HGA172/2017
ID intern unic:  369551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  22.03.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare
 financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General
al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 242
    Abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18

    În scopul executării prevederilor art. 212 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 172. Chişinău, 22 martie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 172
din 22 martie 2017

REGULAMENT
privind procedura de stimulare financiară a agenților
constatatori
din cadrul Inspectoratului General al Poliției
al Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) stabilește procedura și condițiile de stimulare financiară a agenților constatatori care au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat, temeiurile și modul unitar de gestionare a mijloacelor financiare ale Inspectoratului General al Poliției constituite din 25% din sumele amenzilor încasate la bugetul de stat în urma documentării contravențiilor de către agenții constatatori ai Poliției, destinaţiile de utilizare, modul de alocare, evidenţă şi control ale acestora. 
    2. Prezentul Regulament stabileşte normele pentru agenții constatatori, semnatarii rapoartelor de stimulare financiară trimestrială, activitatea Comisiei pentru stimularea financiară trimestrială, repararea prejudiciului material în caz de anulare a proceselor-verbale cu privire la contravenție, precum și modul de restituire a sumelor achitate neîntemeiat.
    3. Scopul prezentului Regulament este de a susţine realizarea eficientă a sarcinilor, funcţiilor şi drepturilor Poliției, precum și executarea adecvată de către angajații Poliției a obligaţiilor de serviciu.
    4. Agenții constatatori ai Poliției sînt stimulați financiar, trimestrial, cu 25 la sută din suma amenzilor aplicate de către aceștia și încasate la bugetul de stat.
    5. Evidenţa mijloacelor financiare alocate Inspectoratului General al Poliției pentru stimularea financiară trimestrială a agenților constatatori se efectuează în conformitate cu exigenţele stabilite de actele normative care reglementează domeniul contabilităţii.
    6. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra agenților constatatori ai Poliției care, potrivit Codului contravențional al Republicii Moldova, aplică sancțiuni contravenționale sub formă de amenzi.
II. SURSELE DE FINANŢARE ŞI MODUL
DE UTILIZARE
    7. Mijloacele financiare alocate Inspectoratului General al Poliției din suma amenzilor încasate la bugetul de stat în procesele contravenționale se utilizează pentru stimularea financiară trimestrială a agenților constatatori ai Poliției, în limitele prevăzute de art. 212 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
III. EVIDENŢA, RAPORTAREA ŞI CONTROLUL
UTILIZĂRII MIJLOACELOR DESTINATE STIMULĂRII

FINANCIARE TRIMESTRIALE
    8. Inspectoratul General al Poliției repartizează trimestrial, prin ordin, alocațiile pentru stimularea financiară trimestrială subdiviziunilor subordonate în care activează agenții constatatori și monitorizează buna executare a acestora.
    9. Redistribuirea ulterioară a alocaţiilor repartizate subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției în sensul schimbării destinaţiei mijloacelor alocate nu se admite.
    10. Informaţia privind utilizarea mijloacelor financiare ale Inspectoratului General al Poliției se reflectă în raportul privind executarea bugetului de stat. Inspectoratul General al Poliției prezintă Ministerului Finanţelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, trimestrial şi anual, informația privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru stimularea financiară trimestrială, în forma şi în termenele stabilite.
    11. Auditul şi controlul asupra utilizării eficiente şi conform destinaţiei a mijloacelor prevăzute pentru stimularea financiară trimestrială se efectuează de către organele abilitate cu funcţii de audit şi control financiar.
    12. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor financiare alocate Inspectoratului General al Poliției constituie temei pentru repararea prejudiciului adus bugetului de stat şi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.
IV. ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONAREA
COMISIEI PENTRU STIMULAREA FINANCIARĂ
TRIMESTRIALĂ A AGENȚILOR CONSTATATORI

    13. Pentru stimularea financiară trimestrială a agenților constatatori ai Poliției în corespundere cu numărul de procese-verbale cu privire la contravenții întocmite și executate de către contravenienți prin achitarea amenzilor aplicate, prin ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției, se instituie Comisia pentru stimularea financiară trimestrială (în continuare – Comisie), formată din  5 membri, angajați ai Poliției.
    14. Funcția de președinte al Comisiei este exercitată de către șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, care este și membru de drept al acesteia.
    15. Activitatea Comisiei este organizată de secretarul Comisiei, desemnat prin ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fără a avea drept de vot.
    16. Pentru exercitarea atribuțiilor funcționale, Comisia se întrunește în ședințe la sfîrșitul fiecărui trimestru, dar nu mai tîrziu de data de 25 a ultimei luni a trimestrului. Ședințele sînt deliberative dacă participă toți membrii Comisiei. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei lipsește, acesta va fi înlocuit cu o altă persoană, în modul stabilit de șeful Inspectoratului General al Poliției.
    17. În cadrul ședințelor, Comisia verifică rapoartele prezentate de agenții constatatori cu privire la mărimea stimulării financiare ce urmează a fi achitată acestora şi calculează cuantumul de 25 % din suma amenzilor încasate, care urmează a fi achitat cu titlu de stimulare financiară trimestrială.
    18. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritate de voturi.
    19. Ședințele Comisiei sînt documentate prin întocmirea de procese-verbale, în care se menționează componența nominală a Comisiei, lista agenților constatatori a căror activitate a fost evaluată în vederea stimulării financiare trimestriale, decizia membrilor Comisiei, propunerile înaintate și votate, precum și alte informații relevante din activitatea Comisiei.
V. DISPOZIŢII PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE,
CONŢINUTUL ŞI PREZENTAREA RAPOARTELOR
    20. În vederea calculării și stabilirii mărimii stimulării financiare trimestriale, agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției prezintă Comisiei rapoarte în care se indică expres funcția deținută, suma totală a amenzilor aplicate și real încasate în bugetul de stat pe parcursul trimestrului de raportare, precum și alte informații statuate, conform modelului din anexa la prezentul Regulament.
    21. Raportul conține informațiile indicate la pct.20, corespunzătoare situației de pînă la data de 20 inclusiv a ultimei luni a trimestrului de raportare, care reprezintă data-limită de calculare a stimulării financiare trimestriale pentru perioada fiecărui trimestru în parte, şi se prezintă Comisiei nu mai tîrziu de data de 23 a ultimei luni a trimestrului.
    22. Raportul este semnat de către agentul constatator beneficiar și contrasemnat, obligatoriu, de către șeful subdiviziunii (inspectorat, direcție) în cadrul căreia activează, șeful serviciului financiar (contabilul-șef) și persoana responsabilă de procedura contravenţională.
    23. Rapoartele prezentate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției în cadrul cărora nu există un serviciu financiar (contabilitate) se contrasemnează, obligatoriu, de către șeful Direcției finanțe a Inspectoratului General al Poliției sau o altă persoană din cadrul acestei direcții, desemnată prin ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției.
    24. Semnatarii rapoartelor prezentate Comisiei poartă răspundere personală pentru veridicitatea acestora.
    25. Șeful serviciului financiar (contabilul-șef), șeful Direcției finanțe a Inspectoratului General al Poliției sau persoana din cadrul Direcției finanțe, desemnată prin ordin al șefului Inspectoratului General al Poliției, poartă răspundere pentru corectitudinea calculului cuantumului de 25% din amenzile încasate.
    26. Rapoartele trimestriale se întocmesc în conformitate cu modelul prezentat în anexa la Regulament. Toate cîmpurile indicate în model se completează obligatoriu.
    27. La întocmirea rapoartelor nu se iau în considerare sumele amenzilor aplicate prin procesele-verbale cu privire la contravenție care au fost contestate în ordinea Codului contravențional al Republicii Moldova și în privința cărora instanța de judecată nu a pronunțat o hotărîre/decizie irevocabilă.
    28. În situaţia în care procesul-verbal cu privire la contravenție a fost contestat în perioada unui trimestru, însă menținut de către instanța de judecată prin hotărîre/decizie irevocabilă pronunțată în perioada trimestrului următor, raportul cu privire la sumele amenzilor aplicate și încasate în bugetul de stat în baza procesului-verbal menținut, precum și cuantumul de 25% din acestea urmează a fi prezentate Comisiei spre examinare pe parcursul trimestrului următor.
    29. În situația în care amenda stabilită în procesul-verbal cu privire la contravenție a fost achitată și agentul constatator a beneficiat de stimularea financiară de 25% din aceasta, iar ulterior procesul-verbal cu privire la contravenție a fost anulat prin hotărîre/decizie judecătorească irevocabilă, în trimestrul în care urmează să beneficieze de stimularea financiară de 25% i se va reține suma de care a beneficiat anterior în baza procesului-verbal cu privire la contravenție anulat.
    30. În situația în care amenda stabilită în procesul-verbal cu privire la contravenție a fost achitată de către contravenient și agentul constatator a beneficiat de stimularea financiară de 25% din aceasta, iar ulterior procesul-verbal cu privire la contravenție a fost anulat prin hotărîre/decizie judecătorească irevocabilă și agentul constatator și-a încetat serviciul în Poliție, sumele vor fi urmărite prin intentarea unei acțiuni civile, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    31. La cererea Comisiei, precum și a semnatarilor rapoartelor cu privire la stimularea financiară, agentul constatator este obligat să prezinte dovada irevocabilității procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit (extrasul din Sistemul unic automatizat de date cu privire la contravenții și la persoanele care le-au săvîrșit, copia bonului de plată care confirmă achitarea amenzii aplicate și copia hotărîrii/deciziei judecătorești irevocabile prin care se menține în vigoare procesul-verbal cu privire la contravenție). În lipsa înscrisurilor justificative, agentul constatator nu va putea beneficia de stimularea financiară trimestrială derivată din amenda aplicată.
    32. În baza procesului-verbal al Comisiei și a rapoartelor prezentate în vederea calculării și stabilirii mărimii stimulării financiare trimestriale, secretarul Comisiei elaborează proiectul de ordin privind stabilirea stimulării financiare trimestriale, care este semnat de către șeful Inspectoratului General al Poliției și contrasemnat de membrii Comisiei.
    33. Secretarul Comisiei este responsabil de organizarea ședințelor Comisiei, colectarea rapoartelor, întocmirea proceselor-verbale și a ordinului Inspectoratului General al Poliției cu privire la stimularea financiară trimestrială, precum și de asigurarea expedierii ordinului la adresa subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției spre executare.
VI. DISPOZIŢII SPECIALE
    34. Anual, la etapa elaborării propunerii de buget pentru anul următor, Ministerul Afacerilor Interne prezintă Ministerului Finanțelor propuneri pentru alocațiile bugetare destinate stimulării agenților constatatori, conform art.212 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    35. Propunerea va fi însoțită de o informație analitică detaliată privind mărimea încasărilor cu titlu amenzi aplicate, volumul alocațiilor planificate și executate în anul precedent în scopul stimulării agenților constatatori menționați în pct.6 din prezentul Regulament, numărul beneficiarilor de stimulare, suma veniturilor planificate de a fi încasate și suma veniturilor efectiv încasate în anul precedent din care se estimează volumul sumelor destinate stimulării agenților constatatori în contextul art.212 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    36. Stimularea agenților constatatori menționați în pct.6 din prezentul Regulament se va efectua trimestrial în baza ordinului șefului Inspectoratului General al Poliției și în limitele alocațiilor prevăzute în acest scop, în corelație cu nivelul amenzilor încasate în procesele contravenționale în această perioadă.
    37. În cazul adoptării unei hotărîri/decizii judecătoreşti irevocabile de anulare a procesului-verbal cu privire la contravenţie emis de agentul constatator, repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin aplicarea ilicită a amenzii contravenţionale se va realiza din contul Inspectoratului General al Poliţiei, ultimul avînd dreptul de a acționa în regres agentul constatator.
    38. Controlul asupra corectitudinii calculării și stabilirii mărimii stimulării financiare trimestriale a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției, precum şi a utilizării lor conform destinaţiei se exercită de către Inspectoratul General al Poliției și Ministerul Afacerilor Interne.

    anexa