HGO93/2017
ID intern unic:  369091
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 93
din  22.02.2017
privind instituirea Consiliului consultativ
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 149
    Pentru executarea prevederilor art.10 din Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.651), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, pe lîngă Ministerul Economiei, Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, conform anexei nr.1;
    2) Componența instituțională a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii, conform anexei nr.2.
    3. Componenţa nominală a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Octavian Calmîc

    Nr. 93. Chişinău, 22 februarie 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.93
din 22 februarie 2017

REGULAMENTUL
privind organizarea și funcționarea Consiliului consultativ
pentru întreprinderile mici şi mijlocii
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte componenţa, misiunea și atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
    2. Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (în continuare – Consiliu) este instituit pe lîngă Ministerul Economiei, în calitate de organ consultativ, fără personalitate juridică.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cadrul normativ în vigoare și prezentul Regulament.
    4. Consiliul contribuie la sporirea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurînd informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor, organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative din domeniu.
    5. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:
    1) legalităţii;
    2) parităţii;
    3) responsabilităţii membrilor acestuia pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, în limita competenţei lor;
    4) publicităţii şi transparenţei.
II. COMPONENŢA CONSILIULUI
    6. Consiliul este compus din minim 31 de persoane, fiind format din preşedinte, vicepreședinte, membri şi secretar.
    7. Membrii Consiliului nu pot reprezenta interesele regionale, de ramură, de grup sau ale entităţilor și trebuie să se călăuzească de principiul desfăşurării activităţii în interes public.
    8. Membrii Consiliului sînt reprezentanţi ai sectorului public, privat și ai sectorului asociativ, reprezentaţi în proporţie egală, și sînt desemnaţi de conducerea instituției de resort pe un mandat de 5 ani.
    9. În cazul eliberării din funcţia deţinută a unui membru al Consiliului, persoana nou-desemnată în funcţia respectivă va avea şi calitatea de membru al Consiliului.
    10. Retragerea calităţii de membru al Consiliului se constată prin decizie a Consiliului, în caz de:
    1) eliberare din funcţia deţinută în cadrul organului (instituţiei, entităţii) care a înaintat candidatura;
    2) cerere a organului (instituţiei, entităţii) care a înaintat candidatura;
    3) cerere personală a membrului Consiliului privind retragerea benevolă;
    4) absență nemotivată la 3 şedinţe consecutiv;
    5) deces al membrului Consiliului.
III. MISIUNEA ȘI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI
    11. Misiunea Consiliului constă în analiza competitivităţii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea competenţelor şi spiritului antreprenorial, precum şi înaintarea recomandărilor de îmbunătăţire a mediului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Consiliul constituie o platformă pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi politicilor de susţinere a acestuia.
    12. Consiliul are următoarele atribuţii:
    1) identifică problemele-cheie, preocupările şi necesităţile întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova;
    2) prezintă Ministerului Economiei opinia comunităţii de afaceri privind problemele şi interesele întreprinderilor mici și mijlocii;
    3) dezbate şi înaintează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi normativ, cu impact asupra înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
    4) prezintă recomandări privind elaborarea, modificarea şi implementarea programelor şi politicilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor conform standardelor europene;
    5) acordă asistenţă în promovarea politicilor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;
    6) sensibilizează publicul şi părţile interesate privind problemele întreprinderilor mici și mijlocii;
    7) întreprinde măsuri de mediatizare şi conlucrare cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu mass-media în problemele de dezvoltare a activităţii întreprinderilor mici și mijlocii;
    8) monitorizează accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanţe și valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu.
    13. În scopul executării atribuţiilor sale, membrii Consiliului sînt în drept:
    1) să solicite şi să primească de la secretarul Consiliului informaţii și clarificări cu referire la ordinea de zi a ședinței Consiliului;
    2) să prezinte propuneri pe marginea chestiunilor din ordinea de zi a ședinței Consiliului;
    3) să propună invitarea la şedinţele Consiliului atît a reprezentanţilor autorităţilor publice şi altor instituţii care nu sînt membri ai Consiliului, cît și a reprezentanţilor mediului de afaceri sau a societății civile interesaţi de subiectele ce urmează a fi examinate.
    14. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    1) să participe la şedinţele Consiliului;
    2) să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor care le-au devenit cunoscute;
    3) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal, conform Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    4) să se abţină de la orice activitate care ar putea genera un conflict de interese sau de la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrul Consiliului informează, în acest sens, președintele Consiliului.
IV. MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CONSILIULUI
    15. Consiliul este condus de preşedintele Consiliului, reprezentat de ministrul economiei. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte.
    16. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
    1) conduce activitatea şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Consiliului în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    3) aprobă ordinea de zi a şedinţelor.
    17. Vicepreședintele Consiliului este ales din partea sectorului asociativ sau privat, cu votul majorității membrilor desemnați ai Consiliului.
    18. Vicepreşedintele Consiliului este ales pe un mandat de 2 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă pentru cel mult două mandate consecutive.
    19. Secretarul Consiliului este conducătorul subdiviziunii din cadrul Ministerului Economiei, care elaborează politica în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii. Secretariatul Consiliului este asigurat de către subdiviziunea corespunzătoare a Ministerului Economiei.
    20. Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:
    1) asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi analitică a activităţii Consiliului;
    2) organizează şedinţele Consiliului;
    3) întocmeşte, cu consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl înaintează spre aprobare preşedintelui Consiliului;
    4) pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului;
    5) informează membrii Consiliului și invitaţii despre agenda şedinţei şi proiectele documentelor anexate pentru examinare;
    6) elaborează planul de lucru al Consiliului şi propune modificări ale acestuia;
    7) monitorizează procesul de implementare a deciziilor Consiliului şi informează preşedintele Consiliului despre rezultatele obţinute;
    8) întocmeşte, ține evidența și arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    9) asigură publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Economiei a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor Consiliului, a recomandărilor şi a raportului anual al activităţii Consiliului;
    10) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului, în conformitate cu prezentul Regulament, pentru buna desfăşurare a activităţii acestuia.
    21. Consiliul se întruneşte, trimestrial, în şedinţe ordinare şi, după caz, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor Consiliului – în şedinţe extraordinare.
    22. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.
    23. Membrii Consiliului pot participa la şedinţele Consiliului fie prin prezenţa fizică, fie prin intermediul video- ori audioconferinţei, utilizînd mijloace de comunicare precum telefonia fixă sau mobilă ori alte mijloace şi programe care permit organizarea audio- şi videoconferinţelor prin Internet.
    24. La şedinţele Consiliului pot participa, la decizia Consiliului, şi invitaţi din sectorul public, mediul de afaceri sau societatea civilă interesaţi de subiectele ce urmează a fi examinate.
    25. Convocarea şedinţelor Consiliului se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei. Secretarul Consiliului va transmite fiecărui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
    26. Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către secretarul Consiliului, în baza propunerilor membrilor, se aprobă de preşedintele Consiliului şi se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei şi, după caz, în mass-media centrală sau locală cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
    27. Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în art. 10 alin. (2) din Legea nr.179 din 21 iulie 2016 și în capitolul III al prezentului Regulament, Consiliul elaborează recomandări şi înaintează propuneri, care au rol consultativ, şi se emit cu votul majorităţii simple a participanţilor prezenți la ședința Consiliului.
    28. Consiliul elaborează și prezintă Ministerului Economiei, pînă la data de 31 martie, raportul anual al activităţii Consiliului.
    29. Votul membrilor Consiliului este nominal deschis.
    30. Deciziile Consiliului se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenți la ședința Consiliului.
    31. Secretarul Consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa Consiliului, întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, indicînd recomandările şi deciziile membrilor privind chestiunile examinate. Secretarul Consiliului este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei indicate în procesul-verbal.
    32. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului, semnat de către preşedintele Consiliului, se expediază de către secretar la adresa membrilor Consiliului în termen de 7 zile lucrătoare.
    33. Recomandările şi propunerile expuse de către membrii Consiliului, precum şi deciziile adoptate se transmit în mod oficial Secretariatului, care, ulterior, le redistribuie potrivit competențelor funcționale.
    34. Deciziile şedinţelor Consiliului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de către Secretariat, prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Economiei şi, după caz, în mass-media centrală sau locală.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.93
din 22 februarie 2017

COMPONENȚA INSTITUȚIONALĂ
a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii

    Ministerul Economiei
    Ministerul Finanţelor
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
    Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
    Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova
    Institutul Național de Cercetări Economice
    Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
    Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
    Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord
    Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
    Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
    Comitetul executiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia
    Congresul Autorităților Locale din Moldova
    Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova
    Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova
    Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
    Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova
    Asociația Băncilor din Moldova
    Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova
    Platforma Femeilor Antreprenoare din Moldova
    Asociaţia Businessului European din Moldova
    Consiliul Național al Tineretului din Moldova
    Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum „MOLDCOOP”
    Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
    Asociația Patronală din Industria Ușoară „APIUS”
    Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova
    Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC
    Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”
    Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”