HANRE353/2016
ID intern unic:  369579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 353
din  27.12.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la
reţelele electrice de transport pentru
schimburile transfrontaliere
şi gestionarea
congestiilor în sistemul electroenergetic
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 595
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1199 din 15 martie 2017
Ministru __________ Vladimir CEBOTARI
    În temeiul art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), în scopul transpunerii parțiale a Regulamentului (UE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003 și în scopul stabilirii normelor nediscriminatorii pentru asigurarea accesului efectiv la rețeaua de transport a energiei electrice, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (se anexează).
    2. Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

    Sergiu CIOBANU,                                                      Octavian LUNGU,
    director                                                                        director

    Iurie ONICA,                                                              Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                        director

    Nr. 353/2016. Chişinău, 27 decembrie 2016.

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 353/2016 din 27.12.2016

REGULAMENT
privind accesul la reţelele electrice de transport pentru
schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor

în sistemul electroenergetic
Secțiunea 1
Scopul şi domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (în continuare prezentul Regulament) are ca scop stabilirea normelor echitabile pentru alocarea capacității interconexiunilor disponibile între sistemul electroenergetic al Republicii Moldova și sistemele electroenergetice ale țărilor vecine, în vederea realizării schimburilor transfrontaliere de energie electrică în condiții egale, transparente și nediscriminatorii pentru toți participanții la piața energiei electrice, precum şi a normelor privind gestionarea congestiei pe interconexiuni, sporind astfel concurența pe piața energiei electrice naționale.
    2. Prezentul Regulament transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009.
    3. Prezentul Regulament se aplică pentru alocarea explicită a capacității interconexiunilor, efectuată de către operatorul sistemului de transport din Republica Moldova.
    4. Regulamentul se aplică tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv producătorilor şi furnizorilor de energie electrică, şi altor participanţi ai pieţei, în legătură cu raporturile juridice ce ţin de schimburile transfrontaliere de energie electrică.
    5. Alocarea capacităţii interconexiunilor se realizează pentru fiecare interconexiune sau grup de interconexiuni dintr-o secţiune transfrontalieră a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, după cum urmează:
    a) Republica Moldova – Ucraina; Ucraina – Republica Moldova. Schimburile transfrontaliere de energie electrică prin aceste linii se realizează prin funcţionarea în paralel a sistemelor electroenergetice.
    b) România – Republica Moldova; Republica Moldova – România. Alocarea capacității interconexiunilor pe interfața Republica Moldova – România se va realiza după apariția posibilității tehnice de funcționare în paralel a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova și al României sau după realizarea unor interconexiuni noi de curent continuu dintre cele două sisteme electroenergetice. În cazul schimburilor de energie electrică în regim de insulă, alocarea capacităţii interconexiunilor se realizează în mod implicit, în baza contractelor de furnizare încheiate și cu acordul operatorilor sistemelor de transport şi al operatorilor sistemelor de distribuţie din zonele respective.
Secțiunea 2
Termeni și definiții
    6. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile definite în Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016, precum şi noţiunile definite după cum urmează:
    Capacitate Deja Alocată (Already Allocated Capacity - AAC) – totalitate a drepturilor de transfer alocate, indiferent dacă sunt capacităţi sau programe de schimb, în funcţie de metoda de alocare;
    Capacitate Disponibilă a Interconexiunii (Available Transmission Capacity - ATC) – parte a capacităţii Nete a Interconexiunii, rămasă disponibila după fiecare etapă a procedurilor de alocare, pentru activităţi comerciale ulterioare;
    Capacitate Netă a Interconexiunii (Net Transfer Capacity - NTC) – putere electrică maximă care poate fi schimbată între două sisteme electroenergetice, cu respectarea standardelor de siguranţă în funcţionare, aplicabile fiecărui sistem şi ținând cont de incertitudinile tehnice privind condiţiile viitoare în reţeaua electrică de transport;
    Capacitate Totală a Interconexiunii (Total Transfer Capacity - TTC) – putere electrică maximă care poate fi schimbată continuu între două sisteme electroenergetice cu respectarea criteriilor de siguranţă în funcţionare, aplicabile fiecărui sistem electroenergetic (în mod uzual, criteriul de siguranţă N - 1), în ipoteza că starea reţelei electrice de transport, structurile generării şi ale consumului de energie electrică sunt cunoscute în mod exact, în prealabil;
    Forţa majoră - condiţii de operare şi/sau evenimente şi/sau împrejurări care sunt în afara controlului rezonabil al operatorului sistemului de transport şi/sau a operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine şi care nu pot fi evitate sau depăşite în mod prompt şi/sau în baza unor previziuni rezonabile, precum, dar nu numai, fluxurile internaţionale în bucla suprapuse; fenomenele atmosferice considerate de necontrolat din cauza naturii lor şi/sau a amplorii şi/sau duratei acestora; căderi neaşteptate sau de necontrolat ale capacităților de producere sau limitări ale acestora dacă operatorul sistemului de transport şi/sau operatorii sistemelor de transport din ţările vecine pot să le evite doar prin implementarea de măsuri şi acţiuni care pun în pericol securitatea furnizării şi/sau care nu pot fi rezolvate prin măsuri rezonabile din punct de vedere tehnic, financiar şi/sau economic pentru operatorul sistemului de transport şi/sau pentru operatorii sistemelor de transport din ţările vecine;
    Interconexiune – una sau mai multe linii electrice de transport, care traversează frontiera Republicii Moldova și care fac legătura între sistemul de transport al Republicii Moldova şi sistemele de transport ale ţărilor vecine;
    Marja de Siguranţă a Interconexiunii (Transmission Reliability Margin - TRM) – rezervă de siguranţă care ia în consideraţie incertitudinile în legătură cu valoarea calculată a Capacităţii Totale a Interconexiunii, la calculul căreia se iau în consideraţie următoarele:
    a) abaterile involuntare ale fluxurilor fizice survenite în timpul operării, datorate  funcţionării fizice a reglajului de frecvenţă;
    b) schimburile de urgenţă între operatorii de sisteme de transport a diferitor țări, pentru a face faţă situaţiilor neprevăzute de dezechilibru în timp real;
    c) alte inexactităţi, ca de exemplu, erorile la colectarea datelor şi la efectuarea măsurătorilor;
    Perioadă de alocare – o anumită perioadă de timp, definită de operatorul reţelei de transport şi de sistem pentru care sunt alocate prin licitaţie capacităţile interconexiunilor;
    Registrul de alocare – fişier electronic ce conţine toate informaţiile de natură tehnică şi comercială necesare privind solicitanţii de capacitate;
    Solicitant – utilizator de sistem care solicită acces la interconexiune pentru a efectua importul declarat, exportul declarat sau tranzitul declarat de energie electrică prin intermediul reţelei electrice de transport din sistemul electroenergetic moldovenesc.
    Subperioadă de alocare – Interval de timp în cadrul unei perioade de alocare calendaristice, (an, lună) în care TTC, NTC şi ATC au valori distincte şi constante rezultate din modificarea topologiei şi/sau a regimurilor sistemului electroenergetic şi/sau sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine.
Secţiunea 3
Dispoziţii generale
    7. Capacitatea interconexiunii se alocă lunar şi anual, separat pentru fiecare interconexiune şi pentru fiecare direcţie (Republica Moldova – Ucraina, Ucraina - Republica Moldova; Republica Moldova – România, România - Republica Moldova), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu Legea cu privire la energia electrică şi în baza acordurilor cu privire la alocarea capacităţii interconexiunilor, încheiate între operatorul sistemului de transport din Republica Moldova şi operatorii sistemelor de transport din ţările vecine. Acordurile cu privire la alocarea capacităţii interconexiunilor se prezintă pentru avizare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie) înainte de încheierea acestora.
    8. Problemele de congestie a reţelelor electrice trebuie să fie abordate prin soluţii nediscriminatorii, bazate pe mecanismele pieţei, care să ofere semnale economice eficiente participanţilor la piaţa energiei electrice şi operatorilor sistemelor de transport implicaţi şi care să favorizeze concurenţa pe pieţele energiei electrice.
    9. Operatorul sistemului de transport defineşte perioadele de alocare şi capacităţile ce urmează să fie oferite, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine. Dacă pe parcursul unei perioade de alocare valoarea NTC pentru o anumită interconexiune şi direcţie variază ca urmare a unor modificări de configuraţie a sistemului, operatorul sistemului de transport stabileşte subperioade de alocare distincte în care valoarea NTC rămâne constantă, valabilă numai pentru interconexiunea şi direcţia respectivă.
    10. La procedura de alocare a capacităţii interconexiunilor pot participa producătorii, furnizorii de energie electrică care deţin licenţă valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi alţi participanţi ai pieţei, care efectuează schimburile transfrontaliere de energie electrică.
    11. Solicitanţilor li se va pune la dispoziţie capacitatea disponibilă a interconexiunilor şi a reţelelor electrice de transport, utilizate pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, cu respectarea normelor de siguranţă pentru exploatarea fiabilă a reţelelor electrice de transport.
    12. Participanţii la piaţa energiei electrice sunt obligaţi să informeze operatorul sistemului de transport, în termenele stabilite prin prezentul Regulament, cu privire la intenţia lor de a folosi capacitatea alocată. Orice capacitate alocată care nu va fi utilizată se realocă în condiţiile prezentului Regulament.
    13. Operatorul sistemului de transport, în măsura posibilităţilor tehnice, compensează solicitările de capacitate ale oricărui flux de energie electrică în direcţii opuse pe linia de interconexiune congestionată, pentru a utiliza această linie la capacitatea maximă.
    14. Operatorul sistemului de transport este obligat să asigure transparenţa datelor, în conformitate cu Secţiunea 9 şi alte prevederi din prezentul Regulament, şi să păstreze confidenţialitatea informaţiei obţinute în legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor şi soluţionarea problemei congestiilor.
    15. Operatorul sistemului de transport poate restricţiona dreptul de utilizare a capacităţii interconexiunilor alocată prin intermediul licitaţiilor (să reducă capacitatea alocată), doar în scopul menţinerii siguranţei în funcţionarea sistemului electroenergetic şi doar în situaţia în care nu este posibilă, în conformitate cu contractele existente, livrarea din altă sursă (redispecerizarea) sau schimbul în contrapartidă, notificând în cel mai scurt timp participanţii înregistraţi şi Agenţia despre motivul şi durata restricţionării.
    16. Reducerea drepturilor de utilizare a capacităţilor interconexiunilor alocate lunar se va efectua înainte de reducerea drepturilor de utilizare a capacităţilor alocate anual. Capacităţile alocate anual şi capacităţile alocate lunar se reduc proporţional, iar reducerea se aplică în mod nediscriminatoriu.
    17. Operatorul sistemului de transport reduce capacitatea alocată numai în conformitate cu prezentul Regulament şi este obligat să acorde compensaţie participantului căruia i s-a redus capacitatea, iar valoarea compensaţiei trebuie să fie egală cu produsul dintre preţul de licitaţie la care această capacitate a fost alocată şi volumul de energie în MWh, ce corespunde diferenţei dintre capacitatea deţinută înainte de reducere şi capacitatea deţinută după reducere, pentru perioada în cauză. Operatorul sistemului de transport  informează neîntîrziat fiecare participant la licitație cu privire la scopul reducerii capacității și cu privire la valoarea compensaţiei ce urmează a fi acordată. În cazul reducerii capacității alocate din cauza unei situații de forță majoră, participantul la licitație nu are dreptul să obțină compensații.
    18. Compensaţia pentru reducerea capacităţii urmează să fie acordată participantului care deţinea capacitate în momentul reducerii. În cazul în care operatorul sistemului de transport reduce capacitatea care anterior a fost transferată pe piaţa secundară, acesta trebuie să plătească compensaţie participantului căruia i s-a transferat capacitatea redusă.
    19. Orice capacitate alocată rămasă participanților licitației după reducerea proporțională va fi rotunjită în scădere pînă la MW întregi.
    20. Operatorul sistemului de transport stabileşte, împreună cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine, modul de divizare a responsabilităţilor legate de alocarea capacităţilor interconexiunilor, după modelul 50% la 50% sau procedura comună de alocare pentru 100% din capacitate.
    21. Veniturile obţinute în legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor pot fi utilizate de operatorul sistemului de transport doar în scopurile prevăzute în Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016.
Secţiunea 4
Determinarea capacităţii interconexiunilor
    22. Operatorul sistemului de transport defineşte, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine, grupurile de interconexiuni, determină valorile TTC, TRM şi NTC. Operatorul sistemului de transport elaborează, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine, metodologia de determinare a valorilor TTC şi a TRM pentru fiecare interconexiune. Metodologia respectivă se prezintă spre aprobare Agenţiei.
    23. La determinarea valorilor ATC pentru diferite perioade/subperioade de alocare, operatorul sistemului de transport va lua în consideraţie:
    1) Capacitatea deja alocată în timpul licitaţiilor anuale pentru ATC, ce urmează să fie alocată lunar;
    2) Capacitatea care a fost iniţial alocată, dar care a fost restituită operatorului sistemului de transport sau capacitatea care a devenit disponibilă urmare a suspendării sau a retragerii dreptului participantului de a utiliza capacitatea alocată;
    3) Planul anual de reparaţii planificate ale reţelelor electrice de transport al Republicii Moldova, precum şi al statelor vecine, prezentat de operatorii sistemelor de transport în cauză;
    4) Limitările de ordin tehnic ale reţelelor electrice interne.
    24. În cazul alocărilor anuale, operatorul sistemului de transport va calcula şi va publica pe pagina sa electronică, în termenul stabilit conform Anexei 5 la prezentul Regulament, valorile TTC, NTC, ATC şi TRM separat pentru fiecare direcţie şi pentru fiecare grup de interconexiuni.
    25. În cazul alocărilor lunare, operatorul sistemului de transport va calcula şi va publica pe pagina sa oficială, în termenul stabilit conform Anexei 5 la prezentul Regulament, valorile TTC, NTC, ATC, AAC şi TRM separat pentru fiecare direcţie şi pentru fiecare grup de interconexiuni.
    26. Valoarea TRM se va calcula luând în consideraţie criteriul de siguranţă N-1 şi rezerva de reglaj a frecvenţei în sistemul electroenergetic, fluxurile tehnologice de energie electrică realizate cu scopul asigurării echilibrului în sistemul electroenergetic şi inexactităţile în măsurare.
    27. Operatorul sistemului de transport plasează pe pagina sa electronică calendarul publicării informaţiilor privind capacitatea interconexiunilor şi cu privire la licitaţiile anuale şi lunare. Calendarul în cauză se elaborează de către operatorul sistemului de transport în conformitate cu modelul stabilit în Anexa 5 la prezentul Regulament.
    28. La realizarea funcţiilor sale în conformitate cu Secţiunea 4 şi celelalte prevederi ale prezentului Regulament, operatorul sistemului de transport are obligaţia de a contribui la securitatea furnizării energiei electrice prin asigurarea fiabilităţii reţelelor electrice de transport. În cazul apariţiei de situaţii excepţionale, în care este pusă în pericol securitatea aprovizionării cu energie electrică, operatorul sistemului de transport are obligaţia de serviciu public de a aloca capacitatea interconexiunilor în regim prioritar participanţilor la piaţa energiei electrice care asigură furnizarea energiei electrice consumatorilor finali din Republica Moldova, în condiţiile stabilite în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016.
Secţiunea 5
Înregistrarea participanților la licitație
    29. Pentru a avea dreptul de a participa la licitaţii, precum şi pentru a avea dreptul de a achiziţiona capacitate pe piaţa secundară, solicitanţii se înregistrează la operatorul sistemului de transport, prin depunerea unei Declaraţii de participare, în 2 exemplare. Declaraţia de participare se elaborează de operatorul sistemului de transport după modelul din Anexa 3 la prezentul Regulament şi se plasează pe pagina sa electronică. După înregistrare, operatorul sistemului de transport returnează participantului un exemplar semnat al Declaraţiei de participare.
    30. Operatorul sistemului de transport elaborează şi actualizează o bază de date în format electronic (registrul de alocare), care  cuprinde informaţii privind datele tehnice şi comerciale ale solicitanţilor.
    31. După primirea Declaraţiei de participare, operatorul sistemului de transport verifică informaţiile furnizate de solicitant, pentru a se asigura că Declaraţia de participare conţine informaţii complete şi înregistrează solicitantul în termen de 3 zile calendaristice de la primirea Declaraţiei de participare.
    32. Dacă Declaraţia de participare este incompletă, ea este  remisă solicitantului în cel mult 3 zile calendaristice de la data depunerii cu indicarea documentelor suplimentare ce urmează a fi prezentate. În termen de 3 zile calendaristice, solicitantul prezintă informaţiile care lipsesc. În caz contrar, Declaraţia de participare a solicitantului este respinsă.
    33. În caz că declaraţia de participare a unui solicitant este respinsă, operatorul sistemului de transport va informa în scris Agenţia şi solicitantul despre acest lucru, expunând cauzele neînregistrării solicitantului. Solicitantul este în drept să conteste decizia operatorului sistemului de transport privind respingerea declaraţiei de participare în termen de 3 zile calendaristice de la primirea refuzului prin depunerea unei cereri la Agenţie. În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare, Agenţia va analiza cererea și va emite decizii cu caracter obligatoriu, după caz.
    34. Imediat după aprobarea Declaraţiei, operatorul sistemului de transport va include în registrul de alocare noul participant la licitaţie şi îl va informa în scris cu privire la data înregistrării.
    35. Solicitantul se consideră înregistrat ca participant la licitaţie din data indicată în Declaraţia de participare. Statutul de participant la licitaţie se consideră oferit pe o perioadă de timp nedeterminată şi poate fi suspendat sau retras în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    36. Participanţii la licitaţie vor încheia cu operatorul sistemului de transport contracte de alocare a capacităţii interconexiunilor, care va conţine în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Anexa 3 la prezentul Regulament.
    37. În cazul apariţiei unor modificări în datele sale personale, participantul la licitaţie este obligat să informeze în scris, în termen de cel mult 2 zile calendaristice operatorul sistemului de transport prin depunerea Declaraţiei de participare, unde vor fi specificate doar datele care au fost modificate. În caz de nerespectare a prevederii menţionate, operatorul sistemului de transport este în drept să iniţieze procedura de suspendare.
Secţiunea 6
Licitaţia
    38. Operatorul sistemului de transport alocă ATC prin intermediul licitaţiilor lunare şi anuale.
    39. După stabilirea valorilor ATC, operatorul sistemului de transport publică, pe pagina sa electronică, valorile respective precum şi data la care va avea loc licitaţia (anuală sau lunară) şi data-limită de primire a ofertelor şi de publicare a rezultatelor.
    40. Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să prezinte operatorului sistemului de transport garanţia financiară împreună cu oferta sau separat, până la data-limită de primire a ofertelor  şi în condiţiile stabilite în Regulile pieţei energiei electrice, aprobate de Agenţie.
    41. Participanţii la licitaţie trimit operatorului sistemului de transport ofertele lor în plicuri sigilate, însoțite de cererea pentru participare la licitație. În cazul utilizării unei platforme electronice de alocare, participanţii la licitaţie vor transmite ofertele direct pe platforma respectivă. Formularul ofertei se elaborează de operatorul sistemului de transport după modelul prezentat în Anexa 2 la prezentul Regulament şi se plasează pe pagina sa electronică.
    42. Ofertele se trimit până la ora 12:00 a zilei stabilite de operatorul sistemului de transport ca termen-limită. Ofertele primite după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor sunt considerate ca fiind nevalabile.
    43. Dacă participantul la licitaţie doreşte să modifice oferta înainte de termenul-limită de depunere a ofertei, acesta va transmite operatorului sistemului de transport noua ofertă, care o va înlocui pe cea anterioară. În acest caz, operatorul sistemului de transport va ţine cont de ultima ofertă depusă în termenul stabilit.
    44. Fiecare ofertă poate conţine până la 10 perechi capacitate-preţ pentru fiecare produs scos la licitaţie (anual, lunar) şi pentru fiecare direcţie. Perechile trebuie ordonate în sensul descrescător al preţului.
    45. Valoarea sumară a capacităţilor solicitate în ofertă nu trebuie să depăşească valoarea capacităţii disponibile, scoase la licitaţie. Capacitatea solicitată trebuie să fie exprimată printr-un număr întreg de cel puțin un 1 MW.
    46. Preţul oferit în cadrul unei perechi capacitate-preţ este preţul maxim pe care participantul la licitaţie este dispus să îl plătească pentru alocarea capacităţii solicitate în ofertă. Preţul poate fi indicat cu o precizie de până la două zecimale. Preţul se indică în MDL.
    47. În cazul tranzitului declarat de energie electrică, participantul la licitaţie trebuie să obţină alocarea capacităţii atât la intrare cât şi la ieşire din sistemul electroenergetic.
    48. În cazul utilizării unei platforme electronice de alocare, operatorul sistemului de transport verifică dacă ofertele depuse conţin toate informaţiile necesare şi le validează înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor. Dacă se constată lipsa unor informaţii într-o ofertă depusă, operatorul sistemului de transport informează fără întârziere despre acest lucru participantul la licitaţie care a depus oferta respectivă.
    49. Ofertele validate se ordonează în sens descrescător, în funcţie de preţul propus. Ofertele cu acelaşi preţ se ordonează cronologic, în funcţie de data şi ora primirii.
    50. Dacă suma capacităţilor solicitate de către participanţii la licitaţie este mai mică sau egală decât capacitatea disponibilă scoasă la licitaţie, atunci se acceptă toate ofertele, iar preţul pentru alocarea capacităţii este egal cu zero.
    51. Dacă suma capacităţilor solicitate de către participanţii la licitaţie este mai mare decât capacitatea disponibilă scoasă la licitaţie, atunci se acceptă ofertele cu cel mai mare preţ, capacitatea sumară a cărora completează integral capacitatea disponibilă. Preţul care urmează a fi achitat pentru capacitatea alocată (preţul de licitaţie) este cel mai mic preţ care a fost oferit şi acceptat.
    52.  În cazul în care ultima ofertă acceptată depăşeşte capacitatea rămasă disponibilă, oferta se acceptă în limitele capacităţii disponibile rămase, cu acordul participantului care a depus oferta. Dacă au fost depuse două sau mai multe oferte cu acelaşi preţ, iar capacitatea sumară a acestora depăşeşte capacitatea rămasă disponibilă, aceasta se alocă ofertanţilor proporţional cu capacitatea solicitată.
    53. Operatorul sistemului de transport publică rezultatele licitaţiei pe pagina sa electronică cel tîrziu în ziua lucrătoare care urmează după ziua în care a avut loc licitaţia. În cazul în care participanţii la licitaţie au depus contestaţii în conformitate cu pct. 54 din prezentul Regulament, rezultatele licitației rămân definitive după soluționarea contestațiilor.
    54. Participanţii la licitaţie pot contesta rezultatele licitaţiei în termen de 1 zi lucrătoare de la publicarea rezultatelor licitaţiei prin depunerea unei cereri la operatorul sistemului de transport, care este obligat să examineze şi să soluţioneze cererea în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
    55. Operatorul sistemului de transport întocmeşte contul de plată pentru utilizarea capacitaţii interconexiunilor, în care indică contravaloarea capacităţii alocate prin licitaţii, determinată ca suma produselor dintre prețul de licitație, capacitatea alocată la preţul respectiv şi numărul de ore din perioada sau subperioada de alocare.
    56. Pentru capacităţile alocate în cadrul licitaţiilor anuale, contravaloarea acestora se împarte în 12 rate lunare, fiecare rată lunară constituind contravaloarea capacităţii alocate pentru fiecare lună, ținînd cont de numărul de zile în luna respectivă, calculată în conformitate cu pct. 55 din prezentul Regulament. Contul de plată se emite lunar în primele 2 zile lucrătoare ale lunii anterioare lunii de utilizare. Contul de plată se achită integral în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
    57. Pentru capacităţile alocate în cadrul licitaţiilor lunare, contul de plată se emite în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor licitaţiei sau de la data în care rezultatele licitaţiei rămân definitive. Contul de plată se achită integral în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
    58. In cazul în care participantul la licitaţie nu achită în termenul stabilit contul de plată pentru alocarea capacităţii interconexiunilor, operatorul sistemului de transport are dreptul de a executa garanțiile financiare, depuse de către participantul la licitaţie.
    59. În cazul în care o sumă facturată este contestată (integral sau parţial) de participantul la licitaţie, acesta va efectua plata integral şi va înainta, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea contului de plată, o cerere către operatorul sistemului de transport, în care va indica obiecţiile sale. Operatorul sistemului de transport este obligat să analizeze şi să soluţioneze cererea primită în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ei, cu expedierea răspunsului său participantului la licitaţie.
    60. Eventualele modificări rezultate prin soluționarea contestaţiei pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească definitivă, sunt efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.
Secțiunea 7
Utilizarea capacității alocate și returnare a capacității alocate
sau transferul capacității
pe piața secundară
    61. Utilizarea capacității alocate pentru direcția dată are loc prin prezentarea notificărilor fizice operatorului sistemului de transport în conformitate cu dispozițiile Regulilor pieței energiei electrice, aprobate de Agenţie.
    62. Participantul la licitaţie poate să restituie capacitatea alocată în cadrul licitaţiilor, informând despre acest fapt operatorul sistemului de transport prin expedierea unei notificări în scris în care să fie menţionate datele participantului la licitaţie, numărul Declaraţiei de participare şi data de la care nu va mai utiliza capacitatea alocată. Returnarea capacității alocate nu exonerează participantul la licitație de obligația de plată pentru această capacitate.
    63. Capacitate alocată, pentru care nu sunt prezentate notificările fizice în termenii stabiliţi, se consideră returnată operatorului sistemului de transport de către participantul la licitaţie respectiv.
    64. Dacă participantul la licitaţie se află în proces de lichidare juridică, dacă licenţa acestuia a expirat, a fost retrasă sau suspendată temporar, ori dacă există decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a participantului la licitaţie, acesta este obligat să notifice imediat, în scris, faptul respectiv operatorului sistemului de transport şi să restituie capacitatea alocată. Returnarea capacității alocate nu exonerează participantul la licitație de obligația de plată pentru această capacitate.
    65. Operatorul sistemului de transport suspendă, fără notificare prealabilă, dreptul participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată până la sfârşitul perioadei de alocare, dacă ultimul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 64 din prezentul Regulament. Odată cu suspendarea dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată, operatorul sistemului de transport suspendă dreptul participantului de a participa la licitaţiile ulterioare, precum şi de a-şi desfăşura activitatea pe piaţa secundară, cu toate consecinţele stabilite în Secţiunea 8 din prezentul Regulament. Capacitatea care a devenit disponibilă urmare a suspendării urmează a fi pusă la dispoziţie la licitaţiile lunare ce vor fi organizate ulterior.
    66. Participantul la licitaţie este în drept să transfere (să revândă) capacitatea alocată  (contractată) neutilizată pe piaţa secundară la preţul pe care l-a plătit operatorului sistemului de transport pentru capacitatea respectivă. Capacitatea poate fi revândută pe piaţa secundară, parțial sau integral şi poate fi oferită pentru o perioada cuprinsă între ziua transferului şi sfârşitul perioadei de alocare.
    67. Participantul la licitaţie care intenţionează să transfere capacitatea contractată neutilizată (cedent) şi participantul la licitaţie care intenţionează să achiziţioneze capacitatea respectivă (beneficiar) sunt obligaţi să depună la operatorul sistemului de transport o Cerere de transfer a capacităţii pe piaţa secundară. Cererea de transfer a capacităţii pe piaţa secundară se elaborează de operatorul sistemului de transport după modelul din Anexa 4
la prezentul Regulament şi se plasează pe pagina sa electronică.
    68. Cererea de transfer a capacităţii pe piaţa secundară se depune la operatorul sistemului de transport cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea zilei în care se preconizează transferul. La depunerea Cererii de transfer a capacităţii pe piaţa secundară este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) cedentul să dispună de capacitate contractată;
    b) beneficiarul să fie înregistrat ca participant la licitaţie;
    c) capacitatea contractată pe care o deţine cedentul să fie egală cu sau mai mare decât capacitatea pe care o transferă;
    d) Cererea de transfer a capacităţii pe piaţa secundară să fie depusă la operatorul sistemului de transport în termenele stabilite.
    69. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea Cererii de transfer a capacităţii pe piaţa secundară, operatorul sistemului de transport are obligaţia de a informa cedentul în legătură cu admiterea / respingerea Cererii sale de transfer a capacităţii pe piaţa secundară. În caz de respingere a Cererii de transfer a capacităţii pe piaţa secundară, operatorul sistemului de transport trebuie să menţioneze motivele respingerii. Dacă operatorul sistemului de transport nu informează în termenul stabilit despre respingerea Cererii de transfer a capacităţii pe piaţa secundară, se consideră că Cererea a fost admisă.
    70.  Operatorul sistemului de transport este în drept să respingă Cererea de transfer a capacităţii pe piaţa secundară numai dacă nu au fost îndeplinite condiţiile stabilite la pct. 68 din prezentul Regulament.
    71. Participantul la licitaţie căruia i s-a alocat capacitate în cadrul licitaţiilor este obligat să-şi execute obligaţiile financiare faţă de operatorul sistemului de transport chiar dacă acesta transferă total sau parţial capacitatea alocată, pe piaţa secundară. Înainte de ziua transferului, operatorul sistemului de transport împreună cu cedentul şi beneficiarul sunt obligaţi să modifice contractele de alocare a capacităţii interconexiunilor existente sau să încheie contracte noi de alocare a capacităţii interconexiunilor, după caz.
Secţiunea 8
Pierderea dreptului de participare la licitaţie,
suspendarea şi rezilierea contractului
    72. În cazul neachitării în termenul stabilit a contului de plată pentru alocarea capacităţii iar garanţia financiară prezentată nu mai asigură acoperirea integrală a contului de plată respectiv, sau dacă nu au fost respectate clauzele esenţiale ale contractului de alocare a capacităţii interconexiunilor, operatorul sistemului de transport este în drept să iniţieze procedura de suspendare a contractului şi a dreptului participantului la licitaţie de acces la capacitatea interconexiunilor pentru a realiza schimburi transfrontaliere.
    73. În cazul alocărilor anuale, dacă un participant la licitaţie nu utilizează capacitatea alocată pe o perioadă de 5 zile calendaristice consecutive şi nu o restituie operatorului sistemului de transport, după cum este stipulat în pct. 62 și pct. 63 din prezentul Regulament sau dacă nu o revinde pe piaţa secundară în conformitate cu Secţiunea 7 din prezentul Regulament, dreptul său de a utiliza capacitatea alocată se suspendă până la sfârşitul perioadei de alocare, iar capacitatea care a devenit disponibilă va fi transferată pentru licitaţiile lunare.
    74. În cazul alocărilor lunare, dacă un participant la licitaţie nu utilizează capacitatea alocată pe o perioadă de 5 zile calendaristice consecutive şi nu o restituie operatorului sistemului de transport, după cum este stipulat în pct. 62 și pct. 63 din prezentul Regulament sau dacă nu o revinde pe piaţa secundară în conformitate cu Secţiunea 7 din prezentul Regulament, dreptul său de a utiliza capacitatea alocată se suspendă până la sfârşitul perioadei de alocare.
    75. Cu excepţia situaţiilor stabilite în prezentul Regulament, operatorul sistemului de transport este obligat să expedieze participantului la licitaţie o notificare scrisă privind suspendarea dreptului său de a utiliza capacitatea alocată, care va conţine: motivul suspendării, acţiunile ce trebuie întreprinse de participantul la licitaţie şi termenul-limită de minimum 10 zile calendaristice pentru realizarea acţiunilor respective.
    76. La solicitarea participantului la licitaţie, operatorul sistemului de transport este obligat să organizeze o şedinţă cu participantul în cauză, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerii.
    77. Dacă în termenul indicat în notificare, participantul la licitaţie nu întreprinde acţiunile necesare şi neînţelegerea nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, operatorul sistemului de transport va lua decizia cu privire la suspendarea dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată şi, în termen de 1 zi lucrătoare, va emite în scris o notificare de suspendare, care va include motivele suspendării, data şi timpul suspendării dreptului de a utiliza capacitatea, consecinţele suspendării. Dreptul de a utiliza capacitatea se consideră suspendat din data indicată în notificare.
    78. Suspendarea dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată atrage suspendarea dreptului de a participa la licitaţii şi a contractului de alocare a capacităţii interconexiunilor. Participantul la licitaţie al cărui drept a fost suspendat nu poate participa la licitaţii lunare sau anuale până când operatorul sistemului de transport va decide repunerea în drepturi a participantului la licitaţie.
    79. Dacă acţiunile participantului la licitaţie sunt pasibile de a pune în pericol stabilitatea sistemului electroenergetic, operatorul sistemului de transport este în drept să suspende imediat, fără notificare prealabilă, dreptul participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată, fapt despre care va informa participantul la licitaţie prin expedierea unei notificări scrise de suspendare.
    80. Operatorul sistemului de transport dispune repunerea în drepturi a participantului la licitaţie la prezentarea de către acesta a documentelor ce confirmă executarea obligaţiei, nerespectarea căreia a constituit motiv de suspendare.
    81. Dacă termenul de suspendare a drepturilor participantului depăşeşte 2 luni, operatorul sistemului de transport este în drept să retragă dreptul participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată, fără notificare prealabilă.
    82. După adoptarea deciziei de retragere a dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată, operatorul sistemului de transport, în termen de 1 zi lucrătoare, expediază în adresa participantului la licitaţie o notificare de retragere, care va conţine data şi motivele retragerii.
    83. Retragerea dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată atrage retragerea dreptului de participare la licitaţie şi rezilierea contractului de alocare a capacităţii interconexiunilor. În acest caz, participarea la viitoarele licitaţii va fi permisă doar după îndeplinirea procedurii de înregistrare la licitaţie, descrisă în prezentul Regulament.
    84. Capacităţile interconexiunilor care au devenit disponibile în urma rezilierii contractului de alocare a capacităţilor respective vor fi puse la dispoziţie participanţilor la următoarele licitaţii.
    85. Suspendarea sau retragerea dreptului participantului la licitaţie de a utiliza capacitatea alocată nu exonerează participantul la licitaţie de obligaţia de a achita plata pentru capacitatea alocată.
    86. Deciziile operatorului sistemului de transport cu privire la suspendare sau retragere pot fi contestate de către participantul la licitaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării prin depunerea unei cereri la Agenţie. În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare, Agenţia va examina cererea parvenită, emiţând decizii obligatorii, după caz.
    87. Dacă un participant la licitaţie doreşte sa fie radiat din registrul de alocare, acesta va expedia operatorului sistemului de transport o notificare scrisă în care va indica numele şi datele acestuia, numărul declaraţiei de participare şi data de la care doreşte să fie radiat. Participantul la licitaţie este obligat să-şi îndeplinească toate obligaţiile provenite din contracte şi angajamentele asumate anterior.
Secţiunea 9
Transparenţa în procesul de determinare
şi alocare a capacităţilor interconexiunilor
    88. Pentru a garanta siguranţa şi fiabilitatea funcţionării reţelei electrice de transport în contextul managementului congestiilor în reţeaua electrică de transport, operatorul sistemului de transport va colabora cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine, inclusiv prin implementarea unui mecanism de schimb de informaţii continuu.
    89. Operatorul sistemului de transport elaborează şi publică pe pagina sa electronică informaţii relevante cu privire la: accesul la reţeaua electrică de transport, capacitatea şi utilizarea reţelei electrice de transport, inclusiv raportul cu privire la punctele în care există congestii şi cauzele care le-au provocat, gestionarea congestiilor în reţelele electrice de transport, precum şi metodologia de determinare a valorilor TTC şi a TRM pentru fiecare interconexiune.
    90. Operatorul sistemului de transport determină şi publică anual şi lunar, pe pagina sa electronică, în termenele stabilite în calendarul elaborat conform Anexei 5 la prezentul Regulament, informaţii cu privire la: valorile TTC, NTC, ATC, AAC şi TRM şi le coordonează cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine.
    91. Operatorul sistemului de transport va întocmi calendarul publicării informaţiilor privind capacitatea interconexiunilor şi cu privire la licitaţiile anuale şi lunare, conform modelului prevăzut la Anexa 5 la prezentul Regulament şi va publica informaţia respectivă pe pagina sa electronică.
    92. Calendarul publicării informaţiilor privind capacitatea interconexiunilor şi cu privire la licitaţiile anuale şi lunare, elaborat conform Anexei 5 la prezentul Regulament se actualizează anual de către operatorul sistemului de transport.
    93. Operatorul sistemului de transport va publica pe pagina sa electronică informaţii cu privire la tranzacţiile transfrontaliere de energie electrică, după cum urmează:
    a) anual, informaţii privind planificarea extinderii pe termen lung a reţelelor electrice de transport şi impactul asupra capacităţii de transport a fluxurilor transfrontaliere prin reţelele electrice;
    b) prognoze pentru luna următoare şi pentru anul următor a capacităţii reţelelor electrice de transport, disponibilă pentru piaţă, ţinând cont de toate informaţiile utile de care operatorul sistemului de transport dispune la momentul evaluării prognozelor (de exemplu: efectul anotimpurilor asupra capacităţii reţelelor electrice de transport, activităţile planificate pentru întreţinerea reţelei electrice de transport, disponibilitatea producătorilor);
    c) capacitatea totală deja alocată şi toate condiţiile utile în care această capacitate poate fi utilizată, cu scopul de a identifica eventuale capacităţi rămase;
    d) capacităţile alocate, cât mai curând posibil după fiecare alocare, cu indicarea preţurilor plătite;
    e) capacitatea totală folosită, imediat după notificare;
    f) fluxurile comerciale şi fizice realizate, inclusiv o descriere a efectelor eventualelor măsuri corective întreprinse de către operatorul sistemului de transport (de exemplu, restricţionarea tranzacţiilor) pentru a rezolva problemele de reţea sau de sistem;
    g) informaţiile ex-ante privind deconectările planificate şi informaţiile ex-post pentru ziua precedentă privind deconectările planificate şi neplanificate ale producătorilor cu o capacitate mai mare de 100 MW.
    94. Toate informaţiile elaborate şi publicate de operatorul sistemului de transport în conformitate cu prevederile din prezenta Secţiune trebuie păstrate timp de cel puţin 2 ani, astfel încât noii participanţi la piaţa energiei electrice să aibă acces la datele menţionat.
    95. Operatorul sistemului de transport elaborează şi prezentă anual Agenţiei un raport cu privire la alocarea capacităţii interconexiunilor şi referitor la soluţionarea congestiilor în anul precedent. De asemenea acest raport va fi publicat şi pe pagina electronică a operatorului sistemului de transport.
Secţiunea 10
Dispoziții speciale
    96. Până la modificarea de către Agenţie a Regulilor pieţei energiei electrice în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27 mai 2016, valoarea garanţiei financiare depuse de către participanţii la licitaţie se stabileşte de către aceştia şi va constitui cel puţin15% din valoarea ofertei depuse.
    97. În cazul în care, în baza unui acord dintre ENTSO-E şi operatorul sistemului de transport, vor fi schimbate condiţiile de publicare şi/sau de stocare a informaţiilor cu privire la alocarea capacității şi gestionarea congestiilor, lista informaţiilor respective şi condiţiile de stocare a acestora urmează să fie stabilite într-o hotărâre a Agenţiei, iar pct. 93 şi pct. 94 din prezentul Regulament vor deveni caduce.
    98. În condiţiile existenţei unui acord privind alocarea coordonată a capacităţii interconexiunilor, încheiat de operatorul sistemului de transport din Republica Moldova cu un operator al sistemului de transport din ţara vecină, alocarea capacităţii se efectuează în conformitate cu regulile şi principiile care sunt stabilite în legislaţia națională a operatorului sistemului de transport ce organizează procedura de alocare a capacităţii şi care sunt reflectate în acordul respectiv.
    99. Piaţa pentru alocarea capacităţii interconexiunilor pentru ziua următoare şi pe parcursul zilei se va institui în termenele stabilite în Regulile Pieţei energiei electrice aprobate de Agenție, în contextul creării pieţei energiei electrice pentru ziua următoare şi a pieţei energiei electrice pe parcursul zilei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5