HGO1464/2016
ID intern unic:  369024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1464
din  30.12.2016
privind aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor
interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 129
    În scopul dezvoltării şi promovării unei politici de stat coerente şi multidimensionale în raport cu minorităţile naţionale şi al realizării Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (se anexează).
    2. Biroul Relaţii Interetnice, în termen de 2 luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Planul de acţiuni pe anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    1) vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării acţiunilor preconizate pentru implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027;
    2) vor include tematica referitoare la minorităţile naţionale în politicile naţionale sectoriale, precum şi în alte documente de planificare strategică, conform competenţelor.
    4. Autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării acţiunilor preconizate pentru implementarea Strategiei menţionate.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Biroului Relaţii Interetnice.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                   Gheorghe Brega
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Andrei Galbur
    Ministrul educaţiei                                                  Corina Fusu
    Ministrul culturii                                                     Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 1464. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    strategia