OMFM164/2016
ID intern unic:  368947
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 164
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea
 Raportului narativ privind executarea bugetelor
 autorităților/instituțiilor bugetare
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 203
    MODIFICAT
    OMF210 din 26.12.18, MO6-12/11.01.19 art.58; în vigoare11.01.19     În baza prevederilor articolului 38 din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă Cerințele la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, conform anexei.
    2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începînd cu prezentarea Raportului anual pentru anul 2016.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                             Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 164. Chişinău, 30 decembrie 2016.


Anexă

CERINȚE
la întocmirea Raportului narativ privind executarea
 bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare

    Raportul narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare – reprezintă o descriere narativă, ce reflectă informația privind executarea bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare, factorii ce au influențat la executarea bugetelor, precum și dezvăluie detalierea informației din rapoartele financiare conform următoarei structuri:
    • Descrierea generală a executării bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare
    • Descrierea informației din bilanțul contabil
    • Descrierea creanţelor şi datoriilor, formate în autoritățile/instituţiile bugetare
    • Descrierea operațiunilor supuse consolidării
    • Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente
    • Informație adițională
Cerinţe la descrierea generală a executării bugetelor
autorităţilor/instituțiilor bugetare

    1) Se va descrie partea de venituri cu indicarea:
    a) modificărilor indicatorilor aprobaţi iniţial şi cauzele modificării acestora;
    b) nivelul executării planului precizat, precum și nivelul executării veniturilor față de perioada respectivă a anului precedent, explicarea devierilor și cauzelor ce au influențat asupra nivelului executării veniturilor în raport cu indicatorii prevăzuți în buget și față de perioada respectivă a anului precedent. 
    2) Se va descrie partea de cheltuieli pe fiecare ramură cu includerea, în mod obligatoriu, a explicaţiilor care argumentează:
    a) modificarea indicatorilor aprobaţi (inclusiv precizările de pe parcursul anului aprobate de către legislativ), precum şi explicarea devierilor/cauzelor modificării acestora;
   b) nivelul executării planului precizat, precum și nivelul executării cheltuielilor față de perioada respectivă a anului precedent, explicarea devierilor și cauzelor ce au influențat asupra nivelului executării cheltuielilor în raport cu alocațiile prevăzute în buget și față de perioada respectivă a anului precedent;
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Notă: Pe anul 2016 nu se va explica nivelul executării față de perioada respectivă a anului precedent.
    c) realizarea programelor de suport bugetar sectorial;
    d) realizarea activităţilor (pe tipuri de plăţi) din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat;
    e) finanţarea cheltuielilor din alte surse (fondul de rezervă și fondul de intervenție ale Guvernului);
    f) măsurile întreprinse întru optimizarea cheltuielilor pe ramurile respective şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice;
    g) executarea subsidiilor acordate din buget și a transferurilor conform Anexei nr.1 la „Cerinţe la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/ instituţiilor bugetare”.
    3) Cu referință la executarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe, se vor descrie intrările de împrumuturi şi granturi externe pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă şi contribuţia autorităţii publice la realizarea acestora. Se va analiza nivelul executării proiectelor respective în raport cu alocaţiile prevăzute şi explicarea cauzelor neexecutării lor, precum şi al formării soldurilor de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare.
    4) Descrierea va conține analiza cheltuielilor reale (efective) pentru burse, alimentaţie, medicamente, asigurarea cu îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă, jocuri şi jucării, echipament pentru o persoană, compararea acestora cu normele aprobate (după caz cu anii precedenţi).
    5) Se va descrie executarea cheltuielilor capitale, inclusiv realizarea investiţiilor capitale, factorii, care au influențat la neexecutarea acestora.
    6) Se va explica pe bugetele locale, după caz, majorarea soldurilor de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare comparativ cu 31 decembrie al anului precedent.
Cerinţe la descrierea informației din bilanțul contabil
    Descrierea informației din bilanțul contabil se va efectua în baza analizei indicatorilor din rapoartele financiare:
    1) informații privind existenţa şi circulaţia mijloacelor fixe, a materialelor și a valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar;
    2) descrierea fluxului mijloacelor bănești, cu indicarea după caz a mijloacelor plasate în depozite;
    3) informații privind veniturile și cheltuielile bugetare, rezultatul anului curent;
    4) informații privind creditele bugetare acordate și rambursate;
    5) informații privind împrumuturile bugetare primite şi rambursate;
    6) informații privind împrumuturile primite şi rambursate de la instituțiile financiare și nefinanciare, inclusiv din anii precedenţi;
    7) informații privind neajunsurile, delapidările şi măsurile întreprinse întru recuperarea acestora;
    8) informații privind mijloacele temporar intrate în posesia autorităților/instituțiilor bugetare.
Cerinţe la descrierea creanţelor şi datoriilor, formate în
autoritățile/instituţiile bugetare

    Descrierea creanțelor și datoriilor, inclusiv a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate), se efectuează în comparaţie cu începutul anului bugetar, cu explicarea cauzelor admiterii sau sporirii acestora, măsurile întreprinse pentru diminuarea lor.
    1) descrierea va conține explicarea cauzelor admiterii creanțelor și datoriilor şi măsurile întreprinse întru lichidarea acestora;
    2) se vor include, după caz, informații privind sancţiunile administrative aplicate pe parcursul anului pentru nerespectarea disciplinei financiare;
    3) Descifrarea creanțelor și datoriilor se va prezenta conform Anexei nr.2 la „Cerinţe la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/ instituţiilor bugetare”.
Cerințe la descrierea operațiunilor supuse consolidării*
    Descrierea operațiunilor supuse consolidării va conține informații cu privire la sumele excluse din rapoartele financiare totalizate privind:
    1) transferurile:
    • între instituțiile bugetare din cadrul unei autorități publice centrale;
    • între bugetele locale din cadrul raionului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi.
    2)  creditele și împrumuturile recreditate între bugetele locale din cadrul raionului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi.
    3) operațiunile de primire/transmitere a activelor cu titlu gratuit:
    • între instituțiile bugetare din cadrul unei autorități publice centrale;
    • între bugetele locale din cadrul raionului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi.”
    *Notă: Operațiunile supuse consolidării vor fi descrise numai de către autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale UAT.
Cerințe pentru descrierea performanței pe programe/subprograme
și pe contingente

    Implementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget cu explicațiile respective, conform tabelului de mai jos:

Denumirea măsurii
Costul, mii lei
prevăzut
realizat
 
 
 
 
 
 

    Informația privind performanța pe programe/subprograme va cuprinde:
    1) Analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate şi cheltuielile efectuate în perioada de gestiune.
    2) Explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influenţat, inclusiv dacă acestea au fost influenţate de modificările limitei de alocaţii.
    3) Identificarea eventualelor probleme în procesul de implementare a programului/subprogramului şi propuneri de soluţionare a acestora.
    4) Efectuarea analizei cheltuielilor executate pentru realizare а programelor de utilare (consolidarea bazei tehnico-materiale) ale instituţiilor, editarea manualelor, susţinerea tinerilor specialişti, organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire (întru consolidarea bazei tehnico-materiale), copii orfani, copii înfiați și rămași fără îngrijirea părintească, luați sub tutelă (curatelă), programele naționale/speciale din domeniul sănătății.
    Informația privind personalul, cheltuielile salariale, alți indicatori relevanți va cuprinde:
    1) Evoluţia personalului (unități/persoane) şi a contingentului (elevi, studenţi, auditori, masteranzi etc.) la total şi pe fiecare instituţie în comparaţie cu cele aprobate pe anul bugetar respectiv, numărul funcţiilor vacante.
    2) Analiza cheltuielilor salariale reale (calculate) şi a salariului mediu pe categorii de personal (funcţii) în comparaţie cu perioada respectivă de raportare a anului precedent.
    3) Explicarea devierilor numărului de instituţii, personal, contingentului de elevi şi studenţi şi analiza raportului studenţi/profesor, elevi/profesor (personal didactic) şi studenţi/personal auxiliar, elevi/personal auxiliar.
    4) Dinamica utilizării paturilor, numărul persoanelor reabilitate/tratate (tutelaţi şi pacienţi) în instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială.
Informație adițională
    1) Informaţia privind rezultatele inventarierii efectuate (neajunsuri sau surplusuri depistate în procesul de inventariere, măsurile întreprinse pentru recuperarea și evitarea lor în viitor).
    2) Descrierea ajutoarelor umanitare intrate în posesia instituţiilor (pe ramuri, pe donatori și volumul lor).
    3) Enumerarea seminarelor desfăşurate în domeniul financiar, controalelor efectuate în autorități/instituţii bugetare și informații privind măsurile întreprinse întru implementarea recomandărilor primite.
    4) Altă informaţie.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    [Anexa modificată prin OMF210 din 26.12.18, MO6-12/11.01.19 art.58; în vigoare11.01.19]