OMFC16/2017
ID intern unic:  368949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 16
din  26.01.2017
cu privire la modificarea şi completarea
 Regulamentului de funcţionare a Consiliului
 controlului financiar public intern
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 205     Data intrarii in vigoare : 26.01.2017
    În vederea realizării prevederilor articolului 29 litera b) şi articolului 30, alineatul (3) din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.114 din 12 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1379), conform anexei nr.1 la prezentul ordin;
    2. Se aprobă modificarea Componenţei nominale a Consiliului controlului financiar public intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.114 din 12 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1379), conform anexei nr.2 la prezentul ordin;
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

    MINISTRUL FINANȚELOR                             Octavian ARMAŞU

    Nr. 16. Chişinău, 26 ianuarie 2017.


Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 16 din 26 ianuarie 2017

Modificările şi completările la
Regulamentul de funcţionare a Consiliului controlului
 financiar public intern

    1. La pct.4, cuvîntul „nouă” se substituie prin cuvîntul „unsprezece”.
    2. La pct.5, lit.b) se expune în următoarea redacţie:
    „b) experienţă de muncă de cel puţin cinci ani în audit, în management (inclusiv management financiar), în control public sau în mediul academic;”
    3. Pct.11 se completează cu lit.c1), în următoarea redacţie:
    „c1) propune ministrului finanţelor modificarea componenţei nominale a Consiliului;”
    4. Pct.16 se completează la final cu o frază, în următoarea redacţie:
    „Despre delegarea altei persoane, membrul Consiliului anunţă prealabil Secretarul Consiliului, cel puţin prin poştă electronică.”
    5. La pct.17, după sintagma „membru al Consiliului” se include sintagma „(persoană delegată)”.

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 16 din 26 ianuarie 2017

Modificările la Componenţa nominală
a Consiliului controlului financiar public intern
    Componenţa nominală a Consiliului se aprobă, după cum urmează:
    1. CICIBABA Iuri                   – viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului;
    2. BABĂRĂ Valeriu                – vicedirector al Inspecţiei financiare din subordinea
                                                       Ministerului Finanţelor, vicepreşedinte al Consiliului;
    3. GROSU-AXENTI Diana     – vicedirector general al Companiei Naţionale de
                                                       Asigurări în Medicină;
    4. ANDRUŞCA Tamara          – membru al Curţii de Conturi a Republicii Moldova;
    5. GRECU Laura                     – preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    6. SÎRBU Ion                           – şef al Direcţiei de armonizare a controlului financiar
                                                       public intern, Ministerul Finanţelor;
    7. JANDÎC Livia                      – şef al Direcţiei audit intern, Ministerul Finanţelor;
    8. COTOROBAI Raisa            – şef al Direcţiei audit intern, Primăria mun. Chişinău;
    9. CASIAN Angela                  – doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar,
                                                       Academia de Studii Economice din Moldova;
    10. VORONIN Angela            – şef-adjunct al Direcţiei generale Trezoreria de Stat,
                                                        Ministerul Finanţelor;
    11. FONDOS Tatiana               – auditor intern, Serviciul audit intern, Cancelaria de
                                                         Stat;
    12. BABUCI Petru                    – şef al Serviciului de armonizare a managementului
                                                         financiar şi controlului în sectorul public, Ministerul
                                                         Finanţelor, Secretar al Consiliului.