HGM1470/2016
ID intern unic:  369528
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1470
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 222
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

    Pentru asigurarea implementării prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, ratificate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 404-XIII din 16 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 239), a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 29-XV din 13 februarie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 48, art. 193), cu modificările ulterioare, precum şi Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, adoptat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art.442), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    1) vor asigura realizarea măsurilor prevăzute în Strategia şi Planul de acţiuni menţionate, conform competenţelor;
    2) vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anual, pînă la data de 1 martie, rapoarte cu privire la realizarea măsurilor respective.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    1) va asigura procesul de monitorizare şi coordonare a implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni şi va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 1 aprilie, raportul privind realizarea  acţiunilor prevăzute;
    2) va conlucra cu organizaţiile internaţionale şi cu potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru implementarea prevederilor Strategiei şi ale Planului de acţiuni.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei şi ale Planului de acţiuni nominalizate.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.5 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                           Andrei Galbur
    Ministrul mediului                                                Valeriu Munteanu
    Ministrul transporturilor 
    şi infrastructurii drumurilor                                  Iurie Chirinciuc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                     Vasile Bîtca

    Nr. 1470. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]