OMFM38/2017
ID intern unic:  369570
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 38
din  17.02.2017
cu privire la aprobarea formularelor
Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor
sociale de stat și Normelor metodologice privind modul
de întocmire a acestora
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 587     Data intrarii in vigoare : 17.02.2017
    MODIFICAT
   
OMF195 din 29.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1765
    OMF05 din 10.01.18, MO33-39/02.02.18 art.124
    Întru executarea prevederilor articolului 11 alineatul 2(a) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 și în baza prevederilor articolelor 71, 74 ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - Formularele Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.1;
    - Normele metodologice privind modul de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform anexei nr.2;
    - Componența rapoartelor trimestriale și anuale, conform anexei nr.3.
    2. Se abrogă Ordinul nr.156 din 1 noiembrie 2013.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 38. Chişinău, 17 februarie 2017.


    anexa nr.1

    Formularul nr.1

    Formularul nr.2

    Formularul nr.3

    Formularul nr.4

    Formularul nr.4.1

    Formularul nr.5

    Formularul nr.6

    Formularul nr.7
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF195 din 29.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1765; în vigoare începând cu perioada de raportare pentru anul 2018]
    [Anexa nr.1 în redacția OMF05 din 10.01.18, MO33-39/02.02.18 art.124]

Anexa nr.2
La ordinul ministerului finanțelor
nr.38 din 17 februarie 2016

NORME METODOLOGICE
privind modul de întocmire a Rapoartelor privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat
I. Dispoziții generale
    Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (numite în continuare Rapoarte) se întocmesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se prezintă Ministerului Finanţelor în termenele stabilite de acesta.
    Rapoartele se întocmesc conform codurilor Clasificației bugetare, aprobate prin ordinul ministerului Finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015. Indicatorii din formularele menţionate se aprobă de către ministerul finanţelor. Se admite modificarea idicatorilor în formularele Rapoartelor numai după aprobarea acestora în Clasificația bugetară.
    Rapoartele se semnează de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Şeful Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale şi Şeful Direcţiei planificare bugetară.
    Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmeşte Rapoartele în baza:
    - datelor evidenţei contabile privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    - rapoartelor primite de la prestatorii de servicii privind gestionarea mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru plata prestaţiilor sociale;
    - dării de seamă totalizatoare (formularul 4-BASS);
    - dării de seamă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
    Toate rectificările şi corectările în Rapoarte, după verificarea şi aprobarea acestora de către Ministerul Finanţelor se aduc la cunoştinţă în mod obligatoriu tuturor instanţelor unde au fost prezentate aceste Rapoarte.
    Ministerul Finanţelor este în drept să solicite, în cazurile necesare, explicaţii referitoare la datele prezentate în Rapoarte.
    La întocmirea Rapoartelor este obligatoriu să fie asigurată:
    - reflectarea deplină a tuturor operaţiunilor şi rezultatelor inventarierii mijloacelor băneşti şi a decontărilor în perioada raportată;
    - identitatea datelor evidenţei analitice cu operaţiunile şi soldurile de la conturile evidenţei sintetice la data de 1 a perioadei de gestiune, precum şi a datelor din Rapoarte cu datele evidenţei analitice şi sintetice.
    Drept temei pentru înscrierea operaţiunilor în evidenţa contabilă servesc documentele primare perfectate în modul cuvenit sau purtătorii tehnici ai informaţiei echivalente acestor documente.
II. Modul de întocmire a Rapoartelor privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat
    1. Raportul privind executarea indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.1 CNAS)
    Raportul privind executarea indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.1 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor anual conform termenelor stabilite de acesta.
    Indicatorii generali ai bugetului asigurărilor sociale se completează după cum urmează:
    • În coloniţa A “Denumirea” se reflectă denumirea indicatorilor conform Clasificației economice.
    • În coloniţa 1„ECO” se indică codurile Clasificației economice.
    • În coloniţa 2 “Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 3 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinând cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 4 “Executat” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale. La partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă.
    • În coloniţa 5 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile indicatorilor executat minus planul precizat pe an.
    • În coloniţa 6 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat faţă de planul precizat pe an.
    Sold bugetar (deficit (-),excedent (+))
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Sursele de finanţare – se calculează ca sumă pe pozițiile: Active financiare, Datorii, Modificarea soldului de mijloace băneşti.
    Modificarea soldului de mijloace bănești – se calculează ca diferenţa între soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei şi la sfîrşitul perioadei.
    Soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfârşitul perioadei de gestiune.
    Balanţarea raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    ◊ În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    ◊ În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    2. Raportul privind executarea subprogramelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.2 CNAS)
    Raportul privind executarea subprogramelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.2 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor anual conform termenelor stabilite de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În colonița A „Denumirea” se reflectă denumirea programului/subprogramului conform clasificației bugetare.
    • În coloniţa 1“Codul” se indică codul programului/subprogramului conform clasificației bugetare.
    • În coloniţa 2 “Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 3 Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 4 Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 5 “Plan precizat pe an” se reflectă planul anual precizat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 6 ,,Plan precizat pe an” se reflectă planul anual precizat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 7 ,,Plan precizat pe an” se reflectă planul anual precizat total pentru cheltuielile subprogramelor finanțate de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 8 “Executat” se reflectă executarea la total a cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi din mijloacele bugetului de stat.
    • În coloniţa 9 “Executat” se reflectă executarea cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 10 “Executat” se reflectă executarea cheltuielilor pe subprogramele finanţate din mijloacele bugetului de stat.
    • În coloniţa 11 “Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat total minus planul precizat pe an total.
    • În coloniţa 12 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat total faţă de planul precizat pe an total.
    • În coloniţa 13 “Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat bugetul asigurărilor sociale de stat minus planul precizat pe an bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 14 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat bugetul asigurărilor sociale de stat faţă de planul precizat pe an bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 15 “Executat faţă de precizat pe an” se reflectă devierile indicatorilor executat bugetul de stat minus planul precizat pe an bugetul de stat.
    • În coloniţa 14 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat bugetul de stat faţă de planul precizat pe an bugetul de stat.
    3. Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificației economice (formularul nr.3 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificației economice se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.3 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor lunar, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de raportare.
    Indicatorii pe venituri, cheltuieli și active nefinanciare și surse de finanțare a bugetului asigurărilor sociale se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1“Denumirea” se reflectă denumirea indicatorilor conform Clasificației economice.
    • În coloniţa 2„ECO” se indică codurile Clasificației economice.
    • În coloniţa 3 “Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 4 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinând cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
    • În coloniţa 5 “Executat anul curent” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale. La partea de venituri şi cheltuieli, plăţile efectuate de către angajator la locul de muncă din contul contribuţiilor datorate se includ pentru ultima lună a perioadei de raportare în sumă scontată.
    • În coloniţa 6 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile indicatorilor executat anul curent minus planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat anul curent faţă de planul precizat pe an.
    • În coloniţa 8 “Executat anul precedent” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul precedent. La partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă în anul precedent.
    • În coloniţa 9 “Executat anul curent faţă de anul precedent” se reflectă devierile indicatorilor executat anul curent minus executat anul precedent.
    • În coloniţa 10 “Executat anul curent faţă de anul precedent” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat anul curent față de executat anul precedent.
    Sold bugetar (deficit (-),excedent (+))
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Sursele de finanţare – se calculează ca sumă pe pozițiile: Active financiare, Datorii, Modificarea soldului de mijloace băneşti.
    Sursele de finanţare includ:
    Active financiare – se reflectă suma creditelor între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în decursul anului bugetar.
    Acordarea creditelor între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Rambursarea creditelor între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Datorii – se reflectă suma plăților capitalizate, datoriilor privind plata pensiilor și îndemnizațiilor transferate în baza acordurilor bilaterale, împrumuturilor între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat, suma împrumuturilor de la instituțiile financiare în decursul anului bugetar.
    Plățile capitalizate includ plăţile încasate de la agenţii economici în perioada de gestiune pentru achitarea prejudiciului cauzat pentru sănătate.
    Datorii privind plata pensiilor și îndemnizațiilor transferate în baza acordurilor bilaterale - se reflectă suma netă care se calculează ca suma primită la contul CNAS şi suma transferată beneficiarilor de pensii.
    Împrumuturi între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat - se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor primite de la bugetul de stat și împrumuturilor rambursate la bugetul de stat.
    Primirea împrumutului între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat se reflectă în raport cu semnul plus (+).
    Rambursarea împrumutului între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat se reflectă în raport cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la instituţiile financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor primite de la instituţiile financiare şi împrumuturilor rambursate instituţiilor financiare în decursul anului bugetar.
    Primirea împrumutului de la instituţiile financiare – se reflectă în raport cu semnul plus (+).
    Rambursarea împrumutului instituţiilor financiare – se reflect în raport cu semnul minus (-).
    Modificarea soldului de mijloace bănești – se calculează ca diferenţa între soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfârşitul perioadei de gestiune.
    În rubrica Informativ – se reflectă datele pe indicatorii monitorizaţi de Fondul Monetar Internaţional.
    Balanţarea raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    ◊ În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    ◊ În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    4. Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (formularul nr.4 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.4 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial și anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii pe venituri, cheltuieli și active nefinanciare și surse de finanțare a bugetului asigurărilor sociale se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1“Denumirea” se reflectă denumirea indicatorilor conform Clasificației economice.
    • În coloniţa 2„ECO” se indică codurile Clasificației economice.
    • În coloniţa 3“Plan aprobat pe an” se reflectă planul anual aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 4 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinând cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar în curs.
   • În coloniţa 5 “Executat anul curent” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale. La partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă. La partea de cheltuieli se reflectă tranzacţiile anului curent, iar restituirile de cheltuieli din anii precedenţi se reflectă la sursele de finanţare.
    • În coloniţa 6 „Executat faţă de precizat” se reflectă devierile indicatorilor executat anul curent minus planul precizat pe an.
    • În coloniţa 7 “Executat faţă de precizat” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat anul curent faţă de planul precizat pe an.
    • În coloniţa 8 “Executat anul precedent” se reflectă tranzacţiile (intrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul precedent. La partea de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plăţile efectuate la locul de muncă în anul precedent.
    • În coloniţa 9 “Executat anul curent faţă de anul precedent” se reflectă devierile indicatorilor executat anul curent minus executat anul precedent.
    • În coloniţa 10 “Executat anul curent faţă de anul precedent” se reflectă devierile în procente a indicatorilor executat anul curent față de executat anul precedent.
    Sold bugetar (deficit (-),excedent (+))
    Deficit (-) – diferenţa negativă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Excedent (+) – diferenţa pozitivă între veniturile şi cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
    Sursele de finanţare – se calculează ca sumă pe pozițiile: Active financiare, Datorii, Modificarea soldului de mijloace băneşti.
    Sursele de finanţare includ:
    Active financiare – se reflectă suma creditelor între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat în decursul anului bugetar.
    Acordarea creditelor între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul minus (-).
    Rambursarea creditelor între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În Raport această operaţiune se reflectă cu semnul plus (+).
    Datorii – se reflectă suma plăților capitalizate, datoriilor privind plata pensiilor și îndemnizațiilor transferate în baza acordurilor bilaterale, împrumuturilor între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat, suma împrumuturilor de la instituțiile financiare în decursul anului bugetar.
    Plățile capitalizate includ plăţile încasate de la agenţii economici în peroada de gestiune pentru achitarea prejudiciului cauzat pentru sănătate.
    Datorii privind plata pensiilor și îndemnizațiilor transferate în baza acordurilor bilaterale - se reflectă suma netă care se calculează ca suma primită la contul CNAS şi suma transferată beneficiarilor de pensii.
    Împrumuturi între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat - se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor primite de la bugetul de stat și împrumuturilor rambursate la bugetul de stat.
    Primirea împrumutului între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat se reflectă în raport cu semnul plus (+).
    Rambursarea împrumutului între bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat se reflectă în raport cu semnul minus (-).
    Împrumuturi de la instituţiile financiare – se reflectă suma netă, care se calculează ca suma împrumuturilor primite de la instituţiile financiare şi împrumuturilor rambursate instituţiilor financiare în decursul anului bugetar.
    Primirea împrumutului de la instituţiile financiare – se reflectă în raport cu semnul plus (+).
    Rambursarea împrumutului instituţiilor financiare – se reflect în raport cu semnul minus (-).
    Modificarea soldului de mijloace bănești – se calculează ca diferenţa între soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei şi la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    Soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 31 decembrie a anului bugetar precedent.
    Soldul de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei – se reflectă soldul de mijloace băneşti la conturile curente ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale la sfârşitul perioadei de gestiune.
    Balanţarea raportului
    Raportul se consideră completat corect în cazul cînd:
    - Suma deficitului/excedentului şi surselor de finanţare este egală cu zero, adică:
    ◊ În cazul cînd avem deficit (-), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești) trebuie să fie egală cu suma deficitului cu semnul opus, adică cu (+).
    ◊ În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    ◊ În cazul cînd avem excedent (+), suma surselor de finanţare (Active financiare plus Datorii plus Modificarea soldului de mijloace bănești trebuie să fie egală cu suma excedentului cu semnul opus, adică cu (-).
    5. Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare (formularul nr.4.1. CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr. 4.1. CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii în Raport se expun și se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1“Denumirea” se reflectă denumirea indicatorilor conform Clasificației economice.
    • În coloniţa 2„ECO” se indică codurile Clasificației economice.
    • În coloniţa 3 “Plan probat pe an” se reflectă planul anual aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 4 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 5 “Executat” se reflectă tranzacțiile (întrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale. La partea de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se reflectă şi plățile efectuate la locul de muncă.
    Sumele reflectate în colonițele 3,4 și 5 din Raport trebuie să fie egale cu sumele reflectate în colonițele 3,4 și 5 din formularul nr.4 CNAS.
    • În coloniţa 6 “Achitat” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către prestatorii de servicii din contul mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Datele se completează din registrele contabile pentru perioada de raportare, întocmite de CNAS în baza rapoartelor prezentate de prestatorii de servicii şi alte documente confirmative.
   • În colonița 7 „Cheltuieli efective” se reflectă sumele calculate pentru plata prestațiilor sociale, ținând cont de sumele neridicate de beneficiari, retribuirea muncii, servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare. Datele  se  completează din  registrele  contabile lunare, întocmite de CNAS în baza rapoartelor prezentate de direcţiile responsabile din cadrul CNAS.
    • În coloniţa 8 “Total creanţe” se reflectă sumele transferate în avans pentru bunuri, lucrări şi servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare. Sumele reflectate la creanțe trebuie să  fie  egale cu sumele reflectate în soldul final pe conturile de creanțe.
    • În coloniţa 9 “Total datorii” se reflectă sumele datorate pentru bunuri, lucrări şi servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare. Sumele reflectate la datorii trebuie să fie egale cu sumele reflectate în soldul final pe conturile de datorii.
    • În coloniţa 10“Inclusiv creanțe cu termen expirat” se reflectă sumele achitate în prealabil de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru care nu au fost respectate termenele de executare a obligaţiilor din partea persoanelor fizice/juridice, prevăzute în actele legislative, normative şi juridice în vigoare. Pozițiile prestațiilor sociale nu se completează.
    • În coloniţa 11 “Inclusiv datorii cu termen de achitare expirat” se reflectă sumele neachitate persoanelor fizice/juridice de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru care nu au fost respectate termenele de plată a obligaţiilor prevăzute în actele legislative, normative şi juridice în vigoare. Pozițiile prestațiilor sociale nu se completează.
    6. Raportul privind îndeplinirea planului de contingente, beneficiarii plăţilor și mărimea acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr.5 CNAS)
    Raportul privind îndeplinirea planului de contingente, beneficiarii plăţilor şi mărimea acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.5 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În colonița A „Cod” se reflectă codul programului/subprogramului/activității.
    • În coloniţa B“Tipul plăţii” se indică toate plăţile planificate şi efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, structurate pe programe/subprograme/activități, cu repartizarea acestora în două capitole: A.“Prestaţii finanțate din resursele generale ale BASS” și B. “Prestaţii finanțate din contul bugetului de stat”. Indicatorii reflectați în colonița A și colonița B sunt structurați în corespundere cu tabelul nr.4 stabilit prin Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministerului finanțelor nr.209 din 24.12.2015.
    • În coloniţa 3 “Plan aprobat numărul beneficiarilor” se indică numărul beneficiarilor pentru care au fost planificate plăţi în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.
    • În coloniţa 4“Plan aprobat suma (mii lei)” se indică suma mijloacelor financiare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv întru achitarea prestaţiilor sociale.
    • În coloniţa 5 “La situaţia din 01.01.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.___.
    • În coloniţa 6 “La situaţia din 01.04.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.04.___.
    • În coloniţa 7 “La situaţia din 01.07.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.07.___.
    • În coloniţa 8 “La situaţia din 01.10.__” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.10.___.
    • În coloniţa 9 “La situaţia din 01.01.__ a anului următor de gestiune” se indică numărul real de beneficiari aflaţi la evidenţă la situaţia din 01.01.___ a anului următor de gestiune.
    • Coloniţele 10-14 “Mărimea medie a plății” se completează conform bazei de date a CNAS.
    7. Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat (formularul nr 6 CNAS)
    Raportul privind transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr.6 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Raportul se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1“Denumirea” se indică denimirea tipurilor de plăţi efectuate de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale pe programe/subprograme.
    • În coloniţa 2„P1-P3” se indică codul programului/subprogramului/activității conform Clasificației bugetare.
    • În coloniţa 3 “Creanțele bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune” se reflectă creanțele bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 4 “Datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune” se reflectă datoriile bugetului de stat la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 5 “Creanțele faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune” se reflectă creanțele faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 6 “Datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune” se reflectă datoriile faţă de beneficiari la începutul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 7“Plan aprobat pe an” se indică suma mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 8 “Plan precizat pe an” se indică suma mijloacelor financiare precizate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat la compartimentul transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 9“Finanţat” se reflectă sumele primite de la Ministerul Finanţelor sub formă de transferuri de la bugetul de stat.
    • În coloniţa 10“Restituit de instituţiile de distribuire a plăţilor” se reflectă sumele restituite de instituţiile de distribuire a plăţilor conform actelor normative în vigoare.
    • În coloniţa 11 “Trecerea datoriilor de la un tip la altul” se reflectă sumele datoriilor trecute de la un tip de activitate la altul.
    • În coloniţa 12 “Restituit Ministerului Finanţelor” se reflectă sumele restituite sub formă de transferuri de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat.
    • În coloniţa 13 “Calculat” se reflectă sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat calculate pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 14 “Achitat total” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către prestatorii de servicii din contul mijloacelor bugetului de stat.
    • În coloniţa 15 “Achitat pe perioada precedentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către prestatorii de servicii din contul mijloacelor bugetului de stat pe anul precedent perioadei de raportare.
    • În coloniţa 16 “Achitat pe perioada curentă” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către prestatorii de servicii din contul mijloacelor bugetului de stat pe perioada de raportare.
    • În coloniţa 17 “Creanțele bugetului de stat la sfârşitul perioadei de gestiune” se reflectă creanțele bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 18 “Datoriile bugetului de stat la sfârşitul perioadei de gestiune” se reflectă datoriile bugetului de stat la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 19“Creanțe faţă de beneficiari la sfârşitul perioadei de gestiune” se reflectă creanțele faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    • În coloniţa 20 “Datorii faţă de beneficiari sfârşitul perioadei de gestiune” se reflectă datoriile faţă de beneficiari la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    8. Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare (formularul nr.7 CNAS)
    Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli și active nefinanciare se întocmeşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform formularului nr. 7 CNAS, aprobat prin ordinul nominalizat, şi se prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial şi anual, în termenele stabilite de acesta.
    Indicatorii în Raport se expun și se completează după cum urmează:
    • În coloniţa 1“Denumirea” se reflectă denumirea indicatorilor conform Clasificației economice.
    • În coloniţa 2„ECO” se indică codurile Clasificației economice.
    • În coloniţa 3 “Plan probat pe an” se reflectă planul anual aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 4 “Plan precizat pe an” se reflectă planul precizat anual ţinînd cont de modificările ulterioare operate în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    • În coloniţa 5 “Executat” se reflectă tranzacțiile (întrări/ieşiri) pe conturile Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    • În coloniţa 6 “Achitat” se reflectă sumele achitate beneficiarilor de plăţi de către prestatorii de servicii din contul mijloacelor primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Datele se completează din registrele contabile pentru perioada de raportare, întocmite de CNAS în baza rapoartelor prezentate
de prestatorii de servicii şi alte documente confirmative.
    • În coloniţa 7 “Cheltuieli efective” se reflectă sumele calculate pentru plata prestaţiilor sociale, retribuirea muncii, servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare. Datele se completează din registrele contabile lunare, întocmite de CNAS în baza rapoartelor prezentate de direcţiile responsabile din cadrul CNAS.
    • În coloniţa 8„Total Creanțe” se reflectă sumele transferate în avans pentru bunuri, lucrări și servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 9 “Total datorii” se reflectă sumele datorate pentru bunuri, lucrări și servicii şi alte plăţi pentru perioada de raportare.
    • În coloniţa 10“Inclusiv creanțe cu termen expirat” se reflectă sumele achitate în prealabil de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru care nu au fost respectate termenele de executare a obligaţiilor din partea persoanelor fizice/juridice, prevăzute în actele legislative, normative şi juridice în vigoare. Pozițiile prestațiilor sociale nu se completează.
    • În coloniţa 11 “Inclusiv datorii cu termen de achitare expirat” se reflectă sumele neachitate persoanelor fizice/juridice de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru care nu au fost respectate termenele de plată a obligaţiilor prevăzute în actele legislative, normative şi juridice în vigoare. Pozițiile prestațiilor sociale nu se completează.
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF195 din 29.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1765; în vigoare începând cu perioada de raportare pentru anul 2018]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF05 din 10.01.18, MO33-39/02.02.18 art.124]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția OMF05 din 10.01.18, MO33-39/02.02.18 art.124]