OMFM17/2017
ID intern unic:  369098
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 17
din  27.01.2017
despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor
supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozit fiscal
și a modului de completare a acestuia
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 312
    MODIFICAT
   
OMF31 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.146

    NOTĂ:
    În titlul Ordinului şi pe tot parcursul textului, cuvintele „încăperea de acciz”, „încăperii de acciz” și „încăperi de acciz” se substituie cu cuvintele „antrepozit fiscal” la forma gramaticală corespunzătoare prin OMF31 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.146ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1153 din 20 februarie 2017
ministru____________ Vladimir Cebotari    Întru executarea prevederilor articolului 127 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Forma Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozit fiscal, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2) Modul de completare a Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozit fiscal, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 17. Chişinău, 27 ianuarie 2017.


Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 17 din 27 ianuarie 2017

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce
 se expediază (se transportă) din antrepozit fiscal

Data
expe-
dierii

Ora
expe-
dierii

Numărul de
înmatriculare
a mijlocului
de transport
şi codul fiscal al
transportatorului

Caracteristicile mărfii supuse
accizelor expediate (transportate)

Suma accizului achitată prin ordinul de plată

Locul
livrării cu
indicarea destina-
tarului

Denu-
mirea
mărfii

Unita-
tea de
măsură

Canti-
tatea

Valoarea
fără TVA
şi accize
(lei)

Suma
accizului
calculat
(lei)

Numărul
şi data
documen-
tului de
plată

Suma
(lei)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 17 din 27 ianuarie 2017

Modul de completare
a Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se
 expediază (se transportă)
din antrepozit fiscal
    1. Registrul trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1) în coloana 1 se indică data de expediere a mărfurilor supuse accizelor din locul antrepozitului fiscal;
    2) în coloana 2 se indică ora de expediere a mărfurilor supuse accizelor din locul antrepozitului fiscal;
    3) în coloana 3 se indică numărul de înmatriculare a mijlocului de transport în care este încărcată marfa supusă accizelor şi codul fiscal al transportatorului;
    4) în coloana 4 se indică denumirea mărfii supuse accizelor expediate (transportate) din antrepozit fiscal și/sau a materiei prime supuse accizelor utilizate la fabricarea producției nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000);
    5) în coloana 5 se indică unitatea de măsură a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din antrepozit fiscal și/sau a materiei prime supuse accizelor utilizate la fabricarea producției nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000);
    6) în coloana 6 se indică cantitatea mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din antrepozit fiscal și/sau a materiei prime supuse accizelor utilizate la fabricarea producției nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000);
    7) în coloana 7 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din antrepozit fiscal și/sau a materiei prime accizate utilizate la fabricarea producției nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000), exprimată în unităţi monetare naţionale;
    8) în coloana 8 se indică suma accizului calculată, aferentă mărfurilor expediate (transportate) din antrepozit fiscal și/sau a materiei prime supuse accizelor utilizate la fabricarea producției nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000);
    9) în coloana 9 se indică numărul şi data ordinului de plată care justifică achitarea la buget a sumei accizului calculat pentru mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) la momentul expedierii (transportării);
    10) în coloana 10 se indică în unităţi monetare naţionale suma accizului achitat la buget pentru mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) din antrepozit fiscal, în baza Ordinului de plată indicat în coloana 9;
    11) în coloana 11 se indică locul livrării mărfurilor supuse accizelor (pentru export, pe teritoriul Republicii Moldova etc.), inclusiv nesupuse accizelor (potrivit prevederilor art.4 alin.(6) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV nr.1054 din 16.06.2000), cu indicarea denumirii (codului fiscal) al destinatarului.
    2. Fiecare loc al antrepozitului fiscal trebuie să aibă un Registru.
    3. Coloanele 8-10 nu se completează în cazul în care se efectuează manipularea mărfurilor supuse accizelor în cadrul aceluiași antrepozit fiscal a agentului economic înregistrat în calitate de antrepozitar autorizat, dintr-un loc al antrepozitului fiscal în altul, situate separat din punct de vedere teritorial.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF31 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.146]