HGM1467/2016
ID intern unic:  369027
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1467
din  30.12.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind
accesul publicului la informaţia de mediu
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 24.07.2017
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Ministerul Mediului” și „autoritatea publică centrală în domeniul protecției mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Inspectoratul Ecologic de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În temeiul art. 37 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art.140), şi în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 664), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind accesul publicului la informaţia de mediu (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura implementarea prevederilor prezentului Regulament.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare după expirarea a 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                               Andrei Galbur
    Ministrul mediului                                                    Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 1467. Chişinău, 30 decembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1467
din 30 decembrie 2016

REGULAMENT
privind accesul publicului la informaţia de mediu
    Prezentul Regulament transpune Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 41 din 14 februarie 2000.
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind accesul publicului la informaţia de mediu (în continuare – Regulament) asigură dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.
    2. Informaţia de mediu se diseminează în mod progresiv şi se pune la dispoziţia publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi diseminări a acestei informaţii. În vederea atingerii scopului propus se promovează, în special, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice.
    3. Pentru aplicarea prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    informaţia de mediu – orice informaţie scrisa, vizuală, audio, electronică sau sub orice forma materială despre:
    a) starea componentelor de mediu, cum sînt aerul şi atmosfera, apa, solul, subsolul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente, inclusiv calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;
    b) factorii, cum sînt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta componentele de mediu prevăzute la lit. a);
    c) măsurile (inclusiv măsurile administrative), cum sînt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta componentele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze componentele prevăzute la lit. a);
    d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
    e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);
    f) contaminarea lanţului trofic (după caz), condiţiile de viaţa umană, monumentele, ansamblurile şi siturile cultural-istorice şi arheologice, orice alt fel de construcţii, în măsura în care acestea sînt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, masurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);
    autoritate publică:
    a) orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;
    b) orice persoană fizică sau juridică care furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organ sau al unei persoane vizate la lit. a);
    informaţia deţinută de o autoritate publică – informaţia de mediu aflată în posesia acestei autorităţi publice şi care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;
    informaţia deţinută în numele unei  autorităţi publice – informaţia de mediu, care este deţinută, de facto, de o persoana fizică sau juridică, în numele unei autorităţi publice;
    solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită accesul la informaţia de mediu, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sînt înregistrate sau unde îşi desfăşoară activitatea principală de producere;
    public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice, precum şi asociaţii, organizaţii sau grupuri constituite de către aceste persoane.
II. Accesul la informaţia privind mediul
Secţiunea 1
Prevederi generale
    4. Solicitarea şi furnizarea informaţiei de mediu se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998 şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999.
    5. Informaţia de mediu va fi făcută publică, inclusiv pe pagina web oficială proprie a autorităţilor administrative centrale şi pe portalul guvernamental de date deschise www.date.gov.md. În cazul în care aceasta nu se regăseşte pe pagina-web sau portal, cererile de informaţii privind mediul şi furnizarea răspunsurilor se realizează prin intermediul subdiviziunilor specializate de informare şi relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor publice.
    6. Autorităţile publice sînt obligate să pună la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia, informaţia privind mediul deţinută de ele sau în numele lor, fără justificarea scopului în care această informaţie a fost cerută.
    7. Informaţia de mediu disponibilă în instituţie se pune la dispoziţia solicitantului din momentul în care este disponibilă, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie.
    8. În cazul în care volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sînt atît de mari încît termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la pct.7 nu poate fi respectat, informaţia de mediu se pune la dispoziţia solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de către autoritatea publică. În astfel de cazuri solicitantul este informat, cît mai curînd posibil şi cel tîrziu cu 5 zile înaintea expirării termenului iniţial, despre prelungirea termenului de răspuns şi motivele care stau la baza acestei prelungiri.
    9. În cazul în care cererea este generală, neclară sau nu permite identificarea informaţiei solicitate, autoritatea publică cere solicitantului, cît mai curînd posibil şi cel mai tîrziu în termenul prevăzut la pct. 7, să specifice ce solicită. În acest sens autoritatea publică ajută solicitantul şi prin furnizarea de informaţii cu privire la utilizarea registrelor publice prevăzute la pct. 15 lit. c).
    10. Autoritatea publică poate refuza cererea de informaţii, în baza prevederilor pct. 24 lit. c), dacă solicitantul nu a specificat exhaustiv ce solicită, conform prevederilor pct. 9, în termen de 20 zile lucrătoare de la data transmiterii de către autoritatea publică a indicaţiilor de specificare.
    11. În cazul în care solicitantul cere autorităţii publice punerea la dispoziţie a informaţiei de mediu într-o anumită formă sau într-un anumit format, inclusiv sub formă de copii, autoritatea publică pune la dispoziţie informaţia în forma sau în formatul cerut, cu excepţia cazului în care este deja pusă la dispoziţia publicului, conform pct. 34-41, într-o altă formă sau într-un alt format uşor accesibil solicitantului.
    12. În acest scop autorităţile publice sînt obligate să păstreze informaţia de mediu deţinută de ele sau pentru ele, în formatul ce oferă posibilitatea de a accesa şi prelucra automat informaţia de mediu.
    13. Respingerea cererii de furnizare a informaţiei de mediu, în totalitate sau în parte, în forma sau în formatul solicitat, se motivează şi se comunică solicitantului în termenul prevăzut la pct. 7.
    14. Pentru a facilita accesul publicului la informaţia de mediu, autorităţile publice sînt obligate să asigure:
    a) îndrumarea publicului, prin intermediul persoanelor responsabile din subdiviziunile specializate de informare şi relaţii cu publicul, în exercitarea dreptului de acces la informaţia privind mediul;
    b) accesul publicului la listele cu autorităţi publice şi instituţiile subordonate de la care pot obţine informaţia de mediu.
    15. În vederea exercitării efective a dreptului de acces la informaţia de mediu, autorităţile publice asigură:
    a) desemnarea persoanelor responsabile cu furnizarea informaţiilor, din cadrul subdiviziunilor specializate de informare şi relaţii cu publicul;
    b) înfiinţarea şi menţinerea spaţiilor şi a altor facilităţi pentru examinarea informaţiei solicitate;
    c) punerea la dispoziţia publicului a registrelor sau listelor conţinînd informaţia de mediu deţinută de aceştia ori înfiinţarea unor puncte de informare unde se găsesc indicaţii precise asupra locului în care poate fi găsită informaţia de mediu deţinută de autorităţile publice.
    16. Autorităţile publice au obligaţia de a informa publicul despre drepturile ce decurg din prevederile prezentei hotărîri, scop în care furnizează informaţiile necesare, îndrumă şi ajută publicul.
    17. În vederea îndeplinirii prevederilor pct.16, autorităţile publice au următoarele obligaţii:
    a) afişarea pe propria pagină web a drepturilor pe care le are publicul în baza prezentei hotărîri;
    b) utilizarea oricăror alte mijloace de informare corespunzătoare.
Secţiunea a 2-a
Măsuri de implementare
    18. Cererile pentru furnizarea informaţiilor de mediu, modalitatea şi termenul de rezolvare a acestora se înscriu într-un registru în formă manuală pentru înregistrarea solicitărilor de informaţii la nivelul fiecărei autorităţi publice.
    19. Autorităţile publice raportează trimestrial evidenţa cererilor prevăzute la pct. 18, pînă la data de 10 a lunii ulterioare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea publică centrală în a cărei subordine, coordonare sau autoritate se află, precum şi la autoritatea publică pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială îşi au sediul.
    20. Autorităţile publice locale pentru protecţia mediului centralizează rapoartele prevăzute la pct. 19 şi transmit Agenției de Mediu situaţia centralizată a rapoartelor, pînă la data de 15 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea.
    21. Agenția de Mediu întocmeşte evidenţa centralizată a rapoartelor de evidenţă a cererilor şi o transmite autorității publice centrale responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale în termen de 5 zile de la primirea rapoartelor.
    22. Autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale întocmeşte evidenţa centralizată la nivel naţional a rapoartelor prevăzute la pct. 19, pe care o reactualizează lunar şi o afişează pe propria pagină web pînă la sfîrşitul lunii ulterioare trimestrului pentru care se face raportarea.
    23. Autorităţile publice centrale controlează furnizarea informaţiilor de mediu deţinute de unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, în termenele şi în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
III. Refuzul accesului la informaţie
    24. Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii ce ţine de mediu, în cazul în care:
    a) informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost înaintată cererea. În acest caz, dacă autoritatea publică are cunoştinţă că informaţia este deţinută de sau pentru o altă autoritate publică, transmite cererea acelei autorităţi cît mai repede posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, şi informează solicitantul despre aceasta;
    b) cererea este în mod evident nerezolvabilă;
    c) cererea este formulată într-o manieră prea generală, luînd în considerare dispoziţiile pct. 9;
    d) cererea prevede materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate;
    e) cererea prevede comunicarea internă a colaboratorilor instituţiei, luînd în considerare satisfacerea interesului public prin furnizarea informaţiilor;
    f)  cererea prevede informaţii atribuite la secretul de stat.
    25. În cazul în care o cerere pentru solicitarea de informaţii de mediu este refuzată pe motivul că prevede un material în curs de realizare, autoritatea publică este obligată să pună la dispoziţie informaţia pe care o deţine şi să comunice solicitantului denumirea autorităţii care realizează materialul şi data estimativă a finalizării acestuia.
    26. Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul, în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:
    a) confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice, atunci cînd aceasta este prevăzută de legislaţie;
    b) relaţiile internaţionale, securitatea naţională sau apărarea naţională;
    c) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci cînd aceasta este prevăzută de legislaţie, privind protejarea unui interes economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii statistice şi a secretului fiscal;
    d) drepturile de proprietate intelectuală;
    e) confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor, atunci cînd confidenţialitatea este prevăzută de legislaţie;
    f) protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii, cum ar fi localizarea speciilor rare.
    27. Pentru fiecare caz în parte, satisfacerea interesului public prin divulgare este analizată în comparaţie cu interesul satisfăcut prin păstrarea confidenţialităţii.
    28. Autorităţile publice nu pot refuza o cerere de informaţii care se referă la emisiile în mediu, invocînd motivele prevăzute la pct. 26 lit. a), c), e) şi f).
    29. Informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice, care a fost solicitată, este furnizată parţial cînd este posibilă separarea acesteia de informaţia ce intră în domeniul de aplicare a prevederilor pct. 24 lit. d) şi e) sau ale pct. 26.
    30. Respingerea parţială sau în totalitate a cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul se transmite solicitantului în scris sau electronic, în cazul în care cererea a fost formulată în scris sau solicitantul a cerut astfel, în termenul prevăzut la pct. 7 sau, după caz, la pct. 8.
    31. Respingerea cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul conţine motivele refuzului, precum şi informaţiile privind procedura de contestare prevăzută la pct. 32 şi 33.
IV. Accesul la justiţie
    32. Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost respectate prevederile pct. 4-17 şi ale 24-31, se poate adresa cu o cerere prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice sau organului ierarhic superior, solicitînd reconsiderarea actelor sau omisiunilor.
    33. Solicitantul care, în urma aplicării prevederilor pct. 32, se consideră lezat într-un drept al său prevăzut de prezentul Regulament sau alt act legislativ, sau care nu a primit răspuns la cererea sa prealabilă în termenul legal stabilit poate depune o cerere de chemare în judecată, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
V. Diseminarea informaţiei privind mediul
    34. Autorităţile publice sînt obligate să sistematizeze informaţia privind mediul, relevantă activităţii lor şi care este deţinută de sau pentru acestea, în scopul realizării diseminării active şi sistematice către public a informaţiei privind mediul, în special prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice.
    35. Autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale este obligată să asigure stocarea informaţiei de mediu în registrele electronice specializate, luînd în considerare prevederile pct. 50-52.
    36. Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului prin mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice poate să nu includă informaţia privind mediul colectată înainte de întrarea în vigoare a prezentului Regulament, cu excepţia cazului în care informaţia privind mediul există deja în format electronic.
    37. Informaţia de mediu pusă la dispoziţia publicului şi diseminată în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi să includă cel puţin:
    a) textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi legislaţia naţională sau a Uniunii Europene privind mediul ori în legătură cu mediul;
    b) politicile, planurile şi programele în legătură cu mediul;
    c) rapoartele progreselor privind implementarea documentelor şi instrumentelor prevăzute la lit. a) şi b), atunci cînd sînt elaborate sau deţinute în formă electronică de autorităţile publice;
    d) rapoartele privind starea mediului, prevăzute la pct. 38;
    e) datele sau rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul;
    f) avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului;
    g) studiile de impact asupra mediului şi evaluările de risc privind elementele de mediu.
    38. Autorităţile publice pentru protecţia mediului trebuie să publice pe paginile lor web, la fiecare 4 ani, rapoarte naţionale privind starea mediului.
    39. Rapoartele prevăzute la pct. 38 includ informaţii privind atît calitatea mediului, cît şi presiunile asupra mediului şi se publică pînă la data de 15 octombrie a anului următor raportării.
    40. În cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, datorate unor activităţi umane ori unor cauze naturale, autorităţile publice sînt obligate să asigure în mod gratuit diseminarea imediată şi fără întîrziere a tuturor informaţiilor privind mediul deţinute de sau pentru aceste autorităţi, care ar permite publicului posibil a fi afectat să ia măsurile de prevenire ori de ameliorare a daunelor rezultate din acea ameninţare.
    41. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul prevăzute la pct. 37 lit. e), operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în baza unei autorizaţii de mediu au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului.
    42. Autorităţile publice asigură, în măsura posibilităţilor, ca orice informaţie privind mediul compilată de acestea sau în numele lor să fie actualizată, corectă şi comparabilă.
VI. Tarife
    43. Accesul la registrele şi listele publice întocmite şi ţinute, la informaţia deţinută în format electronic şi consultarea pe loc a informaţiilor cerute sînt gratuite.
    44. În cazul în care pentru anumite informaţii care se consideră de mediu, se aplică tarife rezonabile, autorităţile publice pun la dispoziţia solicitanţilor un barem al acestor tarife.
VII. Registrul electronic
    45. Autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale este obligată sa elaboreze registrul electronic unic cu informaţia de mediu. Acest registru electronic cuprinde:
    a) informaţia de mediu deţinută de autorităţile publice;
    b) informaţia de mediu diseminată în mod activ, al cărui conţinut este prevăzut de pct. 37;
    c) informaţia referitor la agenţii economici, care au obţinut autorizaţii in domeniul mediului.
    46. Registrul electronic prevăzut la pct. 45 se completează treptat, pe măsura acumulării informaţiei de mediu respective, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    47. Autorităţile publice sînt obligate să prezinte atunci cînd apare, autoritatăţii publice centrale responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale, informaţia de mediu deţinută pentru a fi introdusă în registrul electronic prevăzut la pct. 45.
    48. Responsabil de completarea şi ţinerea registrelor electronice prevăzute la pct. 45 se efectuează de către personalul specializat din cadrul subdiviziunii specializate de informare şi relaţii cu publicul.
    49. Autorităţile publice sînt obligate să realizeze registrele prevăzute la pct. 18 în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
    50. În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, autorităţile publice au obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei mediului următoarele documente:
    a) lista centralizată a autorităţilor publice din subordinea sau din coordonarea lor, care deţin informaţii de mediu, precizîndu-se datele de contact pentru fiecare autoritate publică, respectiv denumire, sediu, telefon, fax, adresa de e-mail şi a paginii web, numele şi prenumele persoanei de contact;
    b) listele centralizate cu informaţiile de mediu deţinute de sau pentru autorităţile publice din subordinea sau din coordonarea lor.
    51. Autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul protecției mediului și de resursele naturale elaborează şi afişează pe propria pagina web lista la nivel naţional cu autorităţile publice care deţin informaţii de mediu, cu datele de contact pentru fiecare autoritate publică.
    52. Listele prevăzute la pct. 50 se actualizează anual şi se transmit autorităţii centrale în domeniul protecţiei mediului în termen de o luna de la reactualizarea lor.