OIFPS378/2017
ID intern unic:  369605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 378
din  15.03.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 621     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum şi în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.239), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la subpct. 4.1:
    a) la alin. unu și doi sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    b) alineatul trei va avea următorul cuprins:
     „În cazul urmăririi datoriei debitoare conform art. 205 din Codul fiscal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat urmăritoare va informa subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care este luat în evidenţă sau asistenţă contribuabilul urmărit despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, prezentînd totodată şi documentele necesare ce reies din procedura urmăririi datoriei debitoare reglementată de art. 205 din Codul fiscal”;
    2) la subpct. 4.3 fraza a doua va avea următorul cuprins:
    „Copia Dispoziţiei în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului”;
    3) la subpct. 4.4, sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, iar textul „se va imprima şi se va păstra în dosarul contribuabilului” se substituie cu textul „se vor vizualiza prin intermediul rapoartelor din cadrul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) la subpct. 4.5, 4.6 și 5.4 textul „se tipăreşte de către organul fiscal teritorial, săptămînal. Fiecare rînd din Registru este confirmat prin semnătura executorului. Registrul se păstrează în dosarul deschis în acest scop” se substituie cu textul „se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”;
    5) la subpct. 5.3 fraza a doua va avea următorul cuprins:
     „Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului”;
    6) la pct. 6 cuvintele „Sistemului de rapoarte on-line „Intrare autorizată”” se substituie cu cuvintele „Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”;
    7) pct. 8 se exclude;
    8) în anexa nr. 1 sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat ________” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”; în textul Dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, cuvintele „art. 134 alin.(1) din titlul V al Codului fiscal” se substituie cu cuvintele „art. 133 alin. (2) pct. 7) şi art. 134 alin. (1) pct. 8) din Codul fiscal”; textul „a suspenda operaţiunile de treceri la scăderi (cu excepţia celor menţionate în alin. (5) al art. 229) la conturile bancare (cu excepţia celor de credit şi împrumut, de depozit la termen şi provizorii şi a conturilor persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) pînă la lichidarea completă a încălcării(rilor) şi a informa despre disponibilul pe cont imediat şi pe toată perioada de suspendare, în cazul neachitării la timp şi integral la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a altor plăţi.” se substituie cu textul „a suspenda operaţiunile la conturile bancare în conformitate cu prevederile statuate de art. 229 din Codul fiscal şi a informa despre disponibilul pe cont imediat şi pe toată perioada de suspendare, în cazul neachitării la timp şi integral la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi.”, sintagma „Şeful (şeful-adjunct al) Inspectoratului” se substituie cu sintagma „Conducerea Serviciului Fiscal de Stat” în toate cazurile; textul „Extras din art.229 al Codului fiscal” :
    - Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu excepţia celor de împrumut şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător, este o măsură prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financiară (sucursală sau filială a acesteia).
    - Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art. 253 alin. (1), la art. 255, la art. 260 alin. (1), la art. 263 alin. (1) şi (2), precum şi în cazurile nestingerii, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale şi urmăririi datoriei debitoare a contribuabilului restanţier. Organul fiscal nu este în drept de a suspenda operaţiunile la conturile bancare, iar dispoziţia de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare emisă anterior se anulează în cazul adresării contribuabilului în instanţa de judecată.
    - Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) execută necondiţionat dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului imediat după ce o primeşte, permiţînd trecerea la scăderi:
    a) a oricăror sume în contul bugetului;
    b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
    c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul.
    - Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se anulează în conformitate cu prevederile statuate de art. 229 alin. (8) din Codul fiscal” se exclude;
    9) în anexa nr. 2, sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat _________” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Şeful (şeful-adjunct al) Inspectoratului” se substituie cu cuvintele „Conducerea Serviciului Fiscal de Stat”;
    10) în anexa nr. 3, la rubrica „Denumirea succintă a încălcărilor fiscale”, textul „Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile contribuabilului, neprezentarea explicaţiilor, datelor, informaţiilor şi documentelor necesare organului fiscal asupra problemelor care apar în timpul controlului” se substituie cu textul „Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiuni”; textul „Neprezentarea, la cererea funcţionarului fiscal, a bunurilor ori a unei părţi din ele spre sechestrare” se substituie cu textul „Împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin. (2)-(4) din art. 263 al Codului fiscal”; la codul încălcării „10”, la rubrica „Alineatul” cifra „2” se exclude, iar textul „Prezentarea organului fiscal a informaţiei neveridice despre sediul contribuabilului, al subdiviziunilor lui (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine depozite, unităţi comerciale etc.) care se află în altă parte decît sediul central” se substituie cu textul „Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui”;
    11) în anexele nr. 5, 6, 7 și 8, denumirea rubricii „Nr.d/o” se substituie cu „Nr. crt.”;
    12) în anexa nr. 5 în colonița 10 și anexele nr. 6 și 7 în coloniţa 9, cuvîntul „Semnătura” se substituie cu cuvîntul „Executorul”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 378. Chişinău, 15 martie 2017.