OMFA43/2017
ID intern unic:  369571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 43
din  23.02.2017
cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11)
din Codul fiscal
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 588
    Abrogat prin OMF139 din 13.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1318


    În legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192, art. 401) în partea ce ține de art. 265 alin. (11) din Codul fiscal și în conformitate cu punctul 6 alin. (2) și (4) al Hotărîrii Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal, conform anexei.
    2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR
                                   Octavian ARMAȘU

    Nr. 43. Chişinău, 23 februarie 2017.

Anexa nr. 1
la Ordinul MF al RM nr. 43
din 23 februarie 2017

REGULAMENT
privind modul de anulare a obligațiilor fiscale
care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal

    1. Restanța pasibilă anulării se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, subdiviziune, localitate, clasificație economică și buget aferent acestuia. Clasificațiile economice pentru care se vor anula restanțele înregistrate sunt determinate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    2. Selectarea contribuabililor, ale căror obligații fiscale cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal se va efectua anual, pînă la 15 ianuarie de către Serviciul Fiscal de Stat, în baza informației disponibile în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat referitor la obligațiile fiscale a căror evidență este ținută de acesta, autoritățile administrației publice locale, în baza informațiilor deținute referitor la obligațiile fiscale, a căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale. Selectarea va determina restanța pasibilă anulării luînd în considerare restanța înregistrată la situația din 31 decembrie a fiecărui an.
    3. Autoritățile administrației publice locale, în baza informațiilor deținute referitor la obligațiile fiscale,  administrate de Codul fiscal, a căror evidență este ținută de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale, vor asigura întocmirea listelor contribuabililor restanțieri, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. Listele se vor transmite de către emitenți în adresa Serviciului Fiscal de Stat în format Microsoft Excel la adresa planificare.statistica@fisc.md, pînă la 15 ianuarie a anului următor de gestiune.
    4. Serviciul Vamal va selecta și va prezenta, pînă la 15 ianuarie a anului următor de gestiune, lista contribuabililor restanțieri, în baza informațiilor cu privire la obligațiile fiscale, administrate de Codul fiscal, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal, la situația din 31 decembrie a fiecărui an, în format Microsoft Excel conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, la adresa planificare.statistica@fisc.md.
    5. Serviciul Fiscal de Stat va combina listele recepționate și va determina lista definitivată a contribuabililor, ale căror obligații fiscale a cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal. Lista contribuabililor definitivată se va aproba de către conducerea  Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    6. În baza listei aprobate conform pct. 5 al prezentul Regulament, Serviciul Fiscal de Stat va remite emitenților, după competență, listele separate pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal. Anularea se va înscrie în evidență organelor de administrare fiscală cu data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune.
    7. Prin derogare de la prevederile pct. 6, autorităţile administraţiei publice locale sunt în drept să ia decizii de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal.
    8. Serviciul Fiscal de Stat va efectua anularea obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 265 alin. (11) din Codul fiscal în mod centralizat prin intermediul SIA „DFI” cu formularul DFISC Decizie de stingere a obligației fiscale, utilizînd metoda anulare și codul motivului legal СF265/1.1 cu denumirea „Art. 265 alin.(11) din Codul fiscal”.
    9. În cazul în care după efectuarea acțiunilor indicate la punctul precedent se vor depista cazuri de admitere a unor erori, acestea se vor înlătura prin perfectarea formularului DFISC Decizie de stingere a obligației fiscale cu utilizarea motivului legal stabilit la pct.8 din prezentul Regulament, indicînd la data adoptării deciziei termenul 31 decembrie a anului fiscal de gestiune, pentru care a fost admisă eroarea.
    10. Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea contribuabililui sau a reprezentantului legal al acestuia, va elibera informația ce atestă sumele anulate din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (suma totală fiind specificată pe subdiviziuni, localități, clasificație economică, buget și tipuri de plăți), conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5