HBN52/2017
ID intern unic:  369306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  22.02.2017
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei și norma rezervelor obligatorii
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 486     Data intrarii in vigoare : 22.02.2017
    În temeiul art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544) şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în considerație Raportul lunar privind situația macroeconomică, februarie 2017, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual.
    2. Se mențin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual.
    3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 35.0 la sută din baza de calcul.
    4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. În contextul coordonării politicilor monetară și bugetar-fiscală, de a iniția discuții cu Ministerul Finanțelor privind excesul de lichiditate din sectorul bancar și de a examina oportunitatea implementării în comun cu Ministerul Finanțelor a unor măsuri neconvenționale de sterilizare a lichidităților excesive.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                             Sergiu CIOCLEA


    Nr. 52. Chişinău, 22 februarie 2017.