OMFC13/2017
ID intern unic:  368858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 13
din  20.01.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 157     Data intrarii in vigoare : 20.01.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. În punctul 3.4.63, primul alineat la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul creditelor acordate/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al creditelor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.2. În punctul 3.4.69,
    1.1.2.1. Subclasa 45 „Credite interne instituţiilor nefinanciare şi financiare”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul creditelor acordate/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al creditelor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.2.2. Subclasa 46 „Împrumuturi recreditate interne între bugete”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor acordate/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.2.3. Subclasa 47 „Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare şi financiare”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor acordate/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.3. În punctul 3.5.31, Subclasa 54 „Împrumuturi interne între bugete”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor primite/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.4. În punctul 3.5.11,
    1.1.4.1. Subclasa 55 „Împrumuturi interne instituţiilor nefinanciare şi financiare”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor primite/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.4.2. Subclasa 56 „Împrumuturi recreditate interne între bugete”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor primite/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.4.3. Subclasa 57 „Împrumuturi interne recreditate instituţiilor nefinanciare şi financiare”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor primite/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.4.4. Subclasa 59 „Împrumuturi externe”, alineatul unu la final se completează cu textul “La sfîrșitul anului soldul împrumuturilor primite/rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent” sau 721000 “Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent”, după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere.”.
    1.1.5. În punctul 3.7.9, alineatul doi, fraza “În credit se înregistrează sumele veniturilor şi finanţărilor instituţiei din perioada de gestiune, iar în debit – sumele cheltuielilor instituţiei” se substituie prin fraza “În credit se înregistrează sumele veniturilor, finanţărilor instituţiei și împrumuturilor primite/creditelor rambursate din perioada de gestiune, iar în debit – sumele cheltuielilor instituţiei și creditelor acordate și împrumuturilor rambursate.”.
    1.2. Capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “4.1. Caracteristicile calitative
    4.1.1. Raport financiar este o reprezentare structurată a situaţiilor financiare, create în urma gestionării resurselor încredinţate conducerii unei autorităţi/ instituţii bugetare.
    4.1.2. Obiectivul rapoartelor financiare constă în a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar a unei autorităţi/ instituţii bugetare, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice.
    4.1.3. Informaţia din rapoartele financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici calitative:
    a) inteligibilitatea, ce presupune că informaţiile trebuie să fie prezentate pe înţelesul utilizatorilor;
    b) relevanţa, ce prevede că informaţiile pot fi utilizate pentru evaluarea evenimentelor trecute, prezente şi viitoare;
    c) credibilitatea, ce ar însemna că informaţiile sînt credibile, adică reprezintă situaţia fidelă a tranzacţiilor şi evenimentelor, prudenţa la evaluarea activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor şi completitudinea informaţiilor din situaţiile financiare;
    d) comparabilitatea, ce presupune că informaţiile diferitelor autorităţi/ instituţii bugetare sau informaţiile pentru perioade diferite din cadrul aceleişi autorităţi/ instituţii bugetare pot fi comparate.
    4.2. Componenţa rapoartelor financiare
    4.2.1. Autoritățile/instituţiile bugetare întocmesc în baza Legii contabilității și conform cerințelor stabilite de către Ministerul Finanțelor următoarele rapoarte financiare:
    lunar:
    1. Raport privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare (Forma FD-049);
    trimestrial și anual:
    1. Bilanţ contabil (Forma FD-041);
    2. Raport privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
    3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043);
    4. Raport privind executarea bugetului (Forma FD-044);
    5. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045);
    6. Raport privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat (Forma FD-046);
    7. Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale (Forma FD-047);
    8. Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar (Forma FD-051);
    9. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor (Forma FD-052);
    10. Raport narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instutuțiilor bugetare.
    Concomitent cu rapoartele financiare, autoritățile/ instituţiile bugetare întocmesc şi prezintă un set de rapoarte, utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instutuțiilor bugetare, după cum urmează:
    lunar:
    a. Raport operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare (Forma FD-050);
    trimestrial și anual:
    a. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048);
    b. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma FD-048-BL);
    c. Raport privind performanța pe programe/subprograme (Forma FD-053).
    Rapoartele privind statele şi efectivele de personal servesc pentru dezvăluirea informației privind statele aprobate, numărul mediu și numărul real încadrat de personal, iar în baza Raportului privind performanța pe programe/subprograme se descrie analiza executării indicatorilor de performanță, indicatorilor de eficiență și de rezultat, informația despre progresul în realizarea obiectivelor programelor și valorificarea resurselor alocate acestora.
    Ministerul Finanţelor, la necesitate, poate elabora şi solicita întocmirea și prezentarea unor rapoarte suplimentare şi note explicative cu informaţii ce nu sunt incluse în rapoartele de bază.
    4.3. Descrierea rapoartelor financiare
    4.3.1. Bilanţul contabil (Forma FD-041) – este un document contabil de sinteză în care se prezintă poziţia financiară a autorității/instituţiei bugetare, elementele de activ, pasiv, creanțe, datorii şi valoarea activelor acesteia la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţie.
    4.3.2. Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042) – prezintă situaţia veniturilor şi cheltuielilor efective, respectiv după sursa sau destinaţia lor, indiferent de faptul, dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile au fost efectuate și rezultatul anului curent.
    4.3.3. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043) – conţine informaţia privind executarea mijloacelor bănești, inclusiv pe genuri de activitate: operaţională, investiţională, financiară.
    4.3.4. Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) – include informaţia privind bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor şi cheltuielilor de casă și efective, activelor nefinanciare şi financiare, total creanţe și datorii, inclusiv creanțe cu termen expirat şi datorii cu termen de achitare expirat (arierate).
    4.3.5. Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045) – conţine informaţia privind soldul mijloacelor fixe la începutul anului, majorarea/micşorarea valorii mijloacelor fixe, soldul mijloacelor fixe la sfârșitul perioadei, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale.
    4.3.6. Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat (Forma FD-046) – reflectă informaţia privind soldul stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat la începutul anului, total majorarea/micşorarea stocului, soldul stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat la sfârșitul perioadei.
    4.3.7. Raportul privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale (Forma FD-047) – conţine informaţia despre datoriile privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale la începutul anului, constatate de la începutul anului în total, încasate de la persoanele culpabile, anulate pe contul instituţiei de la începutul anului în total și soldul de datorii la sfârșitul perioadei.
    4.3.8. Raportul privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare (Forma FD-049) – prezintă situaţia creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare.
    4.3.9. Raportul privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar (Forma FD-051) – reflectă soldurile ajutoarelor umanitare la începutul anului, primite în perioada de gestiune, ieșiri și soldurile ajutoarelor umanitare la sfârșitul perioadei de gestiune.
    4.3.10. Raportul privind mijloacele temporar intrate în posesia autorităților/ instituțiilor bugetare (Forma FD-052) – conține informația privind încasări/restituiri în anul curent, soldul mijloacelor temporar intrate în posesia autorităților/instituțiilor bugetare la începutul anului și soldul mijloacelor temporar intrate în posesia autorităților/instituțiilor bugetare la sfârșitul perioadei.
    4.3.11. Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare – reprezintă o descriere narativă, ce reflectă informația privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare, factorii ce au influențat la executarea bugetelor, precum și dezvăluie detalierea informației din rapoartele menționate în pct.4.2.1. conform structurii următoare:
    • Descrierea generală a executării bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare
    • Descrierea informației din bilanțul contabil
    • Descrierea creanţelor şi datoriilor, formate în autoritățile/ instituţiile bugetare
    • Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente
    • Informație adițională
    4.4. Semnarea rapoartelor financiare
    4.4.1. Rapoartele financiare se semnează de către conducătorul autorității/instituţiei şi de către contabilul-şef (şeful serviciului contabil) sau de alte persoane împuternicite.
    4.5. Prezentarea rapoartelor financiare
    4.5.1. Autoritățile/instituţiile bugetare, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină prezintă rapoartele financiare Ministerului Finanțelor lunar, trimestrial și anual, conform termenelor aprobate de către acesta.
    4.5.2. Ministerul Finanțelor asigură anual întocmirea și publicarea, pe pagina oficială a ministerului, a rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central.
    4.5.3. Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile subordonate autorităţii/instituţiei bugetare se include în rapoartele financiare ale autorităţii/instituţiei bugetare ierarhic superioare.
    4.5.4. La lichidarea unei autorităţi/instituţii bugetare se aplică procedurile de închidere a anului, descrise de prezentele Norme metodologice şi se întocmește ultimul raport financiar.”.
    1.3. În Capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE – TIP”, punctul 5.4 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Instituţia bugetară prezintă, în conformitate cu cerinţele şi prevederile stipulate în Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi cu prevederile prezentelor norme, următoarele rapoarte financiare:
    lunar:
    1. Raport privind creanţele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare;
    trimestrial și anual:
    1. Bilanţ contabil;
    2. Raport privind veniturile şi cheltuielile;
    3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti;
    4. Raport privind executarea bugetului;
    5. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale;
    6. Raport privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat;
    7. Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valorile materiale;
    8. Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar;
    9. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor;
    10. Raport narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instutuțiilor bugetare.
    Concomitent cu rapoartele financiare, autoritățile/ instituţiile bugetare întocmesc şi prezintă un set de rapoarte, utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instutuțiilor bugetare, după cum urmează:
    lunar:
    a. Raport operativ privind statele şi efectivul de personal din instituţiile bugetare;
    trimestrial și anual:
    b. Raport privind statele şi efectivele de personal;
    c. Raport privind performanța pe programe/subprograme.”.
    2. În Anexa nr.4 “Formularele rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale”:
    2.1. În denumirea Formei FD-047 „Raport financiar privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale”, sintagma “financiar” se exclude.
    2.2. Se completează cu Forma FD-048-BL „Raport privind statele şi efectivele de personal”, Forma FD-051 “Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar”, Forma FD-052 „Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituțiilor” și Forma FD-053 „Raport privind performanța pe programe/subprograme” (se anexează).
    2.3. Se substituie cu Formele anexate următoarele formulare:
    Bilanţ contabil (Forma FD-041);
    Raport privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042);
    Raport privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043);
    Raport privind executarea bugetului (Forma FD-044);
    Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-045);
    Raport privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat (Forma FD-046).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Octavian ARMAȘU

    Nr. 13. Chişinău, 20 ianuarie 2017.


    forma FD-041

    forma FD-042

    forma FD-043

    forma FD-044

    forma FD-045

    forma FD-046

    forma FD-048

    forma FD-051

    forma FD-052

    forma FD-053