HGM1462/2016
ID intern unic:  368928
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1462
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemul
administrației penitenciare
pentru anii 2016-2020 şi a Planului
de acţiuni privind implementarea
acesteia
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 117
    MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18


    NOTĂ:
   
1) în denumire şi pe parcursul textului, cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) în anexele nr. 1 şi nr. 2, cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare” şi „colaborator”, ambele la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor” şi, respectiv, „funcționar public cu statut special”, la cazul gramatical corespunzător prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    În temeiul prevederilor articolului 12 punctul 8) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolului 26 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), precum şi în scopul creării cadrului strategic în domeniul sistemul administrației penitenciare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia de dezvoltare a sistemul administrației penitenciare pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemul administrației penitenciare pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 2.
    2. Autorităţile şi instituţiile implicate vor contribui la realizarea activităţilor şi a obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a sistemul administrației penitenciare pentru anii 2016-2020 şi în Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia.
    3. Finanțarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemul administrației penitenciare pentru anii 2016–2020 se va efectua din contul și în limita mijloacelor aprobate în bugetele instituțiilor responsabile de implementare. Costurile estimative ale acțiunilor vor fi ajustate pe perioada implementării Planului reieșind din volumele de alocații disponibile în bugetul de stat.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1624 din  31 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar şi Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.13-15, art.101);
    Hotărîrea Guvernului nr.738 din 29 iunie 2007 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1624 din 31 decembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art.803).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Justiţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu

    Nr. 1462. Chișinău, 30 decembrie 2016.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]