HGO183/2017
ID intern unic:  369561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 183
din  22.03.2017
privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de
învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale în anul 2017
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 252
    În temeiul art. 3 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943) şi în scopul finanţării lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale care vor beneficia de finanțare la lucrările de renovare din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma în educație”, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Finanţelor va aloca autorităților administraţiei publice locale mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea acestora, în sumă de 110 000,0 mii lei, conform anexei nr. 2.
    3. Finanţarea cheltuielilor din contul mijloacelor repartizate autorităţilor publice locale conform anexei nr. 2 va fi efectuată de către Ministerul Finanţelor, în baza solicitărilor de finanţare prezentate de Ministerul Educaţiei, conform formularului din anexa nr. 3.
    4. Plăţile anticipate vor fi efectuate în baza contractelor încheiate, cu completarea formularului din anexa nr. 3, și în conformitate cu art. 66 alin. (5) lit. a) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările și completările ulterioare.
    5. Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în executarea lucrărilor de renovare vor fi specificate în contractul trilateral încheiat între Ministerul Educaţiei, autoritatea administraţiei publice locale şi agentul economic.
    6. Ministerul Educaţiei, în calitate de investitor, va asigura:
    a) desfăşurarea procedurii de achiziţii publice ale serviciilor de supraveghere tehnică şi supraveghere de autor, ale lucrărilor de renovare;
    b) suportul tehnic privind executarea lucrărilor de renovare în corespundere cu standardele de calitate în educaţie;
    c) efectuarea vizitelor la obiectele în proces de renovare pentru monitorizarea calităţii şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor;
    d) coordonarea modificărilor de proiect apărute pe parcursul executării lucrărilor;
    e) participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor;
    f) semnarea contractelor de renovare, servicii supraveghere de autor şi supraveghere tehnică;
    g) finanţarea serviciilor de supraveghere de autor şi supraveghere tehnică efectuate, pe măsura recepţionării documentelor confirmative;
    h) prezentarea la Ministerul Finanţelor a solicitărilor de finanţare, în baza recepţionării lucrărilor de renovare și/sau pentru efectuarea plăților anticipate;
    i) asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor alocate, în conformitate cu pct. 1 al prezentei hotărîri;
    j) elaborarea rapoartelor trimestriale privind finanţarea resurselor alocate, cu informarea Guvernului şi plasarea acestora pe pagina web a ministerului;
    k) alte măsuri în conformitate cu art. 22 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare.
    7. Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari:
    a) vor participa la desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
    b) vor semna contractele de renovare;
    c) vor participa în comisiile de recepție a lucrărilor;
    d) vor efectua vizite la obiectele în proces de renovare pentru monitorizarea calității și respectarea graficelor de execuție a lucrărilor;
    e) vor sesiza Ministerul Educaţiei asupra defectelor, neconformităţilor şi neconcordanţelor identificate pe parcursul execuţiei lucrărilor;
    f) vor asigura examinarea, semnarea şi transmiterea către Ministerul Educaţiei, în termen de 3 zile lucrătoare, a proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate;
    g) vor efectua plata pentru lucrările executate în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepţionării transferului de la bugetul de stat.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU
                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                             Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu

    Nr. 183. Chişinău, 22 martie 2017.


 Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 183
din 22 martie 2017

LISTA
instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal
din subordinea autorităților administrației publice locale care vor
beneficia de finanțare
la lucrările de renovare din contul împrumutului
acordat de Banca Mondială
în cadrul proiectului „Reforma în educație”

    1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Iargara, raionul Leova
    2. Liceul Teoretic „Vasile Pîrvan” din comuna Gotești, raionul Cantemir
    3. Liceul Teoretic „Silvian Lucaci” din  oraşul Costești, raionul Rîșcani
    4. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din satul Sipoteni, raionul Călărași
    5. Liceul Teoretic „Meşterul Manole” din satul Sălcuța, raionul Căușeni
    6. Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 183

din 22 martie 2017

Repartizarea mijloacelor financiare

pentru lucrările de renovare a instituțiilor de învăţămînt primar,

gimnazial și liceal din subordinea autorităților administraţiei publice locale

Autoritatea administraţiei publice, obiectul

Suma
(mii lei)

Descrierea lucrărilor

Primăria or. Iargara,
r-nul Leova, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

19 603,3

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

Primăria com. Gotești,
r-nul Cantemir, Liceul Teoretic „Vasile Pîrvan”

17 091,0

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

Primăria or. Costești,
r-nul Rîșcani, Liceul Teoretic „Silvian Lucaci”

17 051,5

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

Primăria s. Sipoteni,
r-nul Călărași, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

19 080,0

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

Consiliul raional Căuşeni, Liceul Teoretic „Meşterul Manole”

24 943,2

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

Primăria com. Vărzărești, r-nul Nisporeni, Gimnaziul „Alexandru cel Bun”

12 231,0

Lucrări de renovare (clădiri, rețele inginerești exterioare de alimentare cu apă și canalizare, termoficare, gaze, rețele electrice, construcții de epurare, centrale termice, amenajări)

TOTAL:
110 000,0
 
 
    anexa nr.3