LPM276/2016
ID intern unic:  369204
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 276
din  16.12.2016
cu privire la principiile de subvenționare
în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 93     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
    LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338


    Denumirea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19

    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338    Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic exhaustiv şi uniform privind subvenţionarea sectorului agroindustrial şi dezvoltării rurale în Republica Moldova, susţinerea producătorilor agricoli autohtoni şi necesitatea adaptării cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul  de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea şi stimularea activităților agricole şi dezvoltării rurale, direcțiile de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (2) Principiile stabilite de prezenta lege sînt unele de bază și nu privează statul de dreptul de a acorda o atenție deosebită dezvoltării agriculturii și îmbunătățirii calității vieții în mediul rural.
    [Art.1 al.(2) în redacția LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (3) Prezenta lege nu reglementează principiile activităţii de întreprinzător, precum şi principiile sistemului bugetar-fiscal al Republicii Moldova.
    Articolul 2. Scopul legii
    (1)  Prezenta lege are ca scop susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin:
    a) creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin modernizarea şi restructurarea pieței;
    b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
    c) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.
    (2)  În vederea realizării scopului trasat la alin. (1), statul, prin intermediul autorităţilor competente, susține:
    a) modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele Uniunii Europene privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate;
    b) facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru fermieri;
    c) reformarea sistemului învăţămîntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroindustrial şi crearea Sistemului informațional integrat agricol;
    d) implementarea practicilor moderne de gestionare a terenurilor agricole şi a apei;
    e) implementarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, precum și menținerea biodiversității;
    f) adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora asupra producţiei agricole;
    g) alocarea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii fizice şi de servicii în mediul rural;
    h) creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniile nonagricole şi sporirea veniturilor în mediul rural;
    i) implicarea comunităţii locale în dezvoltarea rurală.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    activitate agricolă –  producţie, creştere sau cultivare de produse agricole, precum şi prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu;
    Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    beneficiar de subvenție – solicitantul subvenţiei a cărui cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul subvenției;
    dezvoltare rurală – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturale și de mediu durabile, menite să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural;
    [Art.3 noțiunea în redacția LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – totalitate a mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării măsurilor de sprijin;
    forţă majoră – circumstanţe excepţionale, situaţii precum: decesul fondatorului unic, în cazul în care nu sînt succesori; calamitate naturală care afectează exploatațiile agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploataţie; epizootie care afectează determinant şeptelul producătorului agricol;
    grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor);
    grup de producători – grup de producători agricoli în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;
    investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în activitățile de îmbunătățire a calității vieții în mediul rural desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    întreprinderi afiliate – societăţi comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia grupurilor de producători), ce aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, persoane sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;
    măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură și în mediul rural, susţinută financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorităţi ale politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014;
    plată directă – sprijin financiar nerambursabil, exprimat în sumă fixă pe unitate de suprafață de teren cultivat şi/sau cap de animal, în funcţie de culturile agricole, de suprafața terenurilor lucrate, de speciile și numărul de animale, și acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    prelucrare primară – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;
    prelucrare finită – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;
    preț de referință – valoarea  investiției în tehnică, utilaje și echipamente agroindustriale, în raport cu baza de date, acceptată drept bază de calcul al subvenției;
    producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul țării;
    producător agricol mic – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă pînă la 20 de hectare de teren agricol arabil și/sau pînă la 10 hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 21 pînă la 40 de capete de bovine sau de la 51 pînă la 100 de capete de porcine, ovine/caprine, și, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
    producător agricol mijlociu – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 20 pînă la 500 de hectare de teren agricol arabil și/sau de la 10 pînă la 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 41 pînă la 100 de capete de bovine sau de la 101 pînă la 240 de capete de porcine, ovine/caprine și, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
    producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau posesie şi folosință mai mult de 500 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult de 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori mai mult de 100 de capete de bovine sau 240 de capete de porcine, ovine/caprine și, în orice caz, depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
    producţie agroalimentară ecologică – producţie agroalimentară ce corespunde criteriilor stabilite de Legea nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică;
    sistemul informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii – sistem electronic integrat, administrat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, destinat evidenţei solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii;
    Sistemul informațional integrat agricol – sistem informațional care conține date din sectorul agroindustrial;
    solicitant – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o autoritate a administrației publice locale de nivelul întîi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de pînă la 10 000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensămîntului populației și al locuințelor din 2014), definită în Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care depune o cerere de solicitare a mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în conformitate cu criteriile stabilite în măsurile de sprijin corespunzătoare;
    [Art.3 noțiunea în redacția LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    subvenţie – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susţinerea investiţiilor efectuate în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care corespund criteriilor de eligibilitate;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    tînăr fermier – producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o localitate rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vîrsta între 18–35 de ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, care deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și care se inițiază pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al acesteia;
    zonă defavorizată – zonă rurală în care, din cauza dezavantajelor legate de demografie, mediu, calitatea solului, precum şi din cauza altor factori, veniturile populaţiei provenite din agricultură sînt mai mici comparativ cu mediile pe țară. Lista zonelor defavorizate se aprobă de Guvern la propunerea autorităţii administrației publice centrale.
    Articolul 4. Domeniul de aplicare
    Prezenta lege vizează:
    a) principiile de elaborare şi implementare a politicii statului în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural, inclusiv modul de formare a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    b) direcţiile prioritare ale sectorului agroindustrial susţinute din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    c) plăţile directe pentru unele culturi agricole, specii de animale;
    d) subvenţiile oferite sectorului agroindustrial pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în procesul de producere agricolă şi/sau pentru efectuarea investiţiilor în agricultură;
    e) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii de subvenţii în agricultură și mediul rural;
    f) atribuțiile autorităţilor administraţiei publice împuternicite cu funcţii de executare a prevederilor legislaţiei în domeniul subvenţionării în agricultură și mediul rural, relaţiile lor cu solicitanţii şi beneficiarii subvenţiilor;
    g) principiile generale de gestionare a mijloacelor financiare publice alocate pentru acordarea subvenţiilor în agricultură și mediul rural;
    h) sistemele informaționale în agricultură;
    i) alte aspecte privind solicitarea subvenţiilor în agricultură și mediul rural, procesarea cererilor de acordare a acestora şi plata lor.
Capitolul II
PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII DE SUBVENŢIONARE
ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL
    [Capitolul II denumirea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Articolul 5. Principiile de bază ale activităţii de subvenţionare în agricultură
                        şi mediul rural
    Reglementarea activităţii de subvenţionare în agricultură și mediul rural are loc pe următoarele principii de bază:
    a) previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice;
    b) transparenţa decizională;
    c) tratamentul egal;
    d) eficienţa bazată pe argumente economico-financiare;
    e) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli;
    f) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii;
    g) rezonabilitatea costurilor.
    Articolul 6. Principiul previzibilităţii şi stabilităţii reglementărilor juridice
    (1) Reglementarea activităţii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural se realizează prin prezenta lege, legea bugetului de stat pe anul respectiv, hotărîri ale Guvernului, precum şi prin actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale, aprobate în limita competenţelor stabilite de prezenta lege.
    (2) Reglementările normative care prevăd reducerea cuantumului subvenţiilor în agricultură şi mediul rural nu se pot adopta mai devreme de 6 luni de la data intrării în vigoare a reglementărilor precedente.
    (3) Dacă legea bugetară anuală nu se adoptă în termenul stabilit, finanţarea măsurilor de sprijin se asigură în baza dispoziţiilor privind aplicarea bugetului provizoriu, conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
    (4) Investiţiile în curs de realizare, contractate înainte de intrarea în vigoare a legislaţiei noi, vor continua să fie guvernate de legislaţia veche în ceea ce priveşte natura şi extinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, în special cuantumul subvenţiei acordate, precum şi orice efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede condiţii mai avantajoase pentru producătorul agricol.
    Articolul 7. Principiul transparenţei decizionale
    (1) Statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale, garantează consultarea şi participarea reprezentanţilor comunităţii de afaceri şi societăţii civile, a altor parteneri sociali la etapa de concepere, elaborare şi implementare a politicii statului în domeniul subvenţionării în agricultură şi mediul rural, prin sporirea transparenţei, a accesului la informaţie și la instruire.
    (2) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură este obligată să furnizeze lunar informaţii complete de interes public privind gestionarea mijloacelor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural: listele solicitanţilor, ale beneficiarilor de subvenţii și valoarea acestora, încălcările depistate în procesul de implementare a proiectelor investiționale etc. 
    [Art.7 al.(3) abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (4) Pînă la data de 25 ianuarie a anului ulterior celui în gestiune, autoritatea administrației publice centrale va prezenta Guvernului un raport privind gestionarea mijloacelor financiare alocate Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    Articolul 8. Principiul tratamentului egal
    (1) Statul, prin intermediul autorităţii administraţiei publice competente, aplică în mod nediscriminatoriu criteriile şi modalitățile de acordare a subvenţiilor în agricultură şi mediul rural faţă de toţi solicitanții, precum şi în raport procentual, relativ echitabil, pentru toți potențialii beneficiari.
    (2) Acordarea subvențiilor are la bază prezumția respectării legislației de către producătorii agricoli și tratarea în favoarea acestora a îndoielilor apărute la aplicarea legislaţiei ce ţine de activitatea de subvenționare.
    (3) Nu se consideră încălcare a principiului tratamentului egal aplicarea în privinţa unui grup de persoane, deosebit după anumite trăsături obiective, a unui regim de reglementare diferit de cel aplicat altui grup de persoane, identificat în baza altor criterii, dacă o astfel de tratare diferită rezultă din obiectivele strategice de dezvoltare.
    Articolul 9. Principiul eficienţei bazate pe argumente economico-financiare
    (1) Autoritatea administrației publice centrale asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate prin selectarea minuţioasă a măsurilor de sprijin din punctul de vedere al contribuţiei acestora în atingerea obiectivelor prevăzute de Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală.
    (2) Statul, prin intermediul autorităţii administrației publice centrale competente, stimulează producătorii agricoli în vederea obţinerii unor performanţe, acestea fiind materializate prin atingerea indicatorilor cantitativi şi calitativi plauzibili.
    (3) Subvențiile (plățile directe) se acordă în condițiile bunei utilizări a resurselor naturale, umane, financiare și a celor de producție, ale aplicării sistemelor de calitate pentru produsele agricole și alimentare, respectării regulilor de agromediu.
    (4) Autoritatea de elaborare a politicilor în domeniul agricol și de dezvoltare rurală asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate prin selectarea minuţioasă a direcţiilor de utilizare a subvenţiilor avînd ca bază Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală, politicile ramurale de asigurare a implementării strategiei respective, raportul import-export al produselor agroalimentare, studii de fezabilitate și argumentări economice, ce ar veni în susținerea măsurilor propuse pentru subvenționare.
    Articolul 10. Principiul continuităţii proceselor de susţinere a dezvoltării
                         agriculturii și mediului rural
    [Art.10 denumirea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (1) Statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale, garantează consecvenţa şi previzibilitatea în activitatea autorităţilor responsabile de elaborarea și implementarea politicii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural, a reglementărilor aprobate de către Parlament, Guvern, alte autorități ale administrației publice.
    (2) Subvențiile (plățile directe) se acordă în baza unor documente de politici preconizate pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
    Articolul 11. Principiul asumării responsabilităţilor de către beneficiarii
                         de subvenţii
    (1) Toţi solicitanții/beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să-şi asume responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea și menținerea subvenţiei.
    (2) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, cererile solicitanţilor de subvenţii se declară neeligibile, iar solicitantul de subvenţie se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenții, gestionată de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform procedurii stabilite de Guvern.
    Articolul 12. Principiul rezonabilității costurilor
    (1) Autoritatea responsabilă de administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural trebuie să se asigure de faptul că toate costurile investițiilor sînt stabilite printr-o metodă de calcul echitabilă, verificabilă și transparentă.
    (2) Calcularea subvențiilor pentru bunuri (active) obiect al investițiilor eligibile va avea la bază prețuri de referință, care se stabilesc în baza unei metodologii actualizată periodic.
Capitolul III
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ÎN DOMENIUL SUBVENŢIONĂRII
ÎN DEZVOLTAREA
AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL

   [Capitolul III denumirea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Articolul 13. Atribuţiile Guvernului
    În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul  subvenţionării în agricultură şi mediul  rural, Guvernul exercită următoarele atribuţii:
    a) propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, a alocării mijloacelor financiare necesare promovării politicii de subvenţionare în agricultură şi mediul  rural, inclusiv a acordării plăţilor directe, precum şi a cuantumului acestora;
    b) aprobă Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală;
    c) aprobă ordinea, procedura și condițiile de solicitare şi acordare a subvențiilor (plăţilor directe) la propunerea autorității de elaborare a politicilor în domeniul agricol și de dezvoltare rurală;
    d) prognozează şi identifică sursele de finanțare a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    e) aprobă modul de gestionare a Sistemului informațional integrat agricol;
    f) aprobă anual lista riscurilor, a culturilor de plante şi speciilor de animale agricole a căror asigurare se subvenţionează din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    Articolul 14. Atribuțiile autorității administrației publice centrale 
    (1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de politica de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – organ central de specialitate).
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (2) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii:
    a) elaborează Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală, aprobă planul de acțiuni privind implementarea strategiei menționate și asigură monitorizarea implementării acesteia;
    b) asigură, prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea dezvoltării agriculturii și mediului rural;
    [Art.14 al.(2), lit.b) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    c) evaluează impactul realizării politicii de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural şi, în baza datelor obţinute, propune Guvernului adaptarea acesteia la necesităţile economiei naţionale şi ale locuitorilor ţării;
    [Art.14 al.(2), lit.c) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    d) întreprinde măsurile necesare pentru informarea unui spectru cît mai larg de producători agricoli și alte părți interesate din mediul rural privind condiţiile de accesare a subvenţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
    [Art.14 al.(2), lit.d) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    e) asigură atragerea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară, inclusiv în domeniul dezvoltării rurale, pentru suplinirea Fondului național de dezvoltare a agriculturii mediului rural, precum și implementarea acestora;
    f) asigură, prin coordonare cu Ministerul Finanţelor, distribuirea/ redistribuirea mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru măsurile de sprijin, în limita mijloacelor fondului;
    g) aprobă prețurile de referință la calcularea subvenției pentru tehnică, utilaj și echipamente agroindustriale care fac obiectul investiției eligibile;
    h) aprobă manualele de proceduri aferente măsurilor de sprijin.
    Articolul 15. Atribuţiile și finanțarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi
                         pentru Agricultură
    (1) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – Agenție) este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate, menită să gestioneze resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare, să realizeze măsurile de intervenție pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, în condițiile legii.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Întru realizarea obiectivelor sale, Agenţia exercită următoarele atribuții:
    a)  asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    b) examinează cererile de acordare a subvențiilor, însoțite de dosarele cu documentele solicitate, depuse de către solicitanţi, precum şi eligibilitatea acestora de a beneficia de sprijin financiar din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate, în limita competențelor, prevăzute de prezenta lege;
    c)  autorizează plata subvențiilor (plăților directe) către beneficiarii de subvenții;
    d) efectuează verificări pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili eligibilitatea acestora;
    e)  monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a subvenției de către beneficiari după efectuarea plăților;
    f) asigură promovarea, comunicarea, informarea şi controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate din cadrul Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
    g) elaborează manuale de proceduri pentru fiecare măsură de sprijin.
    (3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei și structura acesteia se aprobă prin hotărîrea Guvernului.
    (4) Agenţia este condusă de un director, asistat de doi directori adjuncţi. Directorul și directorii adjuncți sînt numiți în funcţie publică şi eliberați sau destituiți din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.15 al.(5) abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (6) Agenția este finanțată din bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege. Bugetul Agenției se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.15 al.(6) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (7) Entitățile, indiferent de forma juridică de organizare, deținătoare de registre de stat și de alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Agenției acordă acces gratuit la acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, cu stabilirea condițiilor de acces și utilizare a registrelor respective, a altor informații pentru a asigura păstrarea integrității lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităților vor fi acoperite din mijloacele bugetului de stat.
    [Art.16 abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
Capitolul IV
PLANIFICAREA ŞI STABILIREA MĂSURILOR
DE SPRIJIN PASIBILE DE SUBVENŢIONARE
    Articolul 17. Prioritățile Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă
                          şi rurală
    Alocaţiile bugetare anuale, pînă în anul 2020 inclusiv, vor acoperi următoarele priorități, cuprinse în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală:
    Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare:
    1) Măsura 1. Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene:
    a) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);
    b) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;
    c) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional;
    d) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    e) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
    f) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenție financiară nebancare;
    g) stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
    2) Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole:
    a) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare:
    – case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
    – procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
    – procesare, uscare şi condiţionare a cerealelor, a semințelor de culturi oleaginoase şi a soiei; 
    – prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui;
    b) sprijin în constituirea şi funcţionarea grupurilor de producători;
    c) stimularea activităților de promovare.
    [Art.7 pct.2 lit.c) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale:
    a) stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole;
    b) stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare;
    c) stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare;
    d) stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till;
    e) susținerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    f) stimularea investițiilor în implementarea practicilor de eficiență energetică.
    Prioritatea III. Îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de muncă în mediul rural:
    a) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale;
    b) servicii de consultanță și formare;
    c) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;
    d) renovarea și dezvoltarea localității rurale;
    e) diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.
    [Art.7 prioritatea III modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Prioritatea IV. Schema de plăți directe.
    Articolul 18. Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
    (1) Pentru subvenționarea investițiilor aferente obiectivelor și măsurilor de sprijin, incluse în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală, se instituie Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, care se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat, ca poziție distinsă pentru politica de subvenționare în agricultură și mediul rural, precum și din alte surse, inclusiv din cadrul fondurilor programelor Comisiei Europene.  
    (2) Alocațiile anuale din bugetul de stat pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.
    [Art.18 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    (3) Modul de distribuire a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural între măsurile de sprijin se determină de organul central de specialitate, cu consultarea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli.
    [Art.19 abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
   
[Art.19 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    Articolul 20. Măsurile de sprijin și subvențiile pentru acestea
    (1) Mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural sînt utilizate la susținerea măsurilor de sprijin prevăzute la art. 17. 
    (2) Lista bunurilor (activelor) obiect al investițiilor eligibile se aprobă de Guvern la propunerea organului central de specialitate.
    (3) Mărimea subvenţiei acordate pentru fiecare măsură de sprijin variază în dependenţă de obiectivele de dezvoltare promovate în documentele de politici în domeniul dezvoltării agricole și rurale. Plafonul maxim al subvenției (în procente) se stabileşte de către organul central de specialitate, cu consultarea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli și, după caz, a partenerilor de dezvoltare, și nu va depăși 50% din valoarea investiției, cu excepția cazurilor în care se iau măsurile prevăzute la art. 17 prioritatea III lit. c) și d), a cazurilor prevăzute la alin. (6), precum și a cazurilor de reglementare a subvenției și mărimii acesteia prin alte legi.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (4) Suma subvenţiei are caracter compensatoriu, un producător agricol avînd dreptul doar la o subvenție pe an în cadrul unei măsuri de sprijin.
    (5) Suma maximă pe care o poate solicita un solicitant va fi stabilită de Guvern, la propunerea organului central de specialitate, reieșind din prioritățile prevăzute în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală.
    [Art.20 al.(5) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (6) În dependență de mărimea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Guvernul, la propunerea organului central de specialitate, poate institui o limită maximă pentru subvenția acordată unui producător agricol, care va fi una echitabilă în raport cu investiția realizată. Limita maximă a subvenției poate fi majorată în cazul investițiilor efectuate de tinerii fermieri și femeile fermiere, al proiectelor start-up, al investițiilor efectuate de grupurile de producători, al proiectelor aferente producției agroalimentare ecologice și al proiectelor realizate în zone defavorizate.
    Articolul 21. Plățile directe
    (1) În vederea menţinerii unui nivel cît mai înalt al venitului producătorilor agricoli, compensării parțiale a cheltuielilor suportate, statul efectuează plăţi directe.
    (2) Plăţile directe constau în acordarea unei sume fixe pe unitate de suprafață de teren cultivat şi/sau cap de animal, alocată în funcţie de culturile agricole, de suprafaţa terenurilor lucrate, de speciile şi numărul de animale.
    (3) Pentru unele activităţi de importanţă strategică, precum cultivarea produselor cu valoare adăugată înaltă stabilite în mod expres de organul central de specialitate, cultivarea produselor agricole ecologice, precum şi pentru localităţile din zonele defavorizate, se acordă plăţi directe majorate. Valoarea majorărilor se stabileşte de Guvern şi nu va depăşi 20% faţă de valoarea de bază a plăţilor directe.
    (4) Beneficiari ai plăţilor directe pot fi producătorii agricoli deţinători legali ai terenurilor agricole, ocupate de culturi anuale/multianuale, care demonstrează obţinerea unei cantităţi minime de producție la hectar, stabilită anual de organul central de specialitate, fiind coordonată cu asociaţiile de profil ale producătorilor agricoli. Baza de calcul al cantităţii minime a producţiei obţinute constituie media rezultatelor recoltelor pentru ultimii 3 ani, precedenți celui în care se depune cererea, calculată în baza evidenţei contabile şi a rapoartelor depuse în modul stabilit.
    (5) Pentru a beneficia de dreptul la plăţi directe, solicitanţii trebuie:
    a) să fie deţinători legali ai terenurilor agricole pentru care se solicită plată directă;
    b) să fie înscrişi în baza de date a Sistemului informațional integrat agricol;
    c) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu.
    (6) Suprafaţa minimă eligibilă, indivizibilă, pentru a beneficia de plăţi directe este de 1 hectar.
    (7) Cuantumul plății directe se calculează prin împărțirea volumului mijloacelor anuale alocate în acest sens la numărul total de hectare eligibile în anul respectiv.
    (8) Cuantumul plății directe pentru fiecare hectar/cap de animal se stabilește prin hotarîrea Guvernului, ținîndu-se cont de faptul că 50% din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se vor utiliza pentru plăți directe.
    (9) Se admite acordarea plăţilor directe pentru următoarele culturi agricole înscrise în Catalogul soiurilor de plante: grîu de toamnă şi de primăvară, orz de toamnă şi de primăvară, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, mazăre, soie, rapiță, legume în teren deschis, plantaţii multianuale – vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, plantații de pomușoare, de levănțică şi de alte culturi etero-oleaginoase.
    (10) Se admite acordarea plăţilor directe pe cap de animal pentru speciile de animale înscrise în Registrul de stat al animalelor, ținut conform prevederilor Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
    (11) Pentru facilitarea diversificării producţiei agricole, lista culturilor agricole, speciilor de animale poate fi extinsă sau limitată gradual de către Guvern, în dependenţă de mărimea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    [Prevederile art.21, se pun în aplicare la 1 ianuarie 2020]
    Articolul 22. Înlesniri acordate unor categorii de producători agricoli
    (1) În vederea încurajării producţiei agroalimentare ecologice, susţinerii business-ului mic şi mijlociu, atragerii în agricultură a tineretului, femeilor din mediul rural, înviorării climatului de afaceri în zonele defavorizate, subvențiile acordate în condiții generale din valoarea investiției eligibile se majorează cu cel puțin:
    a) 15% – pentru tinerii fermieri și femeile fermiere;
    b) 20% – pentru producătorii agricoli care se ocupă cu cultivarea culturilor ecologice sau cu creşterea ecologică a animalelor;
    c) 15% – pentru producătorii agricoli care desfăşoară activitate agricolă supusă subvenţionării în zonele defavorizate;
    d) 10% – pentru producătorii agricoli care au achiziţionat bunuri (active) de producţie autohtonă eligibile spre subvenţionare.
    (2) În cazul în care solicitantul subvenţiei cade sub incidența mai multor înlesniri enumerate la alin. (1), acesta va beneficia doar de una, la alegere.
    Articolul 23. Acordarea subvenției în avans
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din prezenta lege, tinerii fermieri, femeile fermiere, precum și producătorii agricoli mici, care cad sub incidența noțiunii de întreprindere nou-înregistrată conform Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, înregistrați în mediul rural și a căror investiție vizează una dintre activitățile prevăzute la art. 17 prioritatea I pct. 1) lit. a), b), d) și e) și pct. 2) lit. a) din prezenta lege, pot beneficia de subvenții în avans pentru proiecte start-up, în cadrul cărora pot solicita pînă la 50% din valoarea investiției.
    (2) Proiectele start-up se subvenționează în avans, cu respectarea următoarelor condiții:
    a) contribuția financiară asigurată de solicitant reprezintă cel puțin 10% din valoarea proiectului;
    b) valoarea investiției nu este mai mare de un milion de lei;
    c) proiectul este implementat într-o localitate din zona rurală;
    d) perioada de implementare este de pînă la 24 de luni;
    e) proiectul prevede crearea de locuri de muncă;
    f) solicitantul dispune de pregătire și formare profesională în domeniul antreprenoriatului;
    g) proiectul nu are alte componente de grant;
    h) fondatorul/fondatorii solicitantului nu sînt afiliați unui alt producător agricol.
    (3) Cel puțin 5% din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural destinate măsurilor de sprijin prevăzute la art. 17 vor fi alocate pentru finanțarea proiectelor start-up.
    (4) Subvenționarea proiectelor start-up se va realiza în bază de concurs, prioritate avînd proiectele care vor acumula punctajul cel mai mare, în limita fondurilor alocate în acest sens. Proiectele start-up care nu vor acumula punctajul necesar vor putea fi transferate pentru următoarea perioadă de evaluare, în cazul suplinirii fondurilor pentru componenta data.
    (5) Mijloacele virate beneficiarilor în cadrul subvenției nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decît cea pentru care au fost acordate. Beneficiarii sînt responsabili de utilizarea subvențiilor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea mijloacelor primite în cazul în care nu justifică utilizarea acestora.
    (6) Condițiile și procedura de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up vor fi aprobate de Guvern.
    (7) Beneficiază de subvenții în avans proiectele care se încadrează în următoarele măsuri de sprijin:
    a) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;
    b) renovarea și dezvoltarea localității rurale;
    c) diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.
    [Art.23 al.(7) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (8) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7) lit. a) și b) se subvenționează în avans cu respectarea următoarelor condiții:
    a) solicitanții și beneficiarii proiectelor sînt autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de pînă la 10 000 de locuitori cu statut de rezident, conform recensămîntului populației și al locuințelor din 2014);
    b) contribuția financiară a beneficiarului de subvenție reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului;
    c) costul total al investiției nu trebuie să depășească
    3 milioane de lei;
    d) proiectul trebuie implementat în mediul rural;
    e) perioada de implementare este de pînă la 24 de luni;
    f) proiectul nu are alte componente de grant.
    [Art.23 al.(8) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (9) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7) lit. c) se subvenționează în avans cu respectarea următoarelor condiții:
    a) solicitanții și beneficiarii proiectelor sînt persoane juridice (întreprindere micro și mică) sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător înregistrată într-o localitate rurală;
    b) contribuția financiară a beneficiarului de subvenție reprezintă cel puțin 50% din costul total al proiectului;
    c) costul total al proiectelor realizate nu trebuie să depășească 1 milion de lei;
    d) proiectul trebuie sa fie implementat  în mediul rural;
    e) perioada de implementare este  de pînă la 24 de luni;
    f) proiectul nu are alte componente de grant;
    g) proiectul prevede crearea de locuri de muncă.
    [Art.23 al.(9) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (10) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7) lit. a)–c) se subvenționează pe bază de concurs, prioritate avînd proiectele care acumulează cel mai mare punctaj, în limitele fondurilor alocate în acest scop. Proiectele care nu acumulează punctajul necesar se transferă la următoarea perioadă de evaluare, dacă componenta prezentă va fi finanțată suplimentar.
    [Art.23 al.(10) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (11) Pentru măsurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–c), alocația financiară din bugetul anual al Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se stabilește în următoarele cuantumuri:
    a) pînă la 5%­ – pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;
    b) pînă la 5% – pentru renovarea și dezvoltarea localității rurale;
    c) pînă la 5% – pentru diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.
    [Art.23 al.(11) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (12) Condițiile și procedurile specifice de implementare a proiectelor și a subvențiilor în avans pentru proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7)  lit. a)–c) se  aprobă de Guvern.
    [Art.23 al.(12) introdus prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
Capitolul V
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
PENTRU BENEFICIEREA DE SUBVENŢII. DREPTURILE
ȘI OBLIGAȚIILE
SOLICITANŢILOR ŞI BENEFICIARILOR
DE SUBVENŢII
    Articolul 24. Criteriile generale de eligibilitate
    Sînt pasibili de subvenționare producătorii agricoli, grupurile de producători care corespund următoarelor criterii generale, aferente măsurilor de sprijin prevăzute la art. 17:
    a) au efectuat investiția ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acțiune aferente măsurilor de sprijin respective;
    b) au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea proiectului în curs de realizare, pentru subvențiile ce depășesc 0,5 milioane lei și doar pentru anumite măsuri de sprijin stabilite în mod expres de organul central de specialitate;
    c) au procurat bunuri (active) obiect al investiției eligibile de la furnizori şi distribuitori;
    d) sînt deținători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia; 
    e) la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
    f) dispun de apartenență la una din asociațiile de profil ale producătorilor agricoli, cu excepția solicitanților de subvenții pentru măsurile prevăzute la art. 17, prioritatea III, lit. c)–e);
    [Art.24 lit.f) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    g) dovedesc prin acte confirmative realizarea investiției (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare etc.);
    h) nu sînt incluși în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții.
    [Art.24 lit.h) modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    Articolul 25. Criteriile speciale de eligibilitate
    (1) Criteriile speciale de eligibilitate reprezintă totalitatea condițiilor speciale valabile pentru fiecare măsură de sprijin, respectarea cărora acordă dreptul la subvenție după cum urmează:
    1) la înființarea plantațiilor multianuale pomicole (inclusiv nucifere), viticole, de arbuști fructiferi și de căpșun, plantațiilor de culturi etero-oleaginoase, subvenția se acordă pentru plantațiile înființate:
    a) pe o suprafaţă nu mai mică de 0,5 hectare;
    b) în baza unui proiect sau, după caz, a unui plan general al plantaţiei;
    c) cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante;
    d) cu material săditor de la producători autorizaţi, inclusiv din străinătate, a cărui calitate poate fi confirmată prin certificat de valoare biologică, cu respectarea reglementărilor tehnice din domeniu și, după caz, a prevederilor Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
    2) la defrişarea plantaţiilor multianuale, pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii vor face dovada respectării condiţiilor de casare şi defrişare stabilite de actele normative în vigoare;
    3) pentru investiţiile în sectorul zootehnic, subvenția se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) sînt respectate cerinţele zooveterinare de creştere şi întreţinere a animalelor, prevăzute de normele sanitar-veterinare;
    b) solicitantul dispune de bază furajeră – terenuri agricole, destinate cultivării culturilor furajere, cu o suprafaţă minimă necesară asigurării cantităţii de furaje pentru șeptelul deținut;
    c) solicitantul deține încăperi autorizate pentru întreţinerea animalelor;
    d) sînt respectate condiţiile de mediu stabilite de legislaţia în vigoare;
    e) în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice, solicitantul dispune de proiect tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop;
    f) la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei, animalele au fost asigurate contra riscurilor de producţie;
    g) sînt respectate normele privind identificarea animalelor/înregistrarea acestora în Registrul de stat al animalelor;
    h) procurarea bunurilor (animalelor) eligibile este confirmată prin certificate de calitate/de rasă, facturi, acte de dare în exploatare etc.;
    4) pentru investiţiile în producerea produselor agricole pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), subvenția se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) investiția este realizată pe o suprafață de cel puțin 0,1 hectare, deținută de unul și același producător agricol;
    b) solicitantul deţine un proiect/o schiţă de proiect;
    c) procurarea bunurilor (activelor) eligibile este confirmată prin certificate de calitate, facturi, acte de dare în exploatare etc.;
    5) pentru investiţiile în procurarea tehnicii, utilajului şi echipamentelor agroindustriale, inclusiv a sistemelor de irigare, subvenția se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) solicitantul deține legal terenuri agricole cu o suprafață de cel puţin 50 de hectare,  în cazul combinelor de recoltat culturile agricole și al tractoarelor cu capacitatea motoarelor mai mare de 100 de c.p., şi de cel puţin 5 hectare, în cazul diverselor maşini și utilaje agricole;
    b) tehnica, utilajele și echipamentele agroindustriale au fost supuse înregistrării de stat în modul stabilit;
    c) achiziţionarea bunurilor (activelor) eligibile de la furnizori și distribuitori este confirmată prin certificate de calitate, facturi, acte de dare în exploatare etc.;
    d) tehnica, utilajele și echipamentele agroindustriale procurate sînt achitate integral sau, după caz, sînt achitate ratele pentru acestea;
    6) pentru investiţiile în infrastructura postrecoltare și procesare, subvenția se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) solicitantul deţine baza de producţie a materiei prime. Sînt facilitaţi producătorii agricoli care fac dovada deţinerii bazei materiale de producţie, inclusiv a suprafeței de terenuri deţinute legal, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare, obiect al investiției eligibile, cu producţie proprie. Pentru investiţiile altele decît cele menţionate, valoarea subvenţiei se reduce cu 50% din valoarea de bază a acesteia;
    b) solicitantul întrunește criteriile caracteristice de producător agricol mic, mijlociu sau mare;
    c) achiziţionarea bunurilor (activelor) eligibile de la furnizori și distribuitori este confirmată prin certificate de calitate, facturi, acte de dare în exploatare etc.;
    d) costul utilajelor/echipamentelor agroindustriale sau al altor bunuri (active), obiect al investiției eligibile în cadrul acestei măsuri de sprijin, este achitat integral;
    7) pentru consolidarea terenurilor agricole, subvenția este acordată pentru compensarea parţială a lucrărilor cadastrale, în cazul comasării a cel puțin 3 parcele în vederea formării unui singur bun imobil şi/sau al consolidării a cel puțin 3 parcele prin vînzare-cumpărare, schimb, donaţie, formînd o exploataţie agricolă cu parcelele adiacente;
    8) pentru compensarea cheltuielilor pentru irigare, subvenția este acordată producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare;
    9) pentru agricultura ecologică, subvenția este acordată în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) producătorii agricoli sînt înregistrați în sistemul de producție a agriculturii ecologice;
    b) solicitantul deține contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat și autorizat de organul central de specialitate;
    c) solicitantul deține certificat de conformitate sau autorizație de confirmare a conversiei;
    10) pentru investiţiile în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, subvenția se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiții:
    a) solicitantul deține bază tehnico-materială, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în practicarea activității agricole;
    b) activitatea agricolă este înregistrată și desfășurată în zona rurală pentru care se solicită subvenție;
    c) investiția este realizată avînd la bază un proiect, inclusiv un deviz de cheltuieli, coordonat, după caz, cu autoritățile publice locale;
    11) pentru serviciile de consultanță și formare, subvenția se va acorda pentru furnizarea serviciilor de consultanță.
    (2) Lista actelor necesare pentru acordarea subvenției (plății directe) se aprobă de Guvern.
    Articolul 26. Costuri şi bunuri neeligibile
    Nu fac obiectul investiției  eligibile:
    a) bunurile achiziţionate de la persoane afiliate;
    b) bunurile achiziţionate second-hand;
    c) achizițiile de bunuri imobile;
    d) porţiunile de grant;
    e) investițiile realizate în orașul Chișinău și orașul Bălți;
    f) taxa pe valoare adăugată;
    g) comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
    h) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;
    i) instruirea/şef-montaj;
    j) serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de transport, cheltuielile vamale etc;
    k) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), precum și operaţiunile de compensare şi contractele de cesiune.
    Articolul 27. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor de subvenții
    [Art.27 denumirea în redacția LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (1) Solicitanții și beneficiarii de subvenţii dispun de următoarele drepturi:
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    a) să beneficieze de volumul deplin al suportului informaţional privind condiţiile de subvenţionare;
    b) să înainteze cereri privind acordarea subvenţiilor (plăţilor directe);
    c) să fie informați operativ privind iregularităţile depistate în documentele prezentate pentru acordarea subvenției;
    d)  să urmărească, accesînd prin reţelele electronice compartimentul public al sistemului informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii, situaţia cererilor înaintate privind acordarea subvențiilor (plăţilor directe);
    e) să fie prezenți la desfășurarea inspecțiilor efectuate la diverse etape de examinare a cererii de acordare a subvenţiei;
    f) să ia cunoştinţă de actele Agenției (procese-verbale, acte de inspecţii), întocmite în vederea procesării cererii de acordare a subvenţiei (plăţii directe) depusă de aceștia;
    g) să prezinte explicații pe marginea rezultatelor controalelor efectuate;
    h) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege.
    (2) Solicitanții și beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi:
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    a) să respecte cerinţele legislaţiei privind subvenţionarea în agricultură și mediul rural;
    b) să prezinte cererile de acordare a subvențiilor (plăţilor directe) și documentele justificative în modul şi termenele stabilite;
    c) să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii;
    d) să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, în vederea asigurării protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătății și bunăstării animalelor şi a plantelor;
    e) să nu admită în termenul stabilit de Guvern înstrăinarea sau darea în folosinţă sub nicio formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenția;
    f) să asigure toate condiţiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecţiilor postachitare de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției, pe durata stabilită la lit. e), inclusiv accesul în locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiţii etc.;
    g) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare care au stat la baza autorizării cererii de acordare a subvenției (plății directe);
    h) să notifice Agenția privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea adecvată a investiţiei supuse subvenţionării.
    i) să respecte alte obligaţii prescrise de legislație.
    (3) Beneficiarii care au prezentat intenționat date neveridice, au admis înstrăinarea obiectului investiţiei, darea în folosinţă sub orice formă sau casarea acestuia, au admis defrişarea plantaţiilor multianuale supuse subvenţionării contrar perioadelor stabilite, precum şi cei care au intrat în proces de insolvabilitate sînt obligaţi să restituie imediat valoarea subvenţiei, cu includerea acestora, după caz, în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții.
    [Art.27 al.(3) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (4) Beneficiarii beneficiari de subvenţii sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data depunerii cererii de acordare a subvenției (plății directe) pe parcursul întregii perioade stabilite de Guvern, în dependenţă de domeniul investiţiei, durata de exploatare sau de viaţă a obiectului investiției. În caz contrar, beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să restituie valoarea subvenţiei primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
    [Art.27 al.(3) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
Capitolul VI
EXAMINAREA CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR ȘI
ACHITAREA SUBVENȚIILOR. SUPRAVEGHEREA RESPECTĂRII
PRESCRIPŢIILOR SUBVENŢIONĂRII

    Articolul 28. Procedura de examinare a cererii de acordare a subvenţiei
    (1) Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor (plăţilor directe) se realizează de către Agenție, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi în modul stabilit de Guvern.
    (2) Procedura de examinare a cererii de acordare a subvenţiei presupune următoarele etape:
    a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul stabilit;
    b) verificarea obiectului investiției la fața locului;
    c) examinarea cererii de acordare a subvenției și autorizarea plăţilor.
    Articolul 29. Recepţionarea dosarelor cu documentele solicitate
    (1) Cererea de acordare a subvenţiei se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediile subdiviziunilor teritoriale ale Agenției în raza teritorială a cărora s-a efectuat investiţia.
    (2) Cererea de acordare a subvenţiei, însoțită de dosarul cu documentele solicitate, se depune conform ordinii stabilite de Guvern.
    (3) După recepționare, cererile de acordare a subvenţiilor se supun înregistrării imediate în registrul manual de intrări al subdiviziunii teritoriale respective a Agenției și în baza de date a sistemului informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii.
    (4)  În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de acordare a subvenţiei, reprezentanţii subdiviziunii teritoriale a Agenției sînt în drept:
    a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate la cerere dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora;
    b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitantul subvenţiei și obiectul investiției;
    c) să verifice la faţa locului obiectul investiţiei, starea acestuia în vederea stabilirii cheltuielilor suportate.
    Articolul 30. Termenul de examinare a cererii de acordare a subvenţiei
    (1) Cererea de acordare a subvenţiei se examinează în dependență de complexitatea acesteia, volumul investiției pentru care se solicită subvenție, în termen de cel mult 2 luni de la data depunerii acesteia la subdiviziunea teritorială a Agenției, cu excepția cererilor pentru plățile directe al căror termen de examinare va fi stabilit de Guvern.
    (2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, cu înștiințarea în scris a solicitantului.
    (3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural sînt epuizate.
    Articolul 31. Procedura de inspecție și control pe teren
    (1) Solicitanții sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor și angajamentelor.
    (2) Procedura de control pe teren are la bază următoarele principii:
    a) obiectivitatea şi imparţialitatea la efectuarea inspecţiilor;
    b) efectuarea inspecțiilor şi întocmirea actelor de inspecţii în ordinea parvenirii spre verificare a cererilor de acordare a subvenţiilor;
    c) transparenţa şi publicitatea actelor de inspecţii;
    d) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol sau grupul de producători supus verificărilor;
    e) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;
    f) oportunitatea controlului şi proporționalitatea duratei acestuia – efectuarea controlului în cel mai scurt termen posibil, dar care să nu depășească termenul prevăzut la alin. (4).
    (3) Pentru fiecare solicitant de subvenţii verificat se va întocmi un act de inspecţie, conform procedurii stabilite, după modelul aprobat de organul central de specialitate, care va cuprinde:
    a) componenţa grupului care a efectuat inspecţia şi controlul pe teren;
    b) măsura de sprijin accesată de solicitant şi, după caz, descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    c) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    d) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţie.
    (4) Perioada de efectuare a verificărilor nu va depăşi 30 de zile din data iniţierii.
    (5) Solicitanții subvenţiilor sînt obligaţi să prezinte, în termen de 10 zile, informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor. În cazul refuzului de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenția este în drept să respingă cererea de acordare a subvenţiei, cu informarea producătorului agricol.
    (6) Procedura de control pe teren, acțiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul verificărilor se stabilesc în manualele de proceduri, aprobate în modul stabilit de organul central de specialitate.
    Articolul 32. Autorizarea spre plată a subvenţiei
    (1)  Procesul de autorizare spre plată a subvenției (plății directe) are la bază următoarele principii:
    a) asigurarea transparenţei;
    b) asigurarea concurenţei, tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscri-minării față de toți solicitanţii;
    c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, veridicitatea actelor anexate la cerere, costurilor investiției pentru care se solicită subvenția;
    d) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii „primul venit, primul servit”.
    (2) Pentru măsurile de sprijin pentru care este necesar un plan de afaceri, autorizarea plăților se va efectua după anumite criterii de evaluare bazate pe indicatori de performanță, rezultați din obiectivele prevăzute în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală.
    (3) Criteriile de evaluare vor fi aprobate de organul central de specialitate.
    (4) În scopul asigurării transparenței și participării în procesul de subvenționare, în cadrul Agenției se instituie Comitetul de evaluare a cererilor de acordare a subvențiilor și autorizare a plăților (în continuare – Comitetul de evaluare și autorizare), care este un organ colegial format din reprezentanții organului central de specialitate, ai Agenției și, după caz, experți din domeniile aferente sectorului agroindustrial.
    (5) De competența Comitetului de evaluare și autorizare ține selectarea cererilor de acordare a subvențiilor, care cad sub incidența alin. (2), și autorizarea plăților pentru acestea.
    (6) Componența și atribuțiile Comitetului de evaluare și autorizare vor fi aprobate de Agenție.
    (7) Decizia de autorizare spre plată a subvenției constituie temei pentru trecerea în contul beneficiarului a sumei subvenției (plății directe).
    Articolul 33. Achitarea subvențiilor (plăților directe)
    (1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a subvenției (plății directe), Agenția va perfecta și înainta spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat.
    (2) Plata subvenției (plății directe) se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Agenției.
    (3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat  verifică:
    a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate;
    b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată depuse de Agenție.
    (4) Finanţarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se efectuează în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor, pe măsura încasării mijloacelor băneşti în conturile bugetului de stat, ținînd cont de prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, însă nu mai tîrziu de 30 de zile din data depunerii ordinelor de plată.
    (5) Pentru cererile de acordare a subvențiilor, recepționate peste limita mijloacelor acordate Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul în curs, plata subvențiilor se va autoriza în limita mijloacelor acordate fondului pentru anul viitor și acestea vor avea prioritate la achitare.
    Articolul 34. Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții
    [Art.34 denumirea modificată prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (1) Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții reprezintă un registru ținut de Agenție, ce cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii de subvenţii care au prezentat date neveridice, documente false, constatate în modul stabilit de organele specializate, precum și despre cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
    (2) Ordinea de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și, după caz, de excludere din aceasta se stabileşte de Guvern.
    [Art.34 al.(2) modificat prin LP281 din 29.11.18, MO13-21/18.01.19 art.72; în vigoare 18.02.19]
Capitolul VII
SISTEMUL INFORMAȚIONAL INTEGRAT AGRICOL
    Articolul 35. Sistemul informațional integrat agricol
    (1) Sistemul informațional integrat agricol reprezintă un sistem informaţional automatizat, în baza căruia se formează resursa informaţională departamentală cu privire la producătorii agricoli autohtoni şi la mijloacele de producţie agricolă, creată în vederea susţinerii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor de dezvoltare agricolă şi rurală.
    (2) Concepția privind crearea și modul de funcționare a Sistemului informațional integrat agricol se aprobă de către Guvern.
    (3) Mijloacele financiare necesare creării şi întreţinerii Sistemului informațional integrat agricol se alocă din bugetul de stat.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 36. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia prevederilor art. 21, care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2020.
    (2) Situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi, apărute în temeiul contractelor de acordare a subvenţiei, se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Începînd cu anul 2020, producătorii agricoli care nu vor fi înregistrați în baza de date a Sistemului informațional integrat agricol nu vor putea accesa subvenții (plăți directe).
    Articolul 37. Organizarea executării
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura reexaminarea şi abrogarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor normative ale acestora care contravin prezentei legi;
    c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 276. Chişinău, 16 decembrie 2016.