HGM1471/2016
ID intern unic:  369635
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1471
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul
eficienţei energetice pentru anii 2016-2018
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 257
    MODIFICAT
    HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213 


    NOTĂ:

    În tot textul Planului, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213      În temeiul art. 9 şi 17-19 din Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 (se anexează).
    2. Consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în coordonare cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică, vor asigura elaborarea, coordonarea şi aprobarea programelor şi planurilor de acţiuni locale în domeniul eficienţei energetice, în conformitate cu Planul de acţiuni nominalizat, Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 şi Legea cu privire la eficienţa energetică.
    3. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Planului de acţiuni menţionat şi vor prezenta Agenţiei pentru Eficienţă Energetică anual, pînă la data de 15 februarie, informaţii privind rezultatele îndeplinirii, în anul precedent, a acţiunilor incluse în Planul de acţiuni.
    4. Monitorizarea implementării Planului de acţiuni sus-numit se pune în sarcina Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, care va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind realizarea acestuia.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                          Vasile Bîtca
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                           Iurie Chirinciuc
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu

    Nr. 1471. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    planul
[Planul modificat  prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]