OMJC96/2017
ID intern unic:  369100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 96
din  20.02.2017
cu privire  la aprobarea Regulamentului de activitate
al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 314
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1194 din 20 februarie 2017
ministru____________ Vladimir Cebotari    În temeiul articolului 22 alineatul (9) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.2-8, art.1),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, conform anexei.
    2. Ordinul ministrului justiției nr.75 din 9 martie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al colegiului disciplinar al executorilor judecătorești (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.39, art.214) se abrogă.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                             Vladimir CEBOTARI


    Nr. 96. Chişinău, 20 februarie 2017.


Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr.96 din 20 februarie 2017

REGULAMENTUL
de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare a activităţii, atribuţiile Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti (în continuare Colegiu), precum şi modul de examinare a sesizărilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătorești.
    2. Colegiul este un organ colegial, deliberativ şi permanent, independent în exercitarea funcţiilor ce îi revin, constituit pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, fără personalitate juridică.
    3. Colegiul examinează cazurile privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc la solicitarea ministrului justiției, Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și persoanelor care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare.
    4. Sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc (în continuare – sesizare) se prezintă în formă scrisă, cu specificarea motivelor care au stat la baza acesteia.
    5. Componența nominală a Colegiului se aprobă prin ordinul ministrului justiției.
    6. Colegiul îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (în continuare Lege) şi a prezentului Regulament.
II. Constituirea și mandatul membrilor Colegiului
    7. Colegiul este format din 7 membri, după cum urmează:
    a) trei desemnați de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
    b) doi desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
    c) un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului;
    d) un reprezentant al societăţii civile.
    8. Reprezentantul mediului academic și cel al societății civile, cât și supleanții lor sunt selectați, prin concurs, de către Ministerul Justiției în comun cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.
    9. Mandatul membrului Colegiului este de doi ani de la desemnare. Un membru al Colegiului poate fi desemnat cel mult pentru două mandate consecutive.
    10. Mandatul de membru al Colegiului nu este compatibil cu calitatea de membru al Comisiei de licențiere, al Comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    11. Membrii supleanți se desemnează în aceeași ordine, ca și membrii colegiului prin ordinul ministrului justiției cu privire la componența nominală a Colegiului.
    12. Executorii judecătoreşti cărora le-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani, nu pot fi membri ai Colegiului.
    13. Preşedintele Colegiului se alege din membrii colegiului cu votul majorităţii acestora, la prima ședință a Colegiului.
    14. Dacă Preşedintele Colegiului nu poate fi ales la cel mult 2 şedinţe din lipsă de candidaturi, și/sau de voturi, sau din orice alt motiv, acesta va fi numit prin ordinul ministrului justiției la propunerea președintelui Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
    15. Secretarul Colegiului este desemnat din rândul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti de către președintele Uniunii.
    16. Calitatea de membru al Colegiului încetează în următoarele cazuri:
    a) expirarea mandatului;
    b) renunțarea benevolă la calitatea de membru;
    c) revocarea mandatului;
    d) aplicare a unei sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise în cadrul exercitării atribuţiilor profesionale;
    e) condamnarea de către instanţa de judecată printr-o hotărâre irevocabilă pentru săvârșirea unei infracţiuni;
    f) deces.
    17. Suspendarea calității de membru al Colegiului intervine în următoarele cazuri:
    a) suspendarea activității la locul de muncă;
    b) începerea urmăririi penale, dacă au fost aplicate măsurile procesuale ce împiedică exercitarea mandatului.
    18. Revocarea mandatului de membru al Colegiului intervine în următoarele cazuri:
    a) absența nemotivată la trei ședințe consecutive ale Colegiului sau 4 ședințe pe durata unui an calendaristic;
    b) neexercitarea obligațiilor de membru;
    c) participarea la examinarea sesizării în condițiile existenței conflictului de interese;
    d) apariția situației de incompatibilitate;
    e) încălcarea caracterului solemn al ședinței Colegiului sau comportament ce periclitează ordinea în timpul ședințelor Colegiului;
    f) altor temeiuri stabilite de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pentru membrii desemnați de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    19. Mandatul de membru în cadrul Colegiului se revocă pentru o singură încălcare a pct. 17 lit. c).
    20. Procedura de revocare a mandatului poate fi inițiată de ministrul justiției sau Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Propunerea de revocare a membrilor-executori judecătorești se înaintează spre examinare Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești; propunerea de revocare a membrilor desemnați de Ministerul Justiției se înaintează spre examinare ministrului justiției; propunerea de revocare a reprezentantului societății civile sau mediului academic se înaintează spre examinare unei comise mixte, formate pe principii de paritate din reprezentanți ai Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
    21. Solicitarea de revocare se soluționează în termen de cel mult 10 zile de la data primirii acesteia.
    22. În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al Colegiului, acesta este înlocuit de membrul său supleant. Suspendarea calităţii de membru al Colegiului nu suspendă curgerea duratei mandatului respectiv.
    23. Desemnarea unui alt membru supleant al Colegiului în locul vacant, se efectuează în termen de o lună de la data vacanţei, în modul stabilit pentru formarea Colegiului. Noul membru supleant exercită atribuţiile pentru durata rămasă a mandatului.
    24. Cu cel puţin 2 luni înainte de expirarea mandatului Colegiului, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Ministerul Justiţiei asigură desemnarea noilor membri, inclusiv supleanţi.
III. Modul de activitate a Colegiului
    25. Ședințele Colegiului sunt publice, cu excepția cazurilor în care, din motive întemeiate, se declară şedinţele parţial sau total închise, din oficiu sau la solicitarea participanților, în baza unei cereri scrise.
    26. Ședințele sunt deliberative dacă la ele participă cel puțin 5 membri ai Colegiului. Deciziile Colegiului se iau, sub sancțiunea nulității, cu cel puțin 4 voturi. Membrii Colegiului nu se pot abține de la vot.
    27. Dacă unul dintre membrii Colegiului nu poate fi prezent la şedinţă, el anunţă preşedintele Colegiului și secretarul cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării şedinţei. În caz contrar, absența acestuia se consideră nemotivată.
    28. În cazul în care unul dintre membrii Colegiului este subiect al procedurii disciplinare, acesta este înlocuit de membrul său supleant.
    29. Dacă în urma examinării solicitării de recuzare s-a constatat că membrul Colegiului nu poate participa la examinarea sesizării, şedinţa se amână şi se desemnează pentru participare membrul său supleant.
    30. Recuzarea membrului Colegiul poate fi solicitată până la începerea examinării sesizării de către executorul judecătoresc sau autorul sesizării în baza unor motive întemeiate. Recuzarea se examinează în ziua înaintării cererii de recuzare, de către Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin emiterea unei dispoziții, care nu se contestă.
    31. În cazul lipsei de cvorum, data următoarei ședințe se stabilește în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.
    32. În cazul lipsei membrului-raportor, examinarea sesizării este numită pentru următoarea ședință a Colegiului. Ședința poate fi amânată de cel mult 2 ori din acest motiv, ulterior sesizarea se examinează în lipsa membrului-raportor.
    33. În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de decanul de vârstă din membrii Colegiului. În cazul în care preşedintele este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile o perioadă mai mare de două luni consecutive, se alege un alt preşedinte în condiţiile prevederilor pct.12-13 din prezentul Regulament.
IV. Drepturile, obligațiile și atribuțiile membrilor
Colegiului, a preşedintelui şi a secretarului
    34. Membrii Colegiului au dreptul să studieze în prealabil sesizările și materialele aferente acestora, depuse la Colegiu.
    35. Membrii Colegiului sunt obligați:
    a) să-și exercite atribuțiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) să voteze pro sau contra chestiunilor incluse pe agenda ședinței;
    c) să respecte caracterul confidențial al actelor și informațiilor recepționate;
    d) să fie prezenți la ședințele Colegiului;
    e) să semneze deciziile, la adoptarea cărora au participat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data prezentării spre semnare;
    f) să redacteze și să prezinte textele deciziilor, în termenele stabilite, conform rigorilor impuse de lege și prezentul Regulament;
    g) să informeze preşedintele Colegiului și secretarul despre faptul că nu se va prezenta la ședință, cu cel târziu 2 zile până la data desfăşurării şedinţei;
    h) să păstreze secretul deliberărilor, să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare şi să nu dezvăluie nici o opinie exprimată pe parcursul procedurii disciplinare, cu excepțiile prevăzute de lege;
    i) să se abțină de la acțiuni, care pot afecta solemnitatea și ordinea ședințelor Colegiului, cât și atitudinile colegiale și respectuoase între membrii Colegiului;
    j) să nu participe la examinarea sesizării, în prezența unui conflict de interese și să informeze președintele Colegiului în scris despre existența conflictului de interese sau intervenirea lui pe durata examinării sesizării;
    k) să execute alte obligații stabilite de lege şi prezentul Regulament.
    36. Membrii Colegiului exercită următoarele atribuţii:
    a) examinează sesizările depuse sub aspectul admisibilității și în fond;
    b) solicită executorului judecătoresc şi/sau autorului sesizării prezentarea opiniei, documentelor şi altor probe pertinente;
    c) solicită, după caz, prezentarea opiniei martorilor, specialiştilor și a organului profesional referitor la sesizările examinate;
    d) exercită şi alte atribuţii stabilite de lege şi prezentul Regulament.
    37. Preşedintele Colegiului exercită următoarele atribuţii:
    a) coordonează și conduce activitatea Colegiului;
    c) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării şedinţelor, care se convoacă în funcție de necesități;
    d) pronunță dispozitivul deciziilor emise de Colegiu;
    e) semnează decizia Colegiului în locul membrului aflat peste hotare sau decedat, care a participat la examinarea sesizării;
    f) formează completele de admisibilitate;
    g) în baza raportului întocmit de completul de admisibilitate, dispune asupra examinării pe fond sau respingerii ca inadmisibilă a sesizării.
    i) asigură solemnitatea și ordinea în timpul ședințelor Colegiului;
    h) decide asupra admisibilității înregistrărilor audio/video în timpul ședințelor Colegiului;
    k) expune poziția Colegiului în mass-media sau deleagă acest drept altui membru;
    l) exercită alte atribuţii stabilite de lege şi prezentul Regulament.
    38. Secretarul Colegiului exercită următoarele atribuţii:
    a) duce evidenţa sesizărilor parvenite în adresa Colegiului în registrul de înregistrare al acestora;
    b) ţine evidenţa corespondenţei Colegiului;
    c) asigură arhivarea materialelor Colegiului (inclusiv a celor relevante pentru procesele judiciare conexe activității Colegiului), potrivit reglementărilor adoptate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
    d) informează membrii Colegiului, executorul judecătoresc, autorul sesizării, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și, după caz, persoanele invitate, prin poștă electronică, telefon sau prin alte mijloace de comunicare, locul, data şi ora desfăşurării şedinţelor și ordinea de zi a acestora;
    e) remite copia sesizării şi materialele care o însoţesc executorului judecătoresc, membrilor Colegiului şi organului profesional cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examinării cazului;
    f) asigură accesul executorului judecătoresc şi al solicitantului, precum şi al reprezentanţilor acestora şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti la toate documentele referitoare la caz;
    g) întocmeşte și semnează procesul-verbal al şedinţei Colegiului;
    h) asigură publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a deciziilor Colegiului (privind admisibilitatea/inadmisibilitatea sesizării, examinării sesizării în fond, opiniei separate a membrului Colegiului) și a hotărîrii definitive a instanței judecătorești prin care a fost soluționată contestația asupra deciziei Colegiului, cu respectarea prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    i) asigură respectarea confidențialității datelor şi informaţiilor, la care are acces în exerciţiul funcţiei;
    k) asigură evidența și informarea lunară a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești despre numărul de ședințe la care a participat fiecare membru al Colegiului, cât și despre numărul deciziilor neredactate/nesemnate de fiecare membru către data prezentării informației;
    l) exercită şi alte atribuţii, ce ţin de organizarea și activitatea Colegiului.
V. Procedura de examinare a sesizărilor
    39. Sesizările adresate Colegiului sunt înregistrate de secretar în registru, conform consecutivității recepționării.
    40. În cazul când sesizarea adresată Colegiului parvine în adresa Ministerului Justiției sau Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în termen de 3 zile lucrătoare aceasta este readresată Colegiului.
    41. În termen de 15 zile de la înregistrare, copia sesizării și actele ce o însoțesc se remit completului de admisibilitate și executorului judecătoresc vizat în sesizare prin poșta electronică sau prin alte mijloace de comunicare ce permite confirmarea recepționării. Sesizările se remit succesiv completelor de admisibilitate.
    42. Completele de admisibilitate se creează, prin dispoziția președintelui Colegiului, din membrii Colegiului a câte 3 membri fiecare.
    43. Completul se expune asupra admisibilității sau inadmisibilității sesizării în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, de la data recepționării acesteia. Sesizarea se declară inadmisibilă în următoarele cazuri:
    a) nu conține fapte, elemente noi, în raport cu o sesizare declarată anterior inadmisibilă sau respinsă ca neîntemeiată;
    b) nu conține fapte, care ar putea fi încadrate în abaterile disciplinare stabilite la art.21 al Legii;
    c) nu este semnată de autor;
    d) nu este înaintată de persoana, al cărei drept este pretins a fi încălcat sau lipsește dovada împuternicirii corespunzătoare a altei persoane în acest sens;
    e) se referă la dezacordul cu un act procesual al executorului judecătoresc, motivele dezacordului fiind examinate de instanța de judecată, care a confirmat legalitatea actului sau legalitatea acestuia rezultă direct din prevederile legale;
    f) examinarea motivelor invocate în sesizare ţine de competenţa instanţei de judecată sau de competenţa altor autorități publice ori instituții;
    g) a expirat termenul de tragere la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc.
    44. Şedinţele completului de admisibilitate sunt deliberative dacă la ele participă toţi cei 3 membri ai completului. Data organizării ședinței se comunică de către secretarul Colegiului, cu cel puțin două zile înainte.
    45. Raportul cu propunerea motivată privind admisibilitatea/inadmisibilitatea sesizării se înaintează președintelui Colegiului. Raportul privind admisibilitatea/inadmisibilitatea sesizării se aprobă cu votul majorității membrilor completului.
    46. Președintele Colegiului, în temeiul raportului prezentat de completul de admisibilitate, în cel mult 3 zile lucrătoare, se pronunță printr-o decizie asupra admiterii spre examinare a sesizării, fixând prin aceeași decizie data examinării sau se pronunță asupra inadmisibilității examinării sesizării. În ambele cazuri, deciziile se semnează de membrii completului de admisibilitate și președintele Colegiului.
    47. Deciziile privind admisibilitatea sesizării nu pot fi contestate. Deciziile privind declararea inadmisibilității pot fi contestate, prin depunerea unei cereri, în termen de 7 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Cererea se examinează de celălalt complet de admisibilitate în cel mult 5 zile lucrătoare și se soluționează printr-o decizie a Colegiului, care nu poate fi contestată, semnată de toți membrii Colegiului.
    48. Membrul-raportor pe sesizările declarate admisibile se stabilește de către președintele Colegiului prin rotație în ordinea alfabetică a numelor membrilor. Membrii completului de admisibilitate participă la examinarea în fond a sesizării.
    49. În termen de cel mult 3 zile de la data declarării admisibile a sesizării, secretarul Colegiului expediază prin poșta electronică membrilor Colegiului și executorului judecătoresc vizat copia deciziei de admisibilitate și materialele aferente ei.
    50. În scopul pregătirii raportului, membrul-raportor este în drept să solicite executorului judecătoresc şi autorului sesizării prezentarea opiniei, documentelor şi alte probe pertinente pentru elucidarea faptelor invocate în sesizare sau despre care s-a luat cunoştinţă în mod direct, a cauzelor şi împrejurărilor concrete în care acestea s-au produs. În procesul examinării pot fi atrase şi alte persoane, ale căror declaraţii pot contribui la soluţionarea cazului, cât și întreprinse acțiunile prevăzute de alin.(9) al art.23 din Lege.
    51. Refuzul executorului judecătoresc de a răspunde solicitărilor membrului raportor, nu împiedică examinarea sesizării. În acest caz examinarea se efectuează, reieșind din materialele de care dispune Colegiul.
    52. Examinarea abaterilor disciplinare are la bază următoarele principii:
    a) prezumţia nevinovăţiei – executorul judecătoresc se prezumă a fi nevinovat;
    b) garantarea dreptului la apărare – executorul judecătoresc are dreptul de a fi audiat, de a prezenta opinia, dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un avocat sau un reprezentant;
    c) celeritatea procedurii disciplinare – Colegiul este obligat să examineze fără întârziere sesizarea, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de reglementările în vigoare;
    d) gradualitatea și proporţionalitatea sancțiunii aplicate – la examinarea abaterilor disciplinare se asigură un raport echitabil între gravitatea abaterii, circumstanţele săvârșirii acesteia şi sancţiunea disciplinară aplicată, coroborată cu aplicarea anterioară a altor sancțiuni disciplinare în privința aceluiași executor judecătoresc;
    e) unicitatea sancţiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;
    f) contradictorialitatea – fiecare parte trebuie să probeze faptele invocate, iar sesizarea se examinează, reieșind din solicitările ce se conțin în ea.
    53. În timpul examinării în fond a sesizării, prezenţa executorului judecătoresc este obligatorie. Dacă acesta lipseşte nejustificat de la şedinţă, Colegiul poate să decidă examinarea sesizării în lipsa lui. Executorul judecătoresc poate solicita examinarea sesizării în lipsa sa, dacă a comunicat actele solicitate de Colegiu și opinia sa referitor la sesizare.
    54. Examinarea sesizării în fond începe cu prezentarea raportului de către membrul-raportor. În timpul şedinţei, executorul judecătoresc are dreptul să înainteze demersuri, să prezinte explicaţii şi probe în susţinerea poziţiei sale.
    55. Dacă pe parcursul examinării sesizării, se constată că obiectul acesteia constituie în acelaşi timp obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, Colegiul poate suspenda examinarea sesizării până la pronunţarea unei decizii irevocabile de către instanţa judecătorească.
    56. Retragerea, anterior pronunțării deciziei, de către autor a sesizării înaintate, constituie temei de încetare a procedurii disciplinare, cu excepția cazului în care Colegiul decide că este imperativ necesar să continue examinarea pentru a nu admite lezarea drepturilor altor persoane interesate sau a altor interese ocrotite de lege.
    57. În cazul când, prin votul membrilor Colegiului, s-a constatat existența abaterii disciplinare, executorului judecătoresc i se aplicată una din sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 24 alin.(1) din Lege, luând în considerație următoarele elemente cumulative:
    a) caracterul şi gravitatea abaterii;
    b) împrejurările în care abaterea a fost săvârșită;
    c) cauzele şi consecinţele abaterii;
    d) gradul de vinovăţie al executorului judecătoresc;
    e) conduita executorului judecătoresc;
    f) impactul faptei asupra imaginii profesiei de executor judecătoresc.
    58. În cazul în care dintr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă săvârșirea unei abateri disciplinare de către executorul judecătoresc, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.
    59. Proiectul deciziei motivate a Colegiului se întocmește de către membrul-raportor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului. Dispozitivul deciziei privind examinarea sesizării se pronunţă de către preşedintele Colegiului, în prezența participanților la procedura de examinare.
    60. Decizia privind rezultatele examinării abaterii disciplinare trebuie să conţină:
    a) componenţa Colegiului;
    b) numărul, data şi locul adoptării;
    c) numele şi prenumele executorului judecătoresc;
    d) numele şi prenumele autorului sesizării;
    e) circumstanţele de fapt şi de drept expuse în sesizare;
    f) argumentele invocate de executorul judecătoresc, solicitant şi alte persoane;
    g) motivarea, cu indicarea expresă a normelor legale pe care se întemeiază decizia și corelarea lor cu actele executorului judecătoresc;
    h) sancţiunea disciplinară aplicată;
    i) cauzele încetării procedurii disciplinare (după caz);
    j) modul de contestare a deciziei.
    61. Decizia motivată se semnează de către președintele Colegiului și membrii care au participat la examinarea sesizării în cel mult 15 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului.
    62. Dacă un membru al Colegiului are opinie separată, acesta o expune în scris în termen de până la 10 zile lucrătoare de la pronunțarea dispozitivului, cu indicarea motivelor. Opinia separată se anexează la dosar.
    63. În termen de 3 zile lucrătoare de la întocmirea opiniei separate, aceasta se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
    64. Decizia motivată însoțită, după caz, de opinia separată se publică în termen de 3 zile lucrătoare de la semnare, pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, fără comunicarea suplimentară a acesteia în alt mod executorului judecătoresc vizat sau autorului sesizării. Părțile procedurii disciplinare pot obține textul deplin al deciziei de la secretarul Colegiului, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare.
    65. Decizia Colegiului poate fi contestată în instanţa de judecată în modul prevăzut la art.24 alin.(7) din Lege. Reprezentarea în instanța de judecată în cazul contestării deciziei Colegiului este asigurată de Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. În cazul când decizia Colegiului a fost anulată prin hotărârea judecătorească devenită definitivă, această informație se plasează pe pagina web a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a Ministerului Justiției în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționarea de către secretar a textului hotărîrii în original sau copie autentificată de către instanța de judecată.
    66. Termenul de la desfăşurarea primei şedinţe pentru examinarea în fond a sesizării până la adoptarea deciziei nu poate depăşi 1 lună. Pentru procedurile complexe termenul poate fi prelungit de către Colegiu până la 3 luni.
    67. Lucrările şedinţei Colegiului sunt consemnate în proces-verbal, care conţine informaţii referitoare la prezenţa membrilor Colegiului şi a altor participanţi la şedinţă, conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele votării şi deciziile adoptate. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 5 zile de la desfăşurarea şedinţei şi se semnează de către preşedintele Colegiului şi de către secretar.