per serviciu a instituţiilor medico-sanitare publice, private şi parteneriatele publice-private, acestea fiind negociate în scopul obţinerii unor tarife mai avantajoase economic pentru contractare.”;
    2) anexa nr.1 la hotărîre:
    a) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Prevederile prezentului Regulament sînt valabile pentru toate instituţiile medico-sanitare publice care prestează servicii medico-sanitare contra plată şi instituţiile medico-sanitare publice, instituţiile medico-saniatre private, parteneriatele publice-private care prestează servicii medico-sanitare în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;”
    b) la punctul 5, textul „ , le coordonează cu Fondatorul” se exclude;
    c) punctul 6 se completează cu subpunctul 31) şi 32) cu următorul cuprins:
     „31) descrierea procesului serviciului medical în baza protocolului clinic;
    „32) avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, inclusiv prin prisma corespunderii investigaţiilor nou-propuse cu cele deja existente în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare”;
    3) anexa nr.2 la hotărîre:
    a) la punctul 2, subpunctul 3) se completează în final cu textul „şi în baza costurilor planificate, în cazul serviciilor medico-sanitare noi, care nu sînt incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare”;
    b) la punctul 3, textul „că tarifele pentru serviciile medico-sanitare, prestate de instituţiile medico-sanitare publice se bazează pe costul lor” se substituie cu textul „includerea în fiecare cost a tuturor cheltuielilor legate de acordarea serviciului medical în cauză”;
    c) la punctul 15, alineatul al patrulea va avea următorul cuprins:
    „Costul unui minut de investigaţii se constituie din cheltuielile directe şi indirecte, efective sau planificate aferente investigaţiei (cu excepţia cheltuielilor aferente personalului medical, medicamentelor şi consumabilelor, precum şi a uzurii echipamentului implicat nemijlocit în efectuarea investigaţiei) şi cheltuielile efective ale secţiilor  auxiliare ce revin investigaţiei, raportate la timpul total normativ al investigaţiei”;
    d) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Pentru calcularea costului unei investigaţii şi a costului cursului de tratament al unui bolnav, în funcţie de unităţile nozologice, se aplică următoarele formule:
Cinvest = ((Cmin invest × T) + Cmed + Cpersonal med + Cuzura),
Ctrat = ((Cz/p × Dtrat) + Cmed + Calim + Ctotal/invest),
Bat=Nzile × 60minute × d,
    unde:
    Cinvest – costul unei investigaţii;
    Cmin invest – costul unui minut de timp al unei investigaţii;
    T – durata procedurii/investigaţiei;
    Ctrat – costul tratamentului unui bolnav potrivit unităţii nozologice;
    Cz/p – costul unei zile-pat în secţia respectivă;
    Dtrat. – durata medie a tratamentului conform standardelor;
    Cmed – consumurile/cheltuielile pentru medicamente şi consumabile;
    Calim – consumurile/cheltuielile pentru alimentaţie;
    Cpersonal med – cheltuielile aferente personalului medical;
    Cuzura – cheltuielile aferente uzurii echipamentului utilizat nemijlocit în efectuarea investigaţiei;
    Ctotal/invest – consumurile/cheltuielile totale aferente investigaţiilor;
    Bat – bilanţul anual de timp al persoanei/echipei prestatoare de servicii;
    Nzile – numărul de zile lucrătoare în anul de gestiune;
    d – durata zilnică de muncă”;
    e) în denumirea primului subcapitol din capitolul II, cuvintele „pentru retribuirea muncii personalului” se substituie cu cuvintele „aferente personalului medical”;
    f) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Cheltuielile aferente personalului medical includ cheltuielile de personal implicat nemijlocit în prestarea serviciului şi cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea personalului respectiv, conform anexei nr. 1”;
    g) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Numărul personalului se determină conform schemei de încadrare şi se calculează potrivit normativelor de personal şi statelor-tip de funcţii, ţinîndu-se cont de profilul, structura organizatorică, normativele şi categoriile de personal implicat nemijlocit în prestarea serviciilor medico-sanitare (medic, asistentă medicală, infirmieră şi alt personal) şi normelor de timp stabilite.”;
    h) punctul 20 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Costul unui minut pentru activitatea personalului medical se va calcula raportînd cheltuielile totale aferente unei persoane la bilanţul de timp.”;
    i) punctul 22 se completează în final cu textul „ , conform anexei nr. 2”;
    j) la punctul 25:
    propoziţia a doua se exclude.
    se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Uzura mijloacelor fixe se calculează conform anexei nr. 3”;
    k) la punctul 26:
    cuvintele  „pregătirea şi reciclarea cadrelor” se exclud;
    se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Consumurile/cheltuielile indirecte se calculează conform anexei nr. 4”;
    l) se completează în final cu anexele nr. 1-4 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    4) anexa nr.3 la hotărîre va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3