HGO80/2017
ID intern unic:  369078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 80
din  16.02.2017
privind instituirea Crucii comemorative „Participant la lichidarea
consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”
şi alocarea mijloacelor financiare pentru confecţionarea acesteia
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 137
    În legătură cu împlinirea a 30 ani de la producerea catastrofei de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Crucea comemorativă „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”.
    2. Se aprobă:
    1) Modelul Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”, conform anexei nr. 1;
    2) Statutul Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul cu privire la procedura de conferire a Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”, conform anexei nr. 3.
    3. Participanților la lichidarea consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl, cetățeni ai Republicii Moldova, li se conferă Crucea comemorativă „Participant la lichidarea consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” în corespundere cu prevederile Regulamentului menționat la punctul 2.
    4. Ministerul Apărării va asigura desfăşurarea măsurilor necesare  pentru confecţionarea Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”, a legitimaţiei aferente, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate, precum şi pentru elaborarea schiţelor acestora din contul şi în limitele mijloacelor financiare alocate în acest sens.
    5. Ministerul Finanţelor va aloca, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Apărării suma de 799 750 lei pentru confecţionarea Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl, a legitimaţiei aferente, a baretei de substituire şi a cutiei capitonate, precum şi pentru elaborarea schiţelor acestora.
    6. Ministerul Apărării, în calitate de beneficiar al mijloacelor alocate, este responsabil de utilizarea mijloacelor respective conform destinației.
    7. Ministerul Apărării în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei vor organiza ceremonia de înmînare a distincţiei acordate.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Stela Grigoraş

    Nr. 80. Chişinău, 16 februarie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.80
din 16 februarie 2017

MODELUL
Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor
catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.80
din 16 februarie 2017

STATUTUL
Crucii comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor
catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”

    1. Crucea comemorativă „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” este o distincţie corporativă a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care se conferă pentru recunoaşterea sacrificiului personal:
    a) al categoriilor de persoane menționate în articolul 6 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
    b) al participanţilor la experienţele nucleare sau la lichidarea consecinţelor avariilor cu radiaţie ionizată la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar.
    2. Însemnul distincţiei reprezintă o cruce greacă lată, puţin labată, cu extremităţile braţelor uşor rotunjite convex, înscrisă într-un pătrat imaginar cu latura de 30 mm. De mijlocul marginii superioare a însemnului este fixată o toartă de suspensie de aur, prin care acesta se prinde cu un inel de baretă.
    Pe avers, însemnul este emailat portocaliu şi încărcat cu o cruce greacă de aur, mai îngustă, supraîncărcată cu o cruce-terţă (deux tierces posée en croix) neagră, iar în mijloc poartă un medalion rotund de aur, cu diametrul de 15 mm, în centrul căruia este reprezentat un clopot în bandă, încadrat de simbolul heraldic al atomului, totul în relief.
    Reversul însemnului este plat, de aur şi are reprezentat, în relief, în partea superioară a braţului de sus al crucii un clopot în bandă, iar sub el este gravată, în incizie, cu caractere capitale negre legenda în şase rînduri, cinci pe traversă şi al şaselea pe braţul de jos al crucii: „PARTICIPANT/ LA LICHIDAREA/ CONSECINŢELOR/ CATASTROFEI DE LA/ CAE CERNOBÎL/ 1986”.
    Panglica distincţiei este din moar portocaliu, lată de 25 mm, avînd pe mijloc trei dungi verticale negre, late de 3 mm fiecare, separate între ele şi de fondul panglicii prin dungi verticale galbene, late de 1 mm. Panglica se îmbracă pe o baretă metalică de formă dreptunghiulară, cu înălţimea de 45 mm şi colţurile de jos tăiate. Bareta are pe marginea inferioară o toartă de suspensie de culoarea însemnului, iar pe revers un sistem de prindere a distincţiei. Bareta de substituire a distincţiei este dreptunghiulară, cu lăţimea de 25 mm şi înălţimea de 12 mm, şi îmbrăcată cu panglica distincţiei.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 78 mm.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.80
din 16 februarie 2017

REGULAMENTUL
cu privire la procedura de conferire a Crucii comemorative
„Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986
de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl”

    1. Crucea comemorativă „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” (în continuare –cruce comemorativă) se conferă:
    1) categoriilor de persoane menționate în articolul 6 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
    2) participanţilor la experienţele nucleare sau la lichidarea consecinţelor avariilor cu radiaţie ionizată la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar.
    2. Listele cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă se întocmesc de către organele administrativ-militare teritoriale în a căror rază aceste persoane îşi au domiciliul în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Acestea se semnează de persoanele oficiale responsabile de întocmirea lor, se vizează de către preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor sau Guvernatorul UTA Găgăuzia și se prezintă, pînă la data de 20 februarie 2017, Ministerului Apărării.
    Ministerul Apărării aprobă listele prezentate pînă la data de 28 februarie 2017 și expediază, pînă la data de 20 aprilie 2017, centrelor militare teritoriale numărul necesar de cruci comemorative şi de legitimaţii aferente.
    3. Temei pentru includerea în lista persoanelor cărora urmează să li se confere Crucea comemorativă constituie legitimația ce face dovada apartenenţei persoanei la una dintre categoriile prevăzute la punctul 1 din prezentul Regulament.
    Crucea comemorativă nu se conferă post-mortem.
    4. Crucea comemorativă se înmînează, de regulă, la locul de includere în Lista persoanelor cărora urmează să li se confere distincţia respectivă.
    Organizarea şi desfăşurarea procedurii de înmînare a Crucii comemorative în teritoriu se pune în sarcina organelor administrativ-militare teritoriale și autorităţilor publice locale.
    5. Împreună cu Crucea comemorativă se înmînează şi legitimaţia aferentă, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    Înmînarea Crucii comemorative se va realiza în cadrul unei ceremonii solemne, mediatizate pe larg.
    În cazul în care persoana ce urmează a fi decorată nu poate să asiste la ceremonia de înmînare din motive de boală sau dizabilitate, înmînarea Crucii comemorative va fi organizată la domiciliu sau în instituţia curativă în care se află persoana respectivă.
    6. Faptul înmînării Crucii comemorative se consemnează în procese-verbale de înmînare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    În baza proceselor-verbale de înmînare, preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor şi Guvernatorul UTA Găgăuzia vor prezenta, pînă la data de 5 mai 2017, Ministerului Apărării listele persoanelor cărora le-a fost înmînată distincţia respectivă, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    După încheierea înmînării, listele persoanelor cărora le-a fost înmînată Crucea comemorativă şi procesele-verbale de înmînare se vor păstra permanent la Ministerul Apărării, în modul stabilit de legislație.
    7. Crucea comemorativă se poartă pe partea stîngă a pieptului. Dreptul de a purta Crucea comemorativă este personal şi intransmisibil.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4